Ezekiel 16 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

God's Grace to Unfaithful Jerusalem

1 Again the word of IAUA came to me, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, cause Jerusalem to know her abominations,   B BN-EDM AUDO ETh-IRUShLM ETh-ThUOBThIA   ב בן-אדם הודע את-ירושלם את-תועבתיה
3 and say: Thus says my Lord IAUA to Jerusalem: Your origin and your nativity is of the land of the Canaanite; the Amorite was your father, and your mother was a Hittite.   G UEMRTh KA-EMR EDNI IAUA LIRUShLM MKRThIK UMLDThIK MERTs AKNONI EBIK AEMRI UEMK ChThITh   ג ואמרת כה-אמר אדני יהוה לירושלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני אביך האמרי ואמך חתית
4 As for your nativity, in the day you were born your navel was not cut, neither were you washed in water for cleansing; you was not salted at all, nor swaddled at all.   D UMULDUThIK BIUM AULDTh EUThK LE-KRTh ShRK UBMIM LE-RChTsTh LMShOI UAMLCh LE AMLChTh UAChThL LE ChThLTh   ד ומולדותיך ביום הולדת אותך לא-כרת שרך ובמים לא-רחצת למשעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת
5 No eye pitied you, to do any of these to you, to have compassion on you; but you were cast out in the open field in the loathsomeness of your person, in the day that you were born.   A LE-ChSA OLIK OIN LOShUTh LK EChTh MELA LChMLA OLIK UThShLKI EL-FNI AShDA BGOL NFShK BIUM ALDTh EThK   ה לא-חסה עליך עין לעשות לך אחת מאלה לחמלה עליך ותשלכי אל-פני השדה בגעל נפשך ביום הלדת אתך
6 When I passed by you, and saw you wallowing in your blood, I said to you: In your blood, live; yes, I said to you: In your blood, live;   U UEOBR OLIK UEREK MThBUSSTh BDMIK UEMR LK BDMIK ChII UEMR LK BDMIK ChII   ו ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי
7 I cause you to increase, even as the growth of the field. You didst increase and grow up, and you came to excellent beauty: your breasts were fashioned, and your hair was grown; yet you were naked and bare.   Z RBBA KTsMCh AShDA NThThIK UThRBI UThGDLI UThBEI BODI ODIIM ShDIM NKNU UShORK TsMCh UETh ORM UORIA   ז רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך צמח ואת ערם ועריה
8 Now when I passed by you, and looked on you, and, behold, your time was the time of love, I spread my skirt over you, and covered your nakedness; yes, I swore to you, and entered into a covenant with you, says my Lord IAUA, and you became Mine.   Ch UEOBR OLIK UEREK UANA OThK OTh DDIM UEFRSh KNFI OLIK UEKSA ORUThK UEShBO LK UEBUE BBRITh EThK NEM EDNI IAUA UThAII-LI   ח ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרש כנפי עליך ואכסה ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני יהוה ותהיי-לי
9 Then washed I you with water; yes, I cleansed away your blood from you, and I anointed you with oil.   T UERChTsK BMIM UEShTF DMIK MOLIK UESKK BShMN   ט וארחצך במים ואשטף דמיך מעליך ואסכך בשמן
10 I clothed you also with richly woven work, and shod you with sealskin, and I wound fine linen about your head, and covered you with silk.   I UELBIShK RQMA UENOLK ThChSh UEChBShK BShSh UEKSK MShI   י ואלבישך רקמה ואנעלך תחש ואחבשך בשש ואכסך משי
11 I decked you also with ornaments, and I put bracelets on your hands, and a chain on your neck.   IE UEODK ODI UEThNA TsMIDIM OL-IDIK URBID OL-GRUNK   יא ואעדך עדי ואתנה צמידים על-ידיך ורביד על-גרונך
12 I put a ring on your nose, and earrings in your ears, and a beautiful crown on your head.   IB UEThN NZM OL-EFK UOGILIM OL-EZNIK UOTRTh ThFERTh BREShK   יב ואתן נזם על-אפך ועגילים על-אזניך ועטרת תפארת בראשך
