Job 8 - EIUB - איוב


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Bildad Says God Rewards the Good

1 Then answered Bildad the Shuhite, and said:   E UION BLDD AShUChI UIEMR   א ויען בלדד השוחי ויאמר
2 How long will you speak these things, seeing that the words of your mouth are as a mighty wind?   B OD-EN ThMLL-ELA URUCh KBIR EMRI-FIK   ב עד-אן תמלל-אלה ורוח כביר אמרי-פיך
3 Does God pervert judgment? Or does the Almighty pervert justice?   G AEL IOUTh MShFT UEM-ShDI IOUTh-TsDQ   ג האל יעות משפט ואם-שדי יעות-צדק
4 If your children sinned against Him, He delivered them into the hand of their transgression.   D EM-BNIK ChTEU-LU UIShLChM BID-FShOM   ד אם-בניך חטאו-לו וישלחם ביד-פשעם
5 If you would seek earnestly to God, and make your supplication to the Almighty;   A EM-EThA ThShChR EL-EL UEL-ShDI ThThChNN   ה אם-אתה תשחר אל-אל ואל-שדי תתחנן
6 If you wert pure and upright; surely now He would awake for you, and make the habitation of your righteousness prosperous.   U EM-ZK UIShR EThA KI-OThA IOIR OLIK UShLM NUTh TsDQK   ו אם-זך וישר אתה כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך
7 Though your beginning was small, yet your end should greatly increase.   Z UAIA REShIThK MTsOR UEChRIThK IShGA MED   ז והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד
8 For inquire, I pray you, of the former generation, and apply yourself to that which their fathers have searched out--   Ch KI-ShEL-NE LDR RIShUN UKUNN LChQR EBUThM   ח כי-שאל-נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם
9 For we are but of yesterday, and know nothing, because our days on earth are a shadow--   T KI-ThMUL ENChNU ULE NDO KI TsL IMINU OLI-ERTs   ט כי-תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי-ארץ
10 Shall not they teach you, and tell you, and utter words out of their heart?   I ALE-AM IURUK IEMRU LK UMLBM IUTsEU MLIM   י הלא-הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים
11 Can the rush shoot up without mire? Can the reed-grass grow without water?   IE AIGEA-GME BLE BTsA IShGA-EChU BLI-MIM   יא היגאה-גמא בלא בצה ישגה-אחו בלי-מים
12 Whilst it is yet in its greenness, and not cut down, it withers before any other herb.   IB ODNU BEBU LE IQTF ULFNI KL-ChTsIR IIBSh   יב עדנו באבו לא יקטף ולפני כל-חציר ייבש
13 So are the paths of all that forget God; and the hope of the godless man shall perish;   IG KN ERChUTh KL-ShKChI EL UThQUTh ChNF ThEBD   יג כן ארחות כל-שכחי אל ותקות חנף תאבד
14 Whose confidence is gossamer, and whose trust is a spider's web.   ID EShR-IQUT KSLU UBITh OKBISh MBTChU   יד אשר-יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו
15 He shall lean on his house, but it shall not stand; he shall hold fast thereby, but it shall not endure.   TU IShON OL-BIThU ULE IOMD IChZIQ BU ULE IQUM   טו ישען על-ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום
16 He is green before the sun, and his shoots go forth over his garden.   TZ RTB AUE LFNI-ShMSh UOL GNThU INQThU ThTsE   טז רטב הוא לפני-שמש ועל גנתו ינקתו תצא
17 His roots are wrapped about the heap, he beholds the place of stones.   IZ OL-GL ShRShIU ISBKU BITh EBNIM IChZA   יז על-גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה
18 If he be destroyed from his place, then it shall deny him: 'I have not seen you.'   ICh EM-IBLONU MMQMU UKChSh BU LE REIThIK   יח אם-יבלענו ממקמו וכחש בו לא ראיתיך
19 Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others spring.   IT AN-AUE MShUSh DRKU UMOFR EChR ITsMChU   יט הן-הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו
20 Behold, God will not cast away an innocent man, neither will He uphold the evil-doers;   K AN-EL LE IMES-ThM ULE-IChZIQ BID-MROIM   כ הן-אל לא ימאס-תם ולא-יחזיק ביד-מרעים
21 Till He fill your mouth with laughter, and your lips with shouting.   KE OD-IMLA ShChUQ FIK UShFThIK ThRUOA   כא עד-ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה
22 They that hate you shall be clothed with shame; and the tent of the wicked shall be no more.   KB ShNEIK ILBShU-BShTh UEAL RShOIM EINNU   כב שנאיך ילבשו-בשת ואהל רשעים איננו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18