Isaiah 27 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

The Deliverance of Israel

1 In that day IAUA with His sore and great and strong sword will punish leviathan the slant serpent, and leviathan the tortuous serpent; and He will slay the dragon that is in the sea.   E BIUM AAUE IFQD IAUA BChRBU AQShA UAGDULA UAChZQA OL LUIThN NChSh BRCh UOL LUIThN NChSh OQLThUN UARG ETh-AThNIN EShR BIM   א ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את-התנין אשר בים
2 In that day sing you of her: 'A vineyard of foaming wine!'   B BIUM AAUE KRM ChMR ONU-LA   ב ביום ההוא כרם חמר ענו-לה
3 I IAUA do guard it, I water it every moment; unless Mine anger visit it, I guard it night and day.   G ENI IAUA NTsRA LRGOIM EShQNA FN IFQD OLIA LILA UIUM ETsRNA   ג אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה
4 Fury is not in Me; would that I were as the briers and thorns in flame! I would with one step burn it altogether.   D ChMA EIN LI MI-IThNNI ShMIR ShITh BMLChMA EFShOA BA ETsIThNA IChD   ד חמה אין לי מי-יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד
5 Or else let him take hold of My strength, that he may make peace with Me; yes, let him make peace with Me.   A EU IChZQ BMOUZI IOShA ShLUM LI ShLUM IOShA-LI   ה או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה-לי
6 In days to come shall Jacob take root, Israel shall blossom and bud; and the face of the world shall be filled with fruitage.   U ABEIM IShRSh IOQB ITsITs UFRCh IShREL UMLEU FNI-ThBL ThNUBA   ו הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני-תבל תנובה
7 Has He smitten him as He smote those that smote him? Or is he slain according to the slaughter of them that were slain by Him?   Z AKMKTh MKAU AKAU EM-KARG ARGIU ARG   ז הכמכת מכהו הכהו אם-כהרג הרגיו הרג
8 In full measure, when You send her away, You dost contend with her; He has removed her with His rough blast in the day of the east wind.   Ch BSESEA BShLChA ThRIBNA AGA BRUChU AQShA BIUM QDIM   ח בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים
9 Therefore by this shall the iniquity of Jacob be expiated, and this is all the fruit of taking away his sin: when he makes all the stones of the altar as chalkstones that are beaten in pieces, so that the Asherim and the sun-images shall rise no more.   T LKN BZETh IKFR OUN-IOQB UZA KL-FRI ASR ChTEThU BShUMU KL-EBNI MZBCh KEBNI-GR MNFTsUTh LE-IQMU EShRIM UChMNIM   ט לכן בזאת יכפר עון-יעקב וזה כל-פרי הסר חטאתו בשומו כל-אבני מזבח כאבני-גר מנפצות לא-יקמו אשרים וחמנים
10 For the fortified city is solitary, a habitation abandoned and forsaken, like the wilderness; there shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof.   I KI OIR BTsURA BDD NUA MShLCh UNOZB KMDBR ShM IROA OGL UShM IRBTs UKLA SOFIA   י כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה
11 When the boughs thereof are withered, they shall be broken off; the women shall come, and set them on fire; for it is a people of no understanding; therefore He that made them will not have compassion on them, and He that formed them will not be gracious to them.   IE BIBSh QTsIRA ThShBRNA NShIM BEUTh MEIRUTh EUThA KI LE OM-BINUTh AUE OL-KN LE-IRChMNU OShAU UITsRU LE IChNNU   יא ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם-בינות הוא על-כן לא-ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו
12 It shall come to pass in that day, that IAUA will beat off [His fruit] from the flood of the River to the Brook of Egypt, and you shall be gathered one by one, O you children of Israel.   IB UAIA BIUM AAUE IChBT IAUA MShBLTh ANAR OD-NChL MTsRIM UEThM ThLQTU LEChD EChD BNI IShREL   יב והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד-נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל
13 It shall come to pass in that day, that a great horn shall be blown; and they shall come that were lost in the land of Assyria, and they that were dispersed in the land of Egypt; and they shall worship IAUA in the holy mountain at Jerusalem.   IG UAIA BIUM AAUE IThQO BShUFR GDUL UBEU AEBDIM BERTs EShUR UANDChIM BERTs MTsRIM UAShThChUU LIAUA BAR AQDSh BIRUShLM   יג והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18