13 Thus were you decked with gold and silver; and your raiment was of fine linen, and silk, and richly woven work; you didst eat fine flour, and honey, and oil; and you didst wax exceeding beautiful, and you were meet for royal estate.   IG UThODI ZAB UKSF UMLBUShK ShShI (ShSh) UMShI URQMA SLTh UDBSh UShMN EKLThI (EKLTh) UThIFI BMED MED UThTsLChI LMLUKA   יג ותעדי זהב וכסף ומלבושך ששי (שש) ומשי ורקמה סלת ודבש ושמן אכלתי (אכלת) ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה
14 Your renown went forth among the nations for your beauty; for it was perfect, through My splendour which I had put on you, says my Lord IAUA.   ID UITsE LK ShM BGUIM BIFIK KI KLIL AUE BADRI EShR-ShMThI OLIK NEM EDNI IAUA   יד ויצא לך שם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשר-שמתי עליך נאם אדני יהוה
15 But you didst trust in your beauty and play the harlot because of your renown, and didst pour out your harlotries on every one that passed by; his it was.   TU UThBTChI BIFIK UThZNI OL-ShMK UThShFKI ETh-ThZNUThIK OL-KL-OUBR LU-IAI   טו ותבטחי ביפיך ותזני על-שמך ותשפכי את-תזנותיך על-כל-עובר לו-יהי
16 You didst take of your garments, and didst make for you high places decked with divers colours, and didst play the harlot on them; the like things shall not come, neither shall it be so.   TZ UThQChI MBGDIK UThOShI-LK BMUTh TLEUTh UThZNI OLIAM LE BEUTh ULE IAIA   טז ותקחי מבגדיך ותעשי-לך במות טלאות ותזני עליהם לא באות ולא יהיה
17 You didst also take your fair jewels of My gold and of My silver, which I had given you, and made for you images of men, and didst play the harlot with them;   IZ UThQChI KLI ThFERThK MZABI UMKSFI EShR NThThI LK UThOShI-LK TsLMI ZKR UThZNI-BM   יז ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשר נתתי לך ותעשי-לך צלמי זכר ותזני-בם
18 and you didst take your richly woven garments and cover them, and didst set Mine oil and Mine incense before them.   ICh UThQChI ETh-BGDI RQMThK UThKSIM UShMNI UQTRThI NThThI (NThTh) LFNIAM   יח ותקחי את-בגדי רקמתך ותכסים ושמני וקטרתי נתתי (נתת) לפניהם
19 My bread also which I gave you, fine flour, and oil, and honey, wherewith I fed you, you didst even set it before them for a sweet savour, and thus it was; says my Lord IAUA.   IT ULChMI EShR-NThThI LK SLTh UShMN UDBSh AEKLThIK UNThThIAU LFNIAM LRICh NIChCh UIAI NEM EDNI IAUA   יט ולחמי אשר-נתתי לך סלת ושמן ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחח ויהי נאם אדני יהוה
20 Moreover you have taken your sons and your daughters, whom you have borne to Me, and these have you sacrificed to them to be devoured. Were your harlotries a small matter,   K UThQChI ETh-BNIK UETh-BNUThIK EShR ILDTh LI UThZBChIM LAM LEKUL AMOT MThZNUThK (MThZNUThIK)   כ ותקחי את-בניך ואת-בנותיך אשר ילדת לי ותזבחים להם לאכול המעט מתזנותך (מתזנותיך)
21 that you have slain My children, and delivered them up, in setting them apart to them?   KE UThShChTI ETh-BNI UThThNIM BAOBIR EUThM LAM   כא ותשחטי את-בני ותתנים בהעביר אותם להם
22 In all your abominations and your harlotries you have not remembered the days of your youth, when you were naked and bare, and were wallowing in your blood.   KB UETh KL-ThUOBThIK UThZNThIK LE ZKRThI (ZKRTh) ETh-IMI NOURIK BAIUThK OIRM UORIA MThBUSSTh BDMK AIITh   כב ואת כל-תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי (זכרת) את-ימי נעוריך בהיותך עירם ועריה מתבוססת בדמך היית
