Isaiah 14 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Israel's Taunt

1 For IAUA will have compassion on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land; and the stranger shall join himself with them, and they shall cleave to the house of Jacob.   E KI IRChM IAUA ETh-IOQB UBChR OUD BIShREL UANIChM OL-EDMThM UNLUA AGR OLIAM UNSFChU OL-BITh IOQB   א כי ירחם יהוה את-יעקב ובחר עוד בישראל והניחם על-אדמתם ונלוה הגר עליהם ונספחו על-בית יעקב
2 The peoples shall take them, and bring them to their place; and the house of Israel shall possess them in the land of IAUA for servants and for handmaids; and they shall take them captive, whose captives they were; and they shall rule over their oppressors.   B ULQChUM OMIM UABIEUM EL-MQUMM UAThNChLUM BITh-IShREL OL EDMTh IAUA LOBDIM ULShFChUTh UAIU ShBIM LShBIAM URDU BNGShIAM   ב ולקחום עמים והביאום אל-מקומם והתנחלום בית-ישראל על אדמת יהוה לעבדים ולשפחות והיו שבים לשביהם ורדו בנגשיהם
3 It shall come to pass in the day that IAUA shall give you rest from your travail, and from your trouble, and from the hard service wherein you were made to serve,   G UAIA BIUM ANICh IAUA LK MOTsBK UMRGZK UMN-AOBDA AQShA EShR OBD-BK   ג והיה ביום הניח יהוה לך מעצבך ומרגזך ומן-העבדה הקשה אשר עבד-בך
4 that you shall take up this parable against the king of Babylon, and say: How has the oppressor ceased! the exactress of gold ceased!   D UNShETh AMShL AZA OL-MLK BBL UEMRTh EIK ShBTh NGSh ShBThA MDABA   ד ונשאת המשל הזה על-מלך בבל ואמרת איך שבת נגש שבתה מדהבה
5 IAUA has broken the staff of the wicked, the sceptre of the rulers,   A ShBR IAUA MTA RShOIM ShBT MShLIM   ה שבר יהוה מטה רשעים שבט משלים
6 That smote the peoples in wrath with an incessant stroke, that ruled the nations in anger, with a persecution that none restrained.   U MKA OMIM BOBRA MKTh BLThI SRA RDA BEF GUIM MRDF BLI ChShK   ו מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה רדה באף גוים מרדף בלי חשך
7 The whole earth is at rest, and is quiet; they break forth into singing.   Z NChA ShQTA KL-AERTs FTsChU RNA   ז נחה שקטה כל-הארץ פצחו רנה
8 Yes, the cypresses rejoice at you, and the cedars of Lebanon: 'Since you are laid down, no feller is come up against us.'   Ch GM-BRUShIM ShMChU LK ERZI LBNUN MEZ ShKBTh LE-IOLA AKRTh OLINU   ח גם-ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא-יעלה הכרת עלינו
9 The nether-world from beneath is moved for you to meet you at your coming; the shades are stirred up for you, even all the chief ones of the earth; all the kings of the nations are raised up from their thrones.   T ShEUL MThChTh RGZA LK LQRETh BUEK OURR LK RFEIM KL-OThUDI ERTs AQIM MKSEUThM KL MLKI GUIM   ט שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך עורר לך רפאים כל-עתודי ארץ הקים מכסאותם כל מלכי גוים
10 All they do answer and say to you: 'Are you also become weak as we? Are you become like to us?   I KLM IONU UIEMRU ELIK GM-EThA ChLITh KMUNU ELINU NMShLTh   י כלם יענו ויאמרו אליך גם-אתה חלית כמונו אלינו נמשלת
11 Your pomp is brought down to the nether-world, and the noise of your psalteries; the maggot is spread under you, and the worms cover you.'   IE AURD ShEUL GEUNK AMITh NBLIK ThChThIK ITsO RMA UMKSIK ThULOA   יא הורד שאול גאונך המית נבליך תחתיך יצע רמה ומכסיך תולעה
12 How are you fallen from heaven, O day-star, son of the morning! How are you cut down to the ground, that didst cast lots over the nations!   IB EIK NFLTh MShMIM AILL BN-ShChR NGDOTh LERTs ChULSh OL-GUIM   יב איך נפלת משמים הילל בן-שחר נגדעת לארץ חולש על-גוים
13 You said in your heart: 'I will ascend into heaven, above the stars of God will I exalt my throne, and I will sit on the mount of meeting, in the uttermost parts of the north;   IG UEThA EMRTh BLBBK AShMIM EOLA MMOL LKUKBI-EL ERIM KSEI UEShB BAR-MUOD BIRKThI TsFUN   יג ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי-אל ארים כסאי ואשב בהר-מועד בירכתי צפון
14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the Most High.'   ID EOLA OL-BMThI OB EDMA LOLIUN   יד אעלה על-במתי עב אדמה לעליון
15 Yet you shall be brought down to the nether-world, to the uttermost parts of the pit.   TU EK EL-ShEUL ThURD EL-IRKThI-BUR   טו אך אל-שאול תורד אל-ירכתי-בור
16 They that saw you do narrowly look on you, they gaze earnestly at you: 'Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;   TZ REIK ELIK IShGIChU ELIK IThBUNNU AZA AEISh MRGIZ AERTs MROISh MMLKUTh   טז ראיך אליך ישגיחו אליך יתבוננו הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות
17 That made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof; that opened not the house of his prisoners?'   IZ ShM ThBL KMDBR UORIU ARS ESIRIU LE-FThCh BIThA   יז שם תבל כמדבר ועריו הרס אסיריו לא-פתח ביתה
18 All the kings of the nations, all of them, sleep in glory, every one in his own house.   ICh KL-MLKI GUIM KLM ShKBU BKBUD EISh BBIThU   יח כל-מלכי גוים כלם שכבו בכבוד איש בביתו
19 But you are cast forth away from your grave like an abhorred offshoot, in the raiment of the slain, that are thrust through with the sword, that go down to the pavement of the pit, as a carcass trodden under foot.   IT UEThA AShLKTh MQBRK KNTsR NThOB LBSh ARGIM MTONI ChRB IURDI EL-EBNI-BUR KFGR MUBS   יט ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב לבש הרגים מטעני חרב יורדי אל-אבני-בור כפגר מובס
20 You shall not be joined with them in burial, because you have destroyed your land, you have slain your people; the seed of evil-doers shall not be named for ever.   K LE-ThChD EThM BQBURA KI-ERTsK ShChTh OMK ARGTh LE-IQRE LOULM ZRO MROIM   כ לא-תחד אתם בקבורה כי-ארצך שחת עמך הרגת לא-יקרא לעולם זרע מרעים
21 Prepare you slaughter for his children for the iniquity of their fathers; that they rise not up, and possess the earth, and fill the face of the world with cities.   KE AKINU LBNIU MTBCh BOUN EBUThM BL-IQMU UIRShU ERTs UMLEU FNI-ThBL ORIM   כא הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל-יקמו וירשו ארץ ומלאו פני-תבל ערים
22 I will rise up against them, says IAUA of hosts, and cut off from Babylon name and remnant, and offshoot and offspring, says IAUA.   KB UQMThI OLIAM NEM IAUA TsBEUTh UAKRThI LBBL ShM UShER UNIN UNKD NEM-IAUA   כב וקמתי עליהם נאם יהוה צבאות והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם-יהוה
23 I will also make it a possession for the bittern, and pools of water; and I will sweep it with the besom of destruction, says IAUA of hosts.   KG UShMThIA LMURSh QFD UEGMI-MIM UTETEThIA BMTETE AShMD NEM IAUA TsBEUTh   כג ושמתיה למורש קפד ואגמי-מים וטאטאתיה במטאטא השמד נאם יהוה צבאות
24 IAUA of hosts has sworn, saying: Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand,   KD NShBO IAUA TsBEUTh LEMR EM-LE KEShR DMIThI KN AIThA UKEShR IOTsThI AIE ThQUM   כד נשבע יהוה צבאות לאמר אם-לא כאשר דמיתי כן היתה וכאשר יעצתי היא תקום
25 That I will break Asshur in My land, and on My mountains tread him under foot; then shall his yoke depart from off them, and his burden depart from off their shoulder.   KA LShBR EShUR BERTsI UOL-ARI EBUSNU USR MOLIAM OLU USBLU MOL ShKMU ISUR   כה לשבר אשור בארצי ועל-הרי אבוסנו וסר מעליהם עלו וסבלו מעל שכמו יסור
26 This is the purpose that is purposed on the whole earth; and this is the hand that is stretched out on all the nations.   KU ZETh AOTsA AIOUTsA OL-KL-AERTs UZETh AID ANTUIA OL-KL-AGUIM   כו זאת העצה היעוצה על-כל-הארץ וזאת היד הנטויה על-כל-הגוים
27 For IAUA of hosts has purposed, and who shall disannul it? His hand is stretched out, and who shall turn it back?   KZ KI-IAUA TsBEUTh IOTs UMI IFR UIDU ANTUIA UMI IShIBNA   כז כי-יהוה צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה
28 In the year that king Ahaz died was this burden.   KCh BShNTh-MUTh AMLK EChZ AIA AMShE AZA   כח בשנת-מות המלך אחז היה המשא הזה
29 Rejoice not, O Philistia, all of you, because the rod that smote you is broken: for out of the serpent's root shall come forth a basilisk, and his fruit shall be a flying serpent.   KT EL-ThShMChI FLShTh KLK KI NShBR ShBT MKK KI-MShRSh NChSh ITsE TsFO UFRIU ShRF MOUFF   כט אל-תשמחי פלשת כלך כי נשבר שבט מכך כי-משרש נחש יצא צפע ופריו שרף מעופף
30 The first-born of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety; and I will kill your root with famine, and your remnant shall be slain.   L UROU BKURI DLIM UEBIUNIM LBTCh IRBTsU UAMThI BROB ShRShK UShERIThK IARG   ל ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב שרשך ושאריתך יהרג
31 Howl, O gate; cry, O city; melt away, O Philistia, all of you; for there comes a smoke out of the north, and there is no straggler in his ranks.   LE AILILI ShOR ZOQI-OIR NMUG FLShTh KLK KI MTsFUN OShN BE UEIN BUDD BMUODIU   לא הילילי שער זעקי-עיר נמוג פלשת כלך כי מצפון עשן בא ואין בודד במועדיו
32 What then shall one answer the messengers of the nation? That IAUA has founded Zion, and in her shall the afflicted of His people take refuge.   LB UMA-IONA MLEKI-GUI KI IAUA ISD TsIUN UBA IChSU ONII OMU   לב ומה-יענה מלאכי-גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18