Exodus 39 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

The Priestly Garments

1 Of the blue, and purple, and scarlet, they made plaited garments, for ministering in the holy place, and made the holy garments for Aaron, as IAUA commanded Moses.   E UMN-AThKLTh UAERGMN UThULOTh AShNI OShU BGDI-ShRD LShRTh BQDSh UIOShU ETh-BGDI AQDSh EShR LEARN KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   א ומן-התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי-שרד לשרת בקדש ויעשו את-בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את-משה
2 He made the ephod of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.   B UIOSh ETh-AEFD ZAB ThKLTh UERGMN UThULOTh ShNI UShSh MShZR   ב ויעש את-האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
3 They did beat the gold into thin plates, and cut it into threads, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, the work of the skilful workman.   G UIRQOU ETh-FChI AZAB UQTsTs FThILM LOShUTh BThUK AThKLTh UBThUK AERGMN UBThUK ThULOTh AShNI UBThUK AShSh MOShA ChShB   ג וירקעו את-פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב
4 They made shoulder-pieces for it, joined together; at the two ends was it joined together.   D KThFTh OShU-LU ChBRTh OL-ShNI QTsUUThU (QTsUThIU) ChBR   ד כתפת עשו-לו חברת על-שני קצוותו (קצותיו) חבר
5 The skillfully woven band, that was on it, wherewith to gird it on, was of the same piece and like the work thereof: of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, as IAUA commanded Moses.   A UChShB EFDThU EShR OLIU MMNU AUE KMOShAU ZAB ThKLTh UERGMN UThULOTh ShNI UShSh MShZR KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   ה וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את-משה
6 They wrought the onyx stones, enclosed in settings of gold, graven with the engravings of a signet, according to the names of the children of Israel.   U UIOShU ETh-EBNI AShAM MSBTh MShBTsTh ZAB MFThChTh FThUChI ChUThM OL-ShMUTh BNI IShREL   ו ויעשו את-אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על-שמות בני ישראל
7 He put them on the shoulder-pieces of the ephod, to be stones of memorial for the children of Israel, as IAUA commanded Moses.   Z UIShM EThM OL KThFTh AEFD EBNI ZKRUN LBNI IShREL KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   ז וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה
8 He made the breastplate, the work of the skilful workman, like the work of the ephod: of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.   Ch UIOSh ETh-AChShN MOShA ChShB KMOShA EFD ZAB ThKLTh UERGMN UThULOTh ShNI UShSh MShZR   ח ויעש את-החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
9 It was four-square; they made the breastplate double; a span was the length thereof, and a span the breadth thereof, being double.   T RBUO AIA KFUL OShU ETh-AChShN ZRTh ERKU UZRTh RChBU KFUL   ט רבוע היה כפול עשו את-החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול
10 They set in it four rows of stones: a row of carnelian, topaz, and emerald was the first row.   I UIMLEU-BU ERBOA TURI EBN TUR EDM FTDA UBRQTh ATUR AEChD   י וימלאו-בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
11 The second row, a carbuncle, a sapphire, and an emerald.   IE UATUR AShNI NFK SFIR UIALM   יא והטור השני נפך ספיר ויהלם
12 The third row, a jacinth, an agate, and an amethyst.   IB UATUR AShLIShI LShM ShBU UEChLMA   יב והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
13 The fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper; they were enclosed in fittings of gold in their settings.   IG UATUR ARBIOI ThRShISh ShAM UIShFA MUSBTh MShBTsTh ZAB BMLEThM   יג והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם
14 The stones were according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet, every one according to his name, for the twelve tribes.   ID UAEBNIM OL-ShMTh BNI-IShREL ANA ShThIM OShRA OL-ShMThM FThUChI ChThM EISh OL-ShMU LShNIM OShR ShBT   יד והאבנים על-שמת בני-ישראל הנה שתים עשרה על-שמתם פתוחי חתם איש על-שמו לשנים עשר שבט
15 They made on the breastplate plaited chains, of wreathen work of pure gold.   TU UIOShU OL-AChShN ShRShRTh GBLTh MOShA OBTh ZAB TAUR   טו ויעשו על-החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור
16 They made two settings of gold, and two gold rings; and put the two rings on the two ends of the breastplate.   TZ UIOShU ShThI MShBTsTh ZAB UShThI TBOTh ZAB UIThNU ETh-ShThI ATBOTh OL-ShNI QTsUTh AChShN   טז ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את-שתי הטבעת על-שני קצות החשן
17 They put the two wreathen chains of gold on the two rings at the ends of the breastplate.   IZ UIThNU ShThI AOBThTh AZAB OL-ShThI ATBOTh OL-QTsUTh AChShN   יז ויתנו שתי העבתת הזהב על-שתי הטבעת על-קצות החשן
18 The other two ends of the two wreathen chains they put on the two settings, and put them on the shoulder-pieces of the ephod, in the forepart thereof.   ICh UETh ShThI QTsUTh ShThI AOBThTh NThNU OL-ShThI AMShBTsTh UIThNM OL-KThFTh AEFD EL-MUL FNIU   יח ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על-שתי המשבצת ויתנם על-כתפת האפד אל-מול פניו
19 They made two rings of gold, and put them on the two ends of the breastplate, on the edge thereof, which was toward the side of the ephod inward.   IT UIOShU ShThI TBOTh ZAB UIShIMU OL-ShNI QTsUTh AChShN OL-ShFThU EShR EL-OBR AEFD BIThA   יט ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על-שני קצות החשן על-שפתו אשר אל-עבר האפד ביתה
20 They made two rings of gold, and put them on the two shoulder-pieces of the ephod underneath, in the forepart thereof, close by the coupling thereof, above the skillfully woven band of the ephod.   K UIOShU ShThI TBOTh ZAB UIThNM OL-ShThI KThFTh AEFD MLMTA MMUL FNIU LOMTh MChBRThU MMOL LChShB AEFD   כ ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על-שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד
21 They did bind the breastplate by the rings thereof to the rings of the ephod with a thread of blue, that it might be on the skillfully woven band of the ephod, and that the breastplate might not be loosed from the ephod; as IAUA commanded Moses.   KE UIRKSU ETh-AChShN MTBOThIU EL-TBOTh AEFD BFThIL ThKLTh LAITh OL-ChShB AEFD ULE-IZCh AChShN MOL AEFD KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כא וירכסו את-החשן מטבעתיו אל-טבעת האפד בפתיל תכלת להית על-חשב האפד ולא-יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את-משה
22 He made the robe of the ephod of woven work, all of blue;   KB UIOSh ETh-MOIL AEFD MOShA ERG KLIL ThKLTh   כב ויעש את-מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת
23 and the hole of the robe in the middle thereof, as the hole of a coat of mail, with a binding round about the hole of it, that it should not be rent.   KG UFI-AMOIL BThUKU KFI ThChRE ShFA LFIU SBIB LE IQRO   כג ופי-המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע
24 They made on the skirts of the robe pomegranates of blue, and purple, and scarlet, and twined linen.   KD UIOShU OL-ShULI AMOIL RMUNI ThKLTh UERGMN UThULOTh ShNI MShZR   כד ויעשו על-שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר
25 They made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates on the skirts of the robe round about, between the pomegranates:   KA UIOShU FOMNI ZAB TAUR UIThNU ETh-AFOMNIM BThUK ARMNIM OL-ShULI AMOIL SBIB BThUK ARMNIM   כה ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את-הפעמנים בתוך הרמנים על-שולי המעיל סביב בתוך הרמנים
26 a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, on the skirts of the robe round about, to minister in; as IAUA commanded Moses.   KU FOMN URMN FOMN URMN OL-ShULI AMOIL SBIB LShRTh KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כו פעמן ורמן פעמן ורמן על-שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את-משה
27 They made the tunics of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,   KZ UIOShU ETh-AKThNTh ShSh MOShA ERG LEARN ULBNIU   כז ויעשו את-הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו
28 and the miter of fine linen, and the goodly head-tires of fine linen, and the linen breeches of fine twined linen,   KCh UETh AMTsNFTh ShSh UETh-FERI AMGBOTh ShSh UETh-MKNSI ABD ShSh MShZR   כח ואת המצנפת שש ואת-פארי המגבעת שש ואת-מכנסי הבד שש משזר
