Ezekiel 12 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ezekiel Prepares for Exile

1 The word of IAUA also came to me, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, you dwell in the middle of the rebellious house, that have eyes to see, and see not, that have ears to hear, and hear not; for they are a rebellious house.   B BN-EDM BThUK BITh-AMRI EThA IShB EShR OINIM LAM LREUTh ULE REU EZNIM LAM LShMO ULE ShMOU KI BITh MRI AM   ב בן-אדם בתוך בית-המרי אתה ישב אשר עינים להם לראות ולא ראו אזנים להם לשמע ולא שמעו כי בית מרי הם
3 Therefore, you son of man, prepare you stuff for exile, and remove as though for exile by day in their sight; and you shall remove from your place to another place in their sight; it may be they will perceive, for they are a rebellious house.   G UEThA BN-EDM OShA LK KLI GULA UGLA IUMM LOINIAM UGLITh MMQUMK EL-MQUM EChR LOINIAM EULI IREU KI BITh MRI AMA   ג ואתה בן-אדם עשה לך כלי גולה וגלה יומם לעיניהם וגלית ממקומך אל-מקום אחר לעיניהם אולי יראו כי בית מרי המה
4 You shall bring forth your stuff by day in their sight, as stuff for exile; and you shall go forth yourself at even in their sight, as when men go forth into exile.   D UAUTsETh KLIK KKLI GULA IUMM LOINIAM UEThA ThTsE BORB LOINIAM KMUTsEI GULA   ד והוצאת כליך ככלי גולה יומם לעיניהם ואתה תצא בערב לעיניהם כמוצאי גולה
5 Dig you through the wall in their sight, and carry out thereby.   A LOINIAM ChThR-LK BQIR UAUTsETh BU   ה לעיניהם חתר-לך בקיר והוצאת בו
6 In their sight shall you bear it on your shoulder, and carry it forth in the darkness; you shall cover your face, that you see not the ground; for I have set you for a sign to the house of Israel.'   U LOINIAM OL-KThF ThShE BOLTA ThUTsIE FNIK ThKSA ULE ThREA ETh-AERTs KI-MUFTh NThThIK LBITh IShREL   ו לעיניהם על-כתף תשא בעלטה תוציא פניך תכסה ולא תראה את-הארץ כי-מופת נתתיך לבית ישראל
7 I did so as I was commanded: I brought forth my stuff by day, as stuff for exile, and in the even I digged through the wall with my hand; I carried out in the darkness, and bore it on my shoulder in their sight.   Z UEOSh KN KEShR TsUIThI KLI AUTsEThI KKLI GULA IUMM UBORB ChThRThI-LI BQIR BID BOLTA AUTsEThI OL-KThF NShEThI LOINIAM   ז ואעש כן כאשר צויתי כלי הוצאתי ככלי גולה יומם ובערב חתרתי-לי בקיר ביד בעלטה הוצאתי על-כתף נשאתי לעיניהם
8 In the morning came the word of IAUA to me, saying:   Ch UIAI DBR-IAUA ELI BBQR LEMR   ח ויהי דבר-יהוה אלי בבקר לאמר
9 'Son of man, has not the house of Israel, the rebellious house, said to you: What do you?   T BN-EDM ALE EMRU ELIK BITh IShREL BITh AMRI MA EThA OShA   ט בן-אדם הלא אמרו אליך בית ישראל בית המרי מה אתה עשה
10 Say you to them: Thus says my Lord IAUA, Concerning the prince, even this burden, in Jerusalem, and all the house of Israel among whom they are,   I EMR ELIAM KA EMR EDNI IAUA ANShIE AMShE AZA BIRUShLM UKL-BITh IShREL EShR-AMA BThUKM   י אמר אליהם כה אמר אדני יהוה הנשיא המשא הזה בירושלם וכל-בית ישראל אשר-המה בתוכם
11 say: I am your sign: like as I have done, so shall it be done to them--they shall go into exile, into captivity.   IE EMR ENI MUFThKM KEShR OShIThI KN IOShA LAM BGULA BShBI ILKU   יא אמר אני מופתכם כאשר עשיתי כן יעשה להם בגולה בשבי ילכו
12 The prince that is among them shall bear on his shoulder, and go forth in the darkness; they shall dig through the wall to carry out thereby; he shall cover his face, that he see not the ground with his eyes.   IB UANShIE EShR-BThUKM EL-KThF IShE BOLTA UITsE BQIR IChThRU LAUTsIE BU FNIU IKSA ION EShR LE-IREA LOIN AUE ETh-AERTs   יב והנשיא אשר-בתוכם אל-כתף ישא בעלטה ויצא בקיר יחתרו להוציא בו פניו יכסה יען אשר לא-יראה לעין הוא את-הארץ
13 My net also will I spread on him, and he shall be taken in My snare; and I will bring him to Babylon to the land of the Chaldeans; yet shall he not see it, though he shall die there.   IG UFRShThI ETh-RShThI OLIU UNThFSh BMTsUDThI UABEThI EThU BBLA ERTs KShDIM UEUThA LE-IREA UShM IMUTh   יג ופרשתי את-רשתי עליו ונתפש במצודתי והבאתי אתו בבלה ארץ כשדים ואותה לא-יראה ושם ימות
14 I will disperse toward every wind all that are round about him to help him, and all his troops; and I will draw out the sword after them.   ID UKL EShR SBIBThIU OZRA UKL-EGFIU EZRA LKL-RUCh UChRB ERIQ EChRIAM   יד וכל אשר סביבתיו עזרה וכל-אגפיו אזרה לכל-רוח וחרב אריק אחריהם
