Exodus 15 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

The Song of Moses and Israel

1 Then sang Moses and the children of Israel this song to IAUA, and spoke, saying: I will sing to IAUA, for He is highly exalted; the horse and his rider has He thrown into the sea.   E EZ IShIR-MShA UBNI IShREL ETh-AShIRA AZETh LIAUA UIEMRU LEMR EShIRA LIAUA KI-GEA GEA SUS URKBU RMA BIM   א אז ישיר-משה ובני ישראל את-השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי-גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
2 IA is my strength and song, and He is become my salvation; this is my God, and I will glorify Him; my father's God, and I will exalt Him.   B OZI UZMRTh IA UIAI-LI LIShUOA ZA ELI UENUAU ELAI EBI UERMMNAU   ב עזי וזמרת יה ויהי-לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו
3 IAUA is a man of war, IAUA is His name.   G IAUA EISh MLChMA IAUA ShMU   ג יהוה איש מלחמה יהוה שמו
4 Pharaoh's chariots and his host has He cast into the sea, and his chosen captains are sunk in the Red Sea.   D MRKBTh FROA UChILU IRA BIM UMBChR ShLShIU TBOU BIM-SUF   ד מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים-סוף
5 The deeps cover them--they went down into the depths like a stone.   A ThAMTh IKSIMU IRDU BMTsULTh KMU- EBN   ה תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו- אבן
6 Your right hand, O IAUA, glorious in power, Your right hand, O IAUA, dashes in pieces the enemy.   U IMINK IAUA NEDRI BKCh IMINK IAUA ThROTs EUIB   ו ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב
7 In the greatness of Your excellence You overthrow them that rise up against You; You send forth Your wrath, it consumes them as stubble.   Z UBRB GEUNK ThARS QMIK ThShLCh ChRNK IEKLMU KQSh   ז וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש
8 With the blast of Your nostrils the waters were piled up--the floods stood upright as a heap; the deeps were congealed in the heart of the sea.   Ch UBRUCh EFIK NORMU MIM NTsBU KMU-ND NZLIM QFEU ThAMTh BLB-IM   ח וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו-נד נזלים קפאו תהמת בלב-ים
9 The enemy said: 'I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil; my lust shall be satisfied on them; I will draw my sword, my hand shall destroy them.'   T EMR EUIB ERDF EShIG EChLQ ShLL ThMLEMU NFShI ERIQ ChRBI ThURIShMU IDI   ט אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי
10 You didst blow with Your wind, the sea covered them; they sank as lead in the mighty waters.   I NShFTh BRUChK KSMU IM TsLLU KOUFRTh BMIM EDIRIM   י נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים
11 Who is like to You, O IAUA, among the mighty? who is like to You, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?   IE MI-KMKA BELM IAUA MI KMKA NEDR BQDSh NURE ThALTh OShA FLE   יא מי-כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא
12 You stretched out Your right hand--the earth swallowed them.   IB NTITh IMINK ThBLOMU ERTs   יב נטית ימינך תבלעמו ארץ
13 You in Your love have led the people that You have redeemed; You have guided them in Your strength to Your holy habitation.   IG NChITh BChSDK OM-ZU GELTh NALTh BOZK EL-NUA QDShK   יג נחית בחסדך עם-זו גאלת נהלת בעזך אל-נוה קדשך
14 The peoples have heard, they tremble; pangs have taken hold on the inhabitants of Philistia.   ID ShMOU OMIM IRGZUN ChIL EChZ IShBI FLShTh   יד שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת
15 Then were the chiefs of Edom affrighted; the mighty men of Moab, trembling takes hold of them; all the inhabitants of Canaan are melted away.   TU EZ NBALU ELUFI EDUM EILI MUEB IEChZMU ROD NMGU KL IShBI KNON   טו אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען
16 Terror and dread falls on them; by the greatness of Your arm they are as still as a stone; till Your people pass over, O IAUA, till the people pass over that You have gotten.   TZ ThFL OLIAM EIMThA UFChD BGDL ZRUOK IDMU KEBN OD- IOBR OMK IAUA OD-IOBR OM-ZU QNITh   טז תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד- יעבר עמך יהוה עד-יעבר עם-זו קנית
17 You bring them in, and plant them in the mountain of Your inheritance, the place, O IAUA, which You have made for You to dwell in, the sanctuary, O Lord, which Your hands have established.   IZ ThBEMU UThTOMU BAR NChLThK MKUN LShBThK FOLTh IAUA MQDSh EDNI KUNNU IDIK   יז תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך
18 IAUA shall reign for ever and ever.   ICh IAUA IMLK LOLM UOD   יח יהוה ימלך לעלם ועד
19 For the horses of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and IAUA brought back the waters of the sea on them; but the children of Israel walked on dry land in the middle of the sea.   IT KI BE SUS FROA BRKBU UBFRShIU BIM UIShB IAUA OLAM ETh-MI AIM UBNI IShREL ALKU BIBShA BThUK AIM   יט כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את-מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
20 Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand; and all the women went out after her with tambourines and with dances.   K UThQCh MRIM ANBIEA EChUTh EARN ETh-AThF BIDA UThTsEN KL-ANShIM EChRIA BThFIM UBMChLTh   כ ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את-התף בידה ותצאן כל-הנשים אחריה בתפים ובמחלת
21 Miriam sang to them: Sing you to IAUA, for He is highly exalted: the horse and his rider has He thrown into the sea.   KE UThON LAM MRIM ShIRU LIAUA KI-GEA GEA SUS URKBU RMA BIM   כא ותען להם מרים שירו ליהוה כי-גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
22 Moses led Israel onward from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.   KB UISO MShA ETh-IShREL MIM-SUF UITsEU EL-MDBR-ShUR UILKU ShLShTh-IMIM BMDBR ULE-MTsEU MIM   כב ויסע משה את-ישראל מים-סוף ויצאו אל-מדבר-שור וילכו שלשת-ימים במדבר ולא-מצאו מים
23 When they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah.   KG UIBEU MRThA ULE IKLU LShThTh MIM MMRA KI MRIM AM OL-KN QRE-ShMA MRA   כג ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על-כן קרא-שמה מרה
24 The people murmured against Moses, saying: 'What shall we drink?'   KD UILNU AOM OL-MShA LEMR MA-NShThA   כד וילנו העם על-משה לאמר מה-נשתה
25 He cried to IAUA; and IAUA showed him a tree, and he cast it into the waters, and the waters were made sweet. There He made for them a statute and an ordinance, and there He proved them;   KA UITsOQ EL-IAUA UIURAU IAUA OTs UIShLK EL-AMIM UIMThQU AMIM ShM ShM LU ChQ UMShFT UShM NSAU   כה ויצעק אל-יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל-המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
26 and He said: 'If you will diligently hearken to the voice of IAUA your God, and will do that which is right in His eyes, and will give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you, which I have put on the Egyptians; for I am IAUA that heals you.'   KU UIEMR EM-ShMUO ThShMO LQUL IAUA ELAIK UAIShR BOINIU ThOShA UAEZNTh LMTsUThIU UShMRTh KL-ChQIU KL-AMChLA EShR-ShMThI BMTsRIM LE-EShIM OLIK KI ENI IAUA RFEK   כו ויאמר אם-שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל-חקיו כל-המחלה אשר-שמתי במצרים לא-אשים עליך כי אני יהוה רפאך
27 They came to Elim, where were twelve springs of water, and three score and ten palm-trees; and they encamped there by the waters.   KZ UIBEU EILMA UShM ShThIM OShRA OINTh MIM UShBOIM ThMRIM UIChNU-ShM OL-AMIM   כז ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו-שם על-המים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18