Isaiah 57 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Evil Leaders Rebuked

1 The righteous perishes, and no man lays it to heart, and godly men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come.   E ATsDIQ EBD UEIN EISh ShM OL-LB UENShI-ChSD NESFIM BEIN MBIN KI-MFNI AROA NESF ATsDIQ   א הצדיק אבד ואין איש שם על-לב ואנשי-חסד נאספים באין מבין כי-מפני הרעה נאסף הצדיק
2 He enters into peace, they rest in their beds, each one that walks in his uprightness.   B IBUE ShLUM INUChU OL-MShKBUThM ALK NKChU   ב יבוא שלום ינוחו על-משכבותם הלך נכחו
3 But draw near hither, you sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the harlot.   G UEThM QRBU-ANA BNI ONNA ZRO MNEF UThZNA   ג ואתם קרבו-הנה בני עננה זרע מנאף ותזנה
4 Against whom do you sport yourselves? Against whom make you a wide mouth, and draw out the tongue? Are you not children of transgression, a seed of falsehood,   D OL-MI ThThONGU OL-MI ThRChIBU FA ThERIKU LShUN ALUE-EThM ILDI-FShO ZRO ShQR   ד על-מי תתענגו על-מי תרחיבו פה תאריכו לשון הלוא-אתם ילדי-פשע זרע שקר
5 You that inflame yourselves among the terebinths, under every leafy tree; that slay the children in the valleys, under the clefts of the rocks?   A ANChMIM BELIM ThChTh KL-OTs RONN ShChTI AILDIM BNChLIM ThChTh SOFI ASLOIM   ה הנחמים באלים תחת כל-עץ רענן שחטי הילדים בנחלים תחת סעפי הסלעים
6 Among the smooth stones of the valley is your portion; they, they are your lot; even to them have you poured a drink-offering, you have offered a meal-offering. Should I pacify Myself for these things?   U BChLQI-NChL ChLQK AM AM GURLK GM-LAM ShFKTh NSK AOLITh MNChA AOL ELA ENChM   ו בחלקי-נחל חלקך הם הם גורלך גם-להם שפכת נסך העלית מנחה העל אלה אנחם
7 On a high and lofty mountain have you set your bed; thither also went you up to offer sacrifice.   Z OL AR-GBA UNShE ShMTh MShKBK GM-ShM OLITh LZBCh ZBCh   ז על הר-גבה ונשא שמת משכבך גם-שם עלית לזבח זבח
8 Behind the doors and the posts have you set up your symbol; for you have uncovered, and are gone up from Me, you have enlarged your bed, and chosen you of them whose bed you lovedst, whose hand you saw.   Ch UEChR ADLTh UAMZUZA ShMTh ZKRUNK KI METhI GLITh UThOLI ARChBTh MShKBK UThKRTh-LK MAM EABTh MShKBM ID ChZITh   ח ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך כי מאתי גלית ותעלי הרחבת משכבך ותכרת-לך מהם אהבת משכבם יד חזית
9 You went to the king with ointment, and didst increase your perfumes, and didst send your ambassadors far off, even down to the nether-world.   T UThShRI LMLK BShMN UThRBI RQChIK UThShLChI TsRIK OD-MRChQ UThShFILI OD-ShEUL   ט ותשרי למלך בשמן ותרבי רקחיך ותשלחי צריך עד-מרחק ותשפילי עד-שאול
10 You were wearied with the length of your way; yet said you not: 'There is no hope'; you didst find a renewal of your strength, therefore you were not affected.   I BRB DRKK IGOTh LE EMRTh NUESh ChITh IDK MTsETh OL-KN LE ChLITh   י ברב דרכך יגעת לא אמרת נואש חית ידך מצאת על-כן לא חלית
11 Of whom have you been afraid and in fear, that you would fail? As for Me, you have not remembered Me, nor laid it to your heart. Have not I held My peace even of long time? Therefore you fear Me not.   IE UETh-MI DEGTh UThIREI KI ThKZBI UEUThI LE ZKRTh LE-ShMTh OL-LBK ALE ENI MChShA UMOLM UEUThI LE ThIREI   יא ואת-מי דאגת ותיראי כי תכזבי ואותי לא זכרת לא-שמת על-לבך הלא אני מחשה ומעלם ואותי לא תיראי
12 I will declare your righteousness; your works also--they shall not profit you.   IB ENI EGID TsDQThK UETh-MOShIK ULE IUOILUK   יב אני אגיד צדקתך ואת-מעשיך ולא יועילוך
13 When you cry, let them that you have gathered deliver you; but the wind shall carry them all away, a breath shall bear them off; but he that takes refuge in Me shall possess the land, and shall inherit My holy mountain.   IG BZOQK ITsILK QBUTsIK UETh-KLM IShE-RUCh IQCh-ABL UAChUSA BI INChL-ERTs UIIRSh AR-QDShI   יג בזעקך יצילך קבוציך ואת-כלם ישא-רוח יקח-הבל והחוסה בי ינחל-ארץ ויירש הר-קדשי
14 He will say: cast you up, cast you up, clear the way, take up the stumblingblock out of the way of My people.   ID UEMR SLU-SLU FNU-DRK ARIMU MKShUL MDRK OMI   יד ואמר סלו-סלו פנו-דרך הרימו מכשול מדרך עמי
15 For thus says the High and Lofty One that inhabits eternity, whose name is Holy: I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.   TU KI KA EMR RM UNShE ShKN OD UQDUSh ShMU MRUM UQDUSh EShKUN UETh-DKE UShFL-RUCh LAChIUTh RUCh ShFLIM ULAChIUTh LB NDKEIM   טו כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת-דכא ושפל-רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים
16 For I will not contend for ever, neither will I be always wroth; for the spirit that enwraps itself is from Me, and the souls which I have made.   TZ KI LE LOULM ERIB ULE LNTsCh EQTsUF KI-RUCh MLFNI IOTUF UNShMUTh ENI OShIThI   טז כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי-רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי
17 For the iniquity of his covetousness was I wroth and smote him, I hid Me and was wroth; and he went on frowardly in the way of his heart.   IZ BOUN BTsOU QTsFThI UEKAU ASThR UEQTsF UILK ShUBB BDRK LBU   יז בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו
18 I have seen his ways, and will heal him; I will lead him also, and requite with comforts him and his mourners.   ICh DRKIU REIThI UERFEAU UENChAU UEShLM NChMIM LU ULEBLIU   יח דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו
19 Peace, peace, to him that is far off and to him that is near, says IAUA that creates the fruit of the lips; and I will heal him.   IT BURE NUB (NIB) ShFThIM ShLUM ShLUM LRChUQ ULQRUB EMR IAUA URFEThIU   יט בורא נוב (ניב) שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו
20 But the wicked are like the troubled sea; for it cannot rest, and its waters cast up mire and dirt.   K UARShOIM KIM NGRSh KI AShQT LE IUKL UIGRShU MIMIU RFSh UTIT   כ והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט
21 There is no peace, says my God concerning the wicked.   KE EIN ShLUM EMR ELAI LRShOIM   כא אין שלום אמר אלהי לרשעים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18