Job 38 - EIUB - איוב


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

God Speaks Now to Job

1 Then IAUA answered Job out of the whirlwind, and said:   E UION-IAUA ETh-EIUB MNASORA (MN ASORA) UIEMR   א ויען-יהוה את-איוב מנהסערה (מן הסערה) ויאמר
2 Who is this that darkens counsel by words without knowledge?   B MI ZA MChShIK OTsA BMLIN BLI-DOTh   ב מי זה מחשיך עצה במלין בלי-דעת
3 Gird up now your loins like a man; for I will demand of you, and declare you to Me.   G EZR-NE KGBR ChLTsIK UEShELK UAUDIONI   ג אזר-נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני
4 Where were you when I laid the foundations of the earth? Declare, if you have the understanding.   D EIFA AIITh BISDI-ERTs AGD EM-IDOTh BINA   ד איפה היית ביסדי-ארץ הגד אם-ידעת בינה
5 Who determined the measures thereof, if you know? Or who stretched the line on it?   A MI-ShM MMDIA KI ThDO EU MI-NTA OLIA QU   ה מי-שם ממדיה כי תדע או מי-נטה עליה קו
6 Whereon were the foundations thereof fastened? Or who laid the corner-stone thereof,   U OL-MA EDNIA ATBOU EU MI-IRA EBN FNThA   ו על-מה אדניה הטבעו או מי-ירה אבן פנתה
7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?   Z BRN-IChD KUKBI BQR UIRIOU KL-BNI ELAIM   ז ברן-יחד כוכבי בקר ויריעו כל-בני אלהים
8 Or who shut up the sea with doors, when it broke forth, and issued out of the womb;   Ch UISK BDLThIM IM BGIChU MRChM ITsE   ח ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא
9 When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,   T BShUMI ONN LBShU UORFL ChThLThU   ט בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו
10 Prescribed for it My decree, and set bars and doors,   I UEShBR OLIU ChQI UEShIM BRICh UDLThIM   י ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים
11 Said: 'Thus far shall you come, but no further; and here shall your proud waves be stayed'?   IE UEMR OD-FA ThBUE ULE ThSIF UFE-IShITh BGEUN GLIK   יא ואמר עד-פה תבוא ולא תסיף ופא-ישית בגאון גליך
12 Have you commanded the morning since your days began, and caused the dayspring to know its place;   IB AMIMIK TsUITh BQR IDOThA ShChR (IDOTh AShChR) MQMU   יב המימיך צוית בקר ידעתה שחר (ידעת השחר) מקמו
13 That it might take hold of the ends of the earth, and the wicked be shaken out of it?   IG LEChZ BKNFUTh AERTs UINORU RShOIM MMNA   יג לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה
14 It is changed as clay under the seal; and they stand as a garment.   ID ThThAFK KChMR ChUThM UIThITsBU KMU LBUSh   יד תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש
15 But from the wicked their light is withholden, and the high arm is broken.   TU UIMNO MRShOIM EURM UZRUO RMA ThShBR   טו וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר
16 Have you entered into the springs of the sea? Or have you walked in the recesses of the deep?   TZ ABETh OD-NBKI-IM UBChQR ThAUM AThALKTh   טז הבאת עד-נבכי-ים ובחקר תהום התהלכת
17 Have the gates of death been revealed to you? Or have you seen the gates of the shadow of death?   IZ ANGLU LK ShORI-MUTh UShORI TsLMUTh ThREA   יז הנגלו לך שערי-מות ושערי צלמות תראה
18 Have you surveyed to the breadths of the earth? Declare, if you know it all.   ICh AThBNNTh OD-RChBI-ERTs AGD EM-IDOTh KLA   יח התבננת עד-רחבי-ארץ הגד אם-ידעת כלה
19 Where is the way to the dwelling of light, and as for darkness, where is the place thereof;   IT EI-ZA ADRK IShKN-EUR UChShK EI-ZA MQMU   יט אי-זה הדרך ישכן-אור וחשך אי-זה מקמו
20 That you should take it to the bound thereof, and that you should know the paths to the house thereof?   K KI ThQChNU EL-GBULU UKI-ThBIN NThIBUTh BIThU   כ כי תקחנו אל-גבולו וכי-תבין נתיבות ביתו
21 You know it, for you were then born, and the number of your days is great!   KE IDOTh KI-EZ ThULD UMSFR IMIK RBIM   כא ידעת כי-אז תולד ומספר ימיך רבים
