Genesis 31 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jacob Leaves Secretly for Canaan

1 He heard the words of Laban's sons, saying: 'Jacob has taken away all that was our father's; and of that which was our father's has he gotten all this wealth.'   E UIShMO ETh-DBRI BNI-LBN LEMR LQCh IOQB ETh KL-EShR LEBINU UMEShR LEBINU OShA ETh KL-AKBD AZA   א וישמע את-דברי בני-לבן לאמר לקח יעקב את כל-אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל-הכבד הזה
2 Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as beforetime.   B UIRE IOQB ETh-FNI LBN UANA EINNU OMU KThMUL ShLShUM   ב וירא יעקב את-פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום
3 IAUA said to Jacob: 'Return to the land of your fathers, and to your kindred; and I will be with you.'   G UIEMR IAUA EL-IOQB ShUB EL-ERTs EBUThIK ULMULDThK UEAIA OMK   ג ויאמר יהוה אל-יעקב שוב אל-ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך
4 Jacob sent and called Rachel and Leah to the field to his flock,   D UIShLCh IOQB UIQRE LRChL ULLEA AShDA EL-TsENU   ד וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל-צאנו
5 and said to them: 'I see your father's countenance, that it is not toward me as beforetime; but the God of my father has been with me.   A UIEMR LAN REA ENKI ETh-FNI EBIKN KI-EINNU ELI KThML ShLShM UELAI EBI AIA OMDI   ה ויאמר להן ראה אנכי את-פני אביכן כי-איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי
6 You know that with all my power I have served your father.   U UEThNA IDOThN KI BKL-KChI OBDThI ETh-EBIKN   ו ואתנה ידעתן כי בכל-כחי עבדתי את-אביכן
7 Your father has mocked me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.   Z UEBIKN AThL BI UAChLF ETh-MShKRThI OShRTh MNIM ULE-NThNU ELAIM LARO OMDI   ז ואביכן התל בי והחלף את-משכרתי עשרת מנים ולא-נתנו אלהים להרע עמדי
8 If he said thus: The speckled shall be your wages; then all the flock bore speckled; and if he said thus: The streaked shall be your wages; then bore all the flock streaked.   Ch EM-KA IEMR NQDIM IAIA ShKRK UILDU KL-ATsEN NQDIM UEM-KA IEMR OQDIM IAIA ShKRK UILDU KL-ATsEN OQDIM   ח אם-כה יאמר נקדים יהיה שכרך וילדו כל-הצאן נקדים ואם-כה יאמר עקדים יהיה שכרך וילדו כל-הצאן עקדים
9 Thus God has taken away the cattle of your father, and given them to me.   T UITsL ELAIM ETh-MQNA EBIKM UIThN-LI   ט ויצל אלהים את-מקנה אביכם ויתן-לי
10 It came to pass at the time that the flock conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the he-goats which leaped on the flock were streaked, speckled, and grizzled.   I UIAI BOTh IChM ATsEN UEShE OINI UERE BChLUM UANA AOThDIM AOLIM OL-ATsEN OQDIM NQDIM UBRDIM   י ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על-הצאן עקדים נקדים וברדים
11 The angel of God said to me in the dream: Jacob; and I said: Here am I.   IE UIEMR ELI MLEK AELAIM BChLUM IOQB UEMR ANNI   יא ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני
12 He said: Lift up now your eyes, and see, all the he-goats which leap on the flock are streaked, speckled, and grizzled; for I have seen all that Laban does to you.   IB UIEMR ShE-NE OINIK UREA KL-AOThDIM AOLIM OL-ATsEN OQDIM NQDIM UBRDIM KI REIThI ETh KL-EShR LBN OShA LK   יב ויאמר שא-נא עיניך וראה כל-העתדים העלים על-הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל-אשר לבן עשה לך
13 I am the God of Beth-el, where you didst anoint a pillar, where you didst vow a vow to Me. Now arise, get you out from this land, and return to the land of your nativity.'   IG ENKI AEL BITh-EL EShR MShChTh ShM MTsBA EShR NDRTh LI ShM NDR OThA QUM TsE MN-AERTs AZETh UShUB EL-ERTs MULDThK   יג אנכי האל בית-אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה קום צא מן-הארץ הזאת ושוב אל-ארץ מולדתך
14 Rachel and Leah answered and said to him: 'Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?   ID UThON RChL ULEA UThEMRNA LU AOUD LNU ChLQ UNChLA BBITh EBINU   יד ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו
15 Are we not accounted by him strangers? for he has sold us, and has also quite devoured our price.   TU ALUE NKRIUTh NChShBNU LU KI MKRNU UIEKL GM-EKUL ETh-KSFNU   טו הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם-אכול את-כספנו
16 For all the riches which God has taken away from our father, that is ours and our children's. Now then, whatsoever God has said to you, do.'   TZ KI KL-AOShR EShR ATsIL ELAIM MEBINU LNU AUE ULBNINU UOThA KL EShR EMR ELAIM ELIK OShA   טז כי כל-העשר אשר הציל אלהים מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה
17 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives on the camels;   IZ UIQM IOQB UIShE ETh-BNIU UETh-NShIU OL-AGMLIM   יז ויקם יעקב וישא את-בניו ואת-נשיו על-הגמלים
18 and he carried away all his cattle, and all his substance which he had gathered, the cattle of his getting, which he had gathered in Paddan-aram, to go to Isaac his father to the land of Canaan.   ICh UINAG ETh-KL-MQNAU UETh-KL-RKShU EShR RKSh MQNA QNINU EShR RKSh BFDN ERM LBUE EL-ITsChQ EBIU ERTsA KNON   יח וינהג את-כל-מקנהו ואת-כל-רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל-יצחק אביו ארצה כנען
19 Now Laban was gone to shear his sheep. Rachel stole the teraphim that were her father's.   IT ULBN ALK LGZZ ETh-TsENU UThGNB RChL ETh-AThRFIM EShR LEBIA   יט ולבן הלך לגזז את-צאנו ותגנב רחל את-התרפים אשר לאביה
20 Jacob outwitted Laban the Aramean, in that he told him not that he fled.   K UIGNB IOQB ETh-LB LBN AERMI OL-BLI AGID LU KI BRCh AUE   כ ויגנב יעקב את-לב לבן הארמי על-בלי הגיד לו כי ברח הוא
21 So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the River, and set his face toward the mountain of Gilead.   KE UIBRCh AUE UKL-EShR-LU UIQM UIOBR ETh-ANAR UIShM ETh-FNIU AR AGLOD   כא ויברח הוא וכל-אשר-לו ויקם ויעבר את-הנהר וישם את-פניו הר הגלעד
22 It was told Laban on the third day that Jacob was fled.   KB UIGD LLBN BIUM AShLIShI KI BRCh IOQB   כב ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב
23 He took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and he overtook him in the mountain of Gilead.   KG UIQCh ETh-EChIU OMU UIRDF EChRIU DRK ShBOTh IMIM UIDBQ EThU BAR AGLOD   כג ויקח את-אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד
24 God came to Laban the Aramean in a dream of the night, and said to him: 'Take heed to yourself that you speak not to Jacob either good or bad.'   KD UIBE ELAIM EL-LBN AERMI BChLM ALILA UIEMR LU AShMR LK FN-ThDBR OM-IOQB MTUB OD-RO   כד ויבא אלהים אל-לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן-תדבר עם-יעקב מטוב עד-רע
25 Laban came up with Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain; and Laban with his brethren pitched in the mountain of Gilead.   KA UIShG LBN ETh-IOQB UIOQB ThQO ETh-EALU BAR ULBN ThQO ETh-EChIU BAR AGLOD   כה וישג לבן את-יעקב ויעקב תקע את-אהלו בהר ולבן תקע את-אחיו בהר הגלעד
26 Laban said to Jacob: 'What have you done, that you have outwitted me, and carried away my daughters as though captives of the sword?   KU UIEMR LBN LIOQB MA OShITh UThGNB ETh-LBBI UThNAG ETh-BNThI KShBIUTh ChRB   כו ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את-לבבי ותנהג את-בנתי כשביות חרב
27 Wherefore didst you flee secretly, and outwit me; and didst not tell me, that I might have sent you away with mirth and with songs, with tambourine and with harp;   KZ LMA NChBETh LBRCh UThGNB EThI ULE-AGDTh LI UEShLChK BShMChA UBShRIM BThF UBKNUR   כז למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא-הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור
28 and didst not suffer me to kiss my sons and my daughters? now have you done foolishly.   KCh ULE NTShThNI LNShQ LBNI ULBNThI OThA ASKLTh OShU   כח ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו
29 It is in the power of my hand to do you hurt; but the God of your father spoke to me last night, saying: Take heed to yourself that you speak not to Jacob either good or bad.   KT ISh-LEL IDI LOShUTh OMKM RO UELAI EBIKM EMSh EMR ELI LEMR AShMR LK MDBR OM-IOQB MTUB OD-RO   כט יש-לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם-יעקב מטוב עד-רע
