Genesis 38 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Judah and Tamar

1 It came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah.   E UIAI BOTh AAUE UIRD IAUDA METh EChIU UIT OD-EISh ODLMI UShMU ChIRA   א ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד-איש עדלמי ושמו חירה
2 Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua; and he took her, and went in to her.   B UIRE-ShM IAUDA BTh-EISh KNONI UShMU ShUO UIQChA UIBE ELIA   ב וירא-שם יהודה בת-איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה
3 She conceived, and bore a son; and he called his name Er.   G UThAR UThLD BN UIQRE ETh-ShMU OR   ג ותהר ותלד בן ויקרא את-שמו ער
4 She conceived again, and bore a son; and she called his name Onan.   D UThAR OUD UThLD BN UThQRE ETh-ShMU EUNN   ד ותהר עוד ותלד בן ותקרא את-שמו אונן
5 She yet again bore a son, and called his name Shelah; and he was at Chezib, when she bore him.   A UThSF OUD UThLD BN UThQRE ETh-ShMU ShLA UAIA BKZIB BLDThA EThU   ה ותסף עוד ותלד בן ותקרא את-שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו
6 Judah took a wife for Er his first-born, and her name was Tamar.   U UIQCh IAUDA EShA LOR BKURU UShMA ThMR   ו ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר
7 Er, Judah's first-born, was wicked in the sight of IAUA; and IAUA slew him.   Z UIAI OR BKUR IAUDA RO BOINI IAUA UIMThAU IAUA   ז ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה
8 Judah said to Onan: 'Go in to your brother's wife, and perform the duty of a husband's brother to her, and raise up seed to your brother.'   Ch UIEMR IAUDA LEUNN BE EL-EShTh EChIK UIBM EThA UAQM ZRO LEChIK   ח ויאמר יהודה לאונן בא אל-אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך
9 Onan knew that the seed would not be his; and it came to pass when he went in to his brother's wife, that he spilled it on the ground, unless he should give seed to his brother.   T UIDO EUNN KI LE LU IAIA AZRO UAIA EM-BE EL-EShTh EChIU UShChTh ERTsA LBLThI NThN-ZRO LEChIU   ט וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם-בא אל-אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן-זרע לאחיו
10 The thing which he did was evil in the sight of IAUA; and He slew him also.   I UIRO BOINI IAUA EShR OShA UIMTh GM-EThU   י וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם-אתו
11 Then said Judah to Tamar his daughter-in-law: 'Remain a widow in your father's house, till Shelah my son be grown up'; for he said: 'Unless he also die, like his brethren.' Tamar went and dwelt in her father's house.   IE UIEMR IAUDA LThMR KLThU ShBI ELMNA BITh-EBIK OD-IGDL ShLA BNI KI EMR FN-IMUTh GM-AUE KEChIU UThLK ThMR UThShB BITh EBIA   יא ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית-אביך עד-יגדל שלה בני כי אמר פן-ימות גם-הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה
12 In process of time Shua's daughter, the wife of Judah, died; and Judah was comforted, and went up to his sheep-shearers to Timnah, he and his friend Hirah the Adullamite.   IB UIRBU AIMIM UThMTh BTh-ShUO EShTh-IAUDA UINChM IAUDA UIOL OL-GZZI TsENU AUE UChIRA ROAU AODLMI ThMNThA   יב וירבו הימים ותמת בת-שוע אשת-יהודה וינחם יהודה ויעל על-גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה
13 It was told Tamar, saying: 'Behold, your father-in-law goes up to Timnah to shear his sheep.'   IG UIGD LThMR LEMR ANA ChMIK OLA ThMNThA LGZ TsENU   יג ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו
14 She put off from her the garments of her widowhood, and covered herself with her veil, and wrapped herself, and sat in the entrance of Enaim, which is by the way to Timnah; for she saw that Shelah was grown up, and she was not given to him to wife.   ID UThSR BGDI ELMNUThA MOLIA UThKS BTsOIF UThThOLF UThShB BFThCh OINIM EShR OL-DRK ThMNThA KI REThA KI-GDL ShLA UAUE LE-NThNA LU LEShA   יד ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על-דרך תמנתה כי ראתה כי-גדל שלה והוא לא-נתנה לו לאשה
15 When Judah saw her, he thought her to be a harlot; for she had covered her face.   TU UIREA IAUDA UIChShBA LZUNA KI KSThA FNIA   טו ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה
16 He turned to her by the way, and said: 'Come, I pray you, let me come in to you'; for he knew not that she was his daughter-in-law. She said: 'What will you give me, that you may come in to me?'   TZ UIT ELIA EL-ADRK UIEMR ABA-NE EBUE ELIK KI LE IDO KI KLThU AUE UThEMR MA-ThThN-LI KI ThBUE ELI   טז ויט אליה אל-הדרך ויאמר הבה-נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה-תתן-לי כי תבוא אלי
