Ezekiel 21 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Parable of the Sword of the LORD

1 The word of IAUA came to me, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, set your face toward the South, and preach toward the South, and prophesy against the forest of the field in the South;   B BN-EDM ShIM FNIK DRK ThIMNA UATF EL-DRUM UANBE EL-IOR AShDA NGB   ב בן-אדם שים פניך דרך תימנה והטף אל-דרום והנבא אל-יער השדה נגב
3 and say to the forest of the South: Hear the word of IAUA: Thus says my Lord IAUA, Behold, I will kindle a fire in you, and it shall devour every green tree in you, and every dry tree, it shall not be quenched, even a flaming flame; and all faces from the south to the north shall be seared thereby.   G UEMRTh LIOR ANGB ShMO DBR-IAUA KA-EMR EDNI IAUA ANNI MTsITh-BK ESh UEKLA BK KL-OTs-LCh UKL-OTs IBSh LE-ThKBA LABTh ShLABTh UNTsRBU-BA KL-FNIM MNGB TsFUNA   ג ואמרת ליער הנגב שמע דבר-יהוה כה-אמר אדני יהוה הנני מצית-בך אש ואכלה בך כל-עץ-לח וכל-עץ יבש לא-תכבה להבת שלהבת ונצרבו-בה כל-פנים מנגב צפונה
4 All flesh shall see that I IAUA have kindled it; it shall not be quenched.'   D UREU KL-BShR KI ENI IAUA BORThIA LE ThKBA   ד וראו כל-בשר כי אני יהוה בערתיה לא תכבה
5 Then said I: 'Ah my Lord IAUA! they say of me: Is he not a maker of parables?'   A UEMR EAA EDNI IAUA AMA EMRIM LI ALE MMShL MShLIM AUE   ה ואמר אהה אדני יהוה המה אמרים לי הלא ממשל משלים הוא
6 Then the word of IAUA came to me, saying:   U UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   ו ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
7 'Son of man, set your face toward Jerusalem, and preach toward the sanctuaries, and prophesy against the land of Israel;   Z BN-EDM ShIM FNIK EL-IRUShLM UATF EL-MQDShIM UANBE EL-EDMTh IShREL   ז בן-אדם שים פניך אל-ירושלם והטף אל-מקדשים והנבא אל-אדמת ישראל
8 and say to the land of Israel: Thus says IAUA: Behold, I am against you, and will draw forth My sword out of its sheath, and will cut off from you the righteous and the wicked.   Ch UEMRTh LEDMTh IShREL KA EMR IAUA ANNI ELIK UAUTsEThI ChRBI MThORA UAKRThI MMK TsDIQ URShO   ח ואמרת לאדמת ישראל כה אמר יהוה הנני אליך והוצאתי חרבי מתערה והכרתי ממך צדיק ורשע
9 Seeing then that I will cut off from you the righteous and the wicked, therefore shall My sword go forth out of its sheath against all flesh from the south to the north;   T ION EShR-AKRThI MMK TsDIQ URShO LKN ThTsE ChRBI MThORA EL-KL-BShR MNGB TsFUN   ט יען אשר-הכרתי ממך צדיק ורשע לכן תצא חרבי מתערה אל-כל-בשר מנגב צפון
10 and all flesh shall know that I IAUA have drawn forth My sword out of its sheath; it shall not return any more.   I UIDOU KL-BShR KI ENI IAUA AUTsEThI ChRBI MThORA LE ThShUB OUD   י וידעו כל-בשר כי אני יהוה הוצאתי חרבי מתערה לא תשוב עוד
11 Sigh therefore, you son of man; with the breaking of your loins and with bitterness shall you sigh before their eyes.   IE UEThA BN-EDM AENCh BShBRUN MThNIM UBMRIRUTh ThENCh LOINIAM   יא ואתה בן-אדם האנח בשברון מתנים ובמרירות תאנח לעיניהם
12 It shall be, when they say to you: Wherefore sigh you? that you shall say: Because of the tidings, for it comes; and every heart shall melt, and all hands shall be slack, and every spirit shall be faint, and all knees shall drip with water; behold, it comes, and it shall be done, says my Lord IAUA.'   IB UAIA KI-IEMRU ELIK OL-MA EThA NENCh UEMRTh EL-ShMUOA KI-BEA UNMS KL-LB URFU KL-IDIM UKAThA KL-RUCh UKL-BRKIM ThLKNA MIM ANA BEA UNAIThA NEM EDNI IAUA   יב והיה כי-יאמרו אליך על-מה אתה נאנח ואמרת אל-שמועה כי-באה ונמס כל-לב ורפו כל-ידים וכהתה כל-רוח וכל-ברכים תלכנה מים הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה
13 The word of IAUA came to me, saying:   IG UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   יג ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