30 Now that you are surely gone, because you sore long after your father's house, wherefore have you stolen my gods?'   L UOThA ALK ALKTh KI-NKSF NKSFThA LBITh EBIK LMA GNBTh ETh-ELAI   ל ועתה הלך הלכת כי-נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את-אלהי
31 Jacob answered and said to Laban: 'Because I was afraid; for I said: Unless you should take your daughters from me by force.   LE UION IOQB UIEMR LLBN KI IREThI KI EMRThI FN-ThGZL ETh-BNUThIK MOMI   לא ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן-תגזל את-בנותיך מעמי
32 With whomsoever you find your gods, he shall not live; before our brethren discern you what is your with me, and take it to you.'--For Jacob knew not that Rachel had stolen them.--   LB OM EShR ThMTsE ETh-ELAIK LE IChIA NGD EChINU AKR-LK MA OMDI UQCh-LK ULE-IDO IOQB KI RChL GNBThM   לב עם אשר תמצא את-אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר-לך מה עמדי וקח-לך ולא-ידע יעקב כי רחל גנבתם
33 Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the tent of the two maid-servants; but he found them not. He went out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.   LG UIBE LBN BEAL IOQB UBEAL LEA UBEAL ShThI AEMATh ULE MTsE UITsE MEAL LEA UIBE BEAL RChL   לג ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל
34 Now Rachel had taken the teraphim, and put them in the saddle of the camel, and sat on them. Laban felt about all the tent, but found them not.   LD URChL LQChA ETh-AThRFIM UThShMM BKR AGML UThShB OLIAM UIMShSh LBN ETh-KL-AEAL ULE MTsE   לד ורחל לקחה את-התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את-כל-האהל ולא מצא
35 She said to her father: 'Let not my lord be angry that I cannot rise up before you; for the manner of women is on me.' He searched, but found not the teraphim.   LA UThEMR EL-EBIA EL-IChR BOINI EDNI KI LUE EUKL LQUM MFNIK KI-DRK NShIM LI UIChFSh ULE MTsE ETh-AThRFIM   לה ותאמר אל-אביה אל-יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי-דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את-התרפים
36 Jacob was wroth, and strove with Laban. Jacob answered and said to Laban: 'What is my trespass? what is my sin, that you have hotly pursued after me?   LU UIChR LIOQB UIRB BLBN UION IOQB UIEMR LLBN MA-FShOI MA ChTEThI KI DLQTh EChRI   לו ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה-פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי
37 Whereas you have felt about all my stuff, what have you found of all your household stuff? Set it here before my brethren and your brethren, that they may judge between us two.   LZ KI-MShShTh ETh-KL-KLI MA-MTsETh MKL KLI-BIThK ShIM KA NGD EChI UEChIK UIUKIChU BIN ShNINU   לז כי-מששת את-כל-כלי מה-מצאת מכל כלי-ביתך שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו
38 These twenty years have I been with you; your ewes and your she-goats have not cast their young, and the rams of your flocks have I not eaten.   LCh ZA OShRIM ShNA ENKI OMK RChLIK UOZIK LE ShKLU UEILI TsENK LE EKLThI   לח זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי
39 That which was torn of beasts I brought not to you; I bore the loss of it; of my hand didst you require it, whether stolen by day or stolen by night.   LT TRFA LE-ABEThI ELIK ENKI EChTNA MIDI ThBQShNA GNBThI IUM UGNBThI LILA   לט טרפה לא-הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה
40 Thus I was: in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep fled from mine eyes.   M AIIThI BIUM EKLNI ChRB UQRCh BLILA UThDD ShNThI MOINI   מ הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני
41 These twenty years have I been in your house: I served you fourteen years for your two daughters, and six years for your flock; and you have changed my wages ten times.   ME ZA-LI OShRIM ShNA BBIThK OBDThIK ERBO-OShRA ShNA BShThI BNThIK UShSh ShNIM BTsENK UThChLF ETh-MShKRThI OShRTh MNIM   מא זה-לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע-עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את-משכרתי עשרת מנים
