Job 40 - EIUB - איוב


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Job: What Can I Say?

1 Moreover IAUA answered Job, and said:   E UION IAUA ETh-EIUB UIEMR   א ויען יהוה את-איוב ויאמר
2 Shall he that reproves contend with the Almighty? He that argues with God, let him answer it.   B ARB OM-ShDI ISUR MUKICh ELUA IONNA   ב הרב עם-שדי יסור מוכיח אלוה יעננה
3 Then Job answered IAUA, and said:   G UION EIUB ETh-IAUA UIEMR   ג ויען איוב את-יהוה ויאמר
4 Behold, I am of small account; what shall I answer You? I lay my hand on my mouth.   D AN QLThI MA EShIBK IDI ShMThI LMU-FI   ד הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו-פי
5 Once have I spoken, but I will not answer again; yes, twice, but I will proceed no further.   A EChTh DBRThI ULE EONA UShThIM ULE EUSIF   ה אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף
6 Then IAUA answered Job out of the whirlwind, and said:   U UION-IAUA ETh-EIUB MNSORA (MN SORA) UIEMR   ו ויען-יהוה את-איוב מנסערה (מן סערה) ויאמר
7 Gird up your loins now like a man; I will demand of you, and declare you to Me.   Z EZR-NE KGBR ChLTsIK EShELK UAUDIONI   ז אזר-נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני
8 Will you even make void My judgment? Will you condemn Me, that you may be justified?   Ch AEF ThFR MShFTI ThRShIONI LMON ThTsDQ   ח האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק
9 Or have you an arm like God? Can you thunder with a voice like Him?   T UEM-ZRUO KEL LK UBQUL KMAU ThROM   ט ואם-זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם
10 Deck yourself now with majesty and excellency, and array yourself with glory and beauty.   I ODA NE GEUN UGBA UAUD UADR ThLBSh   י עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש
11 Cast abroad the rage of your wrath; and look on every one that is proud, and abase him.   IE AFTs OBRUTh EFK UREA KL-GEA UAShFILAU   יא הפץ עברות אפך וראה כל-גאה והשפילהו
12 Look on every one that is proud, and bring him low; and tread down the wicked in their place.   IB REA KL-GEA AKNIOAU UADK RShOIM ThChThM   יב ראה כל-גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם
13 Hide them in the dust together; bind their faces in the hidden place.   IG TMNM BOFR IChD FNIAM ChBSh BTMUN   יג טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון
14 Then will I also confess to you that your own right hand can save you.   ID UGM-ENI EUDK KI-ThUShO LK IMINK   יד וגם-אני אודך כי-תושע לך ימינך
15 Behold now behemoth, which I made with you; he eats grass as an ox.   TU ANA-NE BAMUTh EShR-OShIThI OMK ChTsIR KBQR IEKL   טו הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך חציר כבקר יאכל
16 Lo now, his strength is in his loins, and his force is in the stays of his body.   TZ ANA-NE KChU BMThNIU UEUNU BShRIRI BTNU   טז הנה-נא כחו במתניו ואונו בשרירי בטנו
17 He strains his tail like a cedar; the sinews of his thighs are knit together.   IZ IChFTs ZNBU KMU-ERZ GIDI FChDU IShRGU   יז יחפץ זנבו כמו-ארז גידי פחדו ישרגו
18 His bones are as pipes of brass; his gristles are like bars of iron.   ICh OTsMIU EFIQI NChShA GRMIU KMTIL BRZL   יח עצמיו אפיקי נחשה גרמיו כמטיל ברזל
19 He is the beginning of the ways of God; He only that made him can make His sword to approach to him.   IT AUE REShITh DRKI-EL AOShU IGSh ChRBU   יט הוא ראשית דרכי-אל העשו יגש חרבו
20 Surely the mountains bring him forth food, and all the beasts of the field play there.   K KI-BUL ARIM IShEU-LU UKL-ChITh AShDA IShChQU-ShM   כ כי-בול הרים ישאו-לו וכל-חית השדה ישחקו-שם
21 He lays under the lotus-trees, in the covert of the reed, and fens.   KE ThChTh-TsELIM IShKB BSThR QNA UBTsA   כא תחת-צאלים ישכב בסתר קנה ובצה
22 The lotus-trees cover him with their shadow; the willows of the brook compass him about.   KB ISKAU TsELIM TsLLU ISBUAU ORBI-NChL   כב יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי-נחל
23 Behold, if a river overflow, he trembles not; he is confident, though the Jordan rush forth to his mouth.   KG AN IOShQ NAR LE IChFUZ IBTCh KI-IGICh IRDN EL-FIAU   כג הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו
24 Shall any take him by his eyes, or pierce through his nose with a snare?   KD BOINIU IQChNU BMUQShIM INQB-EF   כד בעיניו יקחנו במוקשים ינקב-אף
25 Can you draw out leviathan with a fish-hook? or press down his tongue with a cord?   KA ThMShK LUIThN BChKA UBChBL ThShQIO LShNU   כה תמשך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשנו
26 Can you put a ring into his nose? or bore his jaw through with a hook?   KU AThShIM EGMN BEFU UBChUCh ThQB LChIU   כו התשים אגמן באפו ובחוח תקב לחיו
27 Will he make many supplications to you? or will he speak soft words to you?   KZ AIRBA ELIK ThChNUNIM EM-IDBR ELIK RKUTh   כז הירבה אליך תחנונים אם-ידבר אליך רכות
28 Will he make a covenant with you, that you should take him for a servant for ever?   KCh AIKRTh BRITh OMK ThQChNU LOBD OULM   כח היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם
29 Will you play with him as with a bird? Or will you bind him for your maidens?   KT AThShChQ-BU KTsFUR UThQShRNU LNORUThIK   כט התשחק-בו כצפור ותקשרנו לנערותיך
30 Will the bands of fishermen make a banquet of him? Will they part him among the merchants?   L IKRU OLIU ChBRIM IChTsUAU BIN KNONIM   ל יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים
31 Can you fill his skin with barbed irons? or his head with fish-spears?   LE AThMLE BShKUTh OURU UBTsLTsL DGIM REShU   לא התמלא בשכות עורו ובצלצל דגים ראשו
32 Lay your hand on him; think on the battle, you will do so no more.   LB ShIM-OLIU KFK ZKR MLChMA EL-ThUSF   לב שים-עליו כפך זכר מלחמה אל-תוסף

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18