Jeremiah 22 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Warning of Jerusalem's Fall

1 Thus said IAUA: Go down to the house of the king of Judah, and speak there this word,   E KA EMR IAUA RD BITh-MLK IAUDA UDBRTh ShM ETh-ADBR AZA   א כה אמר יהוה רד בית-מלך יהודה ודברת שם את-הדבר הזה
2 and say: Hear the word of IAUA, O king of Judah, that sit on the throne of David, you, and your servants, and your people that enter in by these gates.   B UEMRTh ShMO DBR-IAUA MLK IAUDA AIShB OL-KSE DUD EThA UOBDIK UOMK ABEIM BShORIM AELA   ב ואמרת שמע דבר-יהוה מלך יהודה הישב על-כסא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה
3 Thus says IAUA: Execute you justice and righteousness, and deliver the spoiled out of the hand of the oppressor; and do no wrong, do no violence, to the stranger, the fatherless, nor the widow, neither shed innocent blood in this place.   G KA EMR IAUA OShU MShFT UTsDQA UATsILU GZUL MID OShUQ UGR IThUM UELMNA EL-ThNU EL-ThChMSU UDM NQI EL-ThShFKU BMQUM AZA   ג כה אמר יהוה עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה אל-תנו אל-תחמסו ודם נקי אל-תשפכו במקום הזה
4 For if you do this thing indeed, then shall there enter in by the gates of this house kings sitting on the throne of David, riding in chariots and on horses, he, and his servants, and his people.   D KI EM-OShU ThOShU ETh-ADBR AZA UBEU BShORI ABITh AZA MLKIM IShBIM LDUD OL-KSEU RKBIM BRKB UBSUSIM AUE UOBDU UOMU   ד כי אם-עשו תעשו את-הדבר הזה ובאו בשערי הבית הזה מלכים ישבים לדוד על-כסאו רכבים ברכב ובסוסים הוא ועבדו ועמו
5 But if you will not hear these words, I swear by Myself, says IAUA, that this house shall become a desolation.   A UEM LE ThShMOU ETh-ADBRIM AELA BI NShBOThI NEM-IAUA KI-LChRBA IAIA ABITh AZA   ה ואם לא תשמעו את-הדברים האלה בי נשבעתי נאם-יהוה כי-לחרבה יהיה הבית הזה
6 For thus says IAUA concerning the house of the king of Judah: You are Gilead to Me, the head of Lebanon; yet surely I will make you a wilderness, cities which are not inhabited.   U KI-KA EMR IAUA OL-BITh MLK IAUDA GLOD EThA LI RESh ALBNUN EM-LE EShIThK MDBR ORIM LE NUShBA (NUShBU)   ו כי-כה אמר יהוה על-בית מלך יהודה גלעד אתה לי ראש הלבנון אם-לא אשיתך מדבר ערים לא נושבה (נושבו)
7 I will prepare destroyers against you, every one with his weapons; and they shall cut down your choice cedars, and cast them into the fire.   Z UQDShThI OLIK MShChThIM EISh UKLIU UKRThU MBChR ERZIK UAFILU OL-AESh   ז וקדשתי עליך משחתים איש וכליו וכרתו מבחר ארזיך והפילו על-האש
8 Many nations shall pass by this city, and they shall say every man to his neighbor: 'Wherefore has IAUA done thus to this great city?'   Ch UOBRU GUIM RBIM OL AOIR AZETh UEMRU EISh EL-ROAU OL-MA OShA IAUA KKA LOIR AGDULA AZETh   ח ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו איש אל-רעהו על-מה עשה יהוה ככה לעיר הגדולה הזאת
9 Then they shall answer: 'Because they forsook the covenant of IAUA their God, and worshipped other gods, and served them.'   T UEMRU OL EShR OZBU ETh-BRITh IAUA ELAIAM UIShThChUU LELAIM EChRIM UIOBDUM   ט ואמרו על אשר עזבו את-ברית יהוה אלהיהם וישתחוו לאלהים אחרים ויעבדום
