Isaiah 60 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

A Glorified Zion

1 Arise, shine, for your light is come, and the glory of IAUA is risen on you.   E QUMI EURI KI BE EURK UKBUD IAUA OLIK ZRCh   א קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח
2 For, behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the peoples; but on you IAUA will arise, and His glory shall be seen on you.   B KI-ANA AChShK IKSA-ERTs UORFL LEMIM UOLIK IZRCh IAUA UKBUDU OLIK IREA   ב כי-הנה החשך יכסה-ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה
3 Nations shall walk at your light, and kings at the brightness of your rising.   G UALKU GUIM LEURK UMLKIM LNGA ZRChK   ג והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך
4 Lift up your eyes round about, and see: they all are gathered together, and come to you; your sons come from far, and your daughters are borne on the side.   D ShEI-SBIB OINIK UREI KLM NQBTsU BEU-LK BNIK MRChUQ IBEU UBNUThIK OL-TsD ThEMNA   ד שאי-סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו-לך בניך מרחוק יבאו ובנותיך על-צד תאמנה
5 Then you shall see and be radiant, and your heart shall throb and be enlarged; because the abundance of the sea shall be turned to you, the wealth of the nations shall come to you.   A EZ ThREI UNARTh UFChD URChB LBBK KI-IAFK OLIK AMUN IM ChIL GUIM IBEU LK   ה אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך כי-יהפך עליך המון ים חיל גוים יבאו לך
6 The caravan of camels shall cover you, and of the young camels of Midian and Ephah, all coming from Sheba; they shall bring gold and incense, and shall proclaim the praises of IAUA.   U ShFOTh GMLIM ThKSK BKRI MDIN UOIFA KLM MShBE IBEU ZAB ULBUNA IShEU UThALTh IAUA IBShRU   ו שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו
7 All the flocks of Kedar shall be gathered together to you, the rams of Nebaioth shall minister to you; they shall come up with acceptance on Mine altar, and I will glorify My glorious house.   Z KL-TsEN QDR IQBTsU LK EILI NBIUTh IShRThUNK IOLU OL-RTsUN MZBChI UBITh ThFERThI EFER   ז כל-צאן קדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך יעלו על-רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר
8 Who are these that fly as a cloud, and as the doves to their cotes?   Ch MI-ELA KOB ThOUFINA UKIUNIM EL-ERBThIAM   ח מי-אלה כעב תעופינה וכיונים אל-ארבתיהם
9 Surely the isles shall wait for Me, and the ships of Tarshish first, to bring your sons from far, their silver and their gold with them, for the name of IAUA your God, and for the Holy One of Israel, because He has glorified you.   T KI-LI EIIM IQUU UENIUTh ThRShISh BREShNA LABIE BNIK MRChUQ KSFM UZABM EThM LShM IAUA ELAIK ULQDUSh IShREL KI FERK   ט כי-לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך
10 Aliens shall build up your walls, and their kings shall minister to you; for in My wrath I smote you, but in My favour have I had compassion on you.   I UBNU BNI-NKR ChMThIK UMLKIAM IShRThUNK KI BQTsFI AKIThIK UBRTsUNI RChMThIK   י ובנו בני-נכר חמתיך ומלכיהם ישרתונך כי בקצפי הכיתיך וברצוני רחמתיך
11 Your gates also shall be open continually, day and night, they shall not be shut; that men may bring to you the wealth of the nations, and their kings in procession.   IE UFThChU ShORIK ThMID IUMM ULILA LE ISGRU LABIE ELIK ChIL GUIM UMLKIAM NAUGIM   יא ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא יסגרו להביא אליך חיל גוים ומלכיהם נהוגים
12 For that nation and kingdom that will not serve you shall perish; yes, those nations shall be utterly wasted.   IB KI-AGUI UAMMLKA EShR LE-IOBDUK IEBDU UAGUIM ChRB IChRBU   יב כי-הגוי והממלכה אשר לא-יעבדוך יאבדו והגוים חרב יחרבו
13 The glory of Lebanon shall come to you, the cypress, the plane-tree and the larch together; to beautify the place of My sanctuary, and I will make the place of My feet glorious.   IG KBUD ALBNUN ELIK IBUE BRUSh ThDAR UThEShUR IChDU LFER MQUM MQDShI UMQUM RGLI EKBD   יג כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש תדהר ותאשור יחדו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד
14 The sons of them that afflicted you shall come bending to you, and all they that despised you shall bow down at the soles of your feet; and they shall call you the city of IAUA, the Zion of the Holy One of Israel.   ID UALKU ELIK ShChUCh BNI MONIK UAShThChUU OL-KFUTh RGLIK KL-MNETsIK UQREU LK OIR IAUA TsIUN QDUSh IShREL   יד והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על-כפות רגליך כל-מנאציך וקראו לך עיר יהוה ציון קדוש ישראל
15 Whereas you have been forsaken and hated, so that no man passed through you, I will make you an eternal excellency, a joy of many generations.   TU ThChTh AIUThK OZUBA UShNUEA UEIN OUBR UShMThIK LGEUN OULM MShUSh DUR UDUR   טו תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור
16 You shall also suck the milk of the nations, and shall suck the breast of kings; and you shall know that I IAUA am your Savior, and I, the Mighty One of Jacob, your Redeemer.   TZ UINQTh ChLB GUIM UShD MLKIM ThINQI UIDOTh KI ENI IAUA MUShIOK UGELK EBIR IOQB   טז וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב
17 For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stones iron; I will also make your officers peace, and righteousness your magistrates.   IZ ThChTh ANChShTh EBIE ZAB UThChTh ABRZL EBIE KSF UThChTh AOTsIM NChShTh UThChTh AEBNIM BRZL UShMThI FQDThK ShLUM UNGShIK TsDQA   יז תחת הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחשת ותחת האבנים ברזל ושמתי פקדתך שלום ונגשיך צדקה
18 Violence shall no more be heard in your land, desolation nor destruction within your borders; but you shall call your walls Salvation, and your gates Praise.   ICh LE-IShMO OUD ChMS BERTsK ShD UShBR BGBULIK UQRETh IShUOA ChUMThIK UShORIK ThALA   יח לא-ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה
19 The sun shall be no more your light by day, neither for brightness shall the moon give light to you; but IAUA shall be to you an everlasting light, and your God your glory.   IT LE-IAIA-LK OUD AShMSh LEUR IUMM ULNGA AIRCh LE-IEIR LK UAIA-LK IAUA LEUR OULM UELAIK LThFERThK   יט לא-יהיה-לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא-יאיר לך והיה-לך יהוה לאור עולם ואלהיך לתפארתך
20 Your sun shall no more go down, Neither shall your moon withdraw itself; for IAUA shall be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended.   K LE-IBUE OUD ShMShK UIRChK LE IESF KI IAUA IAIA-LK LEUR OULM UShLMU IMI EBLK   כ לא-יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי יהוה יהיה-לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך
21 Your people also shall be all righteous, they shall inherit the land for ever; the branch of My planting, the work of My hands, wherein I glory.   KE UOMK KLM TsDIQIM LOULM IIRShU ERTs NTsR MTOU (MTOI) MOShA IDI LAThFER   כא ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעו (מטעי) מעשה ידי להתפאר
22 The smallest shall become a thousand, and the least a mighty nation; I IAUA will hasten it in its time.   KB AQTN IAIA LELF UATsOIR LGUI OTsUM ENI IAUA BOThA EChIShNA   כב הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהוה בעתה אחישנה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18