Isaiah 65 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

A Rebellious People

1 I gave access to them that asked not for Me, I was at hand to them that sought Me not; I said: 'Behold Me, behold Me', to a nation that was not called by My name.   E NDRShThI LLUE ShELU NMTsEThI LLE BQShNI EMRThI ANNI ANNI EL-GUI LE-QRE BShMI   א נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל-גוי לא-קרא בשמי
2 I have spread out My hands all the day to a rebellious people, that walk in a way that is not good, after their own thoughts;   B FRShThI IDI KL-AIUM EL-OM SURR AALKIM ADRK LE-TUB EChR MChShBThIAM   ב פרשתי ידי כל-היום אל-עם סורר ההלכים הדרך לא-טוב אחר מחשבתיהם
3 A people that provoke Me to My face continually, that sacrifice in gardens, and burn incense on bricks;   G AOM AMKOSIM EThI OL-FNI ThMID ZBChIM BGNUTh UMQTRIM OL-ALBNIM   ג העם המכעסים אתי על-פני תמיד זבחים בגנות ומקטרים על-הלבנים
4 That sit among the graves, and lodge in the vaults; that eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels;   D AIShBIM BQBRIM UBNTsURIM ILINU AEKLIM BShR AChZIR UFRQ (UMRQ) FGLIM KLIAM   ד הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים בשר החזיר ופרק (ומרק) פגלים כליהם
5 That say: 'Stand by yourself, come not near to me, for I am holier than you'; these are a smoke in My nose, a fire that burns all the day.   A AEMRIM QRB ELIK EL-ThGSh-BI KI QDShThIK ELA OShN BEFI ESh IQDTh KL-AIUM   ה האמרים קרב אליך אל-תגש-בי כי קדשתיך אלה עשן באפי אש יקדת כל-היום
6 Behold, it is written before Me; I will not keep silence, except I have requited, yes, I will requite into their bosom,   U ANA KThUBA LFNI LE EChShA KI EM-ShLMThI UShLMThI OL-ChIQM   ו הנה כתובה לפני לא אחשה כי אם-שלמתי ושלמתי על-חיקם
7 Your own iniquities, and the iniquities of your fathers together, says IAUA, that have offered on the mountains, and blasphemed Me on the hills; therefore will I first measure their wage into their bosom.   Z OUNThIKM UOUNTh EBUThIKM IChDU EMR IAUA EShR QTRU OL-AARIM UOL-AGBOUTh ChRFUNI UMDThI FOLThM REShNA OL- (EL-) ChIQM   ז עונתיכם ועונת אבותיכם יחדו אמר יהוה אשר קטרו על-ההרים ועל-הגבעות חרפוני ומדתי פעלתם ראשנה על- (אל-) חיקם
8 Thus says IAUA: As, when wine is found in the cluster, one says: 'Destroy it not, for a blessing is in it'; so will I do for My servants' sakes, that I may not destroy all.   Ch KA EMR IAUA KEShR IMTsE AThIRUSh BEShKUL UEMR EL-ThShChIThAU KI BRKA BU KN EOShA LMON OBDI LBLThI AShChITh AKL   ח כה אמר יהוה כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל-תשחיתהו כי ברכה בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל
9 I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of My mountains; and Mine elect shall inherit it, and My servants shall dwell there.   T UAUTsEThI MIOQB ZRO UMIAUDA IURSh ARI UIRShUA BChIRI UOBDI IShKNU-ShMA   ט והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו-שמה
10 Sharon shall be a fold of flocks, and the valley of Achor a place for herds to lie down in, for My people that have sought Me;   I UAIA AShRUN LNUA-TsEN UOMQ OKUR LRBTs BQR LOMI EShR DRShUNI   י והיה השרון לנוה-צאן ועמק עכור לרבץ בקר לעמי אשר דרשוני
11 But you that forsake IAUA, that forget My holy mountain, that prepare a table for Fortune, and that offer mingled wine in full measure to Destiny,   IE UEThM OZBI IAUA AShKChIM ETh-AR QDShI AORKIM LGD ShLChN UAMMLEIM LMNI MMSK   יא ואתם עזבי יהוה השכחים את-הר קדשי הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך
12 I will destine you to the sword, and you shall all bow down to the slaughter; because when I called, you did not answer, when I spoke, you did not hear; but you did that which was evil in Mine eyes, and chose that wherein I delighted not.   IB UMNIThI EThKM LChRB UKLKM LTBCh ThKROU ION QREThI ULE ONIThM DBRThI ULE ShMOThM UThOShU ARO BOINI UBEShR LE-ChFTsThI BChRThM   יב ומניתי אתכם לחרב וכלכם לטבח תכרעו יען קראתי ולא עניתם דברתי ולא שמעתם ותעשו הרע בעיני ובאשר לא-חפצתי בחרתם