10 Weep you not for the dead, neither bemoan him; but weep sore for him that goes away, for he shall return no more, nor see his native country.   I EL-ThBKU LMTh UEL-ThNDU LU BKU BKU LALK KI LE IShUB OUD UREA ETh-ERTs MULDThU   י אל-תבכו למת ואל-תנדו לו בכו בכו להלך כי לא ישוב עוד וראה את-ארץ מולדתו
11 For thus says IAUA touching Shallum the son of Josiah, king of Judah, who reigned instead of Josiah his father, and who went forth out of this place: He shall not return thither any more;   IE KI KA EMR-IAUA EL-ShLM BN-IEShIAU MLK IAUDA AMLK ThChTh IEShIAU EBIU EShR ITsE MN-AMQUM AZA LE-IShUB ShM OUD   יא כי כה אמר-יהוה אל-שלם בן-יאשיהו מלך יהודה המלך תחת יאשיהו אביו אשר יצא מן-המקום הזה לא-ישוב שם עוד
12 but in the place whither they have led him captive, there shall he die, and he shall see this land no more.   IB KI BMQUM EShR-AGLU EThU ShM IMUTh UETh-AERTs AZETh LE-IREA OUD   יב כי במקום אשר-הגלו אתו שם ימות ואת-הארץ הזאת לא-יראה עוד
13 Woe to him that builds his house by unrighteousness, and his chambers by injustice; that uses his neighbor's service without wages, and gives him not his hire;   IG AUI BNA BIThU BLE-TsDQ UOLIUThIU BLE MShFT BROAU IOBD ChNM UFOLU LE IThN-LU   יג הוי בנה ביתו בלא-צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתן-לו
14 That says: 'I will build me a wide house and spacious chambers', and cuts him out windows, and it is ceiled with cedar, and painted with vermilion.   ID AEMR EBNA-LI BITh MDUTh UOLIUTh MRUChIM UQRO LU ChLUNI USFUN BERZ UMShUCh BShShR   יד האמר אבנה-לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר
15 Shall you reign, because you strive to excel in cedar? Did not your father eat and drink, and do justice and righteousness? Then it was well with him.   TU AThMLK KI EThA MThChRA BERZ EBIK ALUE EKL UShThA UOShA MShFT UTsDQA EZ TUB LU   טו התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו
16 He judged the cause of the poor and needy; then it was well. Is not this to know Me? says IAUA.   TZ DN DIN-ONI UEBIUN EZ TUB ALUE-AIE ADOTh EThI NEM-IAUA   טז דן דין-עני ואביון אז טוב הלוא-היא הדעת אתי נאם-יהוה
17 But your eyes and your heart are not but for your covetousness, and for shedding innocent blood, and for oppression, and for violence, to do it.   IZ KI EIN OINIK ULBK KI EM-OL-BTsOK UOL DM-ANQI LShFUK UOL-AOShQ UOL-AMRUTsA LOShUTh   יז כי אין עיניך ולבך כי אם-על-בצעך ועל דם-הנקי לשפוך ועל-העשק ועל-המרוצה לעשות
18 Therefore thus says IAUA concerning Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah: They shall not lament for him: 'Ah my brother!' or: 'Ah sister!' They shall not lament for him: 'Ah lord!' or: 'Ah his glory!'   ICh LKN KA-EMR IAUA EL-IAUIQIM BN-IEShIAU MLK IAUDA LE-ISFDU LU AUI EChI UAUI EChUTh LE-ISFDU LU AUI EDUN UAUI ADA   יח לכן כה-אמר יהוה אל-יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לא-יספדו לו הוי אחי והוי אחות לא-יספדו לו הוי אדון והוי הדה
19 He shall be buried with the burial of an ass, drawn and cast forth beyond the gates of Jerusalem.   IT QBURTh ChMUR IQBR SChUB UAShLK MALEA LShORI IRUShLM   יט קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלם
20 Go up to Lebanon, and cry, and lift up your voice in Bashan; and cry from Abarim, for all your lovers are destroyed.   K OLI ALBNUN UTsOQI UBBShN ThNI QULK UTsOQI MOBRIM KI NShBRU KL-MEABIK   כ עלי הלבנון וצעקי ובבשן תני קולך וצעקי מעברים כי נשברו כל-מאהביך