17 He said: 'I will send you a kid of the goats from the flock.' She said: 'Will you give me a pledge, till you send it?'   IZ UIEMR ENKI EShLCh GDI-OZIM MN-ATsEN UThEMR EM-ThThN ORBUN OD ShLChK   יז ויאמר אנכי אשלח גדי-עזים מן-הצאן ותאמר אם-תתן ערבון עד שלחך
18 He said: 'What pledge shall I give you?' She said: 'Your signet and your cord, and your staff that is in your hand.' He gave them to her, and came in to her, and she conceived by him.   ICh UIEMR MA AORBUN EShR EThN-LK UThEMR ChThMK UFThILK UMTK EShR BIDK UIThN-LA UIBE ELIA UThAR LU   יח ויאמר מה הערבון אשר אתן-לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן-לה ויבא אליה ותהר לו
19 She arose, and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood.   IT UThQM UThLK UThSR TsOIFA MOLIA UThLBSh BGDI ELMNUThA   יט ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה
20 Judah sent the kid of the goats by the hand of his friend the Adullamite, to receive the pledge from the woman's hand; but he found her not.   K UIShLCh IAUDA ETh-GDI AOZIM BID ROAU AODLMI LQChTh AORBUN MID AEShA ULE MTsEA   כ וישלח יהודה את-גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה
21 Then he asked the men of her place, saying: 'Where is the harlot, that was at Enaim by the wayside?' They said: 'There has been no harlot here.'   KE UIShEL ETh-ENShI MQMA LEMR EIA AQDShA AUE BOINIM OL-ADRK UIEMRU LE-AIThA BZA QDShA   כא וישאל את-אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על-הדרך ויאמרו לא-היתה בזה קדשה
22 He returned to Judah, and said: 'I have not found her; and also the men of the place said: There has been no harlot here.'   KB UIShB EL-IAUDA UIEMR LE MTsEThIA UGM ENShI AMQUM EMRU LE-AIThA BZA QDShA   כב וישב אל-יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא-היתה בזה קדשה
23 Judah said: 'Let her take it, unless we be put to shame; behold, I sent this kid, and you have not found her.'   KG UIEMR IAUDA ThQCh-LA FN NAIA LBUZ ANA ShLChThI AGDI AZA UEThA LE MTsEThA   כג ויאמר יהודה תקח-לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה
24 It came to pass about three months after, that it was told Judah, saying: 'Tamar your daughter-in-law has played the harlot; and moreover, behold, she is with child by harlotry.' Judah said: 'Bring her forth, and let her be burnt.'   KD UIAI KMShLSh ChDShIM UIGD LIAUDA LEMR ZNThA ThMR KLThK UGM ANA ARA LZNUNIM UIEMR IAUDA AUTsIEUA UThShRF   כד ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף
25 When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying: 'By the man, whose these are, am I with child'; and she said: 'Discern, I pray you, whose are these, the signet, and the cords, and the staff.'   KA AUE MUTsETh UAIE ShLChA EL-ChMIA LEMR LEISh EShR-ELA LU ENKI ARA UThEMR AKR-NE LMI AChThMTh UAFThILIM UAMTA AELA   כה הוא מוצאת והיא שלחה אל-חמיה לאמר לאיש אשר-אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר-נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה
26 Judah acknowledged them, and said: 'She is more righteous than I; forasmuch as I gave her not to Shelah my son.' He knew her again no more.   KU UIKR IAUDA UIEMR TsDQA MMNI KI-OL-KN LE-NThThIA LShLA BNI ULE-ISF OUD LDOThA   כו ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי-על-כן לא-נתתיה לשלה בני ולא-יסף עוד לדעתה
27 It came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.   KZ UIAI BOTh LDThA UANA ThEUMIM BBTNA   כז ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה
28 It came to pass, when she travailed, that one put out a hand; and the midwife took and bound on his hand a scarlet thread, saying: 'This came out first.'   KCh UIAI BLDThA UIThN-ID UThQCh AMILDTh UThQShR OL-IDU ShNI LEMR ZA ITsE REShNA   כח ויהי בלדתה ויתן-יד ותקח המילדת ותקשר על-ידו שני לאמר זה יצא ראשנה
29 It came to pass, as he drew back his hand, that, behold his brother came out; and she said: 'Wherefore have you made a breach for yourself?' Therefore his name was called Perez.   KT UIAI KMShIB IDU UANA ITsE EChIU UThEMR MA-FRTsTh OLIK FRTs UIQRE ShMU FRTs   כט ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה-פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ
30 Afterward came out his brother, that had the scarlet thread on his hand; and his name was called Zerah.   L UEChR ITsE EChIU EShR OL-IDU AShNI UIQRE ShMU ZRCh   ל ואחר יצא אחיו אשר על-ידו השני ויקרא שמו זרח

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18