Isaiah 22 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

The Valley of Vision

1 The burden concerning the Valley of Vision. What ails you now, that you are wholly gone up to the housetops,   E MShE GIE ChZIUN MA-LK EFUE KI-OLITh KLK LGGUTh   א משא גיא חזיון מה-לך אפוא כי-עלית כלך לגגות
2 You that are full of uproar, a tumultuous city, a joyous town? Your slain are not slain with the sword, nor dead in battle.   B ThShEUTh MLEA OIR AUMIA QRIA OLIZA ChLLIK LE ChLLI-ChRB ULE MThI MLChMA   ב תשאות מלאה עיר הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי-חרב ולא מתי מלחמה
3 All your rulers are fled together, without the bow they are bound; all that are found of you are bound together, they are fled afar off.   G KL-QTsINIK NDDU-IChD MQShTh ESRU KL-NMTsEIK ESRU IChDU MRChUQ BRChU   ג כל-קציניך נדדו-יחד מקשת אסרו כל-נמצאיך אסרו יחדו מרחוק ברחו
4 Therefore said I: 'Look away from me, I will weep bitterly; strain not to comfort me, for the destruction of the daughter of my people.'   D OL-KN EMRThI ShOU MNI EMRR BBKI EL-ThEITsU LNChMNI OL-ShD BTh-OMI   ד על-כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל-תאיצו לנחמני על-שד בת-עמי
5 For it is a day of trouble, and of trampling, and of perplexity, from my Lord IAUA of hosts, in the Valley of Vision; Kir shouting, and Shoa at the mount.   A KI IUM MAUMA UMBUSA UMBUKA LEDNI IAUA TsBEUTh BGI ChZIUN MQRQR QR UShUO EL-AAR   ה כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדני יהוה צבאות בגי חזיון מקרקר קר ושוע אל-ההר
6 Elam bore the quiver, with troops of men, even horsemen; and Kir uncovered the shield.   U UOILM NShE EShFA BRKB EDM FRShIM UQIR ORA MGN   ו ועילם נשא אשפה ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן
7 It came to pass, when your choicest valleys were full of chariots, and the horsemen set themselves in array at the gate,   Z UIAI MBChR-OMQIK MLEU RKB UAFRShIM ShTh ShThU AShORA   ז ויהי מבחר-עמקיך מלאו רכב והפרשים שת שתו השערה
8 The covering of Judah was laid bare, that you didst look in that day to the armour in the house of the forest.   Ch UIGL ETh MSK IAUDA UThBT BIUM AAUE EL-NShQ BITh AIOR   ח ויגל את מסך יהודה ותבט ביום ההוא אל-נשק בית היער
9 You saw the breaches of the city of David, that they were many; and you gathered together the waters of the lower pool.   T UETh BQIOI OIR-DUD REIThM KI-RBU UThQBTsU ETh-MI ABRKA AThChThUNA   ט ואת בקיעי עיר-דוד ראיתם כי-רבו ותקבצו את-מי הברכה התחתונה
10 You numbered the houses of Jerusalem, and you broke down the houses to fortify the wall;   I UETh-BThI IRUShLM SFRThM UThThTsU ABThIM LBTsR AChUMA   י ואת-בתי ירושלם ספרתם ותתצו הבתים לבצר החומה
11 you made also a basin between the two walls for the water of the old pool--but you looked not to Him that had done this, neither had you respect to Him that fashioned it long ago.   IE UMQUA OShIThM BIN AChMThIM LMI ABRKA AIShNA ULE ABTThM EL-OShIA UITsRA MRChUQ LE REIThM   יא ומקוה עשיתם בין החמתים למי הברכה הישנה ולא הבטתם אל-עשיה ויצרה מרחוק לא ראיתם
12 In that day did my Lord IAUA of hosts, call to weeping, and to lamentation, and to baldness, and to girding with sackcloth;   IB UIQRE EDNI IAUA TsBEUTh BIUM AAUE LBKI ULMSFD ULQRChA ULChGR ShQ   יב ויקרא אדני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק
13 Behold joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine--'Let us eat and drink, for tomorrow we shall die!'   IG UANA ShShUN UShMChA ARG BQR UShChT TsEN EKL BShR UShThUTh IIN EKUL UShThU KI MChR NMUTh   יג והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות
14 IAUA of hosts revealed Himself in mine ears: Surely this iniquity shall not be expiated by you till you die, says my Lord IAUA of hosts.   ID UNGLA BEZNI IAUA TsBEUTh EM-IKFR AOUN AZA LKM OD-ThMThUN EMR EDNI IAUA TsBEUTh   יד ונגלה באזני יהוה צבאות אם-יכפר העון הזה לכם עד-תמתון אמר אדני יהוה צבאות
15 Thus says my Lord IAUA of hosts: Go, get you to this steward, even to Shebna, who is over the house:   TU KA EMR EDNI IAUA TsBEUTh LK-BE EL-ASKN AZA OL-ShBNE EShR OL-ABITh   טו כה אמר אדני יהוה צבאות לך-בא אל-הסכן הזה על-שבנא אשר על-הבית
16 What have you here, and whom have you here, that you have hewed you out here a sepulchre, you that cut you out a sepulchre on high, and carve a habitation for yourself in the rock?   TZ MA-LK FA UMI LK FA KI-ChTsBTh LK FA QBR ChTsBI MRUM QBRU ChQQI BSLO MShKN LU   טז מה-לך פה ומי לך פה כי-חצבת לך פה קבר חצבי מרום קברו חקקי בסלע משכן לו
17 Behold, IAUA will hurl you up and down with a man's throw; yes, He will wind you round and round;   IZ ANA IAUA MTLTLK TLTLA GBR UOTK OTA   יז הנה יהוה מטלטלך טלטלה גבר ועטך עטה
18 He will violently roll and toss you like a ball into a large country; there shall you die, and there shall be the chariots of your glory, you shame of the lord's house.   ICh TsNUF ITsNFK TsNFA KDUR EL-ERTs RChBTh IDIM ShMA ThMUTh UShMA MRKBUTh KBUDK QLUN BITh EDNIK   יח צנוף יצנפך צנפה כדור אל-ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדניך
19 I will thrust you from your post, and from your station shall you be pulled down.   IT UADFThIK MMTsBK UMMOMDK IARSK   יט והדפתיך ממצבך וממעמדך יהרסך
20 It shall come to pass in that day, that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah;   K UAIA BIUM AAUE UQREThI LOBDI LELIQIM BN-ChLQIAU   כ והיה ביום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן-חלקיהו
21 I will clothe him with your robe, and bind him with your girdle, and I will commit your government into his hand; and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah.   KE UALBShThIU KThNThK UEBNTK EChZQNU UMMShLThK EThN BIDU UAIA LEB LIUShB IRUShLM ULBITh IAUDA   כא והלבשתיו כתנתך ואבנטך אחזקנו וממשלתך אתן בידו והיה לאב ליושב ירושלם ולבית יהודה
22 The key of the house of David will I lay on his shoulder; and he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.   KB UNThThI MFThCh BITh-DUD OL-ShKMU UFThCh UEIN SGR USGR UEIN FThCh   כב ונתתי מפתח בית-דוד על-שכמו ופתח ואין סגר וסגר ואין פתח
23 I will fasten him as a peg in a sure place; and he shall be for a throne of honour to his father's house.   KG UThQOThIU IThD BMQUM NEMN UAIA LKSE KBUD LBITh EBIU   כג ותקעתיו יתד במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו
24 They shall hang on him all the glory of his father's house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups even to all the vessels of flagons.   KD UThLU OLIU KL KBUD BITh-EBIU ATsETsEIM UATsFOUTh KL KLI AQTN MKLI AEGNUTh UOD KL-KLI ANBLIM   כד ותלו עליו כל כבוד בית-אביו הצאצאים והצפעות כל כלי הקטן מכלי האגנות ועד כל-כלי הנבלים
25 In that day, says IAUA of hosts, shall the peg that was fastened in a sure place give way; and it shall be hewn down, and fall, and the burden that was on it shall be cut off; for IAUA has spoken it.   KA BIUM AAUE NEM IAUA TsBEUTh ThMUSh AIThD AThQUOA BMQUM NEMN UNGDOA UNFLA UNKRTh AMShE EShR-OLIA KI IAUA DBR   כה ביום ההוא נאם יהוה צבאות תמוש היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה ונכרת המשא אשר-עליה כי יהוה דבר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18