Jeremiah 15 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Judgment Must Come

1 Then said IAUA to me: 'Though Moses and Samuel stood before Me, yet My mind could not be toward this people; cast them out of My sight, and let them go forth.   E UIEMR IAUA ELI EM-IOMD MShA UShMUEL LFNI EIN NFShI EL-AOM AZA ShLCh MOL-FNI UITsEU   א ויאמר יהוה אלי אם-יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל-העם הזה שלח מעל-פני ויצאו
2 It shall come to pass, when they say to you: Whither shall we go forth? then you shall tell them: Thus says IAUA: Such as are for death, to death; and such as are for the sword, to the sword; and such as are for the famine, to the famine; and such as are for captivity, to captivity.   B UAIA KI-IEMRU ELIK ENA NTsE UEMRTh ELIAM KA-EMR IAUA EShR LMUTh LMUTh UEShR LChRB LChRB UEShR LROB LROB UEShR LShBI LShBI   ב והיה כי-יאמרו אליך אנה נצא ואמרת אליהם כה-אמר יהוה אשר למות למות ואשר לחרב לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי
3 I will appoint over them four kinds, says IAUA: the sword to slay, and the dogs to drag, and the flying creatures of the heaven, and the beasts of the earth, to devour and to destroy.   G UFQDThI OLIAM ERBO MShFChUTh NEM-IAUA ETh-AChRB LARG UETh-AKLBIM LSChB UETh-OUF AShMIM UETh-BAMTh AERTs LEKL ULAShChITh   ג ופקדתי עליהם ארבע משפחות נאם-יהוה את-החרב להרג ואת-הכלבים לסחב ואת-עוף השמים ואת-בהמת הארץ לאכל ולהשחית
4 I will cause them to be a horror among all the kingdoms of the earth, because of Manasseh the son of Hezekiah king of Judah, for that which he did in Jerusalem.   D UNThThIM LZUOA (LZOUA) LKL MMLKUTh AERTs BGLL MNShA BN-IChZQIAU MLK IAUDA OL EShR-OShA BIRUShLM   ד ונתתים לזועה (לזעוה) לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן-יחזקיהו מלך יהודה על אשר-עשה בירושלם
5 For who shall have pity on you, O Jerusalem? Or who shall bemoan you? Or who shall turn aside to ask of your welfare?   A KI MI-IChML OLIK IRUShLM UMI INUD LK UMI ISUR LShEL LShLM LK   ה כי מי-יחמל עליך ירושלם ומי ינוד לך ומי יסור לשאל לשלם לך
6 You have cast Me off, says IAUA, you are gone backward; therefore do I stretch out My hand against you, and destroy you; I am weary with repenting.   U ETh NTShTh EThI NEM-IAUA EChUR ThLKI UET ETh-IDI OLIK UEShChIThK NLEIThI ANChM   ו את נטשת אתי נאם-יהוה אחור תלכי ואט את-ידי עליך ואשחיתך נלאיתי הנחם
7 I fan them with a fan in the gates of the land; I bereave them of children, I destroy My people, since they return not from their ways.   Z UEZRM BMZRA BShORI AERTs ShKLThI EBDThI ETh-OMI MDRKIAM LUE-ShBU   ז ואזרם במזרה בשערי הארץ שכלתי אבדתי את-עמי מדרכיהם לוא-שבו
8 Their widows are increased to Me above the sand of the seas; I bring on them, against the mother, a chosen one, even a spoiler at noonday; I cause anguish and terrors to fall on her suddenly.   Ch OTsMU-LI ELMNUThU MChUL IMIM ABEThI LAM OL-EM BChUR ShDD BTsARIM AFLThI OLIA FThEM OIR UBALUTh   ח עצמו-לי אלמנותו מחול ימים הבאתי להם על-אם בחור שדד בצהרים הפלתי עליה פתאם עיר ובהלות
9 She that has borne seven languishes; her spirit droops; her sun is gone down while it was yet day, she is ashamed and confounded; and the residue of them will I deliver to the sword before their enemies, says IAUA.'   T EMLLA ILDTh AShBOA NFChA NFShA BEA (BE) ShMShA BOD IUMM BUShA UChFRA UShERIThM LChRB EThN LFNI EIBIAM NEM-IAUA   ט אמללה ילדת השבעה נפחה נפשה באה (בא) שמשה בעד יומם בושה וחפרה ושאריתם לחרב אתן לפני איביהם נאם-יהוה
10 Woe is me, my mother, that you have borne me a man of strife and a man of contention to the whole earth! I have not lent, neither have men lent to me; yet every one of them does curse me.   I EUI-LI EMI KI ILDThNI EISh RIB UEISh MDUN LKL-AERTs LE-NShIThI ULE-NShU-BI KLA MQLLUNI   י אוי-לי אמי כי ילדתני איש ריב ואיש מדון לכל-הארץ לא-נשיתי ולא-נשו-בי כלה מקללוני
