Isaiah 36 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Sennacherib Invades Judah

1 Now it came to pass in the fourteenth year of king Hezekiah, that Sennacherib king of Assyria came up against all the fortified cities of Judah, and took them.   E UIAI BERBO OShRA ShNA LMLK ChZQIAU OLA SNChRIB MLK-EShUR OL KL-ORI IAUDA ABTsRUTh UIThFShM   א ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך-אשור על כל-ערי יהודה הבצרות ויתפשם
2 The king of Assyria sent Rab-shakeh from Lachish to Jerusalem to king Hezekiah with a great army. He stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fullers' field.   B UIShLCh MLK-EShUR ETh-RBShQA MLKISh IRUShLMA EL-AMLK ChZQIAU BChIL KBD UIOMD BThOLTh ABRKA AOLIUNA BMSLTh ShDA KUBS   ב וישלח מלך-אשור את-רבשקה מלכיש ירושלמה אל-המלך חזקיהו בחיל כבד ויעמד בתעלת הברכה העליונה במסלת שדה כובס
3 Then came forth to him Eliakim the son of Hilkiah, that was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder.   G UITsE ELIU ELIQIM BN-ChLQIAU EShR OL-ABITh UShBNE ASFR UIUECh BN-ESF AMZKIR   ג ויצא אליו אליקים בן-חלקיהו אשר על-הבית ושבנא הספר ויואח בן-אסף המזכיר
4 Rab-shakeh said to them: 'Say you now to Hezekiah: Thus says the great king, the king of Assyria: What confidence is this wherein you trust?   D UIEMR ELIAM RBShQA EMRU-NE EL-ChZQIAU KA-EMR AMLK AGDUL MLK EShUR MA ABTChUN AZA EShR BTChTh   ד ויאמר אליהם רבשקה אמרו-נא אל-חזקיהו כה-אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבטחון הזה אשר בטחת
5 I said: It is but vain words; for counsel and strength are for the war. Now on whom dost you trust, that you have rebelled against me?   A EMRThI EK-DBR-ShFThIM OTsA UGBURA LMLChMA OThA OL-MI BTChTh KI MRDTh BI   ה אמרתי אך-דבר-שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על-מי בטחת כי מרדת בי
6 Behold, you trust on the staff of this bruised reed, even on Egypt; whereon if a man lean, it will go into his hand, and pierce it; so is Pharaoh king of Egypt to all that trust on him.   U ANA BTChTh OL-MShONTh AQNA ARTsUTs AZA OL-MTsRIM EShR ISMK EISh OLIU UBE BKFU UNQBA KN FROA MLK-MTsRIM LKL-ABTChIM OLIU   ו הנה בטחת על-משענת הקנה הרצוץ הזה על-מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך-מצרים לכל-הבטחים עליו
7 But if you say to me: We trust in IAUA our God; is not that He, whose high places and whose altars Hezekiah has taken away, and has said to Judah and to Jerusalem: You shall worship before this altar?   Z UKI-ThEMR ELI EL-IAUA ELAINU BTChNU ALUE-AUE EShR ASIR ChZQIAU ETh-BMThIU UETh-MZBChThIU UIEMR LIAUDA ULIRUShLM LFNI AMZBCh AZA ThShThChUU   ז וכי-תאמר אלי אל-יהוה אלהינו בטחנו הלוא-הוא אשר הסיר חזקיהו את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו
8 Now therefore, I pray you, make a wager with my master, the king of Assyria, and I will give you two thousand horses, if you be able on your part to set riders on them.   Ch UOThA AThORB NE ETh-EDNI AMLK EShUR UEThNA LK ELFIM SUSIM EM-ThUKL LThTh LK RKBIM OLIAM   ח ועתה התערב נא את-אדני המלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם-תוכל לתת לך רכבים עליהם
9 How then can you turn away the face of one captain, even of the least of my master's servants? yet you put your trust on Egypt for chariots and for horsemen!   T UEIK ThShIB ETh FNI FChTh EChD OBDI EDNI AQTNIM UThBTCh LK OL-MTsRIM LRKB ULFRShIM   ט ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך על-מצרים לרכב ולפרשים
10 Am I now come up without IAUA against this land to destroy it? IAUA said to me: Go up against this land, and destroy it.'   I UOThA AMBLODI IAUA OLIThI OL-AERTs AZETh LAShChIThA IAUA EMR ELI OLA EL-AERTs AZETh UAShChIThA   י ועתה המבלעדי יהוה עליתי על-הארץ הזאת להשחיתה יהוה אמר אלי עלה אל-הארץ הזאת והשחיתה
11 Then said Eliakim and Shebna and Joah to Rab-shakeh: 'Speak, I pray you, to your servants in the Aramean language, for we understand it; and speak not to us in the Jews' language, in the ears of the people that are on the wall.'   IE UIEMR ELIQIM UShBNE UIUECh EL-RBShQA DBR-NE EL-OBDIK ERMITh KI ShMOIM ENChNU UEL-ThDBR ELINU IAUDITh BEZNI AOM EShR OL-AChUMA   יא ויאמר אליקים ושבנא ויואח אל-רבשקה דבר-נא אל-עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל-תדבר אלינו יהודית באזני העם אשר על-החומה