13 Therefore thus says my Lord IAUA, Behold, My servants shall eat, but you shall be hungry; Behold, My servants shall drink, but you shall be thirsty; Behold, My servants shall rejoice, but you shall be ashamed;   IG LKN KA-EMR EDNI IAUA ANA OBDI IEKLU UEThM ThROBU ANA OBDI IShThU UEThM ThTsMEU ANA OBDI IShMChU UEThM ThBShU   יג לכן כה-אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו
14 Behold, My servants shall sing for joy of heart, but you shall cry for sorrow of heart, and shall wail for vexation of spirit.   ID ANA OBDI IRNU MTUB LB UEThM ThTsOQU MKEB LB UMShBR RUCh ThILILU   יד הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו
15 You shall leave your name for a curse to Mine elect: 'So may my Lord IAUA slay you'; but He shall call His servants by another name;   TU UANChThM ShMKM LShBUOA LBChIRI UAMIThK EDNI IAUA ULOBDIU IQRE ShM EChR   טו והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שם אחר
16 So that he who blesses himself in the earth shall bless himself by the God of truth; and he that swears in the earth shall swear by the God of truth; because the former troubles are forgotten, and because they are hid from Mine eyes.   TZ EShR AMThBRK BERTs IThBRK BELAI EMN UANShBO BERTs IShBO BELAI EMN KI NShKChU ATsRUTh AREShNUTh UKI NSThRU MOINI   טז אשר המתברך בארץ יתברך באלהי אמן והנשבע בארץ ישבע באלהי אמן כי נשכחו הצרות הראשנות וכי נסתרו מעיני
17 For, behold, I create new heavens and a new earth; and the former things shall not be remembered, nor come into mind.   IZ KI-ANNI BURE ShMIM ChDShIM UERTs ChDShA ULE ThZKRNA AREShNUTh ULE ThOLINA OL-LB   יז כי-הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשנות ולא תעלינה על-לב
18 But be you glad and rejoice for ever in that which I create; for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy.   ICh KI-EM-ShIShU UGILU ODI-OD EShR ENI BURE KI ANNI BURE ETh-IRUShLM GILA UOMA MShUSh   יח כי-אם-שישו וגילו עדי-עד אשר אני בורא כי הנני בורא את-ירושלם גילה ועמה משוש
19 I will rejoice in Jerusalem, and joy in My people; and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.   IT UGLThI BIRUShLM UShShThI BOMI ULE-IShMO BA OUD QUL BKI UQUL ZOQA   יט וגלתי בירושלם וששתי בעמי ולא-ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה
20 There shall be no more there an infant of days, nor an old man, that has not filled his days; for the youngest shall die a hundred years old, and the sinner being a hundred years old shall be accursed.   K LE-IAIA MShM OUD OUL IMIM UZQN EShR LE-IMLE ETh-IMIU KI ANOR BN-MEA ShNA IMUTh UAChUTE BN-MEA ShNA IQLL   כ לא-יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא-ימלא את-ימיו כי הנער בן-מאה שנה ימות והחוטא בן-מאה שנה יקלל
21 They shall build houses, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and eat the fruit of them.   KE UBNU BThIM UIShBU UNTOU KRMIM UEKLU FRIM   כא ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרים
22 They shall not build, and another inhabit, they shall not plant, and another eat; for as the days of a tree shall be the days of My people, and Mine elect shall long enjoy the work of their hands.   KB LE IBNU UEChR IShB LE ITOU UEChR IEKL KI-KIMI AOTs IMI OMI UMOShA IDIAM IBLU BChIRI   כב לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל כי-כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי
23 They shall not labour in vain, nor bring forth for terror; for they are the seed blessed of IAUA, and their offspring with them.   KG LE IIGOU LRIQ ULE ILDU LBALA KI ZRO BRUKI IAUA AMA UTsETsEIAM EThM   כג לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם
24 It shall come to pass that, before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear.   KD UAIA TRM-IQREU UENI EONA OUD AM MDBRIM UENI EShMO   כד והיה טרם-יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע
25 The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the ox; and dust shall be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in all My holy mountain, says IAUA.   KA ZEB UTLA IROU KEChD UERIA KBQR IEKL-ThBN UNChSh OFR LChMU LE-IROU ULE-IShChIThU BKL-AR QDShI EMR IAUA   כה זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל-תבן ונחש עפר לחמו לא-ירעו ולא-ישחיתו בכל-הר קדשי אמר יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18