Isaiah 43 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Israel Redeemed

1 But now thus says IAUA that created you, O Jacob, and He that formed you, O Israel: Fear not, for I have redeemed you, I have called you by your name, you are Mine.   E UOThA KA-EMR IAUA BREK IOQB UITsRK IShREL EL-ThIRE KI GELThIK QREThI BShMK LI-EThA   א ועתה כה-אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל-תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי-אתה
2 When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you; when you walk through the fire, you shall not be burned, neither shall the flame kindle on you.   B KI-ThOBR BMIM EThK-ENI UBNARUTh LE IShTFUK KI-ThLK BMU-ESh LE ThKUA ULABA LE ThBOR-BK   ב כי-תעבר במים אתך-אני ובנהרות לא ישטפוך כי-תלך במו-אש לא תכוה ולהבה לא תבער-בך
3 For I am IAUA your God, The Holy One of Israel, your Savior; I have given Egypt as your ransom, Ethiopia and Seba for you.   G KI ENI IAUA ELAIK QDUSh IShREL MUShIOK NThThI KFRK MTsRIM KUSh USBE ThChThIK   ג כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך
4 Since you are precious in My sight, and honourable, and I have loved you; therefore will I give men for you, and peoples for your life.   D MEShR IQRTh BOINI NKBDTh UENI EABThIK UEThN EDM ThChThIK ULEMIM ThChTh NFShK   ד מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך
5 Fear not, for I am with you; I will bring your seed from the east, and gather you from the west;   A EL-ThIRE KI EThK-ENI MMZRCh EBIE ZROK UMMORB EQBTsK   ה אל-תירא כי אתך-אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך
6 I will say to the north: 'Give up,' and to the south: 'Keep not back, bring My sons from far, and My daughters from the end of the earth;   U EMR LTsFUN ThNI ULThIMN EL-ThKLEI ABIEI BNI MRChUQ UBNUThI MQTsA AERTs   ו אמר לצפון תני ולתימן אל-תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ
7 Every one that is called by My name, and whom I have created for My glory, I have formed him, yes, I have made him.'   Z KL ANQRE BShMI ULKBUDI BREThIU ITsRThIU EF-OShIThIU   ז כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף-עשיתיו
8 The blind people that have eyes shall be brought forth, and the deaf that have ears.   Ch AUTsIE OM-OUR UOINIM ISh UChRShIM UEZNIM LMU   ח הוציא עם-עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו
9 All the nations are gathered together, and the peoples are assembled; who among them can declare this, and announce to us former things? Let them bring their witnesses, that they may be justified; and let them hear, and say: 'It is truth.'   T KL-AGUIM NQBTsU IChDU UIESFU LEMIM MI BAM IGID ZETh UREShNUTh IShMIONU IThNU ODIAM UITsDQU UIShMOU UIEMRU EMTh   ט כל-הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת
10 You are My witnesses, says IAUA, and My servant whom I have chosen; that you may know and believe Me, and understand that I am He; before Me there was no God formed, neither shall any be after Me.   I EThM ODI NEM-IAUA UOBDI EShR BChRThI LMON ThDOU UThEMINU LI UThBINU KI-ENI AUE LFNI LE-NUTsR EL UEChRI LE IAIA   י אתם עדי נאם-יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי-אני הוא לפני לא-נוצר אל ואחרי לא יהיה
11 I, even I, am IAUA; and beside Me there is no savior.   IE ENKI ENKI IAUA UEIN MBLODI MUShIO   יא אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע
12 I have declared, and I have saved, and I have announced, and there was no strange god among you; therefore you are My witnesses, says IAUA, and I am God.   IB ENKI AGDThI UAUShOThI UAShMOThI UEIN BKM ZR UEThM ODI NEM-IAUA UENI-EL   יב אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם-יהוה ואני-אל
13 Yes, since the day was I am He, and there is none that can deliver out of My hand; I will work, and who can reverse it?   IG GM-MIUM ENI AUE UEIN MIDI MTsIL EFOL UMI IShIBNA   יג גם-מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה
14 Thus says IAUA, your Redeemer, The Holy One of Israel: For your sake I have sent to Babylon, and I will bring down all of them as fugitives, even the Chaldeans, in the ships of their shouting.   ID KA-EMR IAUA GELKM QDUSh IShREL LMONKM ShLChThI BBLA UAURDThI BRIChIM KLM UKShDIM BENIUTh RNThM   יד כה-אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם
15 I am IAUA, your Holy One, the Creator of Israel, your King.   TU ENI IAUA QDUShKM BURE IShREL MLKKM   טו אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם
16 Thus says IAUA, who makes a way in the sea, and a path in the mighty waters;   TZ KA EMR IAUA ANUThN BIM DRK UBMIM OZIM NThIBA   טז כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה
17 Who brings forth the chariot and horse, the army and the power--they lie down together, they shall not rise, they are extinct, they are quenched as a wick:   IZ AMUTsIE RKB-USUS ChIL UOZUZ IChDU IShKBU BL-IQUMU DOKU KFShThA KBU   יז המוציא רכב-וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל-יקומו דעכו כפשתה כבו
18 Remember you not the former things, neither consider the things of old.   ICh EL-ThZKRU REShNUTh UQDMNIUTh EL-ThThBNNU   יח אל-תזכרו ראשנות וקדמניות אל-תתבננו
19 Behold, I will do a new thing; now shall it spring forth; shall you not know it? I will even make a way in the wilderness, and rivers in the desert.   IT ANNI OShA ChDShA OThA ThTsMCh ALUE ThDOUA EF EShIM BMDBR DRK BIShMUN NARUTh   יט הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות
20 The beasts of the field shall honour Me, the jackals and the ostriches; because I give waters in the wilderness, and rivers in the desert, to give drink to My people, Mine elect;   K ThKBDNI ChITh AShDA ThNIM UBNUTh IONA KI-NThThI BMDBR MIM NARUTh BIShIMN LAShQUTh OMI BChIRI   כ תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי-נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי
21 The people which I formed for Myself, that they might tell of My praise.   KE OM-ZU ITsRThI LI ThALThI ISFRU   כא עם-זו יצרתי לי תהלתי יספרו
22 Yet you have not called on Me, O Jacob, neither have you wearied yourself about Me, O Israel.   KB ULE-EThI QRETh IOQB KI-IGOTh BI IShREL   כב ולא-אתי קראת יעקב כי-יגעת בי ישראל
23 You have not brought Me the small cattle of your burnt-offerings; neither have you honoured Me with your sacrifices. I have not burdened you with a meal-offering, nor wearied you with frankincense.   KG LE-ABIETh LI ShA OLThIK UZBChIK LE KBDThNI LE AOBDThIK BMNChA ULE AUGOThIK BLBUNA   כג לא-הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה
24 You have bought Me no sweet cane with money, neither have you satisfied Me with the fat of your sacrifices; but you have burdened Me with your sins, you have wearied Me with your iniquities.   KD LE-QNITh LI BKSF QNA UChLB ZBChIK LE ARUIThNI EK AOBDThNI BChTEUThIK AUGOThNI BOUNThIK   כד לא-קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך
25 I, even I, am He that blots out your transgressions for Mine own sake; and your sins I will not remember.   KA ENKI ENKI AUE MChA FShOIK LMONI UChTEThIK LE EZKR   כה אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר
26 Put Me in remembrance, let us plead together; declare you, that you may be justified.   KU AZKIRNI NShFTA IChD SFR EThA LMON ThTsDQ   כו הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק
27 Your first father sinned, and your intercessors have transgressed against Me.   KZ EBIK AREShUN ChTE UMLITsIK FShOU BI   כז אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי
28 Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and I have given Jacob to condemnation, and Israel to reviling.   KCh UEChLL ShRI QDSh UEThNA LChRM IOQB UIShREL LGDUFIM   כח ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18