Jeremiah 18 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

The Potter and the Clay

1 The word which came to Jeremiah from IAUA, saying:   E ADBR EShR AIA EL-IRMIAU METh IAUA LEMR   א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר
2 'Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear My words.'   B QUM UIRDTh BITh AIUTsR UShMA EShMIOK ETh-DBRI   ב קום וירדת בית היוצר ושמה אשמיעך את-דברי
3 Then I went down to the potter's house, and, behold, he was at his work on the wheels.   G UERD BITh AIUTsR UANAU (UANA-AUE) OShA MLEKA OL-AEBNIM   ג וארד בית היוצר והנהו (והנה-הוא) עשה מלאכה על-האבנים
4 Whensoever the vessel that he made of the clay was marred in the hand of the potter, he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it.   D UNShChTh AKLI EShR AUE OShA BChMR BID AIUTsR UShB UIOShAU KLI EChR KEShR IShR BOINI AIUTsR LOShUTh   ד ונשחת הכלי אשר הוא עשה בחמר ביד היוצר ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות
5 Then the word of IAUA came to me, saying:   A UIAI DBR-IAUA ELI LEMUR   ה ויהי דבר-יהוה אלי לאמור
6 'O house of Israel, cannot I do with you as this potter? says IAUA. Behold, as the clay in the potter's hand, so are you in My hand, O house of Israel.   U AKIUTsR AZA LE-EUKL LOShUTh LKM BITh IShREL NEM-IAUA ANA KChMR BID AIUTsR KN-EThM BIDI BITh IShREL   ו הכיוצר הזה לא-אוכל לעשות לכם בית ישראל נאם-יהוה הנה כחמר ביד היוצר כן-אתם בידי בית ישראל
7 At one instant I may speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to pluck up and to break down and to destroy it;   Z RGO EDBR OL-GUI UOL-MMLKA LNThUSh ULNThUTs ULAEBID   ז רגע אדבר על-גוי ועל-ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד
8 but if that nation turn from their evil, because of which I have spoken against it, I repent of the evil that I thought to do to it.   Ch UShB AGUI AAUE MROThU EShR DBRThI OLIU UNChMThI OL-AROA EShR ChShBThI LOShUTh LU   ח ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו ונחמתי על-הרעה אשר חשבתי לעשות לו
9 At one instant I may speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to build and to plant it;   T URGO EDBR OL-GUI UOL-MMLKA LBNUTh ULNTUO   ט ורגע אדבר על-גוי ועל-ממלכה לבנות ולנטוע
10 but if it do evil in My sight, that it hearken not to My voice, then I repent of the good, wherewith I said I would benefit it.   I UOShA AROA (ARO) BOINI LBLThI ShMO BQULI UNChMThI OL-ATUBA EShR EMRThI LAITIB EUThU   י ועשה הרעה (הרע) בעיני לבלתי שמע בקולי ונחמתי על-הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו
11 Now therefore do you speak to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, saying: Thus says IAUA: Behold, I frame evil against you, and devise a device against you; return you now every one from his evil way, and amend your ways and your doings.   IE UOThA EMR-NE EL-EISh-IAUDA UOL-IUShBI IRUShLM LEMR KA EMR IAUA ANA ENKI IUTsR OLIKM ROA UChShB OLIKM MChShBA ShUBU NE EISh MDRKU AROA UAITIBU DRKIKM UMOLLIKM   יא ועתה אמר-נא אל-איש-יהודה ועל-יושבי ירושלם לאמר כה אמר יהוה הנה אנכי יוצר עליכם רעה וחשב עליכם מחשבה שובו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו דרכיכם ומעלליכם
12 But they say: There is no hope; but we will walk after our own devices, and we will do every one after the stubbornness of his evil heart.'   IB UEMRU NUESh KI-EChRI MChShBUThINU NLK UEISh ShRRUTh LBU-ARO NOShA   יב ואמרו נואש כי-אחרי מחשבותינו נלך ואיש שררות לבו-הרע נעשה
