Genesis 29 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jacob Meets Rachel

1 Then Jacob went on his journey, and came to the land of the children of the east.   E UIShE IOQB RGLIU UILK ERTsA BNI-QDM   א וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני-קדם
2 He looked, and behold a well in the field, and, lo, three flocks of sheep lying there by it.--For out of that well they watered the flocks. The stone on the well's mouth was great.   B UIRE UANA BER BShDA UANA-ShM ShLShA ODRI-TsEN RBTsIM OLIA KI MN-ABER AAUE IShQU AODRIM UAEBN GDLA OL-FI ABER   ב וירא והנה באר בשדה והנה-שם שלשה עדרי-צאן רבצים עליה כי מן-הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על-פי הבאר
3 Thither were all the flocks gathered; and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone back on the well's mouth in its place.--   G UNESFU-ShMA KL-AODRIM UGLLU ETh-AEBN MOL FI ABER UAShQU ETh-ATsEN UAShIBU ETh-AEBN OL-FI ABER LMQMA   ג ונאספו-שמה כל-העדרים וגללו את-האבן מעל פי הבאר והשקו את-הצאן והשיבו את-האבן על-פי הבאר למקמה
4 Jacob said to them: 'My brethren, whence are you?' They said: 'Of Haran are we.'   D UIEMR LAM IOQB EChI MEIN EThM UIEMRU MChRN ENChNU   ד ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו
5 He said to them: 'Know you Laban the son of Nahor?' They said: 'We know him.'   A UIEMR LAM AIDOThM ETh-LBN BN-NChUR UIEMRU IDONU   ה ויאמר להם הידעתם את-לבן בן-נחור ויאמרו ידענו
6 He said to them: 'Is it well with him?' They said: 'It is well; and, behold, Rachel his daughter comes with the sheep.'   U UIEMR LAM AShLUM LU UIEMRU ShLUM UANA RChL BThU BEA OM-ATsEN   ו ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם-הצאן
7 He said: 'Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together; water you the sheep, and go and feed them.'   Z UIEMR AN OUD AIUM GDUL LE-OTh AESF AMQNA AShQU ATsEN ULKU ROU   ז ויאמר הן עוד היום גדול לא-עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו
8 They said: 'We cannot, until all the flocks be gathered together, and they roll the stone from the well's mouth; then we water the sheep.'   Ch UIEMRU LE NUKL OD EShR IESFU KL-AODRIM UGLLU ETh-AEBN MOL FI ABER UAShQINU ATsEN   ח ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל-העדרים וגללו את-האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן
9 While he was yet speaking with them, Rachel came with her father's sheep; for she tended them.   T OUDNU MDBR OMM URChL BEA OM-ATsEN EShR LEBIA KI ROA AUE   ט עודנו מדבר עמם ורחל באה עם-הצאן אשר לאביה כי רעה הוא
10 It came to pass, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother.   I UIAI KEShR REA IOQB ETh-RChL BTh-LBN EChI EMU UETh-TsEN LBN EChI EMU UIGSh IOQB UIGL ETh-AEBN MOL FI ABER UIShQ ETh-TsEN LBN EChI EMU   י ויהי כאשר ראה יעקב את-רחל בת-לבן אחי אמו ואת-צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את-האבן מעל פי הבאר וישק את-צאן לבן אחי אמו
11 Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.   IE UIShQ IOQB LRChL UIShE ETh-QLU UIBK   יא וישק יעקב לרחל וישא את-קלו ויבך
12 Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son; and she ran and told her father.   IB UIGD IOQB LRChL KI EChI EBIA AUE UKI BN-RBQA AUE UThRTs UThGD LEBIA   יב ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן-רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה
13 It came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. He told Laban all these things.   IG UIAI KShMO LBN ETh-ShMO IOQB BN-EChThU UIRTs LQREThU UIChBQ-LU UINShQ-LU UIBIEAU EL-BIThU UISFR LLBN ETh KL-ADBRIM AELA   יג ויהי כשמע לבן את-שמע יעקב בן-אחתו וירץ לקראתו ויחבק-לו וינשק-לו ויביאהו אל-ביתו ויספר ללבן את כל-הדברים האלה
14 Laban said to him: 'Surely you are my bone and my flesh.' He abode with him the space of a month.   ID UIEMR LU LBN EK OTsMI UBShRI EThA UIShB OMU ChDSh IMIM   יד ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים
15 Laban said to Jacob: 'Because you are my brother, should you therefore serve me for nothing? tell me, what shall your wages be?'   TU UIEMR LBN LIOQB AKI-EChI EThA UOBDThNI ChNM AGIDA LI MA-MShKRThK   טו ויאמר לבן ליעקב הכי-אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה-משכרתך
16 Now Laban had two daughters: the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.   TZ ULLBN ShThI BNUTh ShM AGDLA LEA UShM AQTNA RChL   טז וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל
17 Leah's eyes were weak; but Rachel was of beautiful form and fair to look at.   IZ UOINI LEA RKUTh URChL AIThA IFTh-ThER UIFTh MREA   יז ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת-תאר ויפת מראה
18 Jacob loved Rachel; and he said: 'I will serve you seven years for Rachel your younger daughter.'   ICh UIEAB IOQB ETh-RChL UIEMR EOBDK ShBO ShNIM BRChL BThK AQTNA   יח ויאהב יעקב את-רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה
19 Laban said: 'It is better that I give her to you, than that I should give her to another man; abide with me.'   IT UIEMR LBN TUB ThThI EThA LK MThThI EThA LEISh EChR ShBA OMDI   יט ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי
20 Jacob served seven years for Rachel; and they seemed to him but a few days, for the love he had to her.   K UIOBD IOQB BRChL ShBO ShNIM UIAIU BOINIU KIMIM EChDIM BEABThU EThA   כ ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה
21 Jacob said to Laban: 'Give me my wife, for my days are filled, that I may go in to her.'   KE UIEMR IOQB EL-LBN ABA ETh-EShThI KI MLEU IMI UEBUEA ELIA   כא ויאמר יעקב אל-לבן הבה את-אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה
22 Laban gathered together all the men of the place, and made a feast.   KB UIESF LBN ETh-KL-ENShI AMQUM UIOSh MShThA   כב ויאסף לבן את-כל-אנשי המקום ויעש משתה
23 It came to pass in the evening, that he took Leah his daughter, and brought her to him; and he went in to her.   KG UIAI BORB UIQCh ETh-LEA BThU UIBE EThA ELIU UIBE ELIA   כג ויהי בערב ויקח את-לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה
24 Laban gave Zilpah his handmaid to his daughter Leah for a handmaid.   KD UIThN LBN LA ETh-ZLFA ShFChThU LLEA BThU ShFChA   כד ויתן לבן לה את-זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה
25 It came to pass in the morning that, behold, it was Leah; and he said to Laban: 'What is this you have done to me? did not I serve with you for Rachel? wherefore then have you beguiled me?'   KA UIAI BBQR UANA-AUE LEA UIEMR EL-LBN MA-ZETh OShITh LI ALE BRChL OBDThI OMK ULMA RMIThNI   כה ויהי בבקר והנה-הוא לאה ויאמר אל-לבן מה-זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני
26 Laban said: 'It is not so done in our place, to give the younger before the first-born.   KU UIEMR LBN LE-IOShA KN BMQUMNU LThTh ATsOIRA LFNI ABKIRA   כו ויאמר לבן לא-יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה
27 Finish the week of this one, and we will give you the other also for the service which you shall serve with me yet seven other years.'   KZ MLE ShBO ZETh UNThNA LK GM-ETh-ZETh BOBDA EShR ThOBD OMDI OUD ShBO-ShNIM EChRUTh   כז מלא שבע זאת ונתנה לך גם-את-זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע-שנים אחרות
28 Jacob did so, and fulfilled her week; and he gave him Rachel his daughter to wife.   KCh UIOSh IOQB KN UIMLE ShBO ZETh UIThN-LU ETh-RChL BThU LU LEShA   כח ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן-לו את-רחל בתו לו לאשה
29 Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her handmaid.   KT UIThN LBN LRChL BThU ETh-BLAA ShFChThU LA LShFChA   כט ויתן לבן לרחל בתו את-בלהה שפחתו לה לשפחה
30 He went in also to Rachel, and he loved Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.   L UIBE GM EL-RChL UIEAB GM-ETh-RChL MLEA UIOBD OMU OUD ShBO-ShNIM EChRUTh   ל ויבא גם אל-רחל ויאהב גם-את-רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע-שנים אחרות
31 IAUA saw that Leah was hated, and he opened her womb; but Rachel was barren.   LE UIRE IAUA KI-ShNUEA LEA UIFThCh ETh-RChMA URChL OQRA   לא וירא יהוה כי-שנואה לאה ויפתח את-רחמה ורחל עקרה
32 Leah conceived, and bore a son, and she called his name Reuben; for she said: 'Because IAUA has looked on my affliction; for now my husband will love me.'   LB UThAR LEA UThLD BN UThQRE ShMU REUBN KI EMRA KI-REA IAUA BONII KI OThA IEABNI EIShI   לב ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי-ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי
33 She conceived again, and bore a son; and said: 'Because IAUA has heard that I am hated, He has therefore given me this son also.' She called his name Simeon.   LG UThAR OUD UThLD BN UThEMR KI-ShMO IAUA KI-ShNUEA ENKI UIThN-LI GM-ETh-ZA UThQRE ShMU ShMOUN   לג ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי-שמע יהוה כי-שנואה אנכי ויתן-לי גם-את-זה ותקרא שמו שמעון
34 She conceived again, and bore a son; and said: 'Now this time will my husband be joined to me, because I have borne him three sons.' Therefore was his name called Levi.   LD UThAR OUD UThLD BN UThEMR OThA AFOM ILUA EIShI ELI KI-ILDThI LU ShLShA BNIM OL-KN QRE-ShMU LUI   לד ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי-ילדתי לו שלשה בנים על-כן קרא-שמו לוי
35 She conceived again, and bore a son; and she said: 'This time will I praise IAUA.' Therefore she called his name Judah; and she left off bearing.   LA UThAR OUD UThLD BN UThEMR AFOM EUDA ETh-IAUA OL-KN QREA ShMU IAUDA UThOMD MLDTh   לה ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את-יהוה על-כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18