22 Have you entered the treasuries of the snow, or have you seen the treasuries of the hail,   KB ABETh EL-ETsRUTh ShLG UEUTsRUTh BRD ThREA   כב הבאת אל-אצרות שלג ואוצרות ברד תראה
23 Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?   KG EShR-ChShKThI LOTh-TsR LIUM QRB UMLChMA   כג אשר-חשכתי לעת-צר ליום קרב ומלחמה
24 By what way is the light parted, or the east wind scattered on the earth?   KD EI-ZA ADRK IChLQ EUR IFTs QDIM OLI-ERTs   כד אי-זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי-ארץ
25 Who has cleft a channel for the waterflood, or a way for the lightning of the thunder;   KA MI-FLG LShTF ThOLA UDRK LChZIZ QLUTh   כה מי-פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות
26 To cause it to rain on a land where no man is, on the wilderness, wherein there is no man;   KU LAMTIR OL-ERTs LE-EISh MDBR LE-EDM BU   כו להמטיר על-ארץ לא-איש מדבר לא-אדם בו
27 To satisfy the desolate and waste ground, and to cause the bud of the tender herb to spring forth?   KZ LAShBIO ShEA UMShEA ULATsMICh MTsE DShE   כז להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא
28 Has the rain a father? Or who has begotten the drops of dew?   KCh AISh-LMTR EB EU MI-AULID EGLI-TL   כח היש-למטר אב או מי-הוליד אגלי-טל
29 Out of whose womb came the ice? The hoar-frost of heaven, who has gendered it?   KT MBTN MI ITsE AQRCh UKFR ShMIM MI ILDU   כט מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו
30 The waters are congealed like stone, and the face of the deep is frozen.   L KEBN MIM IThChBEU UFNI ThAUM IThLKDU   ל כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו
31 Can you bind the chains of the Pleiades, or loose the bands of Orion?   LE AThQShR MODNUTh KIMA EU-MShKUTh KSIL ThFThCh   לא התקשר מעדנות כימה או-משכות כסיל תפתח
32 Can you lead forth the Mazzaroth in their season? Or can you guide the Bear with her sons?   LB AThTsIE MZRUTh BOThU UOISh OL-BNIA ThNChM   לב התציא מזרות בעתו ועיש על-בניה תנחם
33 Know you the ordinances of the heavens? Can you establish the dominion thereof in the earth?   LG AIDOTh ChQUTh ShMIM EM-ThShIM MShTRU BERTs   לג הידעת חקות שמים אם-תשים משטרו בארץ
34 Can you lift up your voice to the clouds, that abundance of waters may cover you?   LD AThRIM LOB QULK UShFOTh-MIM ThKSK   לד התרים לעב קולך ושפעת-מים תכסך
35 Can you send forth lightnings, that they may go, and say to you: 'Here we are'?   LA AThShLCh BRQIM UILKU UIEMRU LK ANNU   לה התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו
36 Who has put wisdom in the inward parts? Or who has given understanding to the mind?   LU MI-ShTh BTChUTh ChKMA EU MI-NThN LShKUI BINA   לו מי-שת בטחות חכמה או מי-נתן לשכוי בינה
37 Who can number the clouds by wisdom? Or who can pour out the bottles of heaven,   LZ MI-ISFR ShChQIM BChKMA UNBLI ShMIM MI IShKIB   לז מי-יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב
38 When the dust runs into a mass, and the clods cleave fast together?   LCh BTsQTh OFR LMUTsQ URGBIM IDBQU   לח בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו
39 Will you hunt the prey for the lioness? Or satisfy the appetite of the young lions,   LT AThTsUD LLBIE TRF UChITh KFIRIM ThMLE   לט התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא
40 When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?   M KI-IShChU BMOUNUTh IShBU BSKA LMU-ERB   מ כי-ישחו במעונות ישבו בסכה למו-ארב
41 Who provides for the raven his prey, when his young ones cry to God, and wander for lack of food?   ME MI IKIN LORB TsIDU KI-ILDU EL-EL IShUOU IThOU LBLI-EKL   מא מי יכין לערב צידו כי-ילדו אל-אל ישועו יתעו לבלי-אכל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18