Isaiah 33 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

The Judgment of God

1 Woe to you that spoil, and you were not spoiled; and deal treacherously, and they dealt not treacherously with you! When you have ceased to spoil, you shall be spoiled; and when you are weary with dealing treacherously, they shall deal treacherously with you.   E AUI ShUDD UEThA LE ShDUD UBUGD ULE-BGDU BU KAThMK ShUDD ThUShD KNLThK LBGD IBGDU-BK   א הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא-בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדו-בך
2 O IAUA, be gracious to us; we have waited for You; be You their arm every morning, our salvation also in the time of trouble.   B IAUA ChNNU LK QUINU AIA ZROM LBQRIM EF-IShUOThNU BOTh TsRA   ב יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף-ישועתנו בעת צרה
3 At the noise of the tumult the peoples are fled; at the lifting up of Yourself the nations are scattered.   G MQUL AMUN NDDU OMIM MRUMMThK NFTsU GUIM   ג מקול המון נדדו עמים מרוממתך נפצו גוים
4 Your spoil is gathered as the caterpillar gathers; as locusts leap do they leap on it.   D UESF ShLLKM ESF AChSIL KMShQ GBIM ShQQ BU   ד ואסף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שקק בו
5 IAUA is exalted, for He dwells on high; He has filled Zion with justice and righteousness.   A NShGB IAUA KI ShKN MRUM MLE TsIUN MShFT UTsDQA   ה נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה
6 The stability of your times shall be a hoard of salvation--wisdom and knowledge, and the fear of IAUA which is His treasure.   U UAIA EMUNTh OThIK ChSN IShUOTh ChKMTh UDOTh IRETh IAUA AIE EUTsRU   ו והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו
7 Behold, their valiant ones cry without; the ambassadors of peace weep bitterly.   Z AN ERELM TsOQU ChTsA MLEKI ShLUM MR IBKIUN   ז הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון
8 The highways lie waste, the wayfaring man ceases; he has broken the covenant, he has despised the cities, he regards not man.   Ch NShMU MSLUTh ShBTh OBR ERCh AFR BRITh MES ORIM LE ChShB ENUSh   ח נשמו מסלות שבת עבר ארח הפר ברית מאס ערים לא חשב אנוש
9 The land mourns and languishes; Lebanon is ashamed, it withers; Sharon is like a wilderness; and Bashan and Carmel are clean bare.   T EBL EMLLA ERTs AChFIR LBNUN QML AIA AShRUN KORBA UNOR BShN UKRML   ט אבל אמללה ארץ החפיר לבנון קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל
10 Now will I arise, says IAUA; now will I be exalted; now will I lift Myself up.   I OThA EQUM IEMR IAUA OThA ERUMM OThA ENShE   י עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא
11 You conceive chaff, you shall bring forth stubble; your breath is a fire that shall devour you.   IE ThARU ChShSh ThLDU QSh RUChKM ESh ThEKLKM   יא תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם
12 The peoples shall be as the burnings of lime; as thorns cut down, that are burned in the fire.   IB UAIU OMIM MShRFUTh ShID QUTsIM KSUChIM BESh ITsThU   יב והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו
13 Hear, you that are far off, what I have done; and, you that are near, acknowledge My might.   IG ShMOU RChUQIM EShR OShIThI UDOU QRUBIM GBRThI   יג שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גברתי
14 The sinners in Zion are afraid; trembling has seized the ungodly: 'Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings?'   ID FChDU BTsIUN ChTEIM EChZA RODA ChNFIM MI IGUR LNU ESh EUKLA MI-IGUR LNU MUQDI OULM   יד פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי-יגור לנו מוקדי עולם
15 He that walks righteously, and speaks uprightly; he that despises the gain of oppressions, that shakes his hands from holding of bribes, that stops his ears from hearing of blood, and shuts his eyes from looking on evil;   TU ALK TsDQUTh UDBR MIShRIM MES BBTsO MOShQUTh NOR KFIU MThMK BShChD ETM EZNU MShMO DMIM UOTsM OINIU MREUTh BRO   טו הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע
16 He shall dwell on high; his place of defence shall be the munitions of rocks; his bread shall be given, his waters shall be sure.   TZ AUE MRUMIM IShKN MTsDUTh SLOIM MShGBU LChMU NThN MIMIU NEMNIM   טז הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים
17 Your eyes shall see the king in his beauty; they shall behold a land stretching afar.   IZ MLK BIFIU ThChZINA OINIK ThREINA ERTs MRChQIM   יז מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים
18 Your heart shall muse on the terror: 'Where is he that counted, where is he that weighed? Where is he that counted the towers?'   ICh LBK IAGA EIMA EIA SFR EIA ShQL EIA SFR ETh-AMGDLIM   יח לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את-המגדלים
19 You shall not see the fierce people; a people of a deep speech that you can not perceive, of a stammering tongue that you can not understand.   IT ETh-OM NUOZ LE ThREA OM OMQI ShFA MShMUO NLOG LShUN EIN BINA   יט את-עם נועז לא תראה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין בינה
20 Look on Zion, the city of our solemn gatherings; your eyes shall see Jerusalem a peaceful habitation, a tent that shall not be removed, the stakes whereof shall never be plucked up, neither shall any of the cords thereof be broken.   K ChZA TsIUN QRITh MUODNU OINIK ThREINA IRUShLM NUA ShENN EAL BL-ITsON BL-ISO IThDThIU LNTsCh UKL-ChBLIU BL-INThQU   כ חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל-יצען בל-יסע יתדתיו לנצח וכל-חבליו בל-ינתקו
21 But there IAUA will be with us in majesty, in a place of broad rivers and streams; wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass thereby.   KE KI EM-ShM EDIR IAUA LNU MQUM-NARIM IERIM RChBI IDIM BL-ThLK BU ENI-ShIT UTsI EDIR LE IOBRNU   כא כי אם-שם אדיר יהוה לנו מקום-נהרים יארים רחבי ידים בל-תלך בו אני-שיט וצי אדיר לא יעברנו
22 For IAUA is our Judge, IAUA is our Lawgiver, IAUA is our King; He will save us.   KB KI IAUA ShFTNU IAUA MChQQNU IAUA MLKNU AUE IUShIONU   כב כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו
23 Your tacklings are loosed; they do not hold the stand of their mast, they do not spread the sail; then is the prey of a great spoil divided; the lame take the prey.   KG NTShU ChBLIK BL-IChZQU KN-ThRNM BL-FRShU NS EZ ChLQ OD-ShLL MRBA FSChIM BZZU BZ   כג נטשו חבליך בל-יחזקו כן-תרנם בל-פרשו נס אז חלק עד-שלל מרבה פסחים בזזו בז
24 The inhabitant shall not say: 'I am sick'; the people that dwell therein shall be forgiven their iniquity.   KD UBL-IEMR ShKN ChLIThI AOM AIShB BA NShE OUN   כד ובל-יאמר שכן חליתי העם הישב בה נשא עון

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18