Ezekiel 10 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Vision of God's Glory Departing from the Temple

1 Then I looked, and, behold, on the firmament that was over the head of the cherubim, there appeared above them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne.   E UEREA UANA EL-ARQIO EShR OL-RESh AKRBIM KEBN SFIR KMREA DMUTh KSE NREA OLIAM   א ואראה והנה אל-הרקיע אשר על-ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא נראה עליהם
2 He spoke to the man clothed in linen, and said: 'Go in between the wheelwork, even under the cherub, and fill both your hands with coals of fire from between the cherubim, and dash them against the city.' He went in in my sight.   B UIEMR EL-AEISh LBSh ABDIM UIEMR BE EL-BINUTh LGLGL EL-ThChTh LKRUB UMLE ChFNIK GChLI-ESh MBINUTh LKRBIM UZRQ OL-AOIR UIBE LOINI   ב ויאמר אל-האיש לבש הבדים ויאמר בא אל-בינות לגלגל אל-תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי-אש מבינות לכרבים וזרק על-העיר ויבא לעיני
3 Now the cherubim stood on the right side of the house, when the man went in; and the cloud filled the inner court.   G UAKRBIM OMDIM MIMIN LBITh BBEU AEISh UAONN MLE ETh-AChTsR AFNIMITh   ג והכרבים עמדים מימין לבית בבאו האיש והענן מלא את-החצר הפנימית
4 The glory of IAUA mounted up from the cherub to the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of IAUA's glory.   D UIRM KBUD-IAUA MOL AKRUB OL MFThN ABITh UIMLE ABITh ETh-AONN UAChTsR MLEA ETh-NGA KBUD IAUA   ד וירם כבוד-יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את-הענן והחצר מלאה את-נגה כבוד יהוה
5 The sound of the wings of the cherubim was heard even to the outer court, as the voice of God Almighty when He speaks.   A UQUL KNFI AKRUBIM NShMO OD-AChTsR AChITsNA KQUL EL-ShDI BDBRU   ה וקול כנפי הכרובים נשמע עד-החצר החיצנה כקול אל-שדי בדברו
6 It came to pass, when He commanded the man clothed in linen, saying: 'Take fire from between the wheelwork, from between the cherubim', that he went in, and stood beside a wheel.   U UIAI BTsUThU ETh-AEISh LBSh-ABDIM LEMR QCh ESh MBINUTh LGLGL MBINUTh LKRUBIM UIBE UIOMD ETsL AEUFN   ו ויהי בצותו את-האיש לבש-הבדים לאמר קח אש מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן
7 The cherub stretched forth his hand from between the cherubim to the fire that was between the cherubim, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed in linen, who took it and went out.   Z UIShLCh AKRUB ETh-IDU MBINUTh LKRUBIM EL-AESh EShR BINUTh AKRBIM UIShE UIThN EL-ChFNI LBSh ABDIM UIQCh UITsE   ז וישלח הכרוב את-ידו מבינות לכרובים אל-האש אשר בינות הכרבים וישא ויתן אל-חפני לבש הבדים ויקח ויצא
8 There appeared in the cherubim the form of a man's hand under their wings.   Ch UIRE LKRBIM ThBNITh ID-EDM ThChTh KNFIAM   ח וירא לכרבים תבנית יד-אדם תחת כנפיהם
9 I looked, and behold four wheels beside the cherubim, one wheel beside one cherub, and another wheel beside another cherub; and the appearance of the wheels was as the colour of a beryl stone.   T UEREA UANA ERBOA EUFNIM ETsL AKRUBIM EUFN EChD ETsL AKRUB EChD UEUFN EChD ETsL AKRUB EChD UMREA AEUFNIM KOIN EBN ThRShISh   ט ואראה והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כעין אבן תרשיש
10 As for their appearance, they four had one likeness, as if a wheel had been within a wheel.   I UMREIAM DMUTh EChD LERBOThM KEShR IAIA AEUFN BThUK AEUFN   י ומראיהם דמות אחד לארבעתם כאשר יהיה האופן בתוך האופן