14 'Son of man, prophesy, and say: Thus says my Lord: Say: A sword, a sword, it is sharpened, and also furbished:   ID BN-EDM ANBE UEMRTh KA EMR EDNI EMR ChRB ChRB AUChDA UGM-MRUTA   יד בן-אדם הנבא ואמרת כה אמר אדני אמר חרב חרב הוחדה וגם-מרוטה
15 It is sharpened that it may make a sore slaughter, it is furbished that it may glitter--or shall we make mirth?--against the rod of My son, contemning every tree.   TU LMON TBCh TBCh AUChDA LMON-AIA-LA BRQ MRTA EU NShISh ShBT BNI MESTh KL-OTs   טו למען טבח טבח הוחדה למען-היה-לה ברק מרטה או נשיש שבט בני מאסת כל-עץ
16 It is given to be furbished, that it may be handled; the sword, it is sharpened, yes, it is furbished, to give it into the hand of the slayer.   TZ UIThN EThA LMRTA LThFSh BKF AIE-AUChDA ChRB UAIE MRTA LThTh EUThA BID-AURG   טז ויתן אתה למרטה לתפש בכף היא-הוחדה חרב והיא מרטה לתת אותה ביד-הורג
17 Cry and wail, son of man; for it is on My people, it is on all the princes of Israel; they are thrust down to the sword with My people; smite therefore on your thigh.   IZ ZOQ UAILL BN-EDM KI-AIE AIThA BOMI AIE BKL-NShIEI IShREL MGURI EL-ChRB AIU ETh-OMI LKN SFQ EL-IRK   יז זעק והילל בן-אדם כי-היא היתה בעמי היא בכל-נשיאי ישראל מגורי אל-חרב היו את-עמי לכן ספק אל-ירך
18 For there is a trial; and what if it contemn even the rod? It shall be no more, says my Lord IAUA.   ICh KI BChN UMA EM-GM-ShBT MESTh LE IAIA NEM EDNI IAUA   יח כי בחן ומה אם-גם-שבט מאסת לא יהיה נאם אדני יהוה
19 You therefore, son of man, prophesy, and smite your hands together; and let the sword be doubled the third time, the sword of those to be slain; it is the sword of the great one that is to be slain, which compasses them about.   IT UEThA BN-EDM ANBE UAK KF EL-KF UThKFL ChRB ShLIShThA ChRB ChLLIM AIE ChRB ChLL AGDUL AChDRTh LAM   יט ואתה בן-אדם הנבא והך כף אל-כף ותכפל חרב שלישתה חרב חללים היא חרב חלל הגדול החדרת להם
20 I have set the point of the sword against all their gates, that their heart may melt, and their stumblings be multiplied; ah! it is made glittering, it is sharpened for slaughter.   K LMON LMUG LB UARBA AMKShLIM OL KL-ShORIAM NThThI EBChTh-ChRB ECh OShUIA LBRQ MOTA LTBCh   כ למען למוג לב והרבה המכשלים על כל-שעריהם נתתי אבחת-חרב אח עשויה לברק מעטה לטבח
21 Go you one way to the right, or direct yourself to the left; whither is your face set?   KE AThEChDI AIMNI AShIMI AShMILI ENA FNIK MODUTh   כא התאחדי הימני השימי השמילי אנה פניך מעדות
22 I will also smite My hands together, and I will satisfy My fury; I IAUA have spoken it.'   KB UGM-ENI EKA KFI EL-KFI UANIChThI ChMThI ENI IAUA DBRThI   כב וגם-אני אכה כפי אל-כפי והניחתי חמתי אני יהוה דברתי
23 The word of IAUA came to me, saying:   KG UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   כג ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
24 'Now, you son of man, make you two ways, that the sword of the king of Babylon may come; they twain shall come forth out of one land; and mark a signpost, mark it clear at the head of the way to the city.   KD UEThA BN-EDM ShIM-LK ShNIM DRKIM LBUE ChRB MLK-BBL MERTs EChD ITsEU ShNIAM UID BRE BRESh DRK-OIR BRE   כד ואתה בן-אדם שים-לך שנים דרכים לבוא חרב מלך-בבל מארץ אחד יצאו שניהם ויד ברא בראש דרך-עיר ברא
25 You shall make a way, that the sword may come to Rabbah of the children of Ammon, and to Judah in Jerusalem the fortified.   KA DRK ThShIM LBUE ChRB ETh RBTh BNI-OMUN UETh-IAUDA BIRUShLM BTsURA   כה דרך תשים לבוא חרב את רבת בני-עמון ואת-יהודה בירושלם בצורה
26 For the king of Babylon stands at the parting of the way, at the head of the two ways, to use divination; he shakes the arrows to and fro, he inquires of the teraphim, he looks in the liver.   KU KI-OMD MLK-BBL EL-EM ADRK BRESh ShNI ADRKIM LQSM-QSM QLQL BChTsIM ShEL BThRFIM REA BKBD   כו כי-עמד מלך-בבל אל-אם הדרך בראש שני הדרכים לקסם-קסם קלקל בחצים שאל בתרפים ראה בכבד
