Ezekiel 28 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Tyre's King Overthrown

1 The word of IAUA came to me, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, say to the prince of Tyre: Thus says the Lord IAUA: because your heart is lifted up, and you have said: I am a god, I sit in the seat of God, in the heart of the seas; yet you are man, and not God, though you didst set your heart as the heart of God--   B BN-EDM EMR LNGID TsR KA-EMR EDNI IAUA ION GBA LBK UThEMR EL ENI MUShB ELAIM IShBThI BLB IMIM UEThA EDM ULE-EL UThThN LBK KLB ELAIM   ב בן-אדם אמר לנגיד צר כה-אמר אדני יהוה יען גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא-אל ותתן לבך כלב אלהים
3 Behold, you are wiser than Daniel! there is no secret that they can hide from you!   G ANA ChKM EThA MDNEL (MDNIEL) KL-SThUM LE OMMUK   ג הנה חכם אתה מדנאל (מדניאל) כל-סתום לא עממוך
4 By your wisdom and by your discernment you have gotten you riches, and have gotten gold and silver into your treasures;   D BChKMThK UBThBUNThK OShITh LK ChIL UThOSh ZAB UKSF BEUTsRUThIK   ד בחכמתך ובתבונתך עשית לך חיל ותעש זהב וכסף באוצרותיך
5 In your great wisdom by your traffic have you increased your riches, and your heart is lifted up because of your riches--   A BRB ChKMThK BRKLThK ARBITh ChILK UIGBA LBBK BChILK   ה ברב חכמתך ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך
6 Therefore thus says the Lord IAUA: because you have set your heart as the heart of God;   U LKN KA EMR EDNI IAUA ION ThThK ETh-LBBK KLB ELAIM   ו לכן כה אמר אדני יהוה יען תתך את-לבבך כלב אלהים
7 Therefore, behold, I will bring strangers on you, the terrible of the nations; and they shall draw their swords against the beauty of your wisdom, and they shall defile your brightness.   Z LKN ANNI MBIE OLIK ZRIM ORITsI GUIM UARIQU ChRBUThM OL-IFI ChKMThK UChLLU IFOThK   ז לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על-יפי חכמתך וחללו יפעתך
8 They shall bring you down to the pit; and you shall die the deaths of them that are slain, in the heart of the seas.   Ch LShChTh IURDUK UMThA MMUThI ChLL BLB IMIM   ח לשחת יורדוך ומתה ממותי חלל בלב ימים
9 Will you yet say before him that slays you: I am God? But you are man, and not God, in the hand of them that defile you.   T AEMR ThEMR ELAIM ENI LFNI ARGK UEThA EDM ULE-EL BID MChLLIK   ט האמר תאמר אלהים אני לפני הרגך ואתה אדם ולא-אל ביד מחלליך
10 You shall die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers; for I have spoken, says the Lord IAUA.'   I MUThI ORLIM ThMUTh BID-ZRIM KI ENI DBRThI NEM EDNI IAUA   י מותי ערלים תמות ביד-זרים כי אני דברתי נאם אדני יהוה
11 Moreover the word of IAUA came to me, saying:   IE UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   יא ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
12 'Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him: Thus says the Lord IAUA: You seal most accurate, full of wisdom, and perfect in beauty,   IB BN-EDM ShE QINA OL-MLK TsUR UEMRTh LU KA EMR EDNI IAUA EThA ChUThM ThKNITh MLE ChKMA UKLIL IFI   יב בן-אדם שא קינה על-מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני יהוה אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי
13 you were in Eden the garden of God; every precious stone was your covering, the carnelian, the topaz, and the emerald, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the carbuncle, and the smaragd, and gold; the workmanship of your settings and of your sockets was in you, in the day that you were created they were prepared.   IG BODN GN-ELAIM AIITh KL-EBN IQRA MSKThK EDM FTDA UIALM ThRShISh ShAM UIShFA SFIR NFK UBRQTh UZAB MLEKTh ThFIK UNQBIK BK BIUM ABREK KUNNU   יג בעדן גן-אלהים היית כל-אבן יקרה מסכתך אדם פטדה ויהלם תרשיש שהם וישפה ספיר נפך וברקת וזהב מלאכת תפיך ונקביך בך ביום הבראך כוננו
14 You were the far-covering cherub; and I set you, so that you were on the holy mountain of God; you have walked up and down in the middle of stones of fire.   ID ETh-KRUB MMShCh ASUKK UNThThIK BAR QDSh ELAIM AIITh BThUK EBNI-ESh AThALKTh   יד את-כרוב ממשח הסוכך ונתתיך בהר קדש אלהים היית בתוך אבני-אש התהלכת
15 You were perfect in your ways from the day that you were created, till unrighteousness was found in you.   TU ThMIM EThA BDRKIK MIUM ABREK OD-NMTsE OULThA BK   טו תמים אתה בדרכיך מיום הבראך עד-נמצא עולתה בך
