Exodus 12 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

The Passover Lamb

1 IAUA spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying:   E UIEMR IAUA EL-MShA UEL-EARN BERTs MTsRIM LEMR   א ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן בארץ מצרים לאמר
2 'This month will be the beginning of months. I will be the first month of the year for you.   B AChDSh AZA LKM RESh ChDShIM REShUN AUE LKM LChDShI AShNA   ב החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה
3 Speak you to all the congregation of Israel, saying: In the tenth day of this month they shall take to them every man a lamb, according to their fathers' houses, a lamb for a household;   G DBRU EL-KL-ODTh IShREL LEMR BOShR LChDSh AZA UIQChU LAM EISh ShA LBITh-EBTh ShA LBITh   ג דברו אל-כל-עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית-אבת שה לבית
4 and if the household be too little for a lamb, then shall he and his neighbor next to his house take one according to the number of the souls; according to every man's eating you shall make your count for the lamb.   D UEM-IMOT ABITh MAIUTh MShA ULQCh AUE UShKNU AQRB EL-BIThU BMKSTh NFShTh EISh LFI EKLU ThKSU OL-AShA   ד ואם-ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל-ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על-השה
5 Your lamb shall be without blemish, a male of the first year; you shall take it from the sheep, or from the goats;   A ShA ThMIM ZKR BN-ShNA IAIA LKM MN-AKBShIM UMN-AOZIM ThQChU   ה שה תמים זכר בן-שנה יהיה לכם מן-הכבשים ומן-העזים תקחו
6 and you shall keep it to the fourteenth day of the same month; and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at dusk.   U UAIA LKM LMShMRTh OD ERBOA OShR IUM LChDSh AZA UShChTU EThU KL QAL ODTh-IShREL BIN AORBIM   ו והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת-ישראל בין הערבים
7 They shall take of the blood, and put it on the two side-posts and on the lintel of the houses wherein they shall eat it.   Z ULQChU MN-ADM UNThNU OL-ShThI AMZUZTh UOL-AMShQUF OL ABThIM EShR-IEKLU EThU BAM   ז ולקחו מן-הדם ונתנו על-שתי המזוזת ועל-המשקוף על הבתים אשר-יאכלו אתו בהם
8 They shall eat the flesh in that night, roast with fire, and unleavened bread; with bitter herbs they shall eat it.   Ch UEKLU ETh-ABShR BLILA AZA TsLI-ESh UMTsUTh OL-MRRIM IEKLAU   ח ואכלו את-הבשר בלילה הזה צלי-אש ומצות על-מררים יאכלהו
9 Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire; its head with its legs and with the inwards thereof.   T EL-ThEKLU MMNU NE UBShL MBShL BMIM KI EM-TsLI-ESh REShU OL-KROIU UOL-QRBU   ט אל-תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם-צלי-אש ראשו על-כרעיו ועל-קרבו
10 You shall let nothing of it remain until the morning; but that which remains of it until the morning you shall burn with fire.   I ULE-ThUThIRU MMNU OD-BQR UANThR MMNU OD-BQR BESh ThShRFU   י ולא-תותירו ממנו עד-בקר והנתר ממנו עד-בקר באש תשרפו
11 Thus shall you eat it: with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and you shall eat it in haste--it is IAUA's passover.   IE UKKA ThEKLU EThU MThNIKM ChGRIM NOLIKM BRGLIKM UMQLKM BIDKM UEKLThM EThU BChFZUN FSCh AUE LIAUA   יא וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה
12 For I will go through the land of Egypt in that night, and will smite all the first-born in the land of Egypt, both man and beast; and against all the gods of Egypt I will execute judgments: I am IAUA.   IB UOBRThI BERTs-MTsRIM BLILA AZA UAKIThI KL-BKUR BERTs MTsRIM MEDM UOD-BAMA UBKL-ELAI MTsRIM EOShA ShFTIM ENI IAUA   יב ועברתי בארץ-מצרים בלילה הזה והכיתי כל-בכור בארץ מצרים מאדם ועד-בהמה ובכל-אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה
13 The blood shall be to you for a token on the houses where you are; and when I see the blood, I will pass over you, and there shall no plague be on you to destroy you, when I smite the land of Egypt.   IG UAIA ADM LKM LETh OL ABThIM EShR EThM ShM UREIThI ETh-ADM UFSChThI OLKM ULE-IAIA BKM NGF LMShChITh BAKThI BERTs MTsRIM   יג והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את-הדם ופסחתי עלכם ולא-יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים
14 This day shall be to you for a memorial, and you shall keep it a feast to IAUA; throughout your generations you shall keep it a feast by an ordinance for ever.   ID UAIA AIUM AZA LKM LZKRUN UChGThM EThU ChG LIAUA LDRThIKM ChQTh OULM ThChGAU   יד והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו
15 Seven days shall you eat unleavened bread; howbeit the first day you shall put away leaven out of your houses; for whosoever eats leavened bread from the first day until the seventh day, that soul shall be cut off from Israel.   TU ShBOTh IMIM MTsUTh ThEKLU EK BIUM AREShUN ThShBIThU ShER MBThIKM KI KL-EKL ChMTs UNKRThA ANFSh AAUE MIShREL MIUM AREShN OD-IUM AShBOI   טו שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל-אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד-יום השבעי
16 In the first day there shall be to you a holy gathering, and in the seventh day a holy gathering; no manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done by you.   TZ UBIUM AREShUN MQRE-QDSh UBIUM AShBIOI MQRE-QDSh IAIA LKM KL-MLEKA LE-IOShA BAM EK EShR IEKL LKL-NFSh AUE LBDU IOShA LKM   טז וביום הראשון מקרא-קדש וביום השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכה לא-יעשה בהם אך אשר יאכל לכל-נפש הוא לבדו יעשה לכם
17 You shall observe the feast of unleavened bread; for in this selfsame day have I brought your hosts out of the land of Egypt; therefore shall you observe this day throughout your generations by an ordinance for ever.   IZ UShMRThM ETh-AMTsUTh KI BOTsM AIUM AZA AUTsEThI ETh-TsBEUThIKM MERTs MTsRIM UShMRThM ETh-AIUM AZA LDRThIKM ChQTh OULM   יז ושמרתם את-המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את-צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את-היום הזה לדרתיכם חקת עולם
18 In the first month, on the fourteenth day of the month at even, you shall eat unleavened bread, until the one and twentieth day of the month at even.   ICh BREShN BERBOA OShR IUM LChDSh BORB ThEKLU MTsTh OD IUM AEChD UOShRIM LChDSh BORB   יח בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש בערב
19 Seven days shall there be no leaven found in your houses; for whosoever eats that which is leavened, that soul shall be cut off from the congregation of Israel, whether he be a sojourner, or one that is born in the land.   IT ShBOTh IMIM ShER LE IMTsE BBThIKM KI KL-EKL MChMTsTh UNKRThA ANFSh AAUE MODTh IShREL BGR UBEZRCh AERTs   יט שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל-אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ
20 You shall eat nothing leavened; in all your habitations shall you eat unleavened bread.'   K KL-MChMTsTh LE ThEKLU BKL MUShBThIKM ThEKLU MTsUTh   כ כל-מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות
21 Then Moses called for all the elders of Israel, and said to them: 'Draw out, and take you lambs according to your families, and kill the passover lamb.   KE UIQRE MShA LKL-ZQNI IShREL UIEMR ELAM MShKU UQChU LKM TsEN LMShFChThIKM UShChTU AFSCh   כא ויקרא משה לכל-זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח
22 You shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two side-posts with the blood that is in the basin; and none of you shall go out of the door of his house until the morning.   KB ULQChThM EGDTh EZUB UTBLThM BDM EShR-BSF UAGOThM EL-AMShQUF UEL-ShThI AMZUZTh MN-ADM EShR BSF UEThM LE ThTsEU EISh MFThCh-BIThU OD-BQR   כב ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר-בסף והגעתם אל-המשקוף ואל-שתי המזוזת מן-הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח-ביתו עד-בקר
23 For IAUA will pass through to smite the Egyptians; and when He sees the blood on the lintel, and on the two side-posts, IAUA will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come in to your houses to smite you.   KG UOBR IAUA LNGF ETh-MTsRIM UREA ETh-ADM OL-AMShQUF UOL ShThI AMZUZTh UFSCh IAUA OL-AFThCh ULE IThN AMShChITh LBE EL-BThIKM LNGF   כג ועבר יהוה לנגף את-מצרים וראה את-הדם על-המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על-הפתח ולא יתן המשחית לבא אל-בתיכם לנגף
24 You shall observe this thing for an ordinance to you and to your sons for ever.   KD UShMRThM ETh-ADBR AZA LChQ-LK ULBNIK OD-OULM   כד ושמרתם את-הדבר הזה לחק-לך ולבניך עד-עולם
25 It shall come to pass, when you be come to the land which IAUA will give you, according as He has promised, that you shall keep this service.   KA UAIA KI-ThBEU EL-AERTs EShR IThN IAUA LKM KEShR DBR UShMRThM ETh-AOBDA AZETh   כה והיה כי-תבאו אל-הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את-העבדה הזאת
26 It shall come to pass, when your children shall say to you: What mean you by this service?   KU UAIA KI-IEMRU ELIKM BNIKM MA AOBDA AZETh LKM   כו והיה כי-יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם
27 that you shall say: It is the sacrifice of IAUA's passover, for that He passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when He smote the Egyptians, and delivered our houses.' The people bowed the head and worshipped.   KZ UEMRThM ZBCh-FSCh AUE LIAUA EShR FSCh OL-BThI BNI-IShREL BMTsRIM BNGFU ETh-MTsRIM UETh-BThINU ATsIL UIQD AOM UIShThChUU   כז ואמרתם זבח-פסח הוא ליהוה אשר פסח על-בתי בני-ישראל במצרים בנגפו את-מצרים ואת-בתינו הציל ויקד העם וישתחוו
28 The children of Israel went and did so; as IAUA had commanded Moses and Aaron, so did they.   KCh UILKU UIOShU BNI IShREL KEShR TsUA IAUA ETh-MShA UEARN KN OShU   כח וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה ואהרן כן עשו
29 It came to pass at midnight, that IAUA smote all the firstborn in the land of Egypt, from the first-born of Pharaoh that sat on his throne to the first-born of the captive that was in the dungeon; and all the first-born of cattle.   KT UIAI BChTsI ALILA UIAUA AKA KL-BKUR BERTs MTsRIM MBKR FROA AIShB OL-KSEU OD BKUR AShBI EShR BBITh ABUR UKL BKUR BAMA   כט ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל-בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על-כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה
30 Pharaoh rose up in the night, he, and all his servants, and all the Egyptians; and there was a great cry in Egypt; for there was not a house where there was not one dead.   L UIQM FROA LILA AUE UKL-OBDIU UKL-MTsRIM UThAI TsOQA GDLA BMTsRIM KI-EIN BITh EShR EIN-ShM MTh   ל ויקם פרעה לילה הוא וכל-עבדיו וכל-מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי-אין בית אשר אין-שם מת
31 He called for Moses and Aaron by night and said: 'Rise up, get you forth from among my people, both you and the children of Israel; and go, serve IAUA, as you have said.   LE UIQRE LMShA ULEARN LILA UIEMR QUMU TsEU MThUK OMI GM-EThM GM-BNI IShREL ULKU OBDU ETh-IAUA KDBRKM   לא ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם-אתם גם-בני ישראל ולכו עבדו את-יהוה כדברכם
32 Take both your flocks and your herds, as you have said, and be gone; and bless me also.'   LB GM-TsENKM GM-BQRKM QChU KEShR DBRThM ULKU UBRKThM GM-EThI   לב גם-צאנכם גם-בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם-אתי
33 The Egyptians were urgent on the people, to send them out of the land in haste; for they said: 'We are all dead men.'   LG UThChZQ MTsRIM OL-AOM LMAR LShLChM MN-AERTs KI EMRU KLNU MThIM   לג ותחזק מצרים על-העם למהר לשלחם מן-הארץ כי אמרו כלנו מתים
34 The people took their dough before it was leavened, their kneading-troughs being bound up in their clothes on their shoulders.   LD UIShE AOM ETh-BTsQU TRM IChMTs MShERThM TsRRTh BShMLThM OL-ShKMM   לד וישא העם את-בצקו טרם יחמץ משארתם צררת בשמלתם על-שכמם
35 The children of Israel did according to the word of Moses; and they asked of the Egyptians jewels of silver, and jewels of gold, and raiment.   LA UBNI-IShREL OShU KDBR MShA UIShELU MMTsRIM KLI-KSF UKLI ZAB UShMLTh   לה ובני-ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי-כסף וכלי זהב ושמלת
36 IAUA gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let them have what they asked. They despoiled the Egyptians.   LU UIAUA NThN ETh-ChN AOM BOINI MTsRIM UIShELUM UINTsLU ETh-MTsRIM   לו ויהוה נתן את-חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את-מצרים
37 The children of Israel journeyed from Rameses to Succoth, about six hundred thousand men on foot, beside children.   LZ UISOU BNI-IShREL MROMSS SKThA KShSh-MEUTh ELF RGLI AGBRIM LBD MTF   לז ויסעו בני-ישראל מרעמסס סכתה כשש-מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף
38 A mixed multitude went up also with them; and flocks, and herds, even very much cattle.   LCh UGM-ORB RB OLA EThM UTsEN UBQR MQNA KBD MED   לח וגם-ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד
39 They baked unleavened cakes of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened; because they were thrust out of Egypt, and could not tarry, neither had they prepared for themselves any victual.   LT UIEFU ETh-ABTsQ EShR AUTsIEU MMTsRIM OGTh MTsUTh KI LE ChMTs KI-GRShU MMTsRIM ULE IKLU LAThMAMA UGM-TsDA LE-OShU LAM   לט ויאפו את-הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי-גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם-צדה לא-עשו להם
40 Now the time that the children of Israel dwelt in Egypt was four hundred and thirty years.   M UMUShB BNI IShREL EShR IShBU BMTsRIM ShLShIM ShNA UERBO MEUTh ShNA   מ ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה
41 It came to pass at the end of four hundred and thirty years, even the selfsame day it came to pass, that all the host of IAUA went out from the land of Egypt.   ME UIAI MQTs ShLShIM ShNA UERBO MEUTh ShNA UIAI BOTsM AIUM AZA ITsEU KL-TsBEUTh IAUA MERTs MTsRIM   מא ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל-צבאות יהוה מארץ מצרים
42 It was a night of watching to IAUA for bringing them out from the land of Egypt; this same night is a night of watching to IAUA for all the children of Israel throughout their generations.   MB LIL ShMRIM AUE LIAUA LAUTsIEM MERTs MTsRIM AUE-ALILA AZA LIAUA ShMRIM LKL-BNI IShREL LDRThM   מב ליל שמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא-הלילה הזה ליהוה שמרים לכל-בני ישראל לדרתם
43 IAUA said to Moses and Aaron: 'This is the ordinance of the passover: there shall no alien eat thereof;   MG UIEMR IAUA EL-MShA UEARN ZETh ChQTh AFSCh KL-BN-NKR LE-IEKL BU   מג ויאמר יהוה אל-משה ואהרן זאת חקת הפסח כל-בן-נכר לא-יאכל בו
44 but every man's servant that is bought for money, when you have circumcised him, then shall he eat thereof.   MD UKL-OBD EISh MQNTh-KSF UMLThA EThU EZ IEKL BU   מד וכל-עבד איש מקנת-כסף ומלתה אתו אז יאכל בו
45 A sojourner and a hired servant shall not eat thereof.   MA ThUShB UShKIR LE-IEKL BU   מה תושב ושכיר לא-יאכל בו
46 In one house shall it be eaten; you shall not carry forth aught of the flesh abroad out of the house; neither shall you break a bone thereof.   MU BBITh EChD IEKL LE-ThUTsIE MN-ABITh MN-ABShR ChUTsA UOTsM LE ThShBRU-BU   מו בבית אחד יאכל לא-תוציא מן-הבית מן-הבשר חוצה ועצם לא תשברו-בו
47 All the congregation of Israel shall keep it.   MZ KL-ODTh IShREL IOShU EThU   מז כל-עדת ישראל יעשו אתו
48 When a stranger shall sojourn with you, and will keep the passover to IAUA, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it; and he shall be as one that is born in the land; but no uncircumcised person shall eat thereof.   MCh UKI-IGUR EThK GR UOShA FSCh LIAUA AMUL LU KL-ZKR UEZ IQRB LOShThU UAIA KEZRCh AERTs UKL-ORL LE-IEKL BU   מח וכי-יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל-זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל-ערל לא-יאכל בו
49 One law shall be to him that is native born, and to the stranger that sojourns among you.'   MT ThURA EChTh IAIA LEZRCh ULGR AGR BThUKKM   מט תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם
50 Thus did all the children of Israel; as IAUA commanded Moses and Aaron, so did they.   N UIOShU KL-BNI IShREL KEShR TsUA IAUA ETh-MShA UETh-EARN KN OShU   נ ויעשו כל-בני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה ואת-אהרן כן עשו
51 It came to pass the selfsame day that IAUA did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their hosts.   NE UIAI BOTsM AIUM AZA AUTsIE IAUA ETh-BNI IShREL MERTs MTsRIM OL-TsBEThM   נא ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את-בני ישראל מארץ מצרים על-צבאתם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18