Jeremiah 5 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jerusalem's Godlessness

1 Run you to and fro through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad places thereof, if you can find a man, if there be any that does justly, that seeks truth; and I will pardon her.   E ShUTTU BChUTsUTh IRUShLM UREU-NE UDOU UBQShU BRChUBUThIA EM-ThMTsEU EISh EM-ISh OShA MShFT MBQSh EMUNA UESLCh LA   א שוטטו בחוצות ירושלם וראו-נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם-תמצאו איש אם-יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה
2 Though they say: 'As IAUA lives', surely they swear falsely.   B UEM ChI-IAUA IEMRU LKN LShQR IShBOU   ב ואם חי-יהוה יאמרו לכן לשקר ישבעו
3 O IAUA, are not Your eyes on truth? You have stricken them, but they were not affected; You have consumed them, but they have refused to receive correction; they have made their faces harder than a rock; they have refused to return.   G IAUA OINIK ALUE LEMUNA AKIThA EThM ULE-ChLU KLIThM MENU QChTh MUSR ChZQU FNIAM MSLO MENU LShUB   ג יהוה עיניך הלוא לאמונה הכיתה אתם ולא-חלו כליתם מאנו קחת מוסר חזקו פניהם מסלע מאנו לשוב
4 I said: 'Surely these are poor, they are foolish, for they know not the way of IAUA, nor the ordinance of their God;   D UENI EMRThI EK-DLIM AM NUELU KI LE IDOU DRK IAUA MShFT ELAIAM   ד ואני אמרתי אך-דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם
5 I will get me to the great men, and will speak to them; for they know the way of IAUA, and the ordinance of their God.' But these had altogether broken the yoke, and burst the bands.   A ELKA-LI EL-AGDLIM UEDBRA EUThM KI AMA IDOU DRK IAUA MShFT ELAIAM EK AMA IChDU ShBRU OL NThQU MUSRUTh   ה אלכה-לי אל-הגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם אך המה יחדו שברו על נתקו מוסרות
6 Wherefore a lion out of the forest does slay them, a wolf of the deserts does spoil them, a leopard watches over their cities, every one that goes out there is torn in pieces; because their transgressions are many, their backslidings are increased.   U OL-KN AKM ERIA MIOR ZEB ORBUTh IShDDM NMR ShQD OL-ORIAM KL-AIUTsE MANA ITRF KI RBU FShOIAM OTsMU MShBUThIAM   ו על-כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על-עריהם כל-היוצא מהנה יטרף כי רבו פשעיהם עצמו משבותיהם
7 Wherefore should I pardon you? The children have forsaken Me, and sworn by no-gods; and when I had fed them to the full, they committed adultery, and assembled themselves in troops at the harlots' houses.   Z EI LZETh ESLUCh- (ESLCh-) LK BNIK OZBUNI UIShBOU BLE ELAIM UEShBO EUThM UINEFU UBITh ZUNA IThGUDDU   ז אי לזאת אסלוח- (אסלח-) לך בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגודדו
8 They are become as well-fed horses, lusty stallions; every one neighs after his neighbor's wife.   Ch SUSIM MIZNIM MShKIM AIU EISh EL-EShTh ROAU ITsALU   ח סוסים מיזנים משכים היו איש אל-אשת רעהו יצהלו
9 Shall I not punish for these things? says IAUA; and shall not My soul be avenged on such a nation as this?   T AOL-ELA LUE-EFQD NEM-IAUA UEM BGUI EShR-KZA LE ThThNQM NFShI   ט העל-אלה לוא-אפקד נאם-יהוה ואם בגוי אשר-כזה לא תתנקם נפשי
10 Go you up into her rows, and destroy, but make not a full end; take away her shoots; for they are not IAUA'S.   I OLU BShRUThIA UShChThU UKLA EL-ThOShU ASIRU NTIShUThIA KI LUE LIAUA AMA   י עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל-תעשו הסירו נטישותיה כי לוא ליהוה המה
11 For the house of Israel and the house of Judah have dealt very treacherously against Me, says IAUA.   IE KI BGUD BGDU BI BITh IShREL UBITh IAUDA NEM-IAUA   יא כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה נאם-יהוה
12 They have belied IAUA, and said: 'It is not He, neither shall evil come on us; neither shall we see sword nor famine;   IB KChShU BIAUA UIEMRU LUE-AUE ULE-ThBUE OLINU ROA UChRB UROB LUE NREA   יב כחשו ביהוה ויאמרו לוא-הוא ולא-תבוא עלינו רעה וחרב ורעב לוא נראה
13 The prophets shall become wind, and the word is not in them; thus be it done to them.'   IG UANBIEIM IAIU LRUCh UADBR EIN BAM KA IOShA LAM   יג והנביאים יהיו לרוח והדבר אין בהם כה יעשה להם
14 Wherefore thus says IAUA, the God of hosts: Because you speak this word, behold, I will make My words in your mouth fire, and this people wood, and it shall devour them.   ID LKN KA-EMR IAUA ELAI TsBEUTh ION DBRKM ETh-ADBR AZA ANNI NThN DBRI BFIK LESh UAOM AZA OTsIM UEKLThM   יד לכן כה-אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את-הדבר הזה הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים ואכלתם
15 Lo, I will bring a nation on you from far, O house of Israel, says IAUA; it is an enduring nation, it is an ancient nation, a nation whose language you know not, neither understand what they say.   TU ANNI MBIE OLIKM GUI MMRChQ BITh IShREL NEM-IAUA GUI EIThN AUE GUI MOULM AUE GUI LE-ThDO LShNU ULE ThShMO MA-IDBR   טו הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל נאם-יהוה גוי איתן הוא גוי מעולם הוא גוי לא-תדע לשנו ולא תשמע מה-ידבר
