Job 33 - EIUB - איוב


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Elihu Claims to Speak for God

1 Howbeit, Job, I pray you, hear my speech, and hearken to all my words.   E UEULM ShMO-NE EIUB MLI UKL-DBRI AEZINA   א ואולם שמע-נא איוב מלי וכל-דברי האזינה
2 Behold now, I have opened my mouth, my tongue has spoken in my mouth.   B ANA-NE FThChThI FI DBRA LShUNI BChKI   ב הנה-נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי
3 My words shall utter the uprightness of my heart; and that which my lips know they shall speak sincerely.   G IShR-LBI EMRI UDOTh ShFThI BRUR MLLU   ג ישר-לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו
4 The spirit of God has made me, and the breath of the Almighty given me life.   D RUCh-EL OShThNI UNShMTh ShDI ThChINI   ד רוח-אל עשתני ונשמת שדי תחיני
5 If you can, answer you me, set your words in order before me, stand forth.   A EM-ThUKL AShIBNI ORKA LFNI AThITsBA   ה אם-תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה
6 Behold, I am toward God even as you are; I also am formed out of the clay.   U AN-ENI KFIK LEL MChMR QRTsThI GM-ENI   ו הן-אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם-אני
7 Behold, my terror shall not make you afraid, neither shall my pressure be heavy on you.   Z ANA EMThI LE ThBOThK UEKFI OLIK LE-IKBD   ז הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא-יכבד
8 Surely you have spoken in my hearing, and I have heard the voice of your words;   Ch EK EMRTh BEZNI UQUL MLIN EShMO   ח אך אמרת באזני וקול מלין אשמע
9 'I am clean, without transgression, I am innocent, neither is there iniquity in me;   T ZK ENI BLI-FShO ChF ENKI ULE OUN LI   ט זך אני בלי-פשע חף אנכי ולא עון לי
10 Behold, He finds occasions against me, He counts me for His enemy;   I AN ThNUEUTh OLI IMTsE IChShBNI LEUIB LU   י הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו
11 He puts my feet in the stocks, He marks all my paths.'   IE IShM BSD RGLI IShMR KL-ERChThI   יא ישם בסד רגלי ישמר כל-ארחתי
12 Behold, I answer you: In this you are not right, that God is too great for man;   IB AN-ZETh LE-TsDQTh EONK KI-IRBA ELUA MENUSh   יב הן-זאת לא-צדקת אענך כי-ירבה אלוה מאנוש
13 Why have you striven against Him? seeing that He will not answer any of his words.   IG MDUO ELIU RIBUTh KI KL-DBRIU LE IONA   יג מדוע אליו ריבות כי כל-דבריו לא יענה
14 For God speaks in one way, yes in two, though man perceives it not.   ID KI-BEChTh IDBR-EL UBShThIM LE IShURNA   יד כי-באחת ידבר-אל ובשתים לא ישורנה
15 In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men, in slumberings on the bed;   TU BChLUM ChZIUN LILA BNFL ThRDMA OL-ENShIM BThNUMUTh OLI MShKB   טו בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על-אנשים בתנומות עלי משכב
16 Then He opens the ears of men, and by their chastisement seals the decree,   TZ EZ IGLA EZN ENShIM UBMSRM IChThM   טז אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם
17 That men may put away their purpose, and that He may hide pride from man;   IZ LASIR EDM MOShA UGUA MGBR IKSA   יז להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה
18 That He may keep back his soul from the pit, and his life from perishing by the sword.   ICh IChShK NFShU MNI-ShChTh UChIThU MOBR BShLCh   יח יחשך נפשו מני-שחת וחיתו מעבר בשלח
19 He is chastened also with pain on his bed, and all his bones grow stiff;   IT UAUKCh BMKEUB OL-MShKBU URIB (URUB) OTsMIU EThN   יט והוכח במכאוב על-משכבו וריב (ורוב) עצמיו אתן
20 So that his life makes him to abhor bread, and his soul dainty food.   K UZAMThU ChIThU LChM UNFShU MEKL ThEUA   כ וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה
21 His flesh is consumed away, that it cannot be seen; and his bones corrode to unsightliness.   KE IKL BShRU MREI UShFI (UShFU) OTsMThIU LE REU   כא יכל בשרו מראי ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו
22 Yes, his soul draws near to the pit, and his life to the destroyers.   KB UThQRB LShChTh NFShU UChIThU LMMThIM   כב ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים
23 If there be for him an angel, an intercessor, one among a thousand, to vouch for a man's uprightness;   KG EM-ISh OLIU MLEK MLITs EChD MNI-ELF LAGID LEDM IShRU   כג אם-יש עליו מלאך מליץ אחד מני-אלף להגיד לאדם ישרו
24 Then He is gracious to him, and says: 'Deliver him from going down to the pit, I have found a ransom.'   KD UIChNNU UIEMR FDOAU MRDTh ShChTh MTsEThI KFR   כד ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר
25 His flesh is tenderer than a child's; he returns to the days of his youth;   KA RTFSh BShRU MNOR IShUB LIMI OLUMIU   כה רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו
26 He prays to God, and He is favourable to him; so that he sees His face with joy; and He restores to man his righteousness.   KU IOThR EL-ELUA UIRTsAU UIRE FNIU BThRUOA UIShB LENUSh TsDQThU   כו יעתר אל-אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו
27 He comes before men, and says: 'I have sinned, and perverted that which was right, and it profited me not.'   KZ IShR OL-ENShIM UIEMR ChTEThI UIShR AOUIThI ULE-ShUA LI   כז ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא-שוה לי
28 So He redeems his soul from going into the pit, and his life beholds the light.   KCh FDA NFShI (NFShU) MOBR BShChTh UChIThI (UChIThU) BEUR ThREA   כח פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת וחיתי (וחיתו) באור תראה
29 Lo, all these things does God work, twice, yes thrice, with a man,   KT AN-KL-ELA IFOL-EL FOMIM ShLUSh OM-GBR   כט הן-כל-אלה יפעל-אל פעמים שלוש עם-גבר
30 To bring back his soul from the pit, that he may be enlightened with the light of the living.   L LAShIB NFShU MNI-ShChTh LEUR BEUR AChIIM   ל להשיב נפשו מני-שחת לאור באור החיים
31 Mark well, O Job, hearken to me; hold your peace, and I will speak.   LE AQShB EIUB ShMO-LI AChRSh UENKI EDBR   לא הקשב איוב שמע-לי החרש ואנכי אדבר
32 If you have any thing to say, answer me; speak, for I desire to justify you.   LB EM-ISh-MLIN AShIBNI DBR KI-ChFTsThI TsDQK   לב אם-יש-מלין השיבני דבר כי-חפצתי צדקך
33 If not, hearken you to me; hold your peace, and I will teach you wisdom.   LG EM-EIN EThA ShMO-LI AChRSh UEELFK ChKMA   לג אם-אין אתה שמע-לי החרש ואאלפך חכמה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18