21 I spoke to you in your prosperity, but you said: 'I will not hear.' This has been your manner from your youth, that you hearkenedst not to My voice.   KE DBRThI ELIK BShLUThIK EMRTh LE EShMO ZA DRKK MNOURIK KI LE-ShMOTh BQULI   כא דברתי אליך בשלותיך אמרת לא אשמע זה דרכך מנעוריך כי לא-שמעת בקולי
22 The wind shall feed on all your shepherds, and your lovers shall go into captivity; surely then shall you be ashamed and confounded for all your wickedness.   KB KL-ROIK ThROA-RUCh UMEABIK BShBI ILKU KI EZ ThBShI UNKLMTh MKL ROThK   כב כל-רעיך תרעה-רוח ומאהביך בשבי ילכו כי אז תבשי ונכלמת מכל רעתך
23 O inhabitant of Lebanon, that are nestled in the cedars, how gracious shall you be when pangs come on you, the pain as of a woman in travail!   KG IShBThI (IShBTh) BLBNUN MQNNThI (MQNNTh) BERZIM MA-NChNTh BBE-LK ChBLIM ChIL KILDA   כג ישבתי (ישבת) בלבנון מקננתי (מקננת) בארזים מה-נחנת בבא-לך חבלים חיל כילדה
24 As I live, says IAUA, though Coniah the son of Jehoiakim king of Judah were the signet on My right hand, yet would I pluck you there;   KD ChI-ENI NEM-IAUA KI EM-IAIA KNIAU BN-IAUIQIM MLK IAUDA ChUThM OL-ID IMINI KI MShM EThQNK   כד חי-אני נאם-יהוה כי אם-יהיה כניהו בן-יהויקים מלך יהודה חותם על-יד ימיני כי משם אתקנך
25 and I will give you into the hand of them that seek your life, and into the hand of them of whom you are afraid, even into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans.   KA UNThThIK BID MBQShI NFShK UBID EShR-EThA IGUR MFNIAM UBID NBUKDRETsR MLK-BBL UBID AKShDIM   כה ונתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר-אתה יגור מפניהם וביד נבוכדראצר מלך-בבל וביד הכשדים
26 I will cast you out, and your mother that bore you, into another country, where you were not born; and there shall you die.   KU UATLThI EThK UETh-EMK EShR ILDThK OL AERTs EChRTh EShR LE-ILDThM ShM UShM ThMUThU   כו והטלתי אתך ואת-אמך אשר ילדתך על הארץ אחרת אשר לא-ילדתם שם ושם תמותו
27 But to the land whereto they long to return, thither shall they not return.   KZ UOL-AERTs EShR-AM MNShEIM ETh-NFShM LShUB ShM ShMA LE IShUBU   כז ועל-הארץ אשר-הם מנשאים את-נפשם לשוב שם שמה לא ישובו
28 Is this man Coniah a despised, broken image? Is he a vessel wherein is no pleasure? Wherefore are they cast out, he and his seed, and are cast into the land which they know not?   KCh AOTsB NBZA NFUTs AEISh AZA KNIAU EM-KLI EIN ChFTs BU MDUO AUTLU AUE UZROU UAShLKU OL-AERTs EShR LE-IDOU   כח העצב נבזה נפוץ האיש הזה כניהו אם-כלי אין חפץ בו מדוע הוטלו הוא וזרעו והשלכו על-הארץ אשר לא-ידעו
29 O land, land, land, hear the word of IAUA.   KT ERTs ERTs ERTs ShMOI DBR-IAUA   כט ארץ ארץ ארץ שמעי דבר-יהוה
30 Thus says IAUA: Write you this man childless, a man that shall not prosper in his days; for no man of his seed shall prosper, sitting on the throne of David, and ruling any more in Judah.   L KA EMR IAUA KThBU ETh-AEISh AZA ORIRI GBR LE-ITsLCh BIMIU KI LE ITsLCh MZROU EISh IShB OL-KSE DUD UMShL OUD BIAUDA   ל כה אמר יהוה כתבו את-האיש הזה ערירי גבר לא-יצלח בימיו כי לא יצלח מזרעו איש ישב על-כסא דוד ומשל עוד ביהודה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18