16 Their quiver is an open sepulchre, they are all mighty men.   TZ EShFThU KQBR FThUCh KLM GBURIM   טז אשפתו כקבר פתוח כלם גבורים
17 They shall eat up your harvest, and your bread, they shall eat up your sons and your daughters, they shall eat up your flocks and your herds, they shall eat up your vines and your fig-trees; they shall batter your fortified cities, wherein you trusts, with the sword.   IZ UEKL QTsIRK ULChMK IEKLU BNIK UBNUThIK IEKL TsENK UBQRK IEKL GFNK UThENThK IRShSh ORI MBTsRIK EShR EThA BTCh BANA BChRB   יז ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותאנתך ירשש ערי מבצריך אשר אתה בטח בהנה בחרב
18 But even in those days, says IAUA, I will not make a full end with you.   ICh UGM BIMIM AAMA NEM-IAUA LE-EOShA EThKM KLA   יח וגם בימים ההמה נאם-יהוה לא-אעשה אתכם כלה
19 It shall come to pass, when you shall say: 'Wherefore has IAUA our God done all these things to us?' then shall You say to them: 'Like as you have forsaken Me, and served strange gods in your land, so shall you serve strangers in a land that is not yours.'   IT UAIA KI ThEMRU ThChTh MA OShA IAUA ELAINU LNU ETh-KL-ELA UEMRTh ELIAM KEShR OZBThM EUThI UThOBDU ELAI NKR BERTsKM KN ThOBDU ZRIM BERTs LE LKM   יט והיה כי תאמרו תחת מה עשה יהוה אלהינו לנו את-כל-אלה ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם כן תעבדו זרים בארץ לא לכם
20 Declare you this in the house of Jacob, and announce it in Judah, saying:   K AGIDU ZETh BBITh IOQB UAShMIOUA BIAUDA LEMR   כ הגידו זאת בבית יעקב והשמיעוה ביהודה לאמר
21 Hear now this, O foolish people, and without understanding, that have eyes, and see not, that have ears, and hear not:   KE ShMOU-NE ZETh OM SKL UEIN LB OINIM LAM ULE IREU EZNIM LAM ULE IShMOU   כא שמעו-נא זאת עם סכל ואין לב עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו
22 Fear you not Me? says IAUA; will you not tremble at My presence? who have placed the sand for the bound of the sea, an everlasting ordinance, which it cannot pass; and though the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail; though they roar, yet can they not pass over it.   KB AEUThI LE-ThIREU NEM-IAUA EM MFNI LE ThChILU EShR-ShMThI ChUL GBUL LIM ChQ-OULM ULE IOBRNAU UIThGOShU ULE IUKLU UAMU GLIU ULE IOBRNAU   כב האותי לא-תיראו נאם-יהוה אם מפני לא תחילו אשר-שמתי חול גבול לים חק-עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו
23 But this people has a revolting and a rebellious heart; they are revolted, and gone.   KG ULOM AZA AIA LB SURR UMURA SRU UILKU   כג ולעם הזה היה לב סורר ומורה סרו וילכו
24 Neither say they in their heart: 'Let us now fear IAUA our God, that gives the former rain, and the latter in due season; that keeps for us the appointed weeks of the harvest.'   KD ULUE-EMRU BLBBM NIRE NE ETh-IAUA ELAINU ANThN GShM UIRA (IURA) UMLQUSh BOThU ShBOTh ChQUTh QTsIR IShMR-LNU   כד ולוא-אמרו בלבבם נירא נא את-יהוה אלהינו הנתן גשם וירה (יורה) ומלקוש בעתו שבעת חקות קציר ישמר-לנו
25 Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good from you.   KA OUNUThIKM ATU-ELA UChTEUThIKM MNOU ATUB MKM   כה עונותיכם הטו-אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם
26 For among My people are found wicked men; they pry, as fowlers lie in wait; they set a trap, they catch men.   KU KI-NMTsEU BOMI RShOIM IShUR KShK IQUShIM ATsIBU MShChITh ENShIM ILKDU   כו כי-נמצאו בעמי רשעים ישור כשך יקושים הציבו משחית אנשים ילכדו
27 As a cage is full of birds, so are their houses full of deceit; therefore they are become great, and waxen rich;   KZ KKLUB MLE OUF KN BThIAM MLEIM MRMA OL-KN GDLU UIOShIRU   כז ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על-כן גדלו ויעשירו
28 They are waxen fat, they are become sleek; yes, they overpass in deeds of wickedness; they plead not the cause, the cause of the fatherless, that they might make it to prosper; and the right of the needy do they not judge.   KCh ShMNU OShThU GM OBRU DBRI-RO DIN LE-DNU DIN IThUM UITsLIChU UMShFT EBIUNIM LE ShFTU   כח שמנו עשתו גם עברו דברי-רע דין לא-דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו
29 Shall I not punish for these things? says IAUA; shall not My soul be avenged on such a nation as this?   KT AOL-ELA LE-EFQD NEM-IAUA EM BGUI EShR-KZA LE ThThNQM NFShI   כט העל-אלה לא-אפקד נאם-יהוה אם בגוי אשר-כזה לא תתנקם נפשי
30 An appalling and horrible thing is come to pass in the land:   L ShMA UShORURA NAIThA BERTs   ל שמה ושערורה נהיתה בארץ
31 The prophets prophesy in the service of falsehood, and the priests bear rule at their beck; and My people love to have it so; what then will you do in the end thereof?   LE ANBEIM NBEU BShQR UAKANIM IRDU OL-IDIAM UOMI EABU KN UMA-ThOShU LEChRIThA   לא הנבאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על-ידיהם ועמי אהבו כן ומה-תעשו לאחריתה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18