Exodus 4 - ShMUTh - שמות


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Moses Given Powers

1 Moses answered and said: 'But, behold, they will not believe me, nor hearken to my voice; for they will say: IAUA has not appeared to you.'   E UION MShA UIEMR UAN LE-IEMINU LI ULE IShMOU BQLI KI IEMRU LE-NREA ELIK IAUA   א ויען משה ויאמר והן לא-יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא-נראה אליך יהוה
2 IAUA said to him: 'What is that in your hand?' He said: 'A rod.'   B UIEMR ELIU IAUA MZA (MA-ZA) BIDK UIEMR MTA   ב ויאמר אליו יהוה מזה (מה-זה) בידך ויאמר מטה
3 He said: 'Cast it on the ground.' He cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from before it.   G UIEMR AShLIKAU ERTsA UIShLKAU ERTsA UIAI LNChSh UINS MShA MFNIU   ג ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו
4 IAUA said to Moses: 'Put forth your hand, and take it by the tail--and he put forth his hand, and laid hold of it, and it became a rod in his hand--   D UIEMR IAUA EL-MShA ShLCh IDK UEChZ BZNBU UIShLCh IDU UIChZQ BU UIAI LMTA BKFU   ד ויאמר יהוה אל-משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו
5 that they may believe that IAUA, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you.'   A LMON IEMINU KI-NREA ELIK IAUA ELAI EBThM ELAI EBRAM ELAI ITsChQ UELAI IOQB   ה למען יאמינו כי-נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
6 IAUA said furthermore to him: 'Put now your hand into your bosom.' He put his hand into his bosom; and when he took it out, behold, his hand was leprous, as white as snow.   U UIEMR IAUA LU OUD ABE-NE IDK BChIQK UIBE IDU BChIQU UIUTsEA UANA IDU MTsROTh KShLG   ו ויאמר יהוה לו עוד הבא-נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג
7 He said: 'Put your hand back into your bosom.--He put his hand back into his bosom; and when he took it out of his bosom, behold, it was turned again as his other flesh.--   Z UIEMR AShB IDK EL-ChIQK UIShB IDU EL-ChIQU UIUTsEA MChIQU UANA-ShBA KBShRU   ז ויאמר השב ידך אל-חיקך וישב ידו אל-חיקו ויוצאה מחיקו והנה-שבה כבשרו
8 It shall come to pass, if they will not believe you, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.   Ch UAIA EM-LE IEMINU LK ULE IShMOU LQL AETh AREShUN UAEMINU LQL AETh AEChRUN   ח והיה אם-לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון
9 It shall come to pass, if they will not believe even these two signs, neither hearken to your voice, that you shall take of the water of the river, and pour it on the dry land; and the water which you take out of the river shall become blood on the dry land.'   T UAIA EM-LE IEMINU GM LShNI AEThUTh AELA ULE IShMOUN LQLK ULQChTh MMIMI AIER UShFKTh AIBShA UAIU AMIM EShR ThQCh MN-AIER UAIU LDM BIBShTh   ט והיה אם-לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן-היאר והיו לדם ביבשת
10 Moses said to IAUA: 'O Lord, I am not a man of words, neither heretofore, nor since You have spoken to Your servant; for I am slow of speech, and of a slow tongue.'   I UIEMR MShA EL-IAUA BI EDNI LE EISh DBRIM ENKI GM MThMUL GM MShLShM GM MEZ DBRK EL-OBDK KI KBD-FA UKBD LShUN ENKI   י ויאמר משה אל-יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל-עבדך כי כבד-פה וכבד לשון אנכי
11 IAUA said to him: 'Who has made man's mouth? or who makes a man dumb, or deaf, or seeing, or blind? is it not I IAUA?   IE UIEMR IAUA ELIU MI ShM FA LEDM EU MI-IShUM ELM EU ChRSh EU FQCh EU OUR ALE ENKI IAUA   יא ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי-ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה
12 Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall speak.'   IB UOThA LK UENKI EAIA OM-FIK UAURIThIK EShR ThDBR   יב ועתה לך ואנכי אהיה עם-פיך והוריתיך אשר תדבר
13 He said: 'O Lord, send, I pray You, by the hand of him whom You will send.'   IG UIEMR BI EDNI ShLCh-NE BID-ThShLCh   יג ויאמר בי אדני שלח-נא ביד-תשלח
14 The anger of IAUA was kindled against Moses, and He said: 'Is there not Aaron your brother the Levite? I know that he can speak well. Also, behold, he comes forth to meet you; and when he sees you, he will be glad in his heart.   ID UIChR-EF IAUA BMShA UIEMR ALE EARN EChIK ALUI IDOThI KI-DBR IDBR AUE UGM ANA-AUE ITsE LQREThK UREK UShMCh BLBU   יד ויחר-אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי-דבר ידבר הוא וגם הנה-הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו
15 You shall speak to him, and put the words in his mouth; and I will be with your mouth, and with his mouth, and will teach you what you shall do.   TU UDBRTh ELIU UShMTh ETh-ADBRIM BFIU UENKI EAIA OM-FIK UOM-FIAU UAURIThI EThKM ETh EShR ThOShUN   טו ודברת אליו ושמת את-הדברים בפיו ואנכי אהיה עם-פיך ועם-פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון
16 He shall be your spokesman to the people; and it shall come to pass, that he shall be to you a mouth, and you shall be to him in God's stead.   TZ UDBR-AUE LK EL-AOM UAIA AUE IAIA-LK LFA UEThA ThAIA-LU LELAIM   טז ודבר-הוא לך אל-העם והיה הוא יהיה-לך לפה ואתה תהיה-לו לאלהים
17 You shall take in your hand this rod, wherewith you shall do the signs.'   IZ UETh-AMTA AZA ThQCh BIDK EShR ThOShA-BU ETh-AEThTh   יז ואת-המטה הזה תקח בידך אשר תעשה-בו את-האתת
18 Moses went and returned to Jethro his father-in-law, and said to him: 'Let me go, I pray you, and return to my brethren that are in Egypt, and see whether they be yet alive.' Jethro said to Moses: 'Go in peace.'   ICh UILK MShA UIShB EL-IThR ChThNU UIEMR LU ELKA NE UEShUBA EL-EChI EShR-BMTsRIM UEREA AOUDM ChIIM UIEMR IThRU LMShA LK LShLUM   יח וילך משה וישב אל-יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל-אחי אשר-במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום
19 IAUA said to Moses in Midian: 'Go, return into Egypt; for all the men are dead that sought your life.'   IT UIEMR IAUA EL-MShA BMDIN LK ShB MTsRIM KI-MThU KL-AENShIM AMBQShIM ETh-NFShK   יט ויאמר יהוה אל-משה במדין לך שב מצרים כי-מתו כל-האנשים המבקשים את-נפשך
20 Moses took his wife and his sons, and set them on an ass, and he returned to the land of Egypt; and Moses took the rod of God in his hand.   K UIQCh MShA ETh-EShThU UETh-BNIU UIRKBM OL-AChMR UIShB ERTsA MTsRIM UIQCh MShA ETh-MTA AELAIM BIDU   כ ויקח משה את-אשתו ואת-בניו וירכבם על-החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את-מטה האלהים בידו
21 IAUA said to Moses: 'When you go back into Egypt, see that you do before Pharaoh all the wonders which I have put in your hand; but I will harden his heart, and he will not let the people go.   KE UIEMR IAUA EL-MShA BLKThK LShUB MTsRIMA REA KL-AMFThIM EShR-ShMThI BIDK UOShIThM LFNI FROA UENI EChZQ ETh-LBU ULE IShLCh ETh-AOM   כא ויאמר יהוה אל-משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל-המפתים אשר-שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את-לבו ולא ישלח את-העם
22 You shall say to Pharaoh: Thus says IAUA: Israel is My son, My first-born.   KB UEMRTh EL-FROA KA EMR IAUA BNI BKRI IShREL   כב ואמרת אל-פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל
23 I have said to you: Let My son go, that he may serve Me; and you have refused to let him go. Behold, I will slay your son, your first-born.'--   KG UEMR ELIK ShLCh ETh-BNI UIOBDNI UThMEN LShLChU ANA ENKI ARG ETh-BNK BKRK   כג ואמר אליך שלח את-בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את-בנך בכרך
24 It came to pass on the way at the lodging-place, that IAUA met him, and sought to kill him.   KD UIAI BDRK BMLUN UIFGShAU IAUA UIBQSh AMIThU   כד ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו
25 Then Zipporah took a flint, and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet; and she said: 'Surely a bridegroom of blood are you to me.'   KA UThQCh TsFRA TsR UThKRTh ETh-ORLTh BNA UThGO LRGLIU UThEMR KI ChThN-DMIM EThA LI   כה ותקח צפרה צר ותכרת את-ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן-דמים אתה לי
26 So He let him alone. Then she said: 'A bridegroom of blood in regard of the circumcision.'   KU UIRF MMNU EZ EMRA ChThN DMIM LMULTh   כו וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת
27 IAUA said to Aaron: 'Go into the wilderness to meet Moses.' He went, and met him in the mountain of God, and kissed him.   KZ UIEMR IAUA EL-EARN LK LQRETh MShA AMDBRA UILK UIFGShAU BAR AELAIM UIShQ-LU   כז ויאמר יהוה אל-אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק-לו
28 Moses told Aaron all the words of IAUA wherewith He had sent him, and all the signs wherewith He had charged him.   KCh UIGD MShA LEARN ETh KL-DBRI IAUA EShR ShLChU UETh KL-AEThTh EShR TsUAU   כח ויגד משה לאהרן את כל-דברי יהוה אשר שלחו ואת כל-האתת אשר צוהו
29 Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel.   KT UILK MShA UEARN UIESFU ETh-KL-ZQNI BNI IShREL   כט וילך משה ואהרן ויאספו את-כל-זקני בני ישראל
30 Aaron spoke all the words which IAUA had spoken to Moses, and did the signs in the sight of the people.   L UIDBR EARN ETh KL-ADBRIM EShR-DBR IAUA EL-MShA UIOSh AEThTh LOINI AOM   ל וידבר אהרן את כל-הדברים אשר-דבר יהוה אל-משה ויעש האתת לעיני העם
31 The people believed; and when they heard that IAUA had remembered the children of Israel, and that He had seen their affliction, then they bowed their heads and worshipped.   LE UIEMN AOM UIShMOU KI-FQD IAUA ETh-BNI IShREL UKI REA ETh-ONIM UIQDU UIShThChUU   לא ויאמן העם וישמעו כי-פקד יהוה את-בני ישראל וכי ראה את-ענים ויקדו וישתחוו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18