Job 15 - EIUB - איוב


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Eliphaz Says Job Presumes Much

1 Then answered Eliphaz the Temanite, and said:   E UION ELIFZ AThIMNI UIEMR   א ויען אליפז התימני ויאמר
2 Should a wise man make answer with windy knowledge, and fill his belly with the east wind?   B AChKM IONA DOTh-RUCh UIMLE QDIM BTNU   ב החכם יענה דעת-רוח וימלא קדים בטנו
3 Should he reason with unprofitable talk, or with speeches wherewith he can do no good?   G AUKCh BDBR LE-ISKUN UMLIM LE-IUOIL BM   ג הוכח בדבר לא-יסכון ומלים לא-יועיל בם
4 Yes, you do away with fear, and impair devotion before God.   D EF-EThA ThFR IREA UThGRO ShIChA LFNI-EL   ד אף-אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני-אל
5 For your iniquity teaches your mouth, and you choose the tongue of the crafty.   A KI IELF OUNK FIK UThBChR LShUN ORUMIM   ה כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים
6 Your own mouth condemns you, and not I; yes, your own lips testify against you.   U IRShIOK FIK ULE-ENI UShFThIK IONU-BK   ו ירשיעך פיך ולא-אני ושפתיך יענו-בך
7 Are you the first man that was born? Or were you brought forth before the hills?   Z AREIShUN EDM ThULD ULFNI GBOUTh ChULLTh   ז הראישון אדם תולד ולפני גבעות חוללת
8 Dost you hearken in the council of God? Dost you restrain wisdom to yourself?   Ch ABSUD ELUA ThShMO UThGRO ELIK ChKMA   ח הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה
9 What know you, that we know not? What understand you, which is not in us?   T MA-IDOTh ULE NDO ThBIN ULE-OMNU AUE   ט מה-ידעת ולא נדע תבין ולא-עמנו הוא
10 With us are both the gray-headed and the very aged men, much older than your father.   I GM-ShB GM-IShISh BNU KBIR MEBIK IMIM   י גם-שב גם-ישיש בנו כביר מאביך ימים
11 Are the consolations of God too small for you, and the word that deals gently with you?   IE AMOT MMK ThNChUMUTh EL UDBR LET OMK   יא המעט ממך תנחומות אל ודבר לאט עמך
12 Why does your heart carry you away? Why do your eyes wink?   IB MA-IQChK LBK UMA-IRZMUN OINIK   יב מה-יקחך לבך ומה-ירזמון עיניך
13 That you turn your spirit against God, and let such words go out of your mouth.   IG KI-ThShIB EL-EL RUChK UATsETh MFIK MLIN   יג כי-תשיב אל-אל רוחך והצאת מפיך מלין
14 What is man, that he should be clean? He that is born of a woman, that he should be righteous?   ID MA-ENUSh KI-IZKA UKI-ITsDQ ILUD EShA   יד מה-אנוש כי-יזכה וכי-יצדק ילוד אשה
15 Behold, He puts no trust in His holy ones; yes, the heavens are not clean in His sight.   TU AN BQDShU LE IEMIN UShMIM LE-ZKU BOINIU   טו הן בקדשו לא יאמין ושמים לא-זכו בעיניו
16 How much less one that is abominable and impure, man who drinks iniquity like water!   TZ EF KI-NThOB UNELCh EISh-ShThA KMIM OULA   טז אף כי-נתעב ונאלח איש-שתה כמים עולה
17 I will tell you, hear you me; and that which I have seen I will declare--   IZ EChUK ShMO-LI UZA-ChZIThI UESFRA   יז אחוך שמע-לי וזה-חזיתי ואספרה
18 Which wise men have told from their fathers, and have not hid it;   ICh EShR-ChKMIM IGIDU ULE KChDU MEBUThM   יח אשר-חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם
19 To whom alone the land was given, and no stranger passed among them.   IT LAM LBDM NThNA AERTs ULE-OBR ZR BThUKM   יט להם לבדם נתנה הארץ ולא-עבר זר בתוכם
20 The wicked man travails with pain all his days, even the number of years that are laid up for the oppressor.   K KL-IMI RShO AUE MThChULL UMSFR ShNIM NTsFNU LORITs   כ כל-ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ
21 A sound of terrors is in his ears: in prosperity the destroyer shall come on him.   KE QUL-FChDIM BEZNIU BShLUM ShUDD IBUENU   כא קול-פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו
22 He believes not that he shall return out of darkness, and he is waited for of the sword.   KB LE-IEMIN ShUB MNI-ChShK UTsFU (UTsFUI) AUE ELI-ChRB   כב לא-יאמין שוב מני-חשך וצפו (וצפוי) הוא אלי-חרב
23 He wanders abroad for bread: 'Where is it?' He knows that the day of darkness is ready at his hand.   KG NDD AUE LLChM EIA IDO KI-NKUN BIDU IUM-ChShK   כג נדד הוא ללחם איה ידע כי-נכון בידו יום-חשך
24 Distress and anguish overwhelm him; they prevail against him, as a king ready to the battle.   KD IBOThAU TsR UMTsUQA ThThQFAU KMLK OThID LKIDUR   כד יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור
25 Because he has stretched out his hand against God, and behaves himself proudly against the Almighty;   KA KI-NTA EL-EL IDU UEL-ShDI IThGBR   כה כי-נטה אל-אל ידו ואל-שדי יתגבר
26 He runs on him with a stiff neck, with the thick bosses of his bucklers.   KU IRUTs ELIU BTsUER BOBI GBI MGNIU   כו ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו
27 Because he has covered his face with his fatness, and made collops of fat on his loins;   KZ KI-KSA FNIU BChLBU UIOSh FIMA OLI-KSL   כז כי-כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי-כסל
28 He has dwelt in desolate cities, in houses which no man would inhabit, which were ready to become heaps.   KCh UIShKUN ORIM NKChDUTh BThIM LE-IShBU LMU EShR AThOThDU LGLIM   כח וישכון ערים נכחדות בתים לא-ישבו למו אשר התעתדו לגלים
29 He shall not be rich, neither shall his substance continue, neither shall their produce bend to the earth.   KT LE-IOShR ULE-IQUM ChILU ULE-ITA LERTs MNLM   כט לא-יעשר ולא-יקום חילו ולא-יטה לארץ מנלם
30 He shall not depart out of darkness; the flame shall dry up his branches, and by the breath of His mouth shall he go away.   L LE-ISUR MNI-ChShK INQThU ThIBSh ShLABTh UISUR BRUCh FIU   ל לא-יסור מני-חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו
31 Let him not trust in vanity, deceiving himself; for vanity shall be his recompense.   LE EL-IEMN BShU NThOA KI-ShUE ThAIA ThMURThU   לא אל-יאמן בשו נתעה כי-שוא תהיה תמורתו
32 It shall be accomplished before his time, and his branch shall not be leafy.   LB BLE-IUMU ThMLE UKFThU LE RONNA   לב בלא-יומו תמלא וכפתו לא רעננה
33 He shall shake off his unripe grape as the vine, and shall cast off his flower as the olive.   LG IChMS KGFN BSRU UIShLK KZITh NTsThU   לג יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו
34 For the company of the godless shall be desolate, and fire shall consume the tents of bribery.   LD KI-ODTh ChNF GLMUD UESh EKLA EALI-ShChD   לד כי-עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי-שחד
35 They conceive mischief, and bring forth iniquity, and their belly prepares deceit.   LA ARA OML UILD EUN UBTNM ThKIN MRMA   לה הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18