11 IAUA said: 'Verily I will release you for good; verily I will cause the enemy to make supplication to you in the time of evil and in the time of affliction.   IE EMR IAUA EM-LE ShRUThK (ShRIThIK) LTUB EM-LUE AFGOThI BK BOTh ROA UBOTh TsRA ETh-AEIB   יא אמר יהוה אם-לא שרותך (שריתיך) לטוב אם-לוא הפגעתי בך בעת רעה ובעת צרה את-האיב
12 Can iron break iron from the north and brass?   IB AIRO BRZL BRZL MTsFUN UNChShTh   יב הירע ברזל ברזל מצפון ונחשת
13 Your substance and your treasures will I give for a spoil without price, and that for all your sins, even in all your borders.   IG ChILK UEUTsRUThIK LBZ EThN LE BMChIR UBKL-ChTEUThIK UBKL-GBULIK   יג חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל-חטאותיך ובכל-גבוליך
14 I will make you to pass with your enemies into a land which you know not; for a fire is kindled in My nostril, which shall burn on you.'   ID UAOBRThI ETh-EIBIK BERTs LE IDOTh KI-ESh QDChA BEFI OLIKM ThUQD   יד והעברתי את-איביך בארץ לא ידעת כי-אש קדחה באפי עליכם תוקד
15 You, O IAUA, know; remember me, and think of me, and avenge me of my persecutors; take me not away because of Your long-suffering; know that for Your sake I have suffered taunts.   TU EThA IDOTh IAUA ZKRNI UFQDNI UANQM LI MRDFI EL-LERK EFK ThQChNI DO ShEThI OLIK ChRFA   טו אתה ידעת יהוה זכרני ופקדני והנקם לי מרדפי אל-לארך אפך תקחני דע שאתי עליך חרפה
16 Your words were found, and I did eat them; and Your words were to me a joy and the rejoicing of my heart; because Your name was called on me, O IAUA God of hosts.   TZ NMTsEU DBRIK UEKLM UIAI DBRIK (DBRK) LI LShShUN ULShMChTh LBBI KI-NQRE ShMK OLI IAUA ELAI TsBEUTh   טז נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך (דברך) לי לששון ולשמחת לבבי כי-נקרא שמך עלי יהוה אלהי צבאות
17 I sat not in the assembly of them that make merry, nor rejoiced; I sat alone because of Your hand; for You have filled me with indignation.   IZ LE-IShBThI BSUD-MShChQIM UEOLZ MFNI IDK BDD IShBThI KI-ZOM MLEThNI   יז לא-ישבתי בסוד-משחקים ואעלז מפני ידך בדד ישבתי כי-זעם מלאתני
18 Why is my pain perpetual, and my wound incurable, so that it refuses to be healed? Will You indeed be to me as a deceitful brook, as waters that fail?   ICh LMA AIA KEBI NTsCh UMKThI ENUShA MENA ARFE AIU ThAIA LI KMU EKZB MIM LE NEMNU   יח למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו
19 Therefore thus says IAUA: if you return, and I bring you back, you shall stand before Me; and if you bring forth the precious out of the vile, you shall be as My mouth; let them return to you, but you shall not return to them.   IT LKN KA-EMR IAUA EM-ThShUB UEShIBK LFNI ThOMD UEM-ThUTsIE IQR MZULL KFI ThAIA IShBU AMA ELIK UEThA LE-ThShUB ELIAM   יט לכן כה-אמר יהוה אם-תשוב ואשיבך לפני תעמד ואם-תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישבו המה אליך ואתה לא-תשוב אליהם
20 I will make you to this people a fortified brazen wall; and they shall fight against you, but they shall not prevail against you; for I am with you to save you and to deliver you, says IAUA.   K UNThThIK LOM AZA LChUMTh NChShTh BTsURA UNLChMU ELIK ULE-IUKLU LK KI-EThK ENI LAUShIOK ULATsILK NEM-IAUA   כ ונתתיך לעם הזה לחומת נחשת בצורה ונלחמו אליך ולא-יוכלו לך כי-אתך אני להושיעך ולהצילך נאם-יהוה
21 I will deliver you out of the hand of the wicked, and I will redeem you out of the hand of the terrible.   KE UATsLThIK MID ROIM UFDThIK MKF ORTsIM   כא והצלתיך מיד רעים ופדתיך מכף ערצים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18