42 Except the God of my father, the God of Abraham, and the Fear of Isaac, had been on my side, surely now had you sent me away empty. God has seen mine affliction and the labor of my hands, and gave judgment last night.'   MB LULI ELAI EBI ELAI EBRAM UFChD ITsChQ AIA LI KI OThA RIQM ShLChThNI ETh-ONII UETh-IGIO KFI REA ELAIM UIUKCh EMSh   מב לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני את-עניי ואת-יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש
43 Laban answered and said to Jacob: 'The daughters are my daughters, and the children are my children, and the flocks are my flocks, and all that you see is mine; and what can I do this day for these my daughters, or for their children whom they have borne?   MG UION LBN UIEMR EL-IOQB ABNUTh BNThI UABNIM BNI UATsEN TsENI UKL EShR-EThA REA LI-AUE ULBNThI MA-EOShA LELA AIUM EU LBNIAN EShR ILDU   מג ויען לבן ויאמר אל-יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר-אתה ראה לי-הוא ולבנתי מה-אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו
44 Now come, let us make a covenant, I and you; and let it be for a witness between me and you.'   MD UOThA LKA NKRThA BRITh ENI UEThA UAIA LOD BINI UBINK   מד ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך
45 Jacob took a stone, and set it up for a pillar.   MA UIQCh IOQB EBN UIRIMA MTsBA   מה ויקח יעקב אבן וירימה מצבה
46 Jacob said to his brethren: 'Gather stones'; and they took stones, and made a heap. They did eat there by the heap.   MU UIEMR IOQB LEChIU LQTU EBNIM UIQChU EBNIM UIOShU-GL UIEKLU ShM OL-AGL   מו ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו-גל ויאכלו שם על-הגל
47 Laban called it Jegar-sahadutha; but Jacob called it Galeed.   MZ UIQRE-LU LBN IGR ShADUThE UIOQB QRE LU GLOD   מז ויקרא-לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד
48 Laban said: 'This heap is witness between me and you this day.' Therefore was the name of it called Galeed;   MCh UIEMR LBN AGL AZA OD BINI UBINK AIUM OL-KN QRE-ShMU GLOD   מח ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על-כן קרא-שמו גלעד
49 and Mizpah, for he said: 'IAUA watch between me and you, when we are absent one from another.   MT UAMTsFA EShR EMR ITsF IAUA BINI UBINK KI NSThR EISh MROAU   מט והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו
50 If you shall afflict my daughters, and if you shall take wives beside my daughters, no man being with us; see, God is witness between me and you.'   N EM-ThONA ETh-BNThI UEM-ThQCh NShIM OL-BNThI EIN EISh OMNU REA ELAIM OD BINI UBINK   נ אם-תענה את-בנתי ואם-תקח נשים על-בנתי אין איש עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך
51 Laban said to Jacob: 'Behold this heap, and behold the pillar, which I have set up between me and you.   NE UIEMR LBN LIOQB ANA AGL AZA UANA AMTsBA EShR IRIThI BINI UBINK   נא ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך
52 This heap be witness, and the pillar be witness, that I will not pass over this heap to you, and that you shall not pass over this heap and this pillar to me, for harm.   NB OD AGL AZA UODA AMTsBA EM-ENI LE-EOBR ELIK ETh-AGL AZA UEM-EThA LE-ThOBR ELI ETh-AGL AZA UETh-AMTsBA AZETh LROA   נב עד הגל הזה ועדה המצבה אם-אני לא-אעבר אליך את-הגל הזה ואם-אתה לא-תעבר אלי את-הגל הזה ואת-המצבה הזאת לרעה
53 The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge between us.' Jacob swore by the Fear of his father Isaac.   NG ELAI EBRAM UELAI NChUR IShFTU BININU ELAI EBIAM UIShBO IOQB BFChD EBIU ITsChQ   נג אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק
54 Jacob offered a sacrifice in the mountain, and called his brethren to eat bread; and they did eat bread, and tarried all night in the mountain.   ND UIZBCh IOQB ZBCh BAR UIQRE LEChIU LEKL-LChM UIEKLU LChM UILINU BAR   נד ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל-לחם ויאכלו לחם וילינו בהר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18