29 and the girdle of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet, the work of the weaver in colors; as IAUA commanded Moses.   KT UETh-AEBNT ShSh MShZR UThKLTh UERGMN UThULOTh ShNI MOShA RQM KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כט ואת-האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את-משה
30 They made the plate of the holy crown of pure gold, and wrote on it a writing, like the engravings of a signet: HOLY TO IAUA.   L UIOShU ETh-TsITs NZR-AQDSh ZAB TAUR UIKThBU OLIU MKThB FThUChI ChUThM QDSh LIAUA   ל ויעשו את-ציץ נזר-הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה
31 They tied to it a thread of blue, to fasten it on the miter above; as IAUA commanded Moses.   LE UIThNU OLIU FThIL ThKLTh LThTh OL-AMTsNFTh MLMOLA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   לא ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על-המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את-משה
32 Thus was finished all the work of the tabernacle of the tent of Holy Days; and the children of Israel did according to all that IAUA commanded Moses, so did they.   LB UThKL KL-OBDTh MShKN EAL MUOD UIOShU BNI IShREL KKL EShR TsUA IAUA ETh-MShA KN OShU   לב ותכל כל-עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את-משה כן עשו
33 They brought the tabernacle to Moses, the Tent, and all its furniture, its clasps, its boards, its bars, and its pillars, and its sockets;   LG UIBIEU ETh-AMShKN EL-MShA ETh-AEAL UETh-KL-KLIU QRSIU QRShIU BRIChU UOMDIU UEDNIU   לג ויביאו את-המשכן אל-משה את-האהל ואת-כל-כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו
34 and the covering of rams' skins dyed red, and the covering of sealskins, and the veil of the screen;   LD UETh-MKSA OURTh AEILM AMEDMIM UETh-MKSA ORTh AThChShIM UETh FRKTh AMSK   לד ואת-מכסה עורת האילם המאדמים ואת-מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך
35 the ark of the testimony, and the staves thereof, and the ark-cover;   LA ETh-ERUN AODTh UETh-BDIU UETh AKFRTh   לה את-ארון העדת ואת-בדיו ואת הכפרת
36 the table, all the vessels thereof, and the showbread;   LU ETh-AShLChN ETh-KL-KLIU UETh LChM AFNIM   לו את-השלחן את-כל-כליו ואת לחם הפנים
37 the pure candlestick, the lamps thereof, even the lamps to be set in order, and all the vessels thereof, and the oil for the light;   LZ ETh-AMNRA ATARA ETh-NRThIA NRTh AMORKA UETh-KL-KLIA UETh ShMN AMEUR   לז את-המנרה הטהרה את-נרתיה נרת המערכה ואת-כל-כליה ואת שמן המאור
38 and the golden altar, and the anointing oil, and the sweet incense, and the screen for the door of the Tent;   LCh UETh MZBCh AZAB UETh ShMN AMShChA UETh QTRTh ASMIM UETh MSK FThCh AEAL   לח ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל
39 the brazen altar, and its grating of brass, its staves, and all its vessels, the laver and its base;   LT ETh MZBCh ANChShTh UETh-MKBR ANChShTh EShR-LU ETh-BDIU UETh-KL-KLIU ETh-AKIR UETh-KNU   לט את מזבח הנחשת ואת-מכבר הנחשת אשר-לו את-בדיו ואת-כל-כליו את-הכיר ואת-כנו
40 the hangings of the court, its pillars, and its sockets, and the screen for the gate of the court, the cords thereof, and the pins thereof, and all the instruments of the service of the tabernacle of the tent of Holy Days;   M ETh QLOI AChTsR ETh-OMDIA UETh-EDNIA UETh-AMSK LShOR AChTsR ETh-MIThRIU UIThDThIA UETh KL-KLI OBDTh AMShKN LEAL MUOD   מ את קלעי החצר את-עמדיה ואת-אדניה ואת-המסך לשער החצר את-מיתריו ויתדתיה ואת כל-כלי עבדת המשכן לאהל מועד
41 the plaited garments for ministering in the holy place; the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest's office.   ME ETh-BGDI AShRD LShRTh BQDSh ETh-BGDI AQDSh LEARN AKAN UETh-BGDI BNIU LKAN   מא את-בגדי השרד לשרת בקדש את-בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת-בגדי בניו לכהן
42 According to all that IAUA commanded Moses, so the children of Israel did all the work.   MB KKL EShR-TsUA IAUA ETh-MShA KN OShU BNI IShREL ETh KL-AOBDA   מב ככל אשר-צוה יהוה את-משה כן עשו בני ישראל את כל-העבדה
43 Moses saw all the work, and, behold, they had done it; as IAUA had commanded, even so had they done it. Moses blessed them.   MG UIRE MShA ETh-KL-AMLEKA UANA OShU EThA KEShR TsUA IAUA KN OShU UIBRK EThM MShA   מג וירא משה את-כל-המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18