11 When they went, they went toward their four sides; they turned not as they went, but to the place whither the head looked they followed it; they turned not as they went.   IE BLKThM EL-ERBOTh RBOIAM ILKU LE ISBU BLKThM KI AMQUM EShR-IFNA ARESh EChRIU ILKU LE ISBU BLKThM   יא בלכתם אל-ארבעת רבעיהם ילכו לא יסבו בלכתם כי המקום אשר-יפנה הראש אחריו ילכו לא יסבו בלכתם
12 Their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, and the wheels were full of eyes round about, even the wheels that they four had.   IB UKL-BShRM UGBAM UIDIAM UKNFIAM UAEUFNIM MLEIM OINIM SBIB LERBOThM EUFNIAM   יב וכל-בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם
13 As for the wheels, they were called in my hearing the wheelwork.   IG LEUFNIM LAM QURE AGLGL BEZNI   יג לאופנים להם קורא הגלגל באזני
14 Every one had four faces: the first face was the face of the cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.   ID UERBOA FNIM LEChD FNI AEChD FNI AKRUB UFNI AShNI FNI EDM UAShLIShI FNI ERIA UARBIOI FNI-NShR   יד וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני-נשר
15 The cherubim mounted up--this is the living creature that I saw by the river Chebar.   TU UIRMU AKRUBIM AIE AChIA EShR REIThI BNAR-KBR   טו וירמו הכרובים היא החיה אשר ראיתי בנהר-כבר
16 When the cherubim went, the wheels went beside them; and when the cherubim lifted up their wings to mount up from the earth, the same wheels also turned not from beside them.   TZ UBLKTh AKRUBIM ILKU AEUFNIM ETsLM UBShETh AKRUBIM ETh-KNFIAM LRUM MOL AERTs LE-ISBU AEUFNIM GM-AM METsLM   טז ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את-כנפיהם לרום מעל הארץ לא-יסבו האופנים גם-הם מאצלם
17 When they stood, these stood, and when they mounted up, these mounted up with them; for the spirit of the living creature was in them.   IZ BOMDM IOMDU UBRUMM IRUMU EUThM KI RUCh AChIA BAM   יז בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי רוח החיה בהם
18 The glory of IAUA went forth from off the threshold of the house, and stood over the cherubim.   ICh UITsE KBUD IAUA MOL MFThN ABITh UIOMD OL-AKRUBIM   יח ויצא כבוד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על-הכרובים
19 The cherubim lifted up their wings, and mounted up from the earth in my sight when they went forth, and the wheels beside them; and they stood at the door of the east gate of IAUA's house; and the glory of the God of Israel was over them above.   IT UIShEU AKRUBIM ETh-KNFIAM UIRUMU MN-AERTs LOINI BTsEThM UAEUFNIM LOMThM UIOMD FThCh ShOR BITh-IAUA AQDMUNI UKBUD ELAI-IShREL OLIAM MLMOLA   יט וישאו הכרובים את-כנפיהם וירומו מן-הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעמתם ויעמד פתח שער בית-יהוה הקדמוני וכבוד אלהי-ישראל עליהם מלמעלה
20 This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river Chebar; and I knew that they were cherubim.   K AIE AChIA EShR REIThI ThChTh ELAI-IShREL BNAR-KBR UEDO KI KRUBIM AMA   כ היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי-ישראל בנהר-כבר ואדע כי כרובים המה
21 Every one had four faces apiece, and every one four wings; and the likeness of the hands of a man was under their wings.   KE ERBOA ERBOA FNIM LEChD UERBO KNFIM LEChD UDMUTh IDI EDM ThChTh KNFIAM   כא ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם
22 As for the likeness of their faces, they were the faces which I saw by the river Chebar, their appearances and themselves; they went every one straight forward.   KB UDMUTh FNIAM AMA AFNIM EShR REIThI OL-NAR-KBR MREIAM UEUThM EISh EL-OBR FNIU ILKU   כב ודמות פניהם המה הפנים אשר ראיתי על-נהר-כבר מראיהם ואותם איש אל-עבר פניו ילכו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18