15 They shall know that I am IAUA, when I shall scatter them among the nations, and disperse them in the countries.   TU UIDOU KI-ENI IAUA BAFITsI EUThM BGUIM UZRIThI EUThM BERTsUTh   טו וידעו כי-אני יהוה בהפיצי אותם בגוים וזריתי אותם בארצות
16 But I will leave a few men of them from the sword, from the famine, and from the pestilence; that they may declare all their abominations among the nations whither they come; and they shall know that I am IAUA.'   TZ UAUThRThI MAM ENShI MSFR MChRB MROB UMDBR LMON ISFRU ETh-KL-ThUOBUThIAM BGUIM EShR-BEU ShM UIDOU KI-ENI IAUA   טז והותרתי מהם אנשי מספר מחרב מרעב ומדבר למען יספרו את-כל-תועבותיהם בגוים אשר-באו שם וידעו כי-אני יהוה
17 Moreover the word of IAUA came to me, saying:   IZ UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   יז ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
18 'Son of man, eat your bread with quaking, and drink your water with trembling and with anxiety;   ICh BN-EDM LChMK BROSh ThEKL UMIMIK BRGZA UBDEGA ThShThA   יח בן-אדם לחמך ברעש תאכל ומימיך ברגזה ובדאגה תשתה
19 and say to the people of the land: Thus says my Lord IAUA concerning the inhabitants of Jerusalem in the land of Israel. They shall eat their bread with anxiety, and drink their water with appalment, that her land may be desolate from all that is therein, because of the violence of all them that dwell therein.   IT UEMRTh EL-OM AERTs KA-EMR EDNI IAUA LIUShBI IRUShLM EL-EDMTh IShREL LChMM BDEGA IEKLU UMIMIAM BShMMUN IShThU LMON ThShM ERTsA MMLEA MChMS KL-AIShBIM BA   יט ואמרת אל-עם הארץ כה-אמר אדני יהוה ליושבי ירושלם אל-אדמת ישראל לחמם בדאגה יאכלו ומימיהם בשממון ישתו למען תשם ארצה ממלאה מחמס כל-הישבים בה
20 The cities that are inhabited shall be laid waste, and the land shall be desolate; and you shall know that I am IAUA.'   K UAORIM ANUShBUTh ThChRBNA UAERTs ShMMA ThAIA UIDOThM KI-ENI IAUA   כ והערים הנושבות תחרבנה והארץ שממה תהיה וידעתם כי-אני יהוה
21 The word of IAUA came to me, saying:   KE UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   כא ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
22 'Son of man, what is that proverb that you have in the land of Israel, saying: The days are prolonged, and every vision fails?   KB BN-EDM MA-AMShL AZA LKM OL-EDMTh IShREL LEMR IERKU AIMIM UEBD KL-ChZUN   כב בן-אדם מה-המשל הזה לכם על-אדמת ישראל לאמר יארכו הימים ואבד כל-חזון
23 Tell them therefore: Thus says my Lord IAUA, I will make this proverb to cease, and they shall no more use it as a proverb in Israel; but say to them: The days are at hand, and the word of every vision.   KG LKN EMR ELIAM KA-EMR EDNI IAUA AShBThI ETh-AMShL AZA ULE-IMShLU EThU OUD BIShREL KI EM-DBR ELIAM QRBU AIMIM UDBR KL-ChZUN   כג לכן אמר אליהם כה-אמר אדני יהוה השבתי את-המשל הזה ולא-ימשלו אתו עוד בישראל כי אם-דבר אליהם קרבו הימים ודבר כל-חזון
24 For there shall be no more any vain vision nor smooth divination within the house of Israel.   KD KI LE IAIA OUD KL-ChZUN ShUE UMQSM ChLQ BThUK BITh IShREL   כד כי לא יהיה עוד כל-חזון שוא ומקסם חלק בתוך בית ישראל
25 For I am IAUA; I will speak, what word soever it be that I shall speak, and it shall be performed; it shall be no more delayed; for in your days, O rebellious house, will I speak the word, and will perform it, says my Lord IAUA.'   KA KI ENI IAUA EDBR ETh EShR EDBR DBR UIOShA LE ThMShK OUD KI BIMIKM BITh AMRI EDBR DBR UOShIThIU NEM EDNI IAUA   כה כי אני יהוה אדבר את אשר אדבר דבר ויעשה לא תמשך עוד כי בימיכם בית המרי אדבר דבר ועשיתיו נאם אדני יהוה
26 Again the word of IAUA came to me, saying:   KU UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   כו ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
27 'Son of man, behold, they of the house of Israel say: The vision that he sees is for many days to come, and he prophesies of times that are far off.   KZ BN-EDM ANA BITh-IShREL EMRIM AChZUN EShR-AUE ChZA LIMIM RBIM ULOThIM RChUQUTh AUE NBE   כז בן-אדם הנה בית-ישראל אמרים החזון אשר-הוא חזה לימים רבים ולעתים רחוקות הוא נבא
28 Therefore say to them: Thus says my Lord IAUA, There shall none of My words be delayed any more, but the word which I shall speak shall be performed, says my Lord IAUA.'   KCh LKN EMR ELIAM KA EMR EDNI IAUA LE-ThMShK OUD KL-DBRI EShR EDBR DBR UIOShA NEM EDNI IAUA   כח לכן אמר אליהם כה אמר אדני יהוה לא-תמשך עוד כל-דברי אשר אדבר דבר ויעשה נאם אדני יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18