Jeremiah 6 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Destruction of Jerusalem Impending

1 Put yourselves under covert, you children of Benjamin, away from the middle of Jerusalem, and blow the horn in Tekoa, and set up a signal on Beth-cherem; for evil looks forth from the north, and a great destruction.   E AOZU BNI BNIMN MQRB IRUShLM UBThQUO ThQOU ShUFR UOL-BITh AKRM ShEU MShETh KI ROA NShQFA MTsFUN UShBR GDUL   א העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר ועל-בית הכרם שאו משאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול
2 The comely and delicate one, the daughter of Zion, will I cut off.   B ANUA UAMONGA DMIThI BTh-TsIUN   ב הנוה והמענגה דמיתי בת-ציון
3 Shepherds with their flocks come to her; they pitch their tents against her round about; they feed bare every one what is nigh at hand.   G ELIA IBEU ROIM UODRIAM ThQOU OLIA EALIM SBIB ROU EISh ETh-IDU   ג אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו איש את-ידו
4 'Prepare you war against her; arise, and let us go up at noon!' 'Woe to us! for the day declines, for the shadows of the evening are stretched out!'   D QDShU OLIA MLChMA QUMU UNOLA BTsARIM EUI LNU KI-FNA AIUM KI INTU TsLLI-ORB   ד קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי-פנה היום כי ינטו צללי-ערב
5 'Arise, and let us go up by night, and let us destroy her palaces.'   A QUMU UNOLA BLILA UNShChIThA ERMNUThIA   ה קומו ונעלה בלילה ונשחיתה ארמנותיה
6 For thus has IAUA of hosts said: cut you down her trees, and cast up a mound against Jerusalem; this is the city to be punished; everywhere there is oppression in the middle of her.   U KI KA EMR IAUA TsBEUTh KRThU OTsA UShFKU OL-IRUShLM SLLA AIE AOIR AFQD KLA OShQ BQRBA   ו כי כה אמר יהוה צבאות כרתו עצה ושפכו על-ירושלם סללה היא העיר הפקד כלה עשק בקרבה
7 As a cistern wells with her waters, so she wells with her wickedness; violence and spoil is heard in her; before Me continually is sickness and wounds.   Z KAQIR BUR (BIR) MIMIA KN AQRA ROThA ChMS UShD IShMO BA OL-FNI ThMID ChLI UMKA   ז כהקיר בור (ביר) מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על-פני תמיד חלי ומכה
8 Be you corrected, O Jerusalem, unless My soul be alienated from you, unless I make you desolate, a land not inhabited.   Ch AUSRI IRUShLM FN-ThQO NFShI MMK FN-EShIMK ShMMA ERTs LUE NUShBA   ח הוסרי ירושלם פן-תקע נפשי ממך פן-אשימך שממה ארץ לוא נושבה
9 Thus says IAUA of hosts: They shall thoroughly glean as a vine the remnant of Israel; turn again your hand as a grape-gatherer on the shoots.   T KA EMR IAUA TsBEUTh OULL IOULLU KGFN ShERITh IShREL AShB IDK KBUTsR OL-SLSLUTh   ט כה אמר יהוה צבאות עולל יעוללו כגפן שארית ישראל השב ידך כבוצר על-סלסלות
10 To whom shall I speak and give warning, that they may hear? Behold, their ear is dull, and they cannot attend; behold, the word of IAUA is become to them a reproach, they have no delight in it.   I OL-MI EDBRA UEOIDA UIShMOU ANA ORLA EZNM ULE IUKLU LAQShIB ANA DBR-IAUA AIA LAM LChRFA LE IChFTsU-BU   י על-מי אדברה ואעידה וישמעו הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב הנה דבר-יהוה היה להם לחרפה לא יחפצו-בו
11 Therefore I am full of the fury of IAUA, I am weary with holding in: pour it out on the babes in the street, and on the assembly of young men together; for even the husband with the wife shall be taken, the aged with him that is full of days.   IE UETh ChMTh IAUA MLEThI NLEIThI AKIL ShFK OL-OULL BChUTs UOL SUD BChURIM IChDU KI-GM-EISh OM-EShA ILKDU ZQN OM-MLE IMIM   יא ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שפך על-עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו כי-גם-איש עם-אשה ילכדו זקן עם-מלא ימים
12 Their houses shall be turned to others, their fields and their wives together; for I will stretch out My hand on the inhabitants of the land, says IAUA.   IB UNSBU BThIAM LEChRIM ShDUTh UNShIM IChDU KI-ETA ETh-IDI OL-IShBI AERTs NEM-IAUA   יב ונסבו בתיהם לאחרים שדות ונשים יחדו כי-אטה את-ידי על-ישבי הארץ נאם-יהוה
13 For from the least of them even to the greatest of them every one is greedy for gain; and from the prophet even to the priest every one deals falsely.   IG KI MQTNM UOD-GDULM KLU BUTsO BTsO UMNBIE UOD-KAN KLU OShA ShQR   יג כי מקטנם ועד-גדולם כלו בוצע בצע ומנביא ועד-כהן כלו עשה שקר
14 They have healed also the hurt of My people lightly, saying: 'Peace, peace', when there is no peace.   ID UIRFEU ETh-ShBR OMI OL-NQLA LEMR ShLUM ShLUM UEIN ShLUM   יד וירפאו את-שבר עמי על-נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום
15 They shall be put to shame because they have committed abomination; yes, they are not at all ashamed, neither know they how to blush; therefore they shall fall among them that fall, at the time that I punish them they shall stumble, says IAUA.   TU ABIShU KI ThUOBA OShU GM-BUSh LE-IBUShU GM-AKLIM LE IDOU LKN IFLU BNFLIM BOTh-FQDThIM IKShLU EMR IAUA   טו הבישו כי תועבה עשו גם-בוש לא-יבושו גם-הכלים לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת-פקדתים יכשלו אמר יהוה
16 Thus says IAUA: stand you in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls. But they said: 'We will not walk therein.'   TZ KA EMR IAUA OMDU OL-DRKIM UREU UShELU LNThBUTh OULM EI-ZA DRK ATUB ULKU-BA UMTsEU MRGUO LNFShKM UIEMRU LE NLK   טז כה אמר יהוה עמדו על-דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי-זה דרך הטוב ולכו-בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך
17 I set watchmen over you: 'Attend to the sound of the horn', but they said: 'We will not attend.'   IZ UAQMThI OLIKM TsFIM AQShIBU LQUL ShUFR UIEMRU LE NQShIB   יז והקמתי עליכם צפים הקשיבו לקול שופר ויאמרו לא נקשיב
18 Therefore hear, you nations, and know, O congregation, what is against them.   ICh LKN ShMOU AGUIM UDOI ODA ETh-EShR-BM   יח לכן שמעו הגוים ודעי עדה את-אשר-בם
19 Hear, O earth: behold, I will bring evil on this people, even the fruit of their thoughts, because they have not attended to My words, and as for My teaching, they have rejected it.   IT ShMOI AERTs ANA ENKI MBIE ROA EL-AOM AZA FRI MChShBUThM KI OL-DBRI LE AQShIBU UThURThI UIMESU-BA   יט שמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל-העם הזה פרי מחשבותם כי על-דברי לא הקשיבו ותורתי וימאסו-בה
20 To what purpose is to Me the frankincense that comes from Sheba, and the sweet cane, from a far country? Your burnt-offerings are not acceptable, nor your sacrifices pleasing to Me.   K LMA-ZA LI LBUNA MShBE ThBUE UQNA ATUB MERTs MRChQ OLUThIKM LE LRTsUN UZBChIKM LE-ORBU LI   כ למה-זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא-ערבו לי
21 Therefore thus says IAUA: Behold, I will lay stumblingblocks before this people, and the fathers and the sons together shall stumble against them, the neighbor and his friend, and they shall perish.   KE LKN KA EMR IAUA ANNI NThN EL-AOM AZA MKShLIM UKShLU BM EBUTh UBNIM IChDU ShKN UROU IEBDU (UEBDU)   כא לכן כה אמר יהוה הנני נתן אל-העם הזה מכשלים וכשלו בם אבות ובנים יחדו שכן ורעו יאבדו (ואבדו)
22 Thus says IAUA: Behold, a people comes from the north country, and a great nation shall be roused from the uttermost parts of the earth.   KB KA EMR IAUA ANA OM BE MERTs TsFUN UGUI GDUL IOUR MIRKThI-ERTs   כב כה אמר יהוה הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי-ארץ
23 They lay hold on bow and spear, they are cruel, and have no compassion; their voice is like the roaring sea, and they ride on horses; set in array, as a man for war, against you, O daughter of Zion.   KG QShTh UKIDUN IChZIQU EKZRI AUE ULE IRChMU QULM KIM IAMA UOL-SUSIM IRKBU ORUK KEISh LMLChMA OLIK BTh-TsIUN   כג קשת וכידון יחזיקו אכזרי הוא ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל-סוסים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עליך בת-ציון
24 'We have heard the fame thereof, our hands wax feeble, anguish has taken hold of us, and pain, as of a woman in travail.'   KD ShMONU ETh-ShMOU RFU IDINU TsRA AChZQThNU ChIL KIULDA   כד שמענו את-שמעו רפו ידינו צרה החזקתנו חיל כיולדה
25 Go not forth into the field, nor walk by the way; for there is the sword of the enemy, and terror on every side.   KA EL-ThTsEI (ThTsEU) AShDA UBDRK EL-ThLKI (ThLKU) KI ChRB LEIB MGUR MSBIB   כה אל-תצאי (תצאו) השדה ובדרך אל-תלכי (תלכו) כי חרב לאיב מגור מסביב
26 O daughter of my people, gird you with sackcloth, and wallow yourself in ashes; make you mourning, as for an only son, most bitter lamentation; for the spoiler shall suddenly come on us.   KU BTh-OMI ChGRI-ShQ UAThFLShI BEFR EBL IChID OShI LK MSFD ThMRURIM KI FThEM IBE AShDD OLINU   כו בת-עמי חגרי-שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו
27 I have made you a tower and a fortress among My people; that you may know and try their way.   KZ BChUN NThThIK BOMI MBTsR UThDO UBChNTh ETh-DRKM   כז בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את-דרכם
28 They are all grievous revolters, going about with slanders; they are brass and iron; they all of them deal corruptly.   KCh KLM SRI SURRIM ALKI RKIL NChShTh UBRZL KLM MShChIThIM AMA   כח כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה
29 The bellows blow fiercely, the lead is consumed of the fire; in vain does the founder refine, for the wicked are not separated.   KT NChR MFCh MEShThM (MESh ThM) OFRTh LShUE TsRF TsRUF UROIM LE NThQU   כט נחר מפח מאשתם (מאש תם) עפרת לשוא צרף צרוף ורעים לא נתקו
30 Refuse silver shall men call them, because IAUA has rejected them.   L KSF NMES QREU LAM KI-MES IAUA BAM   ל כסף נמאס קראו להם כי-מאס יהוה בהם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18