Genesis 32 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jacob's Fear of Esau

1 Early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them. Laban departed, and returned to his place.   E UIShKM LBN BBQR UINShQ LBNIU ULBNUThIU UIBRK EThAM UILK UIShB LBN LMQMU   א וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו
2 Jacob went on his way, and the angels of God met him.   B UIOQB ALK LDRKU UIFGOU-BU MLEKI ELAIM   ב ויעקב הלך לדרכו ויפגעו-בו מלאכי אלהים
3 Jacob said when he saw them: 'This is God's camp.' He called the name of that place Mahanaim.   G UIEMR IOQB KEShR REM MChNA ELAIM ZA UIQRE ShM-AMQUM AAUE MChNIM   ג ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם-המקום ההוא מחנים
4 Jacob sent messengers before him to Esau his brother to the land of Seir, the field of Edom.   D UIShLCh IOQB MLEKIM LFNIU EL-OShU EChIU ERTsA ShOIR ShDA EDUM   ד וישלח יעקב מלאכים לפניו אל-עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום
5 He commanded them, saying: 'Thus shall you say to my lord Esau: Thus says your servant Jacob: I have sojourned with Laban, and stayed until now.   A UITsU EThM LEMR KA ThEMRUN LEDNI LOShU KA EMR OBDK IOQB OM-LBN GRThI UEChR OD-OThA   ה ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם-לבן גרתי ואחר עד-עתה
6 I have oxen, and asses and flocks, and men-servants and maid-servants; and I have sent to tell my lord, that I may find favor in your sight.'   U UIAI-LI ShUR UChMUR TsEN UOBD UShFChA UEShLChA LAGID LEDNI LMTsE-ChN BOINIK   ו ויהי-לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא-חן בעיניך
7 The messengers returned to Jacob, saying: 'We came to your brother Esau, and moreover he comes to meet you, and four hundred men with him.'   Z UIShBU AMLEKIM EL-IOQB LEMR BENU EL-EChIK EL-OShU UGM ALK LQREThK UERBO-MEUTh EISh OMU   ז וישבו המלאכים אל-יעקב לאמר באנו אל-אחיך אל-עשו וגם הלך לקראתך וארבע-מאות איש עמו
8 Then Jacob was greatly afraid and was distressed. He divided the people that was with him, and the flocks, and the herds, and the camels, into two camps.   Ch UIIRE IOQB MED UITsR LU UIChTs ETh-AOM EShR-EThU UETh-ATsEN UETh-ABQR UAGMLIM LShNI MChNUTh   ח ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את-העם אשר-אתו ואת-הצאן ואת-הבקר והגמלים לשני מחנות
9 He said: 'If Esau come to the one camp, and smite it, then the camp which is left shall escape.'   T UIEMR EM-IBUE OShU EL-AMChNA AEChTh UAKAU UAIA AMChNA ANShER LFLITA   ט ויאמר אם-יבוא עשו אל-המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה
10 Jacob said: 'O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, O IAUA, who said to me: Return to your country, and to your kindred, and I will do you good;   I UIEMR IOQB ELAI EBI EBRAM UELAI EBI ITsChQ IAUA AEMR ELI ShUB LERTsK ULMULDThK UEITIBA OMK   י ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך
11 I am not worthy of all the mercies, and of all the truth, which You have shown to Your servant; for with my staff I passed over this Jordan; and now I am become two camps.   IE QTNThI MKL AChSDIM UMKL-AEMTh EShR OShITh ETh-OBDK KI BMQLI OBRThI ETh-AIRDN AZA UOThA AIIThI LShNI MChNUTh   יא קטנתי מכל החסדים ומכל-האמת אשר עשית את-עבדך כי במקלי עברתי את-הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות
12 Deliver me, I pray You, from the hand of my brother, from the hand of Esau; for I fear him, unless he come and smite me, the mother with the children.   IB ATsILNI NE MID EChI MID OShU KI-IRE ENKI EThU FN-IBUE UAKNI EM OL-BNIM   יב הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי-ירא אנכי אתו פן-יבוא והכני אם על-בנים
13 You said: I will surely do you good, and make your seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.'   IG UEThA EMRTh AITB EITIB OMK UShMThI ETh-ZROK KChUL AIM EShR LE-ISFR MRB   יג ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את-זרעך כחול הים אשר לא-יספר מרב
14 He lodged there that night; and took of that which he had with him a present for Esau his brother:   ID UILN ShM BLILA AAUE UIQCh MN-ABE BIDU MNChA LOShU EChIU   יד וילן שם בלילה ההוא ויקח מן-הבא בידו מנחה לעשו אחיו
15 two hundred she-goats and twenty he-goats, two hundred ewes and twenty rams,   TU OZIM METhIM UThIShIM OShRIM RChLIM METhIM UEILIM OShRIM   טו עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים
16 thirty nursing camels and their colts, forty cows and ten bulls, twenty she-asses and ten foals.   TZ GMLIM MINIQUTh UBNIAM ShLShIM FRUTh ERBOIM UFRIM OShRA EThNTh OShRIM UOIRM OShRA   טז גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה
17 He delivered them into the hand of his servants, every drove by itself; and said to his servants: 'Pass over before me, and put a space between drove and drove.'   IZ UIThN BID-OBDIU ODR ODR LBDU UIEMR EL-OBDIU OBRU LFNI URUCh ThShIMU BIN ODR UBIN ODR   יז ויתן ביד-עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל-עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר
18 He commanded the foremost, saying: 'When Esau my brother meets you, and asks you, saying: Whose are you? and whither go you? and whose are these before you?   ICh UITsU ETh-AREShUN LEMR KI IFGShK OShU EChI UShELK LEMR LMI-EThA UENA ThLK ULMI ELA LFNIK   יח ויצו את-הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי-אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך
19 then you shall say: They are your servant Jacob's; it is a present sent to my lord, even to Esau; and, behold, he also is behind us.'   IT UEMRTh LOBDK LIOQB MNChA AUE ShLUChA LEDNI LOShU UANA GM-AUE EChRINU   יט ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם-הוא אחרינו
20 He commanded also the second, and the third, and all that followed the droves, saying: 'In this manner shall you speak to Esau, when you find him;   K UITsU GM ETh-AShNI GM ETh-AShLIShI GM ETh-KL-AALKIM EChRI AODRIM LEMR KDBR AZA ThDBRUN EL-OShU BMTsEKM EThU   כ ויצו גם את-השני גם את-השלישי גם את-כל-ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל-עשו במצאכם אתו
21 and you shall say: Moreover, behold, your servant Jacob is behind us.' For he said: 'I will appease him with the present that goes before me, and afterward I will see his face; peradventure he will accept me.'   KE UEMRThM GM ANA OBDK IOQB EChRINU KI-EMR EKFRA FNIU BMNChA AALKTh LFNI UEChRI-KN EREA FNIU EULI IShE FNI   כא ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי-אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי-כן אראה פניו אולי ישא פני
22 So the present passed over before him; and he himself lodged that night in the camp.   KB UThOBR AMNChA OL-FNIU UAUE LN BLILA-AAUE BMChNA   כב ותעבר המנחה על-פניו והוא לן בלילה-ההוא במחנה
23 He rose up that night, and took his two wives, and his two handmaids, and his eleven children, and passed over the ford of the Jabbok.   KG UIQM BLILA AUE UIQCh ETh-ShThI NShIU UETh-ShThI ShFChThIU UETh-EChD OShR ILDIU UIOBR ETh MOBR IBQ   כג ויקם בלילה הוא ויקח את-שתי נשיו ואת-שתי שפחתיו ואת-אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק
24 He took them, and sent them over the stream, and sent over that which he had.   KD UIQChM UIOBRM ETh-ANChL UIOBR ETh-EShR-LU   כד ויקחם ויעברם את-הנחל ויעבר את-אשר-לו
25 Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day.   KA UIUThR IOQB LBDU UIEBQ EISh OMU OD OLUTh AShChR   כה ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר
26 When he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was strained, as he wrestled with him.   KU UIRE KI LE IKL LU UIGO BKF-IRKU UThQO KF-IRK IOQB BAEBQU OMU   כו וירא כי לא יכל לו ויגע בכף-ירכו ותקע כף-ירך יעקב בהאבקו עמו
27 He said: 'Let me go, for the day breaks.' He said: 'I will not let you go, except you bless me.'   KZ UIEMR ShLChNI KI OLA AShChR UIEMR LE EShLChK KI EM-BRKThNI   כז ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם-ברכתני
28 He said to him: 'What is your name?' He said: 'Jacob.'   KCh UIEMR ELIU MA-ShMK UIEMR IOQB   כח ויאמר אליו מה-שמך ויאמר יעקב
29 He said: 'Your name shall be called no more Jacob, but Israel; for you have striven with God and with men, and have prevailed.'   KT UIEMR LE IOQB IEMR OUD ShMK KI EM-IShREL KI-ShRITh OM-ELAIM UOM-ENShIM UThUKL   כט ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם-ישראל כי-שרית עם-אלהים ועם-אנשים ותוכל
30 Jacob asked him, and said: 'Tell me, I pray you, your name.' He said: 'Wherefore is it that you dost ask after my name?' He blessed him there.   L UIShEL IOQB UIEMR AGIDA-NE ShMK UIEMR LMA ZA ThShEL LShMI UIBRK EThU ShM   ל וישאל יעקב ויאמר הגידה-נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם
31 Jacob called the name of the place Peniel: 'for I have seen God face to face, and my life is preserved.'   LE UIQRE IOQB ShM AMQUM FNIEL KI-REIThI ELAIM FNIM EL-FNIM UThNTsL NFShI   לא ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי-ראיתי אלהים פנים אל-פנים ותנצל נפשי
32 The sun rose on him as he passed over Peniel, and he limped on his thigh.   LB UIZRCh-LU AShMSh KEShR OBR ETh-FNUEL UAUE TsLO OL-IRKU   לב ויזרח-לו השמש כאשר עבר את-פנואל והוא צלע על-ירכו
33 Therefore the children of Israel eat not the sinew of the thigh-vein which is on the hollow of the thigh, to this day; because he touched the hollow of Jacob's thigh, even in the sinew of the thigh-vein.   LG OL-KN LE-IEKLU BNI-IShREL ETh-GID ANShA EShR OL-KF AIRK OD AIUM AZA KI NGO BKF-IRK IOQB BGID ANShA   לג על-כן לא-יאכלו בני-ישראל את-גיד הנשה אשר על-כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף-ירך יעקב בגיד הנשה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18