Jeremiah 17 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

The Deceitful Heart

1 The sin of Judah is written with a pen of iron, and with the point of a diamond; it is graven on the tablet of their heart, and on the horns of your altars.   E ChTETh IAUDA KThUBA BOT BRZL BTsFRN ShMIR ChRUShA OL-LUCh LBM ULQRNUTh MZBChUThIKM   א חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפרן שמיר חרושה על-לוח לבם ולקרנות מזבחותיכם
2 Like the symbols of their sons are their altars, and their Asherim are by the leafy trees, on the high hills.   B KZKR BNIAM MZBChUThM UEShRIAM OL-OTs RONN OL GBOUTh AGBAUTh   ב כזכר בניהם מזבחותם ואשריהם על-עץ רענן על גבעות הגבהות
3 O you that sit on the mountain in the field, I will give your substance and all your treasures for a spoil, and your high places, because of sin, throughout all your borders.   G ARRI BShDA ChILK KL-EUTsRUThIK LBZ EThN BMThIK BChTETh BKL-GBULIK   ג הררי בשדה חילך כל-אוצרותיך לבז אתן במתיך בחטאת בכל-גבוליך
4 You, even of yourself, shall discontinue from your heritage that I gave you; and I will cause you to serve your enemies in the land which you know not; for you have kindled a fire in My nostril, which shall burn for ever.   D UShMTThA UBK MNChLThK EShR NThThI LK UAOBDThIK ETh-EIBIK BERTs EShR LE-IDOTh KI-ESh QDChThM BEFI OD-OULM ThUQD   ד ושמטתה ובך מנחלתך אשר נתתי לך והעבדתיך את-איביך בארץ אשר לא-ידעת כי-אש קדחתם באפי עד-עולם תוקד
5 Thus says IAUA: Cursed is the man that trusts in man, and makes flesh his arm, and whose heart departs from IAUA.   A KA EMR IAUA ERUR AGBR EShR IBTCh BEDM UShM BShR ZROU UMN-IAUA ISUR LBU   ה כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן-יהוה יסור לבו
6 For he shall be like a tamarisk in the desert, and shall not see when good comes; but shall inhabit the parched places in the wilderness, a salt land and not inhabited.   U UAIA KOROR BORBA ULE IREA KI-IBUE TUB UShKN ChRRIM BMDBR ERTs MLChA ULE ThShB   ו והיה כערער בערבה ולא יראה כי-יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב
7 Blessed is the man that trusts in IAUA, and whose trust IAUA is.   Z BRUK AGBR EShR IBTCh BIAUA UAIA IAUA MBTChU   ז ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו
8 For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreads out its roots by the river, and shall not see when heat comes, but its foliage shall be luxuriant; and shall not be anxious in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.   Ch UAIA KOTs ShThUL OL-MIM UOL-IUBL IShLCh ShRShIU ULE IRE (IREA) KI-IBE ChM UAIA OLAU RONN UBShNTh BTsRTh LE IDEG ULE IMISh MOShUTh FRI   ח והיה כעץ שתול על-מים ועל-יובל ישלח שרשיו ולא ירא (יראה) כי-יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי
9 The heart is deceitful above all things, and it is exceeding weak--who can know it?   T OQB ALB MKL UENSh AUE MI IDONU   ט עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו
10 I IAUA search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings.   I ENI IAUA ChQR LB BChN KLIUTh ULThTh LEISh KDRKU KFRI MOLLIU   י אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו
11 As the partridge that broods over young which she has not brought forth, so is he that gets riches, and not by right; in the middle of his days he shall leave them, and at his end he shall be a fool.   IE QRE DGR ULE ILD OShA OShR ULE BMShFT BChTsI IMU IOZBNU UBEChRIThU IAIA NBL   יא קרא דגר ולא ילד עשה עשר ולא במשפט בחצי ימו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל
12 You throne of glory, on high from the beginning, you place of our sanctuary,   IB KSE KBUD MRUM MREShUN MQUM MQDShNU   יב כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו
13 You hope of Israel, IAUA! All that forsake You shall be ashamed; they that depart from You shall be written in the earth, because they have forsaken IAUA, the fountain of living waters.   IG MQUA IShREL IAUA KL-OZBIK IBShU ISURI (USURI) BERTs IKThBU KI OZBU MQUR MIM-ChIIM ETh-IAUA   יג מקוה ישראל יהוה כל-עזביך יבשו יסורי (וסורי) בארץ יכתבו כי עזבו מקור מים-חיים את-יהוה
14 Heal me, O IAUA, and I shall be healed; save me, and I shall be saved; for You are my praise.   ID RFENI IAUA UERFE AUShIONI UEUShOA KI ThALThI EThA   יד רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה
15 Behold, they say to me: 'Where is the word of IAUA? let it come now.'   TU ANA-AMA EMRIM ELI EIA DBR-IAUA IBUE NE   טו הנה-המה אמרים אלי איה דבר-יהוה יבוא נא
16 As for me, I have not hastened from being a shepherd after You; neither have I desired the woeful day; You know it; that which came out of my lips was manifest before You.   TZ UENI LE-ETsThI MROA EChRIK UIUM ENUSh LE AThEUIThI EThA IDOTh MUTsE ShFThI NKCh FNIK AIA   טז ואני לא-אצתי מרעה אחריך ויום אנוש לא התאויתי אתה ידעת מוצא שפתי נכח פניך היה
