Isaiah 42 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

God's Promise concerning His Servant

1 Behold My servant, whom I uphold; Mine elect, in whom My soul delights; I have put My spirit on him, he shall make the right to go forth to the nations.   E AN OBDI EThMK-BU BChIRI RTsThA NFShI NThThI RUChI OLIU MShFT LGUIM IUTsIE   א הן עבדי אתמך-בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא
2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street.   B LE ITsOQ ULE IShE ULE-IShMIO BChUTs QULU   ב לא יצעק ולא ישא ולא-ישמיע בחוץ קולו
3 A bruised reed shall he not break, and the dimly burning wick shall he not quench; he shall make the right to go forth according to the truth.   G QNA RTsUTs LE IShBUR UFShThA KAA LE IKBNA LEMTh IUTsIE MShFT   ג קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט
4 He shall not fail nor be crushed, till he have set the right in the earth; and the isles shall wait for his teaching.   D LE IKAA ULE IRUTs OD-IShIM BERTs MShFT ULThURThU EIIM IIChLU   ד לא יכהה ולא ירוץ עד-ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחלו
5 Thus says God IAUA, He that created the heavens, and stretched them forth, He that spread forth the earth and that which comes out of it, He that gives breath to the people on it, and spirit to them that walk therein:   A KA-EMR AEL IAUA BURE AShMIM UNUTIAM RQO AERTs UTsETsEIA NThN NShMA LOM OLIA URUCh LALKIM BA   ה כה-אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה
6 I IAUA have called you in righteousness, and have taken hold of your hand, and kept you, and set you for a covenant of the people, for a light of the nations;   U ENI IAUA QREThIK BTsDQ UEChZQ BIDK UETsRK UEThNK LBRITh OM LEUR GUIM   ו אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים
7 To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the dungeon, and them that sit in darkness out of the prison-house.   Z LFQCh OINIM OURUTh LAUTsIE MMSGR ESIR MBITh KLE IShBI ChShK   ז לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך
8 I am IAUA, that is My name; and My glory will I not give to another, neither My praise to graven images.   Ch ENI IAUA AUE ShMI UKBUDI LEChR LE-EThN UThALThI LFSILIM   ח אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא-אתן ותהלתי לפסילים
9 Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare; before they spring forth I tell you of them.   T AREShNUTh ANA-BEU UChDShUTh ENI MGID BTRM ThTsMChNA EShMIO EThKM   ט הראשנות הנה-באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם
10 Sing to IAUA a new song, and His praise from the end of the earth; you that go down to the sea, and all that is therein, the isles, and the inhabitants thereof.   I ShIRU LIAUA ShIR ChDSh ThALThU MQTsA AERTs IURDI AIM UMLEU EIIM UIShBIAM   י שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם
11 Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice, the villages that Kedar does inhabit; let the inhabitants of Sela exult, let them shout from the top of the mountains.   IE IShEU MDBR UORIU ChTsRIM ThShB QDR IRNU IShBI SLO MRESh ARIM ITsUChU   יא ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו
12 Let them give glory to IAUA, and declare His praise in the islands.   IB IShIMU LIAUA KBUD UThALThU BEIIM IGIDU   יב ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו
13 IAUA will go forth as a mighty man, He will stir up jealousy like a man of war; He will cry, yes, He will shout aloud, He will prove Himself mighty against His enemies.   IG IAUA KGBUR ITsE KEISh MLChMUTh IOIR QNEA IRIO EF-ITsRICh OL-EIBIU IThGBR   יג יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף-יצריח על-איביו יתגבר
14 I have long time held My peace, I have been still, and refrained Myself; now will I cry like a travailing woman, gasping and panting at once.   ID AChShIThI MOULM EChRISh EThEFQ KIULDA EFOA EShM UEShEF IChD   יד החשיתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד
15 I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs; and I will make the rivers islands, and will dry up the pools.   TU EChRIB ARIM UGBOUTh UKL-OShBM EUBISh UShMThI NARUTh LEIIM UEGMIM EUBISh   טו אחריב הרים וגבעות וכל-עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש
16 I will bring the blind by a way that they knew not, in paths that they knew not will I lead them; I will make darkness light before them, and rugged places plain. These things will I do, and I will not leave them undone.   TZ UAULKThI OURIM BDRK LE IDOU BNThIBUTh LE-IDOU EDRIKM EShIM MChShK LFNIAM LEUR UMOQShIM LMIShUR ELA ADBRIM OShIThM ULE OZBThIM   טז והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא-ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים
17 They shall be turned back, greatly ashamed, that trust in graven images, that say to molten images: 'You are our gods.'   IZ NSGU EChUR IBShU BShTh ABTChIM BFSL AEMRIM LMSKA EThM ELAINU   יז נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו
18 Hear, you deaf, and look, you blind, that you may see.   ICh AChRShIM ShMOU UAOURIM ABITU LREUTh   יח החרשים שמעו והעורים הביטו לראות
19 Who is blind, but My servant? Or deaf, as My messenger that I send? Who is blind as he that is wholehearted, and blind as IAUA's servant?   IT MI OUR KI EM-OBDI UChRSh KMLEKI EShLCh MI OUR KMShLM UOUR KOBD IAUA   יט מי עור כי אם-עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד יהוה
20 Seeing many things, you observe not; opening the ears, he hears not.   K REITh (REUTh) RBUTh ULE ThShMR FQUCh EZNIM ULE IShMO   כ ראית (ראות) רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע
21 IAUA was pleased, for His righteousness' sake, to make the law great and glorious.   KE IAUA ChFTs LMON TsDQU IGDIL ThURA UIEDIR   כא יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
22 But this is a people robbed and spoiled, they are all of them snared in holes, and they are hid in prison-houses; they are for a prey, and none delivers, for a spoil, and none says: 'Restore.'   KB UAUE OM-BZUZ UShSUI AFCh BChURIM KLM UBBThI KLEIM AChBEU AIU LBZ UEIN MTsIL MShSA UEIN-EMR AShB   כב והוא עם-בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משסה ואין-אמר השב
23 Who among you will give ear to this? Who will hearken and hear for the time to come?   KG MI BKM IEZIN ZETh IQShB UIShMO LEChUR   כג מי בכם יאזין זאת יקשב וישמע לאחור
24 Who gave Jacob for a spoil, and Israel to the robbers? Did not IAUA? He against whom we have sinned, and in whose ways they would not walk, neither were they obedient to His law.   KD MI-NThN LMShUSA (LMShSA) IOQB UIShREL LBZZIM ALUE IAUA ZU ChTENU LU ULE-EBU BDRKIU ALUK ULE ShMOU BThURThU   כד מי-נתן למשוסה (למשסה) יעקב וישראל לבזזים הלוא יהוה זו חטאנו לו ולא-אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו
25 Therefore He poured on him the fury of His anger, and the strength of battle; and it set him on fire round about, yet he knew not, and it burned him, yet he laid it not to heart.   KA UIShFK OLIU ChMA EFU UOZUZ MLChMA UThLATAU MSBIB ULE IDO UThBOR-BU ULE-IShIM OL-LB   כה וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו מסביב ולא ידע ותבער-בו ולא-ישים על-לב

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18