Jeremiah 30 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Deliverance from Captivity Promised

1 The word that came to Jeremiah from IAUA, saying:   E ADBR EShR AIA EL-IRMIAU METh IAUA LEMR   א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר
2 'Thus speaks IAUA, the God of Israel, saying: Write you all the words that I have spoken to you in a book.   B KA-EMR IAUA ELAI IShREL LEMR KThB-LK ETh KL-ADBRIM EShR-DBRThI ELIK EL-SFR   ב כה-אמר יהוה אלהי ישראל לאמר כתב-לך את כל-הדברים אשר-דברתי אליך אל-ספר
3 For, lo, the days come, says IAUA, that I will turn the captivity of My people Israel and Judah, says IAUA; and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.'   G KI ANA IMIM BEIM NEM-IAUA UShBThI ETh-ShBUTh OMI IShREL UIAUDA EMR IAUA UAShBThIM EL-AERTs EShR-NThThI LEBUThM UIRShUA   ג כי הנה ימים באים נאם-יהוה ושבתי את-שבות עמי ישראל ויהודה אמר יהוה והשבתים אל-הארץ אשר-נתתי לאבותם וירשוה
4 These are the words that IAUA spoke concerning Israel and concerning Judah.   D UELA ADBRIM EShR DBR IAUA EL-IShREL UEL-IAUDA   ד ואלה הדברים אשר דבר יהוה אל-ישראל ואל-יהודה
5 For thus says IAUA: We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.   A KI-KA EMR IAUA QUL ChRDA ShMONU FChD UEIN ShLUM   ה כי-כה אמר יהוה קול חרדה שמענו פחד ואין שלום
6 Ask you now, and see whether a man does travail with child; wherefore do I see every man with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness?   U ShELU-NE UREU EM-ILD ZKR MDUO REIThI KL-GBR IDIU OL-ChLTsIU KIULDA UNAFKU KL-FNIM LIRQUN   ו שאלו-נא וראו אם-ילד זכר מדוע ראיתי כל-גבר ידיו על-חלציו כיולדה ונהפכו כל-פנים לירקון
7 Alas! for that day is great, so that none is like it; and it is a time of trouble to Jacob, but out of it shall he be saved.   Z AUI KI GDUL AIUM AAUE MEIN KMAU UOTh-TsRA AIE LIOQB UMMNA IUShO   ז הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת-צרה היא ליעקב וממנה יושע
8 It shall come to pass in that day, says IAUA of hosts, that I will break his yoke from off your neck, and will burst your bands; and strangers shall no more make him their bondman;   Ch UAIA BIUM AAUE NEM IAUA TsBEUTh EShBR OLU MOL TsUERK UMUSRUThIK ENThQ ULE-IOBDU-BU OUD ZRIM   ח והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אשבר עלו מעל צוארך ומוסרותיך אנתק ולא-יעבדו-בו עוד זרים
9 But they shall serve IAUA their God, and David their king, whom I will raise up to them.   T UOBDU ETh IAUA ELAIAM UETh DUD MLKM EShR EQIM LAM   ט ועבדו את יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם
10 Therefore fear you not, O Jacob My servant, says IAUA; neither be dismayed, O Israel; for, lo, I will save you from afar, and your seed from the land of their captivity; and Jacob shall again be quiet and at ease, and none shall make him afraid.   I UEThA EL-ThIRE OBDI IOQB NEM-IAUA UEL-ThChTh IShREL KI ANNI MUShIOK MRChUQ UETh-ZROK MERTs ShBIM UShB IOQB UShQT UShENN UEIN MChRID   י ואתה אל-תירא עבדי יעקב נאם-יהוה ואל-תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת-זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד
11 For I am with you, says IAUA, to save you; for I will make a full end of all the nations whither I have scattered you, but I will not make a full end of you; for I will correct you in measure, and will not utterly destroy you.   IE KI-EThK ENI NEM-IAUA LAUShIOK KI EOShA KLA BKL-AGUIM EShR AFTsUThIK ShM EK EThK LE-EOShA KLA UISRThIK LMShFT UNQA LE ENQK   יא כי-אתך אני נאם-יהוה להושיעך כי אעשה כלה בכל-הגוים אשר הפצותיך שם אך אתך לא-אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך
12 For thus says IAUA: Your hurt is incurable, and your wound is grievous.   IB KI KA EMR IAUA ENUSh LShBRK NChLA MKThK   יב כי כה אמר יהוה אנוש לשברך נחלה מכתך
13 None deems of your wound that it may be bound up; you have no healing medicines.   IG EIN-DN DINK LMZUR RFEUTh ThOLA EIN LK   יג אין-דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך
14 All your lovers have forgotten you, they seek you not; for I have wounded you with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one; for the greatness of your iniquity, because your sins were increased.   ID KL-MEABIK ShKChUK EUThK LE IDRShU KI MKTh EUIB AKIThIK MUSR EKZRI OL RB OUNK OTsMU ChTEThIK   יד כל-מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך
15 Why cry you for your hurt, that your pain is incurable? For the greatness of your iniquity, because your sins were increased, I have done these things to you.   TU MA-ThZOQ OL-ShBRK ENUSh MKEBK OL RB OUNK OTsMU ChTEThIK OShIThI ELA LK   טו מה-תזעק על-שברך אנוש מכאבך על רב עונך עצמו חטאתיך עשיתי אלה לך
16 Therefore all they that devour you shall be devoured, and all your adversaries, every one of them, shall go into captivity; and they that spoil you shall be a spoil, and all that prey on you will I give for a prey.   TZ LKN KL-EKLIK IEKLU UKL-TsRIK KLM BShBI ILKU UAIU ShESIK LMShSA UKL-BZZIK EThN LBZ   טז לכן כל-אכליך יאכלו וכל-צריך כלם בשבי ילכו והיו שאסיך למשסה וכל-בזזיך אתן לבז
17 For I will restore health to you, and I will heal you of your wounds, says IAUA; because they have called you an outcast: 'She is Zion, there is none that cares for her.'   IZ KI EOLA ERKA LK UMMKUThIK ERFEK NEM-IAUA KI NDChA QREU LK TsIUN AIE DRSh EIN LA   יז כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם-יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה
18 Thus says IAUA: Behold, I will turn the captivity of Jacob's tents, and have compassion on his dwelling-places; and the city shall be builded on her own mound, and the palace shall be inhabited on its wonted place.   ICh KA EMR IAUA ANNI-ShB ShBUTh EALI IOQUB UMShKNThIU ERChM UNBNThA OIR OL-ThLA UERMUN OL-MShFTU IShB   יח כה אמר יהוה הנני-שב שבות אהלי יעקוב ומשכנתיו ארחם ונבנתה עיר על-תלה וארמון על-משפטו ישב
19 Out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry; and I will increase them, and they shall not be diminished, I will also increase them, and they shall not dwindle away.   IT UITsE MAM ThUDA UQUL MShChQIM UARBThIM ULE IMOTU UAKBDThIM ULE ITsORU   יט ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו
20 Their children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before Me, and I will punish all that oppress them.   K UAIU BNIU KQDM UODThU LFNI ThKUN UFQDThI OL KL-LChTsIU   כ והיו בניו כקדם ועדתו לפני תכון ופקדתי על כל-לחציו
21 Their prince shall be of themselves, and their ruler shall proceed from the middle of them; and I will cause him to draw near, and he shall approach to Me; for who is he that has pledged his heart to approach to Me? says IAUA.   KE UAIA EDIRU MMNU UMShLU MQRBU ITsE UAQRBThIU UNGSh ELI KI MI AUE-ZA ORB ETh-LBU LGShTh ELI NEM-IAUA   כא והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא-זה ערב את-לבו לגשת אלי נאם-יהוה
22 You shall be My people, and I will be your God.   KB UAIIThM LI LOM UENKI EAIA LKM LELAIM   כב והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים
23 Behold, a storm of IAUA is gone forth in fury, a sweeping storm; it shall whirl on the head of the wicked.   KG ANA SORTh IAUA ChMA ITsEA SOR MThGURR OL RESh RShOIM IChUL   כג הנה סערת יהוה חמה יצאה סער מתגורר על ראש רשעים יחול
24 The fierce anger of IAUA shall not return, until He have executed, and till He have performed the purposes of His heart; in the end of days you shall consider it.   KD LE IShUB ChRUN EF-IAUA OD-OShThU UOD-AQIMU MZMUTh LBU BEChRITh AIMIM ThThBUNNU BA   כד לא ישוב חרון אף-יהוה עד-עשתו ועד-הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה
25 At that time, says IAUA, will I be the God of all the families of Israel, and they shall be My people.   KA BOTh AAIE NEM-IAUA EAIA LELAIM LKL MShFChUTh IShREL UAMA IAIU-LI LOM   כה בעת ההיא נאם-יהוה אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל והמה יהיו-לי לעם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18