Job 19 - EIUB - איוב


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Job Feels Insulted

1 Then Job answered and said:   E UION EIUB UIEMR   א ויען איוב ויאמר
2 How long will you vex my soul, and crush me with words?   B OD-ENA ThUGIUN NFShI UThDKEUNNI BMLIM   ב עד-אנה תוגיון נפשי ותדכאונני במלים
3 These ten times have you reproached me; you are not ashamed that you deal harshly with me.   G ZA OShR FOMIM ThKLIMUNI LE-ThBShU ThAKRU-LI   ג זה עשר פעמים תכלימוני לא-תבשו תהכרו-לי
4 Be it indeed that I have erred, mine error remains with myself.   D UEF-EMNM ShGIThI EThI ThLIN MShUGThI   ד ואף-אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי
5 If indeed you will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach;   A EM-EMNM OLI ThGDILU UThUKIChU OLI ChRFThI   ה אם-אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי
6 Know now that God has subverted my cause, and has compassed me with His net.   U DOU-EFU KI-ELUA OUThNI UMTsUDU OLI AQIF   ו דעו-אפו כי-אלוה עותני ומצודו עלי הקיף
7 Behold, I cry out: 'Violence!' but I am not heard; I cry aloud, but there is no justice.   Z AN ETsOQ ChMS ULE EONA EShUO UEIN MShFT   ז הן אצעק חמס ולא אענה אשוע ואין משפט
8 He has fenced up my way that I cannot pass, and has set darkness in my paths.   Ch ERChI GDR ULE EOBUR UOL NThIBUThI ChShK IShIM   ח ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים
9 He has stripped me of my glory, and taken the crown from my head.   T KBUDI MOLI AFShIT UISR OTRTh REShI   ט כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי
10 He has broken me down on every side, and I am gone; and my hope has He plucked up like a tree.   I IThTsNI SBIB UELK UISO KOTs ThQUThI   י יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי
11 He has also kindled His wrath against me, and He counts me to Him as one of His adversaries.   IE UIChR OLI EFU UIChShBNI LU KTsRIU   יא ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו
12 His troops come on together, and cast up their way against me, and encamp round about my tent.   IB IChD IBEU GDUDIU UISLU OLI DRKM UIChNU SBIB LEALI   יב יחד יבאו גדודיו ויסלו עלי דרכם ויחנו סביב לאהלי
13 He has put my brethren far from me, and mine acquaintance are wholly estranged from me.   IG EChI MOLI ARChIQ UIDOI EK-ZRU MMNI   יג אחי מעלי הרחיק וידעי אך-זרו ממני
14 My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.   ID ChDLU QRUBI UMIDOI ShKChUNI   יד חדלו קרובי ומידעי שכחוני
15 They that dwell in my house, and my maids, count me for a stranger; I am become an alien in their sight.   TU GRI BIThI UEMAThI LZR ThChShBNI NKRI AIIThI BOINIAM   טו גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם
16 I call to my servant, and he gives me no answer, though I entreat him with my mouth.   TZ LOBDI QREThI ULE IONA BMU-FI EThChNN-LU   טז לעבדי קראתי ולא יענה במו-פי אתחנן-לו
17 My breath is abhorred of my wife, and I am loathsome to the children of my tribe.   IZ RUChI ZRA LEShThI UChNThI LBNI BTNI   יז רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני
18 Even urchins despised me; if I arise, they speak against me.   ICh GM-OUILIM MESU BI EQUMA UIDBRU-BI   יח גם-עוילים מאסו בי אקומה וידברו-בי
19 All my intimate friends abhor me; and they whom I loved are turned against me.   IT ThOBUNI KL-MThI SUDI UZA-EABThI NAFKU-BI   יט תעבוני כל-מתי סודי וזה-אהבתי נהפכו-בי
20 My bone cleaves to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.   K BOURI UBBShRI DBQA OTsMI UEThMLTA BOUR ShNI   כ בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני
21 Have pity on me, have pity on me, O you my friends; for the hand of God has touched me.   KE ChNNI ChNNI EThM ROI KI ID-ELUA NGOA BI   כא חנני חנני אתם רעי כי יד-אלוה נגעה בי
22 Why do you persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?   KB LMA ThRDFNI KMU-EL UMBShRI LE ThShBOU   כב למה תרדפני כמו-אל ומבשרי לא תשבעו
23 O that my words were now written! O that they were inscribed in a book!   KG MI-IThN EFU UIKThBUN MLI MI-IThN BSFR UIChQU   כג מי-יתן אפו ויכתבון מלי מי-יתן בספר ויחקו
24 That with an iron pen and lead they were graven in the rock for ever!   KD BOT-BRZL UOFRTh LOD BTsUR IChTsBUN   כד בעט-ברזל ועפרת לעד בצור יחצבון
25 But as for me, I know that my Redeemer lives, and that He will witness at the last on the dust;   KA UENI IDOThI GELI ChI UEChRUN OL-OFR IQUM   כה ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על-עפר יקום
26 When after my skin this is destroyed, then without my flesh shall I see God;   KU UEChR OURI NQFU-ZETh UMBShRI EChZA ELUA   כו ואחר עורי נקפו-זאת ומבשרי אחזה אלוה
27 Whom I, even I, shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another's. My reins are consumed within me.   KZ EShR ENI EChZA-LI UOINI REU ULE-ZR KLU KLIThI BChQI   כז אשר אני אחזה-לי ועיני ראו ולא-זר כלו כליתי בחקי
28 If you say: 'How we will persecute him!' seeing that the root of the matter is found in me;   KCh KI ThEMRU MA-NRDF-LU UShRSh DBR NMTsE-BI   כח כי תאמרו מה-נרדף-לו ושרש דבר נמצא-בי
29 Be you afraid of the sword; for wrath brings the punishments of the sword, that you may know there is a judgment.   KT GURU LKM MFNI-ChRB KI-ChMA OUNUTh ChRB LMON ThDOUN ShDIN (ShDUN)   כט גורו לכם מפני-חרב כי-חמה עונות חרב למען תדעון שדין (שדון)

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18