Ezekiel 33 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

The Watchman's Duty

1 The word of IAUA came to me, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, speak to the children of your people, and say to them: When I bring the sword on a land, if the people of the land take a man from among them, and set him for their watchman;   B BN-EDM DBR EL-BNI-OMK UEMRTh ELIAM ERTs KI-EBIE OLIA ChRB ULQChU OM-AERTs EISh EChD MQTsIAM UNThNU EThU LAM LTsFA   ב בן-אדם דבר אל-בני-עמך ואמרת אליהם ארץ כי-אביא עליה חרב ולקחו עם-הארץ איש אחד מקציהם ונתנו אתו להם לצפה
3 if, when he sees the sword come on the land, he blow the horn, and warn the people;   G UREA ETh-AChRB BEA OL-AERTs UThQO BShUFR UAZAIR ETh-AOM   ג וראה את-החרב באה על-הארץ ותקע בשופר והזהיר את-העם
4 then whosoever hears the sound of the horn, and takes not warning, if the sword come, and take him away, his blood shall be on his own head;   D UShMO AShMO ETh-QUL AShUFR ULE NZAR UThBUE ChRB UThQChAU DMU BREShU IAIA   ד ושמע השמע את-קול השופר ולא נזהר ותבוא חרב ותקחהו דמו בראשו יהיה
5 he heard the sound of the horn, and took not warning, his blood shall be on him; whereas if he had taken warning, he would have delivered his soul.   A ETh QUL AShUFR ShMO ULE NZAR DMU BU IAIA UAUE NZAR NFShU MLT   ה את קול השופר שמע ולא נזהר דמו בו יהיה והוא נזהר נפשו מלט
6 But if the watchman see the sword come, and blow not the horn, and the people be not warned, and the sword do come, and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand.   U UATsFA KI-IREA ETh-AChRB BEA ULE-ThQO BShUFR UAOM LE-NZAR UThBUE ChRB UThQCh MAM NFSh AUE BOUNU NLQCh UDMU MID-ATsFA EDRSh   ו והצפה כי-יראה את-החרב באה ולא-תקע בשופר והעם לא-נזהר ותבוא חרב ותקח מהם נפש הוא בעונו נלקח ודמו מיד-הצפה אדרש
7 So you, son of man, I have set you a watchman to the house of Israel; therefore, when you shall hear the word at My mouth, warn them from Me.   Z UEThA BN-EDM TsFA NThThIK LBITh IShREL UShMOTh MFI DBR UAZARTh EThM MMNI   ז ואתה בן-אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אתם ממני
8 When I say to the wicked: O wicked man, you shall surely die, and you dost not speak to warn the wicked from his way; that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at your hand.   Ch BEMRI LRShO RShO MUTh ThMUTh ULE DBRTh LAZAIR RShO MDRKU AUE RShO BOUNU IMUTh UDMU MIDK EBQSh   ח באמרי לרשע רשע מות תמות ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש
9 Nevertheless, if you warn the wicked of his way to turn from it, and he turn not from his way; he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul.   T UEThA KI-AZARTh RShO MDRKU LShUB MMNA ULE-ShB MDRKU AUE BOUNU IMUTh UEThA NFShK ATsLTh   ט ואתה כי-הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה ולא-שב מדרכו הוא בעונו ימות ואתה נפשך הצלת
10 Therefore, O you son of man, say to the house of Israel: Thus you speak, saying: Our transgressions and our sins are on us, and we pine away in them; how then can we live?   I UEThA BN-EDM EMR EL-BITh IShREL KN EMRThM LEMR KI-FShOINU UChTEThINU OLINU UBM ENChNU NMQIM UEIK NChIA   י ואתה בן-אדם אמר אל-בית ישראל כן אמרתם לאמר כי-פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה
11 Say to them: As I live, says the Lord IAUA, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live; turn you, turn you from your evil ways; for why will you die, O house of Israel?   IE EMR ELIAM ChI-ENI NEM EDNI IAUA EM-EChFTs BMUTh ARShO KI EM-BShUB RShO MDRKU UChIA ShUBU ShUBU MDRKIKM AROIM ULMA ThMUThU BITh IShREL   יא אמר אליהם חי-אני נאם אדני יהוה אם-אחפץ במות הרשע כי אם-בשוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל
12 You, son of man, say to the children of your people: The righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression; and as for the wickedness of the wicked, he shall not stumble thereby in the day that he turns from his wickedness; neither shall he that is righteous be able to live thereby in the day that he sins.   IB UEThA BN-EDM EMR EL-BNI-OMK TsDQTh ATsDIQ LE ThTsILNU BIUM FShOU URShOTh ARShO LE-IKShL BA BIUM ShUBU MRShOU UTsDIQ LE IUKL LChIUTh BA BIUM ChTEThU   יב ואתה בן-אדם אמר אל-בני-עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ורשעת הרשע לא-יכשל בה ביום שובו מרשעו וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו
13 When I say to the righteous, that he shall surely live; if he trust to his righteousness, and commit iniquity, none of his righteous deeds shall be remembered; but for his iniquity that he has committed, for it shall he die.   IG BEMRI LTsDIQ ChIA IChIA UAUE-BTCh OL-TsDQThU UOShA OUL KL-TsDQThU LE ThZKRNA UBOULU EShR-OShA BU IMUTh   יג באמרי לצדיק חיה יחיה והוא-בטח על-צדקתו ועשה עול כל-צדקתו לא תזכרנה ובעולו אשר-עשה בו ימות
14 Again, when I say to the wicked: You shall surely die; if he turn from his sin, and do that which is lawful and right;   ID UBEMRI LRShO MUTh ThMUTh UShB MChTEThU UOShA MShFT UTsDQA   יד ובאמרי לרשע מות תמות ושב מחטאתו ועשה משפט וצדקה
15 if the wicked restore the pledge, give back that which he had taken by robbery, walk in the statutes of life, committing no iniquity; he shall surely live, he shall not die.   TU ChBL IShIB RShO GZLA IShLM BChQUTh AChIIM ALK LBLThI OShUTh OUL ChIU IChIA LE IMUTh   טו חבל ישיב רשע גזלה ישלם בחקות החיים הלך לבלתי עשות עול חיו יחיה לא ימות
16 None of his sins that he has committed shall be remembered against him; he has done that which is lawful and right; he shall surely live.   TZ KL-ChTEThU EShR ChTE LE ThZKRNA LU MShFT UTsDQA OShA ChIU IChIA   טז כל-חטאתו אשר חטא לא תזכרנה לו משפט וצדקה עשה חיו יחיה
17 Yet the children of your people say: The way of the Lord is not equal; but as for them, their way is not equal.   IZ UEMRU BNI OMK LE IThKN DRK EDNI UAMA DRKM LE-IThKN   יז ואמרו בני עמך לא יתכן דרך אדני והמה דרכם לא-יתכן
18 When the righteous turns from his righteousness, and commits iniquity, he shall even die thereby.   ICh BShUB-TsDIQ MTsDQThU UOShA OUL UMTh BAM   יח בשוב-צדיק מצדקתו ועשה עול ומת בהם
19 When the wicked turns from his wickedness, and does that which is lawful and right, he shall live thereby.   IT UBShUB RShO MRShOThU UOShA MShFT UTsDQA OLIAM AUE IChIA   יט ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה
20 Yet you say: The way of the Lord is not equal. O house of Israel, I will judge you every one after his ways.'   K UEMRThM LE IThKN DRK EDNI EISh KDRKIU EShFUT EThKM BITh IShREL   כ ואמרתם לא יתכן דרך אדני איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל
21 It came to pass in the twelfth year of our captivity, in the tenth month, in the fifth day of the month, that one that had escaped out of Jerusalem came to me, saying: 'The city is smitten.'   KE UIAI BShThI OShRA ShNA BOShRI BChMShA LChDSh LGLUThNU BE-ELI AFLIT MIRUShLM LEMR AKThA AOIR   כא ויהי בשתי עשרה שנה בעשרי בחמשה לחדש לגלותנו בא-אלי הפליט מירושלם לאמר הכתה העיר
22 Now the hand of IAUA had been on me in the evening, before he that was escaped came; and He had opened my mouth against his coming to me in the morning; and my mouth was opened, and I was no more dumb.   KB UID-IAUA AIThA ELI BORB LFNI BUE AFLIT UIFThCh ETh-FI OD-BUE ELI BBQR UIFThCh FI ULE NELMThI OUD   כב ויד-יהוה היתה אלי בערב לפני בוא הפליט ויפתח את-פי עד-בוא אלי בבקר ויפתח פי ולא נאלמתי עוד
23 Then the word of IAUA came to me, saying:   KG UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   כג ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