16 By the multitude of your traffic they filled the middle of you with violence, and you have sinned; therefore have I cast you as profane out of the mountain of God; and I have destroyed you, O covering cherub, from the middle of the stones of fire.   TZ BRB RKLThK MLU ThUKK ChMS UThChTE UEChLLK MAR ELAIM UEBDK KRUB ASKK MThUK EBNI-ESh   טז ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני-אש
17 Your heart was lifted up because of your beauty, you have corrupted your wisdom by reason of your brightness; I have cast you to the ground, I have laid you before kings, that they may gaze on you.   IZ GBA LBK BIFIK ShChTh ChKMThK OL-IFOThK OL-ERTs AShLKThIK LFNI MLKIM NThThIK LREUA BK   יז גבה לבך ביפיך שחת חכמתך על-יפעתך על-ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך
18 By the multitude of your iniquities, in the unrighteousness of your traffic, you have profaned your sanctuaries; therefore have I brought forth a fire from the middle of you, it has devoured you, and I have turned you to ashes on the earth in the sight of all them that behold you.   ICh MRB OUNIK BOUL RKLThK ChLLTh MQDShIK UEUTsE-ESh MThUKK AIE EKLThK UEThNK LEFR OL-AERTs LOINI KL-REIK   יח מרב עוניך בעול רכלתך חללת מקדשיך ואוצא-אש מתוכך היא אכלתך ואתנך לאפר על-הארץ לעיני כל-ראיך
19 All they that know you among the peoples shall be appalled at you; you are become a terror, and you shall never be any more.'   IT KL-IUDOIK BOMIM ShMMU OLIK BLAUTh AIITh UEINK OD-OULM   יט כל-יודעיך בעמים שממו עליך בלהות היית ואינך עד-עולם
20 The word of IAUA came to me, saying:   K UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   כ ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
21 'Son of man, set your face toward Zidon, and prophesy against it,   KE BN-EDM ShIM FNIK EL-TsIDUN UANBE OLIA   כא בן-אדם שים פניך אל-צידון והנבא עליה
22 and say: Thus says the Lord IAUA: Behold, I am against you, O Zidon, and I will be glorified in the middle of you; and they shall know that I am IAUA, when I shall have executed judgments in her, and shall be sanctified in her.   KB UEMRTh KA EMR EDNI IAUA ANNI OLIK TsIDUN UNKBDThI BThUKK UIDOU KI-ENI IAUA BOShUThI BA ShFTIM UNQDShThI BA   כב ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני עליך צידון ונכבדתי בתוכך וידעו כי-אני יהוה בעשותי בה שפטים ונקדשתי בה
23 For I will send into her pestilence and blood in her streets; and the wounded shall fall in the middle of her by the sword on her on every side; and they shall know that I am IAUA.   KG UShLChThI-BA DBR UDM BChUTsUThIA UNFLL ChLL BThUKA BChRB OLIA MSBIB UIDOU KI-ENI IAUA   כג ושלחתי-בה דבר ודם בחוצותיה ונפלל חלל בתוכה בחרב עליה מסביב וידעו כי-אני יהוה
24 There shall be no more a pricking brier to the house of Israel, nor a piercing thorn of any that are round about them, that did have them in disdain; and they shall know that I am the Lord IAUA.   KD ULE-IAIA OUD LBITh IShREL SLUN MMEIR UQUTs MKEB MKL SBIBThM AShETIM EUThM UIDOU KI ENI EDNI IAUA   כד ולא-יהיה עוד לבית ישראל סלון ממאיר וקוץ מכאב מכל סביבתם השאטים אותם וידעו כי אני אדני יהוה
25 Thus says the Lord IAUA: When I shall have gathered the house of Israel from the peoples among whom they are scattered, and shall be sanctified in them in the sight of the nations, then shall they dwell in their own land which I gave to My servant Jacob.   KA KA-EMR EDNI IAUA BQBTsI ETh-BITh IShREL MN-AOMIM EShR NFTsU BM UNQDShThI BM LOINI AGUIM UIShBU OL-EDMThM EShR NThThI LOBDI LIOQB   כה כה-אמר אדני יהוה בקבצי את-בית ישראל מן-העמים אשר נפצו בם ונקדשתי בם לעיני הגוים וישבו על-אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב
26 They shall dwell safely therein, and shall build houses, and plant vineyards; yes, they shall dwell safely; when I have executed judgments on all those that have them in disdain round about them; and they shall know that I am IAUA their God.'   KU UIShBU OLIA LBTCh UBNU BThIM UNTOU KRMIM UIShBU LBTCh BOShUThI ShFTIM BKL AShETIM EThM MSBIBUThM UIDOU KI ENI IAUA ELAIAM   כו וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השאטים אתם מסביבותם וידעו כי אני יהוה אלהיהם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18