Genesis 26 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Isaac Settles in Gerar

1 There was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. Isaac went to Abimelech king of the Philistines to Gerar.   E UIAI ROB BERTs MLBD AROB AREShUN EShR AIA BIMI EBRAM UILK ITsChQ EL-EBIMLK MLK-FLShThIM GRRA   א ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל-אבימלך מלך-פלשתים גררה
2 IAUA appeared to him, and said: 'Go not down to Egypt; dwell in the land which I shall tell you of.   B UIRE ELIU IAUA UIEMR EL-ThRD MTsRIMA ShKN BERTs EShR EMR ELIK   ב וירא אליו יהוה ויאמר אל-תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך
3 Sojourn in this land, and I will be with you, and will bless you; for to you, and to your seed, I will give all these lands, and I will establish the oath which I swore to Abraham your father;   G GUR BERTs AZETh UEAIA OMK UEBRKK KI-LK ULZROK EThN ETh-KL-AERTsTh AEL UAQMThI ETh-AShBOA EShR NShBOThI LEBRAM EBIK   ג גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי-לך ולזרעך אתן את-כל-הארצת האל והקמתי את-השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך
4 and I will increase your seed as the stars of heaven, and will give to your seed all these lands; and by your seed shall all the nations of the earth bless themselves;   D UARBIThI ETh-ZROK KKUKBI AShMIM UNThThI LZROK ETh KL-AERTsTh AEL UAThBRKU BZROK KL GUII AERTs   ד והרביתי את-זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל-הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
5 because that Abraham hearkened to My voice, and kept My charge, My commandments, My statutes, and My laws.'   A OQB EShR-ShMO EBRAM BQLI UIShMR MShMRThI MTsUThI ChQUThI UThURThI   ה עקב אשר-שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי
6 Isaac dwelt in Gerar.   U UIShB ITsChQ BGRR   ו וישב יצחק בגרר
7 The men of the place asked him of his wife; and he said: 'She is my sister'; for he feared to say: 'My wife'; 'unless the men of the place should kill me for Rebekah, because she is fair to look at.'   Z UIShELU ENShI AMQUM LEShThU UIEMR EChThI AUE KI IRE LEMR EShThI FN-IARGNI ENShI AMQUM OL-RBQA KI-TUBTh MREA AUE   ז וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן-יהרגני אנשי המקום על-רבקה כי-טובת מראה הוא
8 It came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.   Ch UIAI KI ERKU-LU ShM AIMIM UIShQF EBIMLK MLK FLShThIM BOD AChLUN UIRE UANA ITsChQ MTsChQ ETh RBQA EShThU   ח ויהי כי ארכו-לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו
9 Abimelech called Isaac, and said: 'Behold, of a surety she is your wife; and how said you: She is my sister?' Isaac said to him: 'Because I said: Unless I die because of her.'   T UIQRE EBIMLK LITsChQ UIEMR EK ANA EShThK AUE UEIK EMRTh EChThI AUE UIEMR ELIU ITsChQ KI EMRThI FN-EMUTh OLIA   ט ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן-אמות עליה
10 Abimelech said: 'What is this you have done to us? one of the people might easily have lain with your wife, and you would have brought guiltiness on us.'   I UIEMR EBIMLK MA-ZETh OShITh LNU KMOT ShKB EChD AOM ETh-EShThK UABETh OLINU EShM   י ויאמר אבימלך מה-זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את-אשתך והבאת עלינו אשם
11 Abimelech charged all the people, saying: 'He that touches this man or his wife shall surely be put to death.'   IE UITsU EBIMLK ETh-KL-AOM LEMR ANGO BEISh AZA UBEShThU MUTh IUMTh   יא ויצו אבימלך את-כל-העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת
12 Isaac sowed in that land, and found in the same year a hundredfold; and IAUA blessed him.   IB UIZRO ITsChQ BERTs AAUE UIMTsE BShNA AAUE MEA ShORIM UIBRKAU IAUA   יב ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה
13 The man waxed great, and grew more and more until he became very great.   IG UIGDL AEISh UILK ALUK UGDL OD KI-GDL MED   יג ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי-גדל מאד
14 He had possessions of flocks, and possessions of herds, and a great household; and the Philistines envied him.   ID UIAI-LU MQNA-TsEN UMQNA BQR UOBDA RBA UIQNEU EThU FLShThIM   יד ויהי-לו מקנה-צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים
15 Now all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.   TU UKL-ABERTh EShR ChFRU OBDI EBIU BIMI EBRAM EBIU SThMUM FLShThIM UIMLEUM OFR   טו וכל-הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר
16 Abimelech said to Isaac: 'Go from us; for you are much mightier than we.'   TZ UIEMR EBIMLK EL-ITsChQ LK MOMNU KI-OTsMTh MMNU MED   טז ויאמר אבימלך אל-יצחק לך מעמנו כי-עצמת ממנו מאד
17 Isaac departed there, and encamped in the valley of Gerar, and dwelt there.   IZ UILK MShM ITsChQ UIChN BNChL-GRR UIShB ShM   יז וילך משם יצחק ויחן בנחל-גרר וישב שם