12 But Rab-shakeh said: 'Has my master sent me to your master, and to you, to speak these words? has he not sent me to the men that sit on the wall, to eat their own dung, and to drink their own water with you?'   IB UIEMR RBShQA AEL EDNIK UELIK ShLChNI EDNI LDBR ETh-ADBRIM AELA ALE OL-AENShIM AIShBIM OL-AChUMA LEKL ETh-ChREIAM (TsUEThM) ULShThUTh ETh-ShINIAM (MIMI RGLIAM) OMKM   יב ויאמר רבשקה האל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את-הדברים האלה הלא על-האנשים הישבים על-החומה לאכל את-חראיהם (צואתם) ולשתות את-שיניהם (מימי רגליהם) עמכם
13 Then Rab-shakeh stood, and cried with a loud voice in the Jews' language, and said: 'Hear you the words of the great king, the king of Assyria.   IG UIOMD RBShQA UIQRE BQUL-GDUL IAUDITh UIEMR ShMOU ETh-DBRI AMLK AGDUL MLK EShUR   יג ויעמד רבשקה ויקרא בקול-גדול יהודית ויאמר שמעו את-דברי המלך הגדול מלך אשור
14 Thus says the king: Let not Hezekiah beguile you, for he will not be able to deliver you;   ID KA EMR AMLK EL-IShE LKM ChZQIAU KI LE-IUKL LATsIL EThKM   יד כה אמר המלך אל-ישא לכם חזקיהו כי לא-יוכל להציל אתכם
15 neither let Hezekiah make you trust in IAUA, saying: IAUA will surely deliver us; this city shall not be given into the hand of the king of Assyria.   TU UEL-IBTCh EThKM ChZQIAU EL-IAUA LEMR ATsL ITsILNU IAUA LE ThNThN AOIR AZETh BID MLK EShUR   טו ואל-יבטח אתכם חזקיהו אל-יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה לא תנתן העיר הזאת ביד מלך אשור
16 Hearken not to Hezekiah; for thus says the king of Assyria: Make your peace with me, and come out to me; and eat you every one of his vine, and every one of his fig-tree, and drink you every one the waters of his own cistern;   TZ EL-ThShMOU EL-ChZQIAU KI KA EMR AMLK EShUR OShU-EThI BRKA UTsEU ELI UEKLU EISh-GFNU UEISh ThENThU UShThU EISh MI-BURU   טז אל-תשמעו אל-חזקיהו כי כה אמר המלך אשור עשו-אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש-גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי-בורו
17 until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards.   IZ OD-BEI ULQChThI EThKM EL-ERTs KERTsKM ERTs DGN UThIRUSh ERTs LChM UKRMIM   יז עד-באי ולקחתי אתכם אל-ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים
18 Beware unless Hezekiah persuade you, saying: IAUA will deliver us. Has any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria?   ICh FN-ISITh EThKM ChZQIAU LEMR IAUA ITsILNU AATsILU ELAI AGUIM EISh ETh-ERTsU MID MLK EShUR   יח פן-יסית אתכם חזקיהו לאמר יהוה יצילנו ההצילו אלהי הגוים איש את-ארצו מיד מלך אשור
19 Where are the gods of Hamath and Arpad? where are the gods of Sepharvaim? and have they delivered Samaria out of my hand?   IT EIA ELAI ChMTh UERFD EIA ELAI SFRUIM UKI-ATsILU ETh-ShMRUN MIDI   יט איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים וכי-הצילו את-שמרון מידי
20 Who are they among all the gods of these countries, that have delivered their country out of my hand, that IAUA should deliver Jerusalem out of my hand?'   K MI BKL-ELAI AERTsUTh AELA EShR-ATsILU ETh-ERTsM MIDI KI-ITsIL IAUA ETh-IRUShLM MIDI   כ מי בכל-אלהי הארצות האלה אשר-הצילו את-ארצם מידי כי-יציל יהוה את-ירושלם מידי
21 But they held their peace, and answered him not a word; for the king's commandment was, saying: 'Answer him not.'   KE UIChRIShU ULE-ONU EThU DBR KI-MTsUTh AMLK AIE LEMR LE ThONAU   כא ויחרישו ולא-ענו אתו דבר כי-מצות המלך היא לאמר לא תענהו
22 Then came Eliakim the son of Hilkiah, that was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rab-shakeh.   KB UIBE ELIQIM BN-ChLQIAU EShR-OL-ABITh UShBNE ASFR UIUECh BN-ESF AMZKIR EL-ChZQIAU QRUOI BGDIM UIGIDU LU ETh DBRI RBShQA   כב ויבא אליקים בן-חלקיהו אשר-על-הבית ושבנא הספר ויואח בן-אסף המזכיר אל-חזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו את דברי רבשקה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18