Isaiah 40 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

The Greatness of God

1 Comfort you, comfort you My people, says your God.   E NChMU NChMU OMI IEMR ELAIKM   א נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם
2 Bid Jerusalem take heart, and proclaim to her, that her time of service is accomplished, that her guilt is paid off; that she has received of IAUA's hand double for all her sins.   B DBRU OL-LB IRUShLM UQREU ELIA KI MLEA TsBEA KI NRTsA OUNA KI LQChA MID IAUA KFLIM BKL-ChTEThIA   ב דברו על-לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל-חטאתיה
3 Hark! one calls: 'Clear you in the wilderness the way of IAUA, make plain in the desert a highway for our God.   G QUL QURE BMDBR FNU DRK IAUA IShRU BORBA MSLA LELAINU   ג קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו
4 Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill shall be made low; and the rugged shall be made level, and the rough places a plain;   D KL-GIE INShE UKL-AR UGBOA IShFLU UAIA AOQB LMIShUR UARKSIM LBQOA   ד כל-גיא ינשא וכל-הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה
5 The glory of IAUA shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of IAUA has spoken it.'   A UNGLA KBUD IAUA UREU KL-BShR IChDU KI FI IAUA DBR   ה ונגלה כבוד יהוה וראו כל-בשר יחדו כי פי יהוה דבר
6 Hark! one says: 'Proclaim!' He says: 'What shall I proclaim?' 'All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field;   U QUL EMR QRE UEMR MA EQRE KL-ABShR ChTsIR UKL-ChSDU KTsITs AShDA   ו קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל-הבשר חציר וכל-חסדו כציץ השדה
7 The grass withers, the flower fades; because the breath of IAUA blows on it--surely the people is grass.   Z IBSh ChTsIR NBL TsITs KI RUCh IAUA NShBA BU EKN ChTsIR AOM   ז יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם
8 The grass withers, the flower fades; but the word of our God shall stand for ever.'   Ch IBSh ChTsIR NBL TsITs UDBR-ELAINU IQUM LOULM   ח יבש חציר נבל ציץ ודבר-אלהינו יקום לעולם
9 O you that tell good tidings to Zion, get you up into the high mountain; O you that tell good tidings to Jerusalem, lift up your voice with strength; lift it up, be not afraid; say to the cities of Judah: 'Behold your God!'   T OL AR-GBA OLI-LK MBShRTh TsIUN ARIMI BKCh QULK MBShRTh IRUShLM ARIMI EL-ThIREI EMRI LORI IAUDA ANA ELAIKM   ט על הר-גבה עלי-לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל-תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם
10 Behold, my Lord IAUA will come as a Mighty One, and His arm will rule for Him; behold, His reward is with Him, and His recompense before Him.   I ANA EDNI IAUA BChZQ IBUE UZROU MShLA LU ANA ShKRU EThU UFOLThU LFNIU   י הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו
11 Even as a shepherd that feeds his flock, that gathers the lambs in his arm, and carries them in his bosom, and gently leads those that give suck.   IE KROA ODRU IROA BZROU IQBTs TLEIM UBChIQU IShE OLUTh INAL   יא כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל
12 Who has measured the waters in the hollow of his hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance?   IB MI-MDD BShOLU MIM UShMIM BZRTh ThKN UKL BShLSh OFR AERTs UShQL BFLS ARIM UGBOUTh BMEZNIM   יב מי-מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים
13 Who has meted out the spirit of IAUA? Or who was His counsellor that he might instruct Him?   IG MI-ThKN ETh-RUCh IAUA UEISh OTsThU IUDIONU   יג מי-תכן את-רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו
14 With whom took He counsel, and who instructed Him, and taught Him in the path of right, and taught Him knowledge, and made Him to know the way of discernment?   ID ETh-MI NUOTs UIBINAU UILMDAU BERCh MShFT UILMDAU DOTh UDRK ThBUNUTh IUDIONU   יד את-מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו
15 Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance; behold the isles are as a mote in weight.   TU AN GUIM KMR MDLI UKShChQ MEZNIM NChShBU AN EIIM KDQ ITUL   טו הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול
16 Lebanon is not sufficient fuel, nor the beasts thereof sufficient for burnt-offerings.   TZ ULBNUN EIN DI BOR UChIThU EIN DI OULA   טז ולבנון אין די בער וחיתו אין די עולה
17 All the nations are as nothing before Him; they are accounted by Him as things of nought, and vanity.   IZ KL-AGUIM KEIN NGDU MEFS UThAU NChShBU-LU   יז כל-הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו-לו
18 To whom then will you liken God? Or what likeness will you compare to Him?   ICh UEL-MI ThDMIUN EL UMA-DMUTh ThORKU LU   יח ואל-מי תדמיון אל ומה-דמות תערכו לו
19 The image perchance, which the craftsman has melted, and the goldsmith spread over with gold, the silversmith casting silver chains?   IT AFSL NSK ChRSh UTsRF BZAB IRQONU URThQUTh KSF TsURF   יט הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף
20 A holm-oak is set apart, he chooses a tree that will not rot; he seeks to him a cunning craftsman to set up an image, that shall not be moved.   K AMSKN ThRUMA OTs LE-IRQB IBChR ChRSh ChKM IBQSh-LU LAKIN FSL LE IMUT   כ המסכן תרומה עץ לא-ירקב יבחר חרש חכם יבקש-לו להכין פסל לא ימוט
21 Know you not? hear you not? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood the foundations of the earth?   KE ALUE ThDOU ALUE ThShMOU ALUE AGD MRESh LKM ALUE ABINUThM MUSDUTh AERTs   כא הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינותם מוסדות הארץ
22 It is He that sits above the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretches out the heavens as a curtain, and spreads them out as a tent to dwell in;   KB AIShB OL-ChUG AERTs UIShBIA KChGBIM ANUTA KDQ ShMIM UIMThChM KEAL LShBTh   כב הישב על-חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת
23 That brings princes to nothing; He makes the judges of the earth as a thing of nought.   KG ANUThN RUZNIM LEIN ShFTI ERTs KThAU OShA   כג הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה
24 Scarce are they planted, scarce are they sown, scarce has their stock taken root in the earth; when He blows on them, they wither, and the whirlwind takes them away as stubble.   KD EF BL-NTOU EF BL-ZROU EF BL-ShRSh BERTs GZOM UGM-NShF BAM UIBShU USORA KQSh ThShEM   כד אף בל-נטעו אף בל-זרעו אף בל-שרש בארץ גזעם וגם-נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם
25 To whom then will you liken Me, that I should be equal? says the Holy One.   KA UEL-MI ThDMIUNI UEShUA IEMR QDUSh   כה ואל-מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש
26 Lift up your eyes on high, and see: who has created these? He that brings out their host by number, He calls them all by name; by the greatness of His might, and for that He is strong in power, not one fails.   KU ShEU-MRUM OINIKM UREU MI-BRE ELA AMUTsIE BMSFR TsBEM LKLM BShM IQRE MRB EUNIM UEMITs KCh EISh LE NODR   כו שאו-מרום עיניכם וראו מי-ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר
27 Why say you, O Jacob, and speak, O Israel: 'My way is hid from IAUA, and my right is passed over from my God'?   KZ LMA ThEMR IOQB UThDBR IShREL NSThRA DRKI MIAUA UMELAI MShFTI IOBUR   כז למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור
28 Have you not known? have you not heard that the everlasting God, IAUA, the Creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? His discernment is past searching out.   KCh ALUE IDOTh EM-LE ShMOTh ELAI OULM IAUA BURE QTsUTh AERTs LE IIOF ULE IIGO EIN ChQR LThBUNThU   כח הלוא ידעת אם-לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו
29 He gives power to the faint; and to him that has no might He increases strength.   KT NThN LIOF KCh ULEIN EUNIM OTsMA IRBA   כט נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה
30 Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall;   L UIOFU NORIM UIGOU UBChURIM KShUL IKShLU   ל ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו
31 But they that wait for IAUA shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; they shall walk, and not faint.   LE UQUI IAUA IChLIFU KCh IOLU EBR KNShRIM IRUTsU ULE IIGOU ILKU ULE IIOFU   לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18