27 In his right hand is the lot Jerusalem, to set battering rams, to open the mouth for the slaughter, to lift up the voice with shouting, to set battering rams against the gates, to cast up mounds, to build forts.   KZ BIMINU AIA AQSM IRUShLM LShUM KRIM LFThCh FA BRTsCh LARIM QUL BThRUOA LShUM KRIM OL-ShORIM LShFK SLLA LBNUTh DIQ   כז בימינו היה הקסם ירושלם לשום כרים לפתח פה ברצח להרים קול בתרועה לשום כרים על-שערים לשפך סללה לבנות דיק
28 It shall be to them as a false divination in their sight, who have weeks on weeks! but it brings iniquity to remembrance, that they may be taken.   KCh UAIA LAM KQSUM- (KQSM-) ShUE BOINIAM ShBOI ShBOUTh LAM UAUE-MZKIR OUN LAThFSh   כח והיה להם כקסום- (כקסם-) שוא בעיניהם שבעי שבעות להם והוא-מזכיר עון להתפש
29 Therefore thus says my Lord IAUA, Because you have made your iniquity to be remembered, in that your transgressions are uncovered, so that your sins do appear in all your doings; because that you are come to remembrance, you shall be taken with the hand.   KT LKN KA-EMR EDNI IAUA ION AZKRKM OUNKM BAGLUTh FShOIKM LAREUTh ChTEUThIKM BKL OLILUThIKM ION AZKRKM BKF ThThFShU   כט לכן כה-אמר אדני יהוה יען הזכרכם עונכם בהגלות פשעיכם להראות חטאותיכם בכל עלילותיכם יען הזכרכם בכף תתפשו
30 You, O wicked one, that are to be slain, the prince of Israel, whose day is come, in the time of the iniquity of the end;   L UEThA ChLL RShO NShIE IShREL EShR-BE IUMU BOTh OUN QTs   ל ואתה חלל רשע נשיא ישראל אשר-בא יומו בעת עון קץ
31 thus says my Lord IAUA, The mitre shall be removed, and the crown taken off; this shall be no more the same: that which is low shall be exalted, and that which is high abased.   LE KA EMR EDNI IAUA ASIR AMTsNFTh UARIM AOTRA ZETh LE-ZETh AShFLA AGBA UAGBA AShFIL   לא כה אמר אדני יהוה הסיר המצנפת והרים העטרה זאת לא-זאת השפלה הגבה והגבה השפיל
32 A ruin, a ruin, a ruin, will I make it; this also shall be no more, until he come whose right it is, and I will give it him.   LB OUA OUA OUA EShIMNA GM-ZETh LE AIA OD-BE EShR-LU AMShFT UNThThIU   לב עוה עוה עוה אשימנה גם-זאת לא היה עד-בא אשר-לו המשפט ונתתיו
33 You, son of man, prophesy, and say: Thus says my Lord IAUA concerning the children of Ammon, and concerning their taunt; and say you: O sword, O sword keen-edged, furbished for the slaughter, to the uttermost, because of the glitterings;   LG UEThA BN-EDM ANBE UEMRTh KA EMR EDNI IAUA EL-BNI OMUN UEL-ChRFThM UEMRTh ChRB ChRB FThUChA LTBCh MRUTA LAKIL LMON BRQ   לג ואתה בן-אדם הנבא ואמרת כה אמר אדני יהוה אל-בני עמון ואל-חרפתם ואמרת חרב חרב פתוחה לטבח מרוטה להכיל למען ברק
34 While they see falsehood to you, while they divine lies to you, to lay you on the necks of the wicked that are to be slain, whose day is come, in the time of the iniquity of the end!   LD BChZUTh LK ShUE BQSM-LK KZB LThTh EUThK EL-TsUERI ChLLI RShOIM EShR-BE IUMM BOTh OUN QTs   לד בחזות לך שוא בקסם-לך כזב לתת אותך אל-צוארי חללי רשעים אשר-בא יומם בעת עון קץ
35 Cause it to return into its sheath!--In the place where you were created, in the land of your origin, will I judge you.   LA AShB EL-ThORA BMQUM EShR-NBRETh BERTs MKRUThIK EShFT EThK   לה השב אל-תערה במקום אשר-נבראת בארץ מכרותיך אשפט אתך
36 I will pour out My indignation on you, I will blow on you with the fire of My wrath; and I will deliver you into the hand of brutish men, skilful to destroy.   LU UShFKThI OLIK ZOMI BESh OBRThI EFICh OLIK UNThThIK BID ENShIM BORIM ChRShI MShChITh   לו ושפכתי עליך זעמי באש עברתי אפיח עליך ונתתיך ביד אנשים בערים חרשי משחית
37 You shall be for fuel to the fire; your blood shall be in the middle of the land, you shall be no more remembered; for I IAUA have spoken it.'   LZ LESh ThAIA LEKLA DMK IAIA BThUK AERTs LE ThZKRI KI ENI IAUA DBRThI   לז לאש תהיה לאכלה דמך יהיה בתוך הארץ לא תזכרי כי אני יהוה דברתי

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18