17 Be not a ruin to me; you are my refuge in the day of evil.   IZ EL-ThAIA-LI LMChThA MChSI-EThA BIUM ROA   יז אל-תהיה-לי למחתה מחסי-אתה ביום רעה
18 Let them be ashamed that persecute me, but let not me be ashamed; let them be dismayed, but let not me be dismayed; bring on them the day of evil, and destroy them with double destruction.   ICh IBShU RDFI UEL-EBShA ENI IChThU AMA UEL-EChThA ENI ABIE OLIAM IUM ROA UMShNA ShBRUN ShBRM   יח יבשו רדפי ואל-אבשה אני יחתו המה ואל-אחתה אני הביא עליהם יום רעה ומשנה שברון שברם
19 Thus said IAUA to me: Go, and stand in the gate of the children of the people, whereby the kings of Judah come in, and by which they go out, and in all the gates of Jerusalem;   IT KA-EMR IAUA ELI ALK UOMDTh BShOR BNI-OM (AOM) EShR IBEU BU MLKI IAUDA UEShR ITsEU BU UBKL ShORI IRUShLM   יט כה-אמר יהוה אלי הלך ועמדת בשער בני-עם (העם) אשר יבאו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו ובכל שערי ירושלם
20 and say to them: Hear you the word of IAUA, you kings of Judah, and all Judah, and all the inhabitants of Jerusalem, that enter in by these gates;   K UEMRTh ELIAM ShMOU DBR-IAUA MLKI IAUDA UKL-IAUDA UKL IShBI IRUShLM ABEIM BShORIM AELA   כ ואמרת אליהם שמעו דבר-יהוה מלכי יהודה וכל-יהודה וכל ישבי ירושלם הבאים בשערים האלה
21 thus says IAUA: Take heed for the sake of your souls, and bear no burden on the sabbath day, nor bring it in by the gates of Jerusalem;   KE KA EMR IAUA AShMRU BNFShUThIKM UEL-ThShEU MShE BIUM AShBTh UABEThM BShORI IRUShLM   כא כה אמר יהוה השמרו בנפשותיכם ואל-תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלם
22 neither carry forth a burden out of your houses on the sabbath day, neither do you any work; but hallow you the sabbath day, as I commanded your fathers;   KB ULE-ThUTsIEU MShE MBThIKM BIUM AShBTh UKL-MLEKA LE ThOShU UQDShThM ETh-IUM AShBTh KEShR TsUIThI ETh-EBUThIKM   כב ולא-תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל-מלאכה לא תעשו וקדשתם את-יום השבת כאשר צויתי את-אבותיכם
23 but they hearkened not, neither inclined their ear, but made their neck stiff, that they might not hear, nor receive instruction.   KG ULE ShMOU ULE ATU ETh-EZNM UIQShU ETh-ORFM LBLThI ShUMO (ShMUO) ULBLThI QChTh MUSR   כג ולא שמעו ולא הטו את-אזנם ויקשו את-ערפם לבלתי שומע (שמוע) ולבלתי קחת מוסר
24 It shall come to pass, if you diligently hearken to Me, says IAUA, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but to hallow the sabbath day, to do no work therein;   KD UAIA EM-ShMO ThShMOUN ELI NEM-IAUA LBLThI ABIE MShE BShORI AOIR AZETh BIUM AShBTh ULQDSh ETh-IUM AShBTh LBLThI OShUTh-BA KL-MLEKA   כד והיה אם-שמע תשמעון אלי נאם-יהוה לבלתי הביא משא בשערי העיר הזאת ביום השבת ולקדש את-יום השבת לבלתי עשות-בה כל-מלאכה
25 then shall there enter in by the gates of this city kings and princes sitting on the throne of David, riding in chariots and on horses, they, and their princes, the men of Judah, and the inhabitants of Jerusalem; and this city shall be inhabited for ever.   KA UBEU BShORI AOIR AZETh MLKIM UShRIM IShBIM OL-KSE DUD RKBIM BRKB UBSUSIM AMA UShRIAM EISh IAUDA UIShBI IRUShLM UIShBA AOIR-AZETh LOULM   כה ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים ישבים על-כסא דוד רכבים ברכב ובסוסים המה ושריהם איש יהודה וישבי ירושלם וישבה העיר-הזאת לעולם
26 They shall come from the cities of Judah, and from the places round about Jerusalem, and from the land of Benjamin, and from the Lowland, and from the mountains, and from the South, bringing burnt-offerings, and sacrifices, and meal-offerings, and frankincense, and bringing sacrifices of thanksgiving, to the house of IAUA.   KU UBEU MORI-IAUDA UMSBIBUTh IRUShLM UMERTs BNIMN UMN-AShFLA UMN-AAR UMN-ANGB MBEIM OULA UZBCh UMNChA ULBUNA UMBEI ThUDA BITh IAUA   כו ובאו מערי-יהודה ומסביבות ירושלם ומארץ בנימן ומן-השפלה ומן-ההר ומן-הנגב מבאים עולה וזבח ומנחה ולבונה ומבאי תודה בית יהוה
27 But if you will not hearken to Me to hallow the sabbath day, and not to bear a burden and enter in at the gates of Jerusalem on the sabbath day; then will I kindle a fire in the gates thereof, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched.   KZ UEM-LE ThShMOU ELI LQDSh ETh-IUM AShBTh ULBLThI ShETh MShE UBE BShORI IRUShLM BIUM AShBTh UATsThI ESh BShORIA UEKLA ERMNUTh IRUShLM ULE ThKBA   כז ואם-לא תשמעו אלי לקדש את-יום השבת ולבלתי שאת משא ובא בשערי ירושלם ביום השבת והצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלם ולא תכבה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18