24 'Son of man, they that inhabit those waste places in the land of Israel speak, saying: Abraham was one, and he inherited the land; but we are many; the land is given us for inheritance.   KD BN-EDM IShBI AChRBUTh AELA OL-EDMTh IShREL EMRIM LEMR EChD AIA EBRAM UIIRSh ETh-AERTs UENChNU RBIM LNU NThNA AERTs LMURShA   כד בן-אדם ישבי החרבות האלה על-אדמת ישראל אמרים לאמר אחד היה אברהם ויירש את-הארץ ואנחנו רבים לנו נתנה הארץ למורשה
25 Wherefore say to them: Thus says the Lord IAUA. You eat with the blood, and lift up your eyes to your idols, and shed blood; and shall you possess the land?   KA LKN EMR ELAM KA-EMR EDNI IAUA OL-ADM ThEKLU UOINKM ThShEU EL-GLULIKM UDM ThShFKU UAERTs ThIRShU   כה לכן אמר אלהם כה-אמר אדני יהוה על-הדם תאכלו ועינכם תשאו אל-גלוליכם ודם תשפכו והארץ תירשו
26 You stand on your sword, you work abomination, and you defile every one his neighbor's wife; and shall you possess the land?   KU OMDThM OL-ChRBKM OShIThN ThUOBA UEISh ETh-EShTh ROAU TMEThM UAERTs ThIRShU   כו עמדתם על-חרבכם עשיתן תועבה ואיש את-אשת רעהו טמאתם והארץ תירשו
27 Thus shall you say to them: Thus says the Lord IAUA: As I live, surely they that are in the waste places shall fall by the sword, and him that is in the open field will I give to the beasts to be devoured, and they that are in the strongholds and in the caves shall die of the pestilence.   KZ KA-ThEMR ELAM KA-EMR EDNI IAUA ChI-ENI EM-LE EShR BChRBUTh BChRB IFLU UEShR OL-FNI AShDA LChIA NThThIU LEKLU UEShR BMTsDUTh UBMORUTh BDBR IMUThU   כז כה-תאמר אלהם כה-אמר אדני יהוה חי-אני אם-לא אשר בחרבות בחרב יפלו ואשר על-פני השדה לחיה נתתיו לאכלו ואשר במצדות ובמערות בדבר ימותו
28 I will make the land most desolate, and the pride of her power shall cease; and the mountains of Israel shall be desolate, so that none shall pass through.   KCh UNThThI ETh-AERTs ShMMA UMShMA UNShBTh GEUN OZA UShMMU ARI IShREL MEIN OUBR   כח ונתתי את-הארץ שממה ומשמה ונשבת גאון עזה ושממו הרי ישראל מאין עובר
29 Then shall they know that I am IAUA, when I have made the land most desolate, because of all their abominations which they have committed.   KT UIDOU KI-ENI IAUA BThThI ETh-AERTs ShMMA UMShMA OL KL-ThUOBThM EShR OShU   כט וידעו כי-אני יהוה בתתי את-הארץ שממה ומשמה על כל-תועבתם אשר עשו
30 As for you, son of man, the children of your people that talk of you by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, every one to his brother, saying: Come, I pray you, and hear what is the word that comes forth from IAUA;   L UEThA BN-EDM BNI OMK ANDBRIM BK ETsL AQIRUTh UBFThChI ABThIM UDBR-ChD ETh-EChD EISh ETh-EChIU LEMR BEU-NE UShMOU MA ADBR AIUTsE METh IAUA   ל ואתה בן-אדם בני עמך הנדברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים ודבר-חד את-אחד איש את-אחיו לאמר באו-נא ושמעו מה הדבר היוצא מאת יהוה
31 and come to you as the people comes, and sit before you as My people, and hear your words, but do them not--for with their mouth they show much love, but their heart goes after their covetousness;   LE UIBUEU ELIK KMBUE-OM UIShBU LFNIK OMI UShMOU ETh-DBRIK UEUThM LE IOShU KI-OGBIM BFIAM AMA OShIM EChRI BTsOM LBM ALK   לא ויבואו אליך כמבוא-עם וישבו לפניך עמי ושמעו את-דבריך ואותם לא יעשו כי-עגבים בפיהם המה עשים אחרי בצעם לבם הלך
32 and, lo, you are to them as a love song of one that has a pleasant voice, and can play well on an instrument; so they hear your words, but they do them not--   LB UANK LAM KShIR OGBIM IFA QUL UMTB NGN UShMOU ETh-DBRIK UOShIM EINM EUThM   לב והנך להם כשיר עגבים יפה קול ומטב נגן ושמעו את-דבריך ועשים אינם אותם
33 when this comes to pass--behold, it comes--then shall they know that a prophet has been among them.'   LG UBBEA ANA BEA UIDOU KI NBIE AIA BThUKM   לג ובבאה הנה באה וידעו כי נביא היה בתוכם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18