23 It came to pass after all your wickedness--woe, woe to you! Says my Lord IAUA--   KG UIAI EChRI KL-ROThK EUI EUI LK NEM EDNI IAUA   כג ויהי אחרי כל-רעתך אוי אוי לך נאם אדני יהוה
24 that you have built to you an eminent place, and have made you a lofty place in every street.   KD UThBNI-LK GB UThOShI-LK RMA BKL-RChUB   כד ותבני-לך גב ותעשי-לך רמה בכל-רחוב
25 You have built your lofty place at every head of the way, and have made your beauty an abomination, and have opened your feet to every one that passed by, and multiplied your harlotries.   KA EL-KL-RESh DRK BNITh RMThK UThThOBI ETh-IFIK UThFShQI ETh-RGLIK LKL-OUBR UThRBI ETh-ThZNUThK (ThZNUThIK)   כה אל-כל-ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את-יפיך ותפשקי את-רגליך לכל-עובר ותרבי את-תזנותך (תזנותיך)
26 You have also played the harlot with the Egyptians, your neighbors, great of flesh; and have multiplied your harlotry, to provoke Me.   KU UThZNI EL-BNI-MTsRIM ShKNIK GDLI BShR UThRBI ETh-ThZNThK LAKOISNI   כו ותזני אל-בני-מצרים שכניך גדלי בשר ותרבי את-תזנתך להכעיסני
27 Behold, therefore I have stretched out My hand over you, and have diminished your allowance, and delivered you to the will of them that hate you, the daughters of the Philistines, that are ashamed of your lewd way.   KZ UANA NTIThI IDI OLIK UEGRO ChQK UEThNK BNFSh ShNEUThIK BNUTh FLShThIM ANKLMUTh MDRKK ZMA   כז והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפש שנאותיך בנות פלשתים הנכלמות מדרכך זמה
28 You have played the harlot also with the Assyrians, without having enough; yes, you have played the harlot with them, and yet you were not satisfied.   KCh UThZNI EL-BNI EShUR MBLThI ShBOThK UThZNIM UGM LE ShBOTh   כח ותזני אל-בני אשור מבלתי שבעתך ותזנים וגם לא שבעת
29 You have moreover multiplied your harlotry with the land of traffic, even with Chaldea; and yet you didst not have enough herewith.   KT UThRBI ETh-ThZNUThK EL-ERTs KNON KShDIMA UGM-BZETh LE ShBOTh   כט ותרבי את-תזנותך אל-ארץ כנען כשדימה וגם-בזאת לא שבעת
30 How weak is your heart, says my Lord IAUA, seeing you do all these things, the work of a wanton harlot;   L MA EMLA LBThK NEM EDNI IAUA BOShUThK ETh-KL-ELA MOShA EShA-ZUNA ShLTTh   ל מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה בעשותך את-כל-אלה מעשה אשה-זונה שלטת
31 in that you build your eminent place in the head of every way, and make your lofty place in every street; and have not been as a harlot that enhances her hire.   LE BBNUThIK GBK BRESh KL-DRK URMThK OShIThI (OShITh) BKL-RChUB ULE-AIIThI (AIITh) KZUNA LQLS EThNN   לא בבנותיך גבך בראש כל-דרך ורמתך עשיתי (עשית) בכל-רחוב ולא-הייתי (היית) כזונה לקלס אתנן
32 You wife that commit adultery, that take strangers instead of your husband--   LB AEShA AMNEFTh ThChTh EIShA ThQCh ETh-ZRIM   לב האשה המנאפת תחת אישה תקח את-זרים
33 to all harlots gifts are given; but you have given your gifts to all your lovers, and have bribed them to come to you from every side in your harlotries.   LG LKL-ZNUTh IThNU-NDA UETh NThTh ETh-NDNIK LKL-MEABIK UThShChDI EUThM LBUE ELIK MSBIB BThZNUThIK   לג לכל-זנות יתנו-נדה ואת נתת את-נדניך לכל-מאהביך ותשחדי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך
34 The contrary is in you from other women, in that you didst solicit to harlotry, and were not solicited; and in that you give hire, and no hire is given to you, thus you are contrary.   LD UIAI-BK AFK MN-ANShIM BThZNUThIK UEChRIK LE ZUNA UBThThK EThNN UEThNN LE NThN-LK UThAI LAFK   לד ויהי-בך הפך מן-הנשים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן-לך ותהי להפך