13 Therefore thus says IAUA: Ask you now among the nations, who has heard such things; the virgin of Israel has done a very horrible thing.   IG LKN KA EMR IAUA ShELU-NE BGUIM MI ShMO KELA ShORRTh OShThA MED BThULTh IShREL   יג לכן כה אמר יהוה שאלו-נא בגוים מי שמע כאלה שעררת עשתה מאד בתולת ישראל
14 Does the snow of Lebanon fail from the rock of the field? or are the strange cold flowing waters plucked up?   ID AIOZB MTsUR ShDI ShLG LBNUN EM-INThShU MIM ZRIM QRIM NUZLIM   יד היעזב מצור שדי שלג לבנון אם-ינתשו מים זרים קרים נוזלים
15 For My people has forgotten Me, they offer to vanity; and they have been made to stumble in their ways, in the ancient paths, to walk in bypaths, in a way not cast up;   TU KI-ShKChNI OMI LShUE IQTRU UIKShLUM BDRKIAM ShBILI OULM LLKTh NThIBUTh DRK LE SLULA   טו כי-שכחני עמי לשוא יקטרו ויכשלום בדרכיהם שבילי עולם ללכת נתיבות דרך לא סלולה
16 To make their land an astonishment, and a perpetual hissing; every one that passes thereby shall be astonished, and shake his head.   TZ LShUM ERTsM LShMA ShRUQTh (ShRIQTh) OULM KL OUBR OLIA IShM UINID BREShU   טז לשום ארצם לשמה שרוקת (שריקת) עולם כל עובר עליה ישם ויניד בראשו
17 I will scatter them as with an east wind before the enemy; I will look on their back, and not their face, in the day of their calamity.   IZ KRUCh-QDIM EFITsM LFNI EUIB ORF ULE-FNIM EREM BIUM EIDM   יז כרוח-קדים אפיצם לפני אויב ערף ולא-פנים אראם ביום אידם
18 Then said they: 'Come, and let us devise devices against Jeremiah; for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words.'   ICh UIEMRU LKU UNChShBA OL-IRMIAU MChShBUTh KI LE-ThEBD ThURA MKAN UOTsA MChKM UDBR MNBIE LKU UNKAU BLShUN UEL-NQShIBA EL-KL-DBRIU   יח ויאמרו לכו ונחשבה על-ירמיהו מחשבות כי לא-תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשון ואל-נקשיבה אל-כל-דבריו
19 Give heed to me, O IAUA, and hearken to the voice of them that contend with me.   IT AQShIBA IAUA ELI UShMO LQUL IRIBI   יט הקשיבה יהוה אלי ושמע לקול יריבי
20 Shall evil be recompensed for good? for they have digged a pit for my soul. Remember how I stood before You to speak good for them, to turn away Your wrath from them.   K AIShLM ThChTh-TUBA ROA KI-KRU ShUChA LNFShI ZKR OMDI LFNIK LDBR OLIAM TUBA LAShIB ETh-ChMThK MAM   כ הישלם תחת-טובה רעה כי-כרו שוחה לנפשי זכר עמדי לפניך לדבר עליהם טובה להשיב את-חמתך מהם
21 Therefore deliver up their children to the famine, and hurl them to the power of the sword; and let their wives be bereaved of their children, and widows; and let their men be slain of death, and their young men smitten of the sword in battle.   KE LKN ThN ETh-BNIAM LROB UAGRM OL-IDI-ChRB UThAINA NShIAM ShKLUTh UELMNUTh UENShIAM IAIU ARGI MUTh BChURIAM MKI-ChRB BMLChMA   כא לכן תן את-בניהם לרעב והגרם על-ידי-חרב ותהינה נשיהם שכלות ואלמנות ואנשיהם יהיו הרגי מות בחוריהם מכי-חרב במלחמה
22 Let a cry be heard from their houses, when you shall bring a troop suddenly on them; for they have digged a pit to take me, and hid snares for my feet.   KB ThShMO ZOQA MBThIAM KI-ThBIE OLIAM GDUD FThEM KI-KRU ShIChA (ShUChA) LLKDNI UFChIM TMNU LRGLI   כב תשמע זעקה מבתיהם כי-תביא עליהם גדוד פתאם כי-כרו שיחה (שוחה) ללכדני ופחים טמנו לרגלי
23 Yet, IAUA, You know all their counsel against me to slay me; forgive not their iniquity, neither blot out their sin from Your sight; but let them be made to stumble before You; deal You with them in the time of Your anger.   KG UEThA IAUA IDOTh ETh-KL-OTsThM OLI LMUTh EL-ThKFR OL-OUNM UChTEThM MLFNIK EL-ThMChI UAIU (UIAIU) MKShLIM LFNIK BOTh EFK OShA BAM   כג ואתה יהוה ידעת את-כל-עצתם עלי למות אל-תכפר על-עונם וחטאתם מלפניך אל-תמחי והיו (ויהיו) מכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18