18 Isaac dug again the wells of water, which they had dug in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham; and he called their names after the names by which his father had called them.   ICh UIShB ITsChQ UIChFR ETh-BERTh AMIM EShR ChFRU BIMI EBRAM EBIU UISThMUM FLShThIM EChRI MUTh EBRAM UIQRE LAN ShMUTh KShMTh EShR-QRE LAN EBIU   יח וישב יצחק ויחפר את-בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר-קרא להן אביו
19 Isaac's servants dug in the valley, and found there a well of living water.   IT UIChFRU OBDI-ITsChQ BNChL UIMTsEU-ShM BER MIM ChIIM   יט ויחפרו עבדי-יצחק בנחל וימצאו-שם באר מים חיים
20 The herdsmen of Gerar strove with Isaac's herdsmen, saying: 'The water is ours.' He called the name of the well Esek; because they contended with him.   K UIRIBU ROI GRR OM-ROI ITsChQ LEMR LNU AMIM UIQRE ShM-ABER OShQ KI AThOShQU OMU   כ ויריבו רעי גרר עם-רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם-הבאר עשק כי התעשקו עמו
21 They dug another well, and they strove for that also. He called the name of it Sitnah.   KE UIChFRU BER EChRTh UIRIBU GM-OLIA UIQRE ShMA ShTNA   כא ויחפרו באר אחרת ויריבו גם-עליה ויקרא שמה שטנה
22 He removed from there, and dug another well; and for that they strove not. He called the name of it Rehoboth; and he said: 'For now IAUA has made room for us, and we shall be fruitful in the land.'   KB UIOThQ MShM UIChFR BER EChRTh ULE RBU OLIA UIQRE ShMA RChBUTh UIEMR KI-OThA ARChIB IAUA LNU UFRINU BERTs   כב ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי-עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ
23 He went up from there to Beer-sheba.   KG UIOL MShM BER ShBO   כג ויעל משם באר שבע
24 IAUA appeared to him the same night, and said: 'I am the God of Abraham your father. Fear not, for I am with you, and will bless you, and increase your seed for My servant Abraham's sake.'   KD UIRE ELIU IAUA BLILA AAUE UIEMR ENKI ELAI EBRAM EBIK EL-ThIRE KI-EThK ENKI UBRKThIK UARBIThI ETh-ZROK BOBUR EBRAM OBDI   כד וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל-תירא כי-אתך אנכי וברכתיך והרביתי את-זרעך בעבור אברהם עבדי
25 He built an altar there, and called on the name of IAUA, and pitched his tent there; and there Isaac's servants dug a well.   KA UIBN ShM MZBCh UIQRE BShM IAUA UIT-ShM EALU UIKRU-ShM OBDI-ITsChQ BER   כה ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט-שם אהלו ויכרו-שם עבדי-יצחק באר
26 Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath his friend, and Phicol the captain of his host.   KU UEBIMLK ALK ELIU MGRR UEChZTh MROAU UFIKL ShR-TsBEU   כו ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר-צבאו
27 Isaac said to them: 'Wherefore are you come to me, seeing you hate me, and have sent me away from you?'   KZ UIEMR ELAM ITsChQ MDUO BEThM ELI UEThM ShNEThM EThI UThShLChUNI METhKM   כז ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם
28 They said: 'We saw plainly that IAUA was with you; and we said: Let there now be an oath between us, even between us and you, and let us make a covenant with you;   KCh UIEMRU REU REINU KI-AIA IAUA OMK UNEMR ThAI NE ELA BINUThINU BININU UBINK UNKRThA BRITh OMK   כח ויאמרו ראו ראינו כי-היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך
29 that you will do us no hurt, as we have not touched you, and as we have done to you nothing but good, and have sent you away in peace; you are now the blessed of IAUA.'   KT EM-ThOShA OMNU ROA KEShR LE NGONUK UKEShR OShINU OMK RQ-TUB UNShLChK BShLUM EThA OThA BRUK IAUA   כט אם-תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק-טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה
30 He made them a feast, and they did eat and drink.   L UIOSh LAM MShThA UIEKLU UIShThU   ל ויעש להם משתה ויאכלו וישתו
31 They rose up betimes in the morning, and swore one to another; and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.   LE UIShKIMU BBQR UIShBOU EISh LEChIU UIShLChM ITsChQ UILKU METhU BShLUM   לא וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום
32 It came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had dug, and said to him: 'We have found water.'   LB UIAI BIUM AAUE UIBEU OBDI ITsChQ UIGDU LU OL-EDUTh ABER EShR ChFRU UIEMRU LU MTsENU MIM   לב ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על-אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים
33 He called it Shibah. Therefore the name of the city is Beer-sheba to this day.   LG UIQRE EThA ShBOA OL-KN ShM-AOIR BER ShBO OD AIUM AZA   לג ויקרא אתה שבעה על-כן שם-העיר באר שבע עד היום הזה
34 When Esau was forty years old, he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath the daughter of Elon the Hittite.   LD UIAI OShU BN-ERBOIM ShNA UIQCh EShA ETh-IAUDITh BTh-BERI AChThI UETh-BShMTh BTh-EILN AChThI   לד ויהי עשו בן-ארבעים שנה ויקח אשה את-יהודית בת-בארי החתי ואת-בשמת בת-אילן החתי
35 They were a bitterness of spirit to Isaac and to Rebekah.   LA UThAIIN MRTh RUCh LITsChQ ULRBQA   לה ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18