35 Wherefore, O harlot, hear the word of IAUA!   LA LKN ZUNA ShMOI DBR-IAUA   לה לכן זונה שמעי דבר-יהוה
36 Thus says my Lord IAUA, Because your filthiness was poured out, and your nakedness uncovered through your harlotries with your lovers; and because of all the idols of your abominations, and for the blood of your children, that you didst give to them;   LU KA-EMR EDNI IAUA ION AShFK NChShThK UThGLA ORUThK BThZNUThIK OL-MEABIK UOL KL-GLULI ThUOBUThIK UKDMI BNIK EShR NThTh LAM   לו כה-אמר אדני יהוה יען השפך נחשתך ותגלה ערותך בתזנותיך על-מאהביך ועל כל-גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשר נתת להם
37 therefore behold, I will gather all your lovers, to whom you have been pleasant, and all them that you have loved, with all them that you have hated; I will even gather them against you from every side, and will uncover your nakedness to them, that they may see all your nakedness.   LZ LKN ANNI MQBTs ETh-KL-MEABIK EShR ORBTh OLIAM UETh KL-EShR EABTh OL KL-EShR ShNETh UQBTsThI EThM OLIK MSBIB UGLIThI ORUThK ELAM UREU ETh-KL-ORUThK   לז לכן הנני מקבץ את-כל-מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל-אשר אהבת על כל-אשר שנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את-כל-ערותך
38 I will judge you, as women that break wedlock and shed blood are judged; and I will bring on you the blood of fury and jealousy.   LCh UShFTThIK MShFTI NEFUTh UShFKTh DM UNThThIK DM ChMA UQNEA   לח ושפטתיך משפטי נאפות ושפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה
39 I will also give you into their hand, and they shall throw down your eminent place, and break down your lofty places; and they shall strip you of your clothes, and take your fair jewels; and they shall leave you naked and bare.   LT UNThThI EThK BIDM UARSU GBK UNThTsU RMThIK UAFShITU EUThK BGDIK ULQChU KLI ThFERThK UANIChUK OIRM UORIA   לט ונתתי אתך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה
40 They shall also bring up an assembly against you, and they shall stone you with stones, and thrust you through with their swords.   M UAOLU OLIK QAL URGMU EUThK BEBN UBThQUK BChRBUThM   מ והעלו עליך קהל ורגמו אותך באבן ובתקוך בחרבותם
41 They shall burn your houses with fire, and execute judgments on you in the sight of many women; and I will cause you to cease from playing the harlot, and you shall also give no hire any more.   ME UShRFU BThIK BESh UOShU-BK ShFTIM LOINI NShIM RBUTh UAShBThIK MZUNA UGM-EThNN LE ThThNI-OUD   מא ושרפו בתיך באש ועשו-בך שפטים לעיני נשים רבות והשבתיך מזונה וגם-אתנן לא תתני-עוד
42 So will I satisfy My fury on you, and My jealousy shall depart from you, and I will be quiet, and will be no more angry.   MB UANChThI ChMThI BK USRA QNEThI MMK UShQTThI ULE EKOS OUD   מב והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושקטתי ולא אכעס עוד
43 Because you have not remembered the days of your youth, but have fretted Me in all these things; lo, therefore I also will bring your way on your head, says my Lord IAUA, or have you not committed this lewdness above all your abominations?   MG ION EShR LE-ZKRThI (ZKRTh) ETh-IMI NOURIK UThRGZI-LI BKL-ELA UGM-ENI AE DRKK BRESh NThThI NEM EDNI IAUA ULE OShIThI (OShITh) ETh-AZMA OL KL-ThUOBThIK   מג יען אשר לא-זכרתי (זכרת) את-ימי נעוריך ותרגזי-לי בכל-אלה וגם-אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני יהוה ולא עשיתי (עשית) את-הזמה על כל-תועבתיך
44 Behold, every one that uses proverbs shall use this proverb against you, saying: As the mother, so her daughter.   MD ANA KL-AMShL OLIK IMShL LEMR KEMA BThA   מד הנה כל-המשל עליך ימשל לאמר כאמה בתה
45 You are your mother's daughter, that loathes her husband and her children; and you are the sister of your sisters, who loathed their husbands and their children; your mother was a Hittite, and your father an Amorite.   MA BTh-EMK ETh GOLTh EIShA UBNIA UEChUTh EChUThK ETh EShR GOLU ENShIAN UBNIAN EMKN ChThITh UEBIKN EMRI   מה בת-אמך את געלת אישה ובניה ואחות אחותך את אשר געלו אנשיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי
46 Your elder sister is Samaria, that dwells at your left hand, she and her daughters; and your younger sister, that dwells at your right hand, is Sodom and her daughters.   MU UEChUThK AGDULA ShMRUN AIE UBNUThIA AIUShBTh OL-ShMEULK UEChUThK AQTNA MMK AIUShBTh MIMINK SDM UBNUThIA   מו ואחותך הגדולה שמרון היא ובנותיה היושבת על-שמאולך ואחותך הקטנה ממך היושבת מימינך סדם ובנותיה
47 Yet have you not walked in their ways, nor done after their abominations; but in a very little while you didst deal more corruptly than they in all your ways.   MZ ULE BDRKIAN ALKTh UKThUOBUThIAN OShIThI (OShITh) KMOT QT UThShChThI MAN BKL-DRKIK   מז ולא בדרכיהן הלכת וכתועבותיהן עשיתי (עשית) כמעט קט ותשחתי מהן בכל-דרכיך
48 As I live, says my Lord IAUA, Sodom your sister has not done, she nor her daughters, as you have done, you and your daughters.   MCh ChI-ENI NEM EDNI IAUA EM-OShThA SDM EChUThK AIE UBNUThIA KEShR OShITh ETh UBNUThIK   מח חי-אני נאם אדני יהוה אם-עשתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותיך
49 Behold, this was the iniquity of your sister Sodom: pride, fulness of bread, and careless ease was in her and in her daughters; neither did she strengthen the hand of the poor and needy.   MT ANA-ZA AIA OUN SDM EChUThK GEUN ShBOTh-LChM UShLUTh AShQT AIA LA ULBNUThIA UID-ONI UEBIUN LE AChZIQA   מט הנה-זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת-לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד-עני ואביון לא החזיקה
50 They were haughty, and committed abomination before Me; therefore I removed them when I saw it.   N UThGBAINA UThOShINA ThUOBA LFNI UESIR EThAN KEShR REIThI   נ ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ראיתי
51 Neither has Samaria committed even half of your sins; but you have multiplied your abominations more than they, and have justified your sisters by all your abominations which you have done.   NE UShMRUN KChTsI ChTEThIK LE ChTEA UThRBI ETh-ThUOBUThIK MANA UThTsDQI ETh-EChUThK (EChUThIK) BKL-ThUOBThIK EShR OShIThI (OShITh)   נא ושמרון כחצי חטאתיך לא חטאה ותרבי את-תועבותיך מהנה ותצדקי את-אחותך (אחותיך) בכל-תועבתיך אשר עשיתי (עשית)
52 You also, bear your own shame, in that you have given judgment for your sisters; through your sins that you have committed more abominable than they, they are more righteous than you; yes, be you also confounded, and bear your shame, in that you have justified your sisters.   NB GM-ETh ShEI KLMThK EShR FLLTh LEChUThK BChTEThIK EShR-AThOBTh MAN ThTsDQNA MMK UGM-ETh BUShI UShEI KLMThK BTsDQThK EChIUThK   נב גם-את שאי כלמתך אשר פללת לאחותך בחטאתיך אשר-התעבת מהן תצדקנה ממך וגם-את בושי ושאי כלמתך בצדקתך אחיותך
53 I will turn their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters, and the captivity of your captives in the middle of them;   NG UShBThI ETh-ShBIThAN ETh-ShBITh (ShBUTh) SDM UBNUThIA UETh-ShBITh (ShBUTh) ShMRUN UBNUThIA UShBITh (UShBUTh) ShBIThIK BThUKANA   נג ושבתי את-שביתהן את-שבית (שבות) סדם ובנותיה ואת-שבית (שבות) שמרון ובנותיה ושבית (ושבות) שביתיך בתוכהנה
54 that you may bear your own shame, and may be ashamed because of all that you have done, in that you are a comfort to them.   ND LMON ThShEI KLMThK UNKLMTh MKL EShR OShITh BNChMK EThN   נד למען תשאי כלמתך ונכלמת מכל אשר עשית בנחמך אתן
55 Your sisters, Sodom and her daughters, shall return to their former estate, and Samaria and her daughters shall return to their former estate, and you and your daughters shall return to your former estate.   NA UEChUThIK SDM UBNUThIA ThShBN LQDMThN UShMRUN UBNUThIA ThShBN LQDMThN UETh UBNUThIK ThShBINA LQDMThKN   נה ואחותיך סדם ובנותיה תשבן לקדמתן ושמרון ובנותיה תשבן לקדמתן ואת ובנותיך תשבינה לקדמתכן
56 For your sister Sodom was not mentioned by your mouth in the day of your pride;   NU ULUE AIThA SDM EChUThK LShMUOA BFIK BIUM GEUNIK   נו ולוא היתה סדם אחותך לשמועה בפיך ביום גאוניך
57 before your wickedness was uncovered, as at the time of the taunt of the daughters of Aram, and of all that are round about her, the daughters of the Philistines, that have you in disdain round about.   NZ BTRM ThGLA ROThK KMU OTh ChRFTh BNUTh-ERM UKL-SBIBUThIA BNUTh FLShThIM AShETUTh EUThK MSBIB   נז בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות-ארם וכל-סביבותיה בנות פלשתים השאטות אותך מסביב
58 You have borne your lewdness and your abominations, says IAUA.   NCh ETh-ZMThK UETh-ThUOBUThIK ETh NShEThIM NEM IAUA   נח את-זמתך ואת-תועבותיך את נשאתים נאם יהוה
59 For thus says my Lord IAUA, I will even deal with you as you have done, who have despised the oath in breaking the covenant.   NT KI KA EMR EDNI IAUA UOShITh (UOShIThI) EUThK KEShR OShITh EShR-BZITh ELA LAFR BRITh   נט כי כה אמר אדני יהוה ועשית (ועשיתי) אותך כאשר עשית אשר-בזית אלה להפר ברית
60 Nevertheless I will remember My covenant with you in the days of your youth, and I will establish to you an everlasting covenant.   S UZKRThI ENI ETh-BRIThI EUThK BIMI NOURIK UAQIMUThI LK BRITh OULM   ס וזכרתי אני את-בריתי אותך בימי נעוריך והקימותי לך ברית עולם
61 Then shall you remember your ways, and be ashamed, when you shall receive your sisters, your elder sisters and your younger; and I will give them to you for daughters, but not because of your covenant.   SE UZKRTh ETh-DRKIK UNKLMTh BQChThK ETh-EChUThIK AGDLUTh MMK EL-AQTNUTh MMK UNThThI EThAN LK LBNUTh ULE MBRIThK   סא וזכרת את-דרכיך ונכלמת בקחתך את-אחותיך הגדלות ממך אל-הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך
62 I will establish My covenant with you, and you shall know that I am IAUA;   SB UAQIMThI ENI ETh-BRIThI EThK UIDOTh KI-ENI IAUA   סב והקימתי אני את-בריתי אתך וידעת כי-אני יהוה
63 that you may remember, and be confounded, and never open your mouth any more, because of your shame; when I have forgiven you all that you have done, says my Lord IAUA.'   SG LMON ThZKRI UBShTh ULE IAIA-LK OUD FThChUN FA MFNI KLMThK BKFRI-LK LKL-EShR OShITh NEM EDNI IAUA   סג למען תזכרי ובשת ולא יהיה-לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי-לך לכל-אשר עשית נאם אדני יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18