Isaiah 28 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Ephraim's Captivity Predicted

1 Woe to the crown of pride of the drunkards of Ephraim, and to the fading flower of his glorious beauty, which is on the head of the fat valley of them that are smitten down with wine!   E AUI OTRTh GEUTh ShKRI EFRIM UTsITs NBL TsBI ThFERThU EShR OL-RESh GIE-ShMNIM ALUMI IIN   א הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על-ראש גיא-שמנים הלומי יין
2 Behold, the Lord has a mighty and strong one, as a storm of hail, a tempest of destruction, as a storm of mighty waters overflowing, that casts down to the earth with violence.   B ANA ChZQ UEMTs LEDNI KZRM BRD ShOR QTB KZRM MIM KBIRIM ShTFIM ANICh LERTs BID   ב הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד
3 The crown of pride of the drunkards of Ephraim shall be trodden under foot;   G BRGLIM ThRMSNA OTRTh GEUTh ShKURI EFRIM   ג ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים
4 The fading flower of his glorious beauty, which is on the head of the fat valley, shall be as the first-ripe fig before the summer, which when one looks on it, while it is yet in his hand he eats it up.   D UAIThA TsITsTh NBL TsBI ThFERThU EShR OL-RESh GIE ShMNIM KBKURA BTRM QITs EShR IREA AREA EUThA BOUDA BKFU IBLONA   ד והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על-ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה
5 In that day shall IAUA of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty, to the residue of His people;   A BIUM AAUE IAIA IAUA TsBEUTh LOTRTh TsBI ULTsFIRTh ThFERA LShER OMU   ה ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו
6 For a spirit of judgment to him that sits in judgment, and for strength to them that turn back the battle at the gate.   U ULRUCh MShFT LIUShB OL-AMShFT ULGBURA MShIBI MLChMA ShORA   ו ולרוח משפט ליושב על-המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה
7 But these also reel through wine, and stagger through strong drink; the priest and the prophet reel through strong drink, they are confused because of wine, they stagger because of strong drink; they reel in vision, they totter in judgment.   Z UGM-ELA BIIN ShGU UBShKR ThOU KAN UNBIE ShGU BShKR NBLOU MN-AIIN ThOU MN-AShKR ShGU BREA FQU FLILIA   ז וגם-אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן-היין תעו מן-השכר שגו בראה פקו פליליה
8 For all tables are full of filthy vomit, and no place is clean.   Ch KI KL-ShLChNUTh MLEU QIE TsEA BLI MQUM   ח כי כל-שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום
9 Whom shall one teach knowledge? Whom shall one make to understand the message? Them that are weaned from the milk, them that are drawn from the breasts?   T ETh-MI IURA DOA UETh-MI IBIN ShMUOA GMULI MChLB OThIQI MShDIM   ט את-מי יורה דעה ואת-מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים
10 For it is precept by precept, precept by precept, line by line, line by line; here a little, there a little.   I KI TsU LTsU TsU LTsU QU LQU QU LQU ZOIR ShM ZOIR ShM   י כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם
11 For with stammering lips and with a strange tongue shall it be spoken to this people;   IE KI BLOGI ShFA UBLShUN EChRTh IDBR EL-AOM AZA   יא כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל-העם הזה
12 To whom it was said: 'This is the rest, give you rest to the weary; and this is the refreshing'; yet they would not hear.   IB EShR EMR ELIAM ZETh AMNUChA ANIChU LOIF UZETh AMRGOA ULE EBUE ShMUO   יב אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע
13 So the word of IAUA is to them precept by precept, precept by precept, line by line, line by line; here a little, there a little; that they may go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken.   IG UAIA LAM DBR-IAUA TsU LTsU TsU LTsU QU LQU QU LQU ZOIR ShM ZOIR ShM LMON ILKU UKShLU EChUR UNShBRU UNUQShU UNLKDU   יג והיה להם דבר-יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו
14 Wherefore hear the word of IAUA, you scoffers, the ballad-mongers of this people which is in Jerusalem:   ID LKN ShMOU DBR-IAUA ENShI LTsUN MShLI AOM AZA EShR BIRUShLM   יד לכן שמעו דבר-יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם
15 Because you have said: 'We have made a covenant with death, and with the nether-world are we at agreement; when the scouring scourge shall pass through, it shall not come to us; for we have made lies our refuge, and in falsehood have we hid ourselves';   TU KI EMRThM KRThNU BRITh ETh-MUTh UOM-ShEUL OShINU ChZA ShIT (ShUT) ShUTF KI-OBR (IOBR) LE IBUENU KI ShMNU KZB MChSNU UBShQR NSThRNU   טו כי אמרתם כרתנו ברית את-מות ועם-שאול עשינו חזה שיט (שוט) שוטף כי-עבר (יעבר) לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו
16 Therefore thus says my Lord IAUA, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a costly corner-stone of sure foundation; he that believes shall not make haste.   TZ LKN KA EMR EDNI IAUA ANNI ISD BTsIUN EBN EBN BChN FNTh IQRTh MUSD MUSD AMEMIN LE IChISh   טז לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש
17 I will make justice the line, and righteousness the plummet; and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding-place.   IZ UShMThI MShFT LQU UTsDQA LMShQLTh UIOA BRD MChSA KZB USThR MIM IShTFU   יז ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו
18 Your covenant with death shall be disannulled and your agreement with the nether-world shall not stand; when the scouring scourge shall pass through, then you shall be trodden down by it,   ICh UKFR BRIThKM ETh-MUTh UChZUThKM ETh-ShEUL LE ThQUM ShUT ShUTF KI IOBR UAIIThM LU LMRMS   יח וכפר בריתכם את-מות וחזותכם את-שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס
19 As often as it passes through, it shall take you; for morning by morning shall it pass through, by day and by night; and it shall be sheer terror to understand the message.   IT MDI OBRU IQCh EThKM KI-BBQR BBQR IOBR BIUM UBLILA UAIA RQ-ZUOA ABIN ShMUOA   יט מדי עברו יקח אתכם כי-בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק-זועה הבין שמועה
20 For the bed is too short for a man to stretch himself; and the covering too narrow when he gathers himself up.   K KI-QTsR AMTsO MAShThRO UAMSKA TsRA KAThKNS   כ כי-קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס
21 For IAUA will rise up as in mount Perazim, He will be wroth as in the valley of Gibeon; that He may do His work, strange is His work, and bring to pass His act, strange is His act.   KE KI KAR-FRTsIM IQUM IAUA KOMQ BGBOUN IRGZ LOShUTh MOShAU ZR MOShAU ULOBD OBDThU NKRIA OBDThU   כא כי כהר-פרצים יקום יהוה כעמק בגבעון ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה עבדתו
22 Now therefore be you not scoffers, unless your bands be made strong; for an extermination wholly determined have I heard from my Lord IAUA of hosts, on the whole land.   KB UOThA EL-ThThLUTsTsU FN-IChZQU MUSRIKM KI-KLA UNChRTsA ShMOThI METh EDNI IAUA TsBEUTh OL-KL-AERTs   כב ועתה אל-תתלוצצו פן-יחזקו מוסריכם כי-כלה ונחרצה שמעתי מאת אדני יהוה צבאות על-כל-הארץ
23 Give you ear, and hear my voice; attend, and hear my speech.   KG AEZINU UShMOU QULI AQShIBU UShMOU EMRThI   כג האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי
24 Is the plowman never done with plowing to sow, with the opening and harrowing of his ground?   KD AKL AIUM IChRSh AChRSh LZRO IFThCh UIShDD EDMThU   כד הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו
25 When he has made plain the face thereof, does he not cast abroad the black cummin, and scatter the cummin, and put in the wheat in rows and the barley in the appointed place and the spelt in the border thereof?   KA ALUE EM-ShUA FNIA UAFITs QTsCh UKMN IZRQ UShM ChTA ShURA UShORA NSMN UKSMTh GBLThU   כה הלוא אם-שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו
26 For He does instruct him aright; his God does teach him.   KU UISRU LMShFT ELAIU IURNU   כו ויסרו למשפט אלהיו יורנו
27 For the black cummin is not threshed with a threshing-sledge, neither is a cart-wheel turned about on the cummin; but the black cummin is beaten out with a staff, and the cummin with a rod.   KZ KI LE BChRUTs IUDSh QTsCh UEUFN OGLA OL-KMN IUSB KI BMTA IChBT QTsCh UKMN BShBT   כז כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על-כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט
28 Is bread corn crushed? Nay, he will not ever be threshing it; and though the roller of his wagon and its sharp edges move noisily, he does not crush it.   KCh LChM IUDQ KI LE LNTsCh EDUSh IDUShNU UAMM GLGL OGLThU UFRShIU LE IDQNU   כח לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידקנו
29 This also comes forth from IAUA of hosts: Wonderful is His counsel, and great His wisdom.   KT GM-ZETh MOM IAUA TsBEUTh ITsEA AFLE OTsA AGDIL ThUShIA   כט גם-זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפלא עצה הגדיל תושיה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18