Isaiah 45 - IShOIAU - ישעיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

God Uses Cyrus

1 Thus says IAUA to His anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and to loose the loins of kings; to open the doors before him, and that the gates may not be shut:   E KA-EMR IAUA LMShIChU LKURSh EShR-AChZQThI BIMINU LRD-LFNIU GUIM UMThNI MLKIM EFThCh LFThCh LFNIU DLThIM UShORIM LE ISGRU   א כה-אמר יהוה למשיחו לכורש אשר-החזקתי בימינו לרד-לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו
2 I will go before you, and make the crooked places straight; I will break in pieces the doors of brass, and cut in sunder the bars of iron;   B ENI LFNIK ELK UADURIM EUShR (EIShR) DLThUTh NChUShA EShBR UBRIChI BRZL EGDO   ב אני לפניך אלך והדורים אושר (אישר) דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע
3 I will give you the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that you may know that I am IAUA, who call you by your name, even the God of Israel.   G UNThThI LK EUTsRUTh ChShK UMTMNI MSThRIM LMON ThDO KI-ENI IAUA AQURE BShMK ELAI IShREL   ג ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי-אני יהוה הקורא בשמך אלהי ישראל
4 For the sake of Jacob My servant, and Israel Mine elect, I have called you by your name, I have surnamed you, though you have not known Me.   D LMON OBDI IOQB UIShREL BChIRI UEQRE LK BShMK EKNK ULE IDOThNI   ד למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני
5 I am IAUA, and there is none else, beside Me there is no God; I have girded you, though you have not known Me;   A ENI IAUA UEIN OUD ZULThI EIN ELAIM EEZRK ULE IDOThNI   ה אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני
6 That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside Me; I am IAUA; and there is none else;   U LMON IDOU MMZRCh-ShMSh UMMORBA KI-EFS BLODI ENI IAUA UEIN OUD   ו למען ידעו ממזרח-שמש וממערבה כי-אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד
7 I form the light, and create darkness; I make peace, and create evil; I am IAUA, that does all these things.   Z IUTsR EUR UBURE ChShK OShA ShLUM UBURE RO ENI IAUA OShA KL-ELA   ז יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל-אלה
8 Drop down, you heavens, from above, and let the skies pour down righteousness; let the earth open, that they may bring forth salvation, and let her cause righteousness to spring up together; I IAUA have created it.   Ch AROIFU ShMIM MMOL UShChQIM IZLU-TsDQ ThFThCh-ERTs UIFRU-IShO UTsDQA ThTsMICh IChD ENI IAUA BREThIU   ח הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו-צדק תפתח-ארץ ויפרו-ישע וצדקה תצמיח יחד אני יהוה בראתיו
9 Woe to him that strives with his Maker, as a potsherd with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him that fashioned it: 'What make you?' Or: 'Your work, it has no hands'?   T AUI RB ETh-ITsRU ChRSh ETh-ChRShI EDMA AIEMR ChMR LITsRU MA-ThOShA UFOLK EIN-IDIM LU   ט הוי רב את-יצרו חרש את-חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה-תעשה ופעלך אין-ידים לו
10 Woe to him that says to his father: 'Wherefore beget you?' Or to a woman: 'Wherefore travail you?'   I AUI EMR LEB MA-ThULID ULEShA MA-ThChILIN   י הוי אמר לאב מה-תוליד ולאשה מה-תחילין
11 Thus says IAUA, the Holy One of Israel, and his Maker: Ask Me of the things that are to come; concerning My sons, and concerning the work of My hands, command you Me.   IE KA-EMR IAUA QDUSh IShREL UITsRU AEThIUTh ShELUNI OL-BNI UOL-FOL IDI ThTsUNI   יא כה-אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על-בני ועל-פעל ידי תצוני
12 I, even I, have made the earth, and created man on it; I, even My hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.   IB ENKI OShIThI ERTs UEDM OLIA BREThI ENI IDI NTU ShMIM UKL-TsBEM TsUIThI   יב אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל-צבאם צויתי
13 I have roused him up in victory, and I make level all his ways; he shall build My city, and he shall let Mine exiles go free, not for price nor reward, says IAUA of hosts.   IG ENKI AOIRThAU BTsDQ UKL-DRKIU EIShR AUE-IBNA OIRI UGLUThI IShLCh LE BMChIR ULE BShChD EMR IAUA TsBEUTh   יג אנכי העירתהו בצדק וכל-דרכיו אישר הוא-יבנה עירי וגלותי ישלח לא במחיר ולא בשחד אמר יהוה צבאות
14 Thus says IAUA: The labour of Egypt, and the merchandise of Ethiopia, and of the Sabeans, men of stature, shall come over to you, and they shall be your; they shall go after you, in chains they shall come over; and they shall fall down to you, they shall make supplication to you: Surely God is in you, and there is none else, there is no other God.   ID KA EMR IAUA IGIO MTsRIM USChR-KUSh USBEIM ENShI MDA OLIK IOBRU ULK IAIU EChRIK ILKU BZQIM IOBRU UELIK IShThChUU ELIK IThFLLU EK BK EL UEIN OUD EFS ELAIM   יד כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר-כוש וסבאים אנשי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים
15 Verily You are a God that hide Yourself, O God of Israel, the Savior.   TU EKN EThA EL MSThThR ELAI IShREL MUShIO   טו אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע
16 They shall be ashamed, yes, confounded, all of them; they shall go in confusion together that are makers of idols.   TZ BUShU UGM-NKLMU KLM IChDU ALKU BKLMA ChRShI TsIRIM   טז בושו וגם-נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים
17 O Israel, that are saved by IAUA with an everlasting salvation; you shall not be ashamed nor confounded world without end.   IZ IShREL NUShO BIAUA ThShUOTh OULMIM LE-ThBShU ULE-ThKLMU OD-OULMI OD   יז ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא-תבשו ולא-תכלמו עד-עולמי עד
18 For thus says IAUA that created the heavens, He is God; that formed the earth and made it, He established it, He created it not a waste, He formed it to be inhabited: I am IAUA, and there is none else.   ICh KI KA EMR-IAUA BURE AShMIM AUE AELAIM ITsR AERTs UOShA AUE KUNNA LE-ThAU BREA LShBTh ITsRA ENI IAUA UEIN OUD   יח כי כה אמר-יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא-תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד
19 I have not spoken in secret, in a place of the land of darkness; I said not to the seed of Jacob: 'Seek you Me in vain'; I IAUA speak righteousness, I declare things that are right.   IT LE BSThR DBRThI BMQUM ERTs ChShK LE EMRThI LZRO IOQB ThAU BQShUNI ENI IAUA DBR TsDQ MGID MIShRIM   יט לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישרים
20 Assemble yourselves and come, draw near together, you that are escaped of the nations; they have no knowledge that carry the wood of their graven image, and pray to a god that cannot save.   K AQBTsU UBEU AThNGShU IChDU FLITI AGUIM LE IDOU ANShEIM ETh-OTs FSLM UMThFLLIM EL-EL LE IUShIO   כ הקבצו ובאו התנגשו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשאים את-עץ פסלם ומתפללים אל-אל לא יושיע
21 Declare you, and bring them near, yes, let them take counsel together: Who has announced this from ancient time, and declared it of old? Have not I IAUA? There is no God else beside Me, a just God and a Savior; there is none beside Me.   KE AGIDU UAGIShU EF IUOTsU IChDU MI AShMIO ZETh MQDM MEZ AGIDA ALUE ENI IAUA UEIN-OUD ELAIM MBLODI EL-TsDIQ UMUShIO EIN ZULThI   כא הגידו והגישו אף יועצו יחדו מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין-עוד אלהים מבלעדי אל-צדיק ומושיע אין זולתי
22 Look to Me, and be you saved, all the ends of the earth; for I am God, and there is none else.   KB FNU-ELI UAUShOU KL-EFSI-ERTs KI ENI-EL UEIN OUD   כב פנו-אלי והושעו כל-אפסי-ארץ כי אני-אל ואין עוד
23 By Myself have I sworn, the word is gone forth from My mouth in righteousness, and shall not come back, that to Me every knee shall bow, every tongue shall swear.   KG BI NShBOThI ITsE MFI TsDQA DBR ULE IShUB KI-LI ThKRO KL-BRK ThShBO KL-LShUN   כג בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי-לי תכרע כל-ברך תשבע כל-לשון
24 Only in IAUA, shall one say of Me, is victory and strength; even to Him shall men come in confusion, all they that were incensed against Him.   KD EK BIAUA LI EMR TsDQUTh UOZ ODIU IBUE UIBShU KL ANChRIM BU   כד אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו
25 In IAUA shall all the seed of Israel be justified, and shall glory.   KA BIAUA ITsDQU UIThALLU KL-ZRO IShREL   כה ביהוה יצדקו ויתהללו כל-זרע ישראל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18