1Samuel 25 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Samuel's Death

1 Samuel died; and all Israel gathered themselves together, and lamented him, and buried him in his house at Ramah. David arose, and went down to the wilderness of Paran.   E UIMTh ShMUEL UIQBTsU KL-IShREL UISFDU-LU UIQBRAU BBIThU BRMA UIQM DUD UIRD EL-MDBR FERN   א וימת שמואל ויקבצו כל-ישראל ויספדו-לו ויקברהו בביתו ברמה ויקם דוד וירד אל-מדבר פארן
2 There was a man in Maon, whose possessions were in Carmel; and the man was very great, and he had three thousand sheep, and a thousand goats; and he was shearing his sheep in Carmel.   B UEISh BMOUN UMOShAU BKRML UAEISh GDUL MED ULU TsEN ShLShTh-ELFIM UELF OZIM UIAI BGZZ ETh-TsENU BKRML   ב ואיש במעון ומעשהו בכרמל והאיש גדול מאד ולו צאן שלשת-אלפים ואלף עזים ויהי בגזז את-צאנו בכרמל
3 Now the name of the man was Nabal; and the name of his wife Abigail; and the woman was of good understanding, and of a beautiful form; but the man was churlish and evil in his doings; and he was of the house of Caleb.   G UShM AEISh NBL UShM EShThU EBGIL UAEShA TUBTh-ShKL UIFTh ThER UAEISh QShA URO MOLLIM UAUE KLBU (KLBI)   ג ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת-שכל ויפת תאר והאיש קשה ורע מעללים והוא כלבו (כלבי)
4 David heard in the wilderness that Nabal was shearing his sheep.   D UIShMO DUD BMDBR KI-GZZ NBL ETh-TsENU   ד וישמע דוד במדבר כי-גזז נבל את-צאנו
5 David sent ten young men, and David said to the young men: 'Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name;   A UIShLCh DUD OShRA NORIM UIEMR DUD LNORIM OLU KRMLA UBEThM EL-NBL UShELThM-LU BShMI LShLUM   ה וישלח דוד עשרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל-נבל ושאלתם-לו בשמי לשלום
6 and thus you shall say: All hail! and peace be both to you, and peace be to your house, and peace be to all that you have.   U UEMRThM KA LChI UEThA ShLUM UBIThK ShLUM UKL EShR-LK ShLUM   ו ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר-לך שלום
7 Now I have heard that you have shearers; your shepherds have now been with us, and we did them no hurt, neither was there aught missing to them, all the while they were in Carmel.   Z UOThA ShMOThI KI GZZIM LK OThA AROIM EShR-LK AIU OMNU LE AKLMNUM ULE-NFQD LAM MEUMA KL-IMI AIUThM BKRML   ז ועתה שמעתי כי גזזים לך עתה הרעים אשר-לך היו עמנו לא הכלמנום ולא-נפקד להם מאומה כל-ימי היותם בכרמל
8 Ask your young men, and they will tell you; wherefore let the young men find favour in your eyes; for we come on a good day; give, I pray you, whatsoever comes to your hand, to your servants, and to your son David.'   Ch ShEL ETh-NORIK UIGIDU LK UIMTsEU ANORIM ChN BOINIK KI-OL-IUM TUB BNU ThNA-NE ETh EShR ThMTsE IDK LOBDIK ULBNK LDUD   ח שאל את-נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי-על-יום טוב בנו תנה-נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד
9 When David's young men came, they spoke to Nabal according to all those words in the name of David, and ceased.   T UIBEU NORI DUD UIDBRU EL-NBL KKL-ADBRIM AELA BShM DUD UINUChU   ט ויבאו נערי דוד וידברו אל-נבל ככל-הדברים האלה בשם דוד וינוחו
10 Nabal answered David's servants, and said: 'Who is David? and who is the son of Jesse? there are many servants now-a-days that break away every man from his master;   I UION NBL ETh-OBDI DUD UIEMR MI DUD UMI BN-IShI AIUM RBU OBDIM AMThFRTsIM EISh MFNI EDNIU   י ויען נבל את-עבדי דוד ויאמר מי דוד ומי בן-ישי היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדניו
11 shall I then take my bread, and my water, and my flesh that I have killed for my shearers, and give it to men of whom I know not whence they are?'   IE ULQChThI ETh-LChMI UETh-MIMI UETh TBChThI EShR TBChThI LGZZI UNThThI LENShIM EShR LE IDOThI EI MZA AMA   יא ולקחתי את-לחמי ואת-מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה
12 So David's young men turned on their way, and went back, and came and told him according to all these words.   IB UIAFKU NORI-DUD LDRKM UIShBU UIBEU UIGDU LU KKL ADBRIM AELA   יב ויהפכו נערי-דוד לדרכם וישבו ויבאו ויגדו לו ככל הדברים האלה
13 David said to his men: 'Gird you on every man his sword.' They girded on every man his sword; and David also girded on his sword; and there went up after David about four hundred men; and two hundred abode by the baggage.   IG UIEMR DUD LENShIU ChGRU EISh ETh-ChRBU UIChGRU EISh ETh-ChRBU UIChGR GM-DUD ETh-ChRBU UIOLU EChRI DUD KERBO MEUTh EISh UMEThIM IShBU OL-AKLIM   יג ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש את-חרבו ויחגרו איש את-חרבו ויחגר גם-דוד את-חרבו ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש ומאתים ישבו על-הכלים
14 But one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying: 'Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master; and he flew on them.   ID ULEBIGIL EShTh NBL AGID NOR-EChD MANORIM LEMR ANA ShLCh DUD MLEKIM MAMDBR LBRK ETh-EDNINU UIOT BAM   יד ולאביגיל אשת נבל הגיד נער-אחד מהנערים לאמר הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את-אדנינו ויעט בהם
15 But the men were very good to us, and we were not hurt, neither missed we any thing, as long as we went with them, when we were in the fields;   TU UAENShIM TBIM LNU MED ULE AKLMNU ULE-FQDNU MEUMA KL-IMI AThALKNU EThM BAIUThNU BShDA   טו והאנשים טבים לנו מאד ולא הכלמנו ולא-פקדנו מאומה כל-ימי התהלכנו אתם בהיותנו בשדה
16 they were a wall to us both by night and by day, all the while we were with them keeping the sheep.   TZ ChUMA AIU OLINU GM-LILA GM-IUMM KL-IMI AIUThNU OMM ROIM ATsEN   טז חומה היו עלינו גם-לילה גם-יומם כל-ימי היותנו עמם רעים הצאