Isaiah 44 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

The Blessings of Israel

1 Yet now hear, O Jacob My servant, and Israel, whom I have chosen;   E UOThA ShMO IOQB OBDI UIShREL BChRThI BU   א ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו
2 Thus says IAUA that made you, and formed you from the womb, who will help you: Fear not, O Jacob My servant, and you, Jeshurun, whom I have chosen.   B KA-EMR IAUA OShK UITsRK MBTN IOZRK EL-ThIRE OBDI IOQB UIShRUN BChRThI BU   ב כה-אמר יהוה עשך ויצרך מבטן יעזרך אל-תירא עבדי יעקב וישרון בחרתי בו
3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour My spirit on your seed, and My blessing on your offspring;   G KI ETsQ-MIM OL-TsME UNZLIM OL-IBShA ETsQ RUChI OL-ZROK UBRKThI OL-TsETsEIK   ג כי אצק-מים על-צמא ונזלים על-יבשה אצק רוחי על-זרעך וברכתי על-צאצאיך
4 They shall spring up among the grass, as willows by the watercourses.   D UTsMChU BBIN ChTsIR KORBIM OL-IBLI-MIM   ד וצמחו בבין חציר כערבים על-יבלי-מים
5 One shall say: 'I am IAUA'S'; and another shall call himself by the name of Jacob; and another shall subscribe with his hand to IAUA, and surname himself by the name of Israel.   A ZA IEMR LIAUA ENI UZA IQRE BShM-IOQB UZA IKThB IDU LIAUA UBShM IShREL IKNA   ה זה יאמר ליהוה אני וזה יקרא בשם-יעקב וזה יכתב ידו ליהוה ובשם ישראל יכנה
6 Thus says IAUA, the King of Israel, and his Redeemer IAUA of hosts: I am the first, and I am the last, and beside Me there is no God.   U KA-EMR IAUA MLK-IShREL UGELU IAUA TsBEUTh ENI REShUN UENI EChRUN UMBLODI EIN ELAIM   ו כה-אמר יהוה מלך-ישראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים
7 Who, as I, can proclaim--let him declare it, and set it in order for Me--since I appointed the ancient people? The things that are coming, and that shall come to pass, let them declare.   Z UMI-KMUNI IQRE UIGIDA UIORKA LI MShUMI OM-OULM UEThIUTh UEShR ThBENA IGIDU LMU   ז ומי-כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי משומי עם-עולם ואתיות ואשר תבאנה יגידו למו
8 Fear you not, neither be afraid; have I not announced to you of old, and declared it? You are My witnesses. Is there a God beside Me? Yes, there is no Rock; I know not any.   Ch EL-ThFChDU UEL-ThRAU ALE MEZ AShMOThIK UAGDThI UEThM ODI AISh ELUA MBLODI UEIN TsUR BL-IDOThI   ח אל-תפחדו ואל-תרהו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בל-ידעתי
9 They that fashion a graven image are all of them vanity, and their delectable things shall not profit; and their own witnesses see not, nor know; that they may be ashamed.   T ITsRI-FSL KLM ThAU UChMUDIAM BL-IUOILU UODIAM AMA BL-IREU UBL-IDOU LMON IBShU   ט יצרי-פסל כלם תהו וחמודיהם בל-יועילו ועדיהם המה בל-יראו ובל-ידעו למען יבשו
10 Who has fashioned a god, or molten an image that is profitable for nothing?   I MI-ITsR EL UFSL NSK LBLThI AUOIL   י מי-יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל
11 Behold, all the fellows thereof shall be ashamed; and the craftsmen skilled above men; let them all be gathered together, let them stand up; they shall fear, they shall be ashamed together.   IE AN KL-ChBRIU IBShU UChRShIM AMA MEDM IThQBTsU KLM IOMDU IFChDU IBShU IChD   יא הן כל-חבריו יבשו וחרשים המה מאדם יתקבצו כלם יעמדו יפחדו יבשו יחד
12 The smith makes an axe, and works in the coals, and fashions it with hammers, and works it with his strong arm; yes, he is hungry, and his strength fails; he drinks no water, and is faint.   IB ChRSh BRZL MOTsD UFOL BFChM UBMQBUTh ITsRAU UIFOLAU BZRUO KChU GM-ROB UEIN KCh LE-ShThA MIM UIIOF   יב חרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות יצרהו ויפעלהו בזרוע כחו גם-רעב ואין כח לא-שתה מים וייעף
13 The carpenter stretches out a line; he marks it out with a pencil; he fits it with planes, and he marks it out with the compasses, and makes it after the figure of a man, according to the beauty of a man, to dwell in the house.   IG ChRSh OTsIM NTA QU IThERAU BShRD IOShAU BMQTsOUTh UBMChUGA IThERAU UIOShAU KThBNITh EISh KThFERTh EDM LShBTh BITh   יג חרש עצים נטה קו יתארהו בשרד יעשהו במקצעות ובמחוגה יתארהו ויעשהו כתבנית איש כתפארת אדם לשבת בית
14 He cuts him down cedars, and takes the ilex and the oak, and strengthens for himself one among the trees of the forest; he plants a bay-tree, and the rain does nourish it.   ID LKRTh-LU ERZIM UIQCh ThRZA UELUN UIEMTs-LU BOTsI-IOR NTO ERN UGShM IGDL   יד לכרת-לו ארזים ויקח תרזה ואלון ויאמץ-לו בעצי-יער נטע ארן וגשם יגדל
15 Then a man uses it for fuel; and he takes thereof, and warms himself; yes, he kindles it, and bakes bread; yes, he makes a god, and worships it; he makes it a graven image, and falls down thereto.   TU UAIA LEDM LBOR UIQCh MAM UIChM EF-IShIQ UEFA LChM EF-IFOL-EL UIShThChU OShAU FSL UISGD-LMU   טו והיה לאדם לבער ויקח מהם ויחם אף-ישיק ואפה לחם אף-יפעל-אל וישתחו עשהו פסל ויסגד-למו
16 He burns the half thereof in the fire; with the half thereof he eats flesh; he roasts roast, and is satisfied; yes, he warms himself, and says: 'Aha, I am warm, I have seen the fire';   TZ ChTsIU ShRF BMU-ESh OL-ChTsIU BShR IEKL ITsLA TsLI UIShBO EF-IChM UIEMR AECh ChMUThI REIThI EUR   טז חציו שרף במו-אש על-חציו בשר יאכל יצלה צלי וישבע אף-יחם ויאמר האח חמותי ראיתי אור
17 The residue thereof he makes a god, even his graven image; he falls down to it and worships, and prays to it, and says: 'Deliver me, for you are my god.'   IZ UShERIThU LEL OShA LFSLU ISGUD- (ISGD-) LU UIShThChU UIThFLL ELIU UIEMR ATsILNI KI ELI EThA   יז ושאריתו לאל עשה לפסלו יסגוד- (יסגד-) לו וישתחו ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה
18 They know not, neither do they understand; for their eyes are bedaubed, that they cannot see, and their hearts, that they cannot understand.   ICh LE IDOU ULE IBINU KI TCh MREUTh OINIAM MAShKIL LBThM   יח לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם
19 None considers in his heart, neither is there knowledge nor understanding to say: 'I have burned the half of it in the fire; yes, also I have baked bread on the coals thereof; I have roasted flesh and eaten it; and shall I make the residue thereof an abomination? Shall I fall down to the stock of a tree?'   IT ULE-IShIB EL-LBU ULE DOTh ULE-ThBUNA LEMR ChTsIU ShRFThI BMU-ESh UEF EFIThI OL-GChLIU LChM ETsLA BShR UEKL UIThRU LThUOBA EOShA LBUL OTs ESGUD   יט ולא-ישיב אל-לבו ולא דעת ולא-תבונה לאמר חציו שרפתי במו-אש ואף אפיתי על-גחליו לחם אצלה בשר ואכל ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד
20 He strives after ashes, a deceived heart has turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say: 'Is there not a lie in my right hand?'   K ROA EFR LB AUThL ATAU ULE-ITsIL ETh-NFShU ULE IEMR ALUE ShQR BIMINI   כ רעה אפר לב הותל הטהו ולא-יציל את-נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני
21 Remember these things, O Jacob, and Israel, for you are My servant; I have formed you, you are Mine own servant; O Israel, you should not forget Me.   KE ZKR-ELA IOQB UIShREL KI OBDI-EThA ITsRThIK OBD-LI EThA IShREL LE ThNShNI   כא זכר-אלה יעקב וישראל כי עבדי-אתה יצרתיך עבד-לי אתה ישראל לא תנשני
22 I have blotted out, as a thick cloud, your transgressions, and, as a cloud, your sins; return to Me, for I have redeemed you.   KB MChIThI KOB FShOIK UKONN ChTEUThIK ShUBA ELI KI GELThIK   כב מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך
23 Sing, O you heavens, for IAUA has done it; shout, you lowest parts of the earth; break forth into singing, you mountains, O forest, and every tree therein; for IAUA has redeemed Jacob, and does glorify Himself in Israel.   KG RNU ShMIM KI-OShA IAUA ARIOU ThChThIUTh ERTs FTsChU ARIM RNA IOR UKL-OTs BU KI-GEL IAUA IOQB UBIShREL IThFER   כג רנו שמים כי-עשה יהוה הריעו תחתיות ארץ פצחו הרים רנה יער וכל-עץ בו כי-גאל יהוה יעקב ובישראל יתפאר
24 Thus says IAUA, your Redeemer, and He that formed you from the womb: I am IAUA, that makes all things; that stretched forth the heavens alone; that spread abroad the earth by Myself;   KD KA-EMR IAUA GELK UITsRK MBTN ENKI IAUA OShA KL NTA ShMIM LBDI RQO AERTs MI EThI (METhI)   כד כה-אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשה כל נטה שמים לבדי רקע הארץ מי אתי (מאתי)
25 That frustrates the tokens of the imposters, and makes diviners mad; that turns wise men backward, and makes their knowledge foolish;   KA MFR EThUTh BDIM UQSMIM IAULL MShIB ChKMIM EChUR UDOThM ISKL   כה מפר אתות בדים וקסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם יסכל
26 That confirms the word of His servant, and performs the counsel of His messengers; that says of Jerusalem: 'She shall be inhabited'; and of the cities of Judah: 'They shall be built, and I will raise up the waste places thereof';   KU MQIM DBR OBDU UOTsTh MLEKIU IShLIM AEMR LIRUShLM ThUShB ULORI IAUDA ThBNINA UChRBUThIA EQUMM   כו מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים האמר לירושלם תושב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם
27 That says to the deep: 'Be dry, and I will dry up your rivers';   KZ AEMR LTsULA ChRBI UNARThIK EUBISh   כז האמר לצולה חרבי ונהרתיך אוביש
28 That says of Cyrus: 'He is My shepherd, and shall perform all My pleasure'; even saying of Jerusalem: 'She shall be built'; and to the temple: 'My foundation shall be laid.'   KCh AEMR LKURSh ROI UKL-ChFTsI IShLM ULEMR LIRUShLM ThBNA UAIKL ThUSD   כח האמר לכורש רעי וכל-חפצי ישלם ולאמר לירושלם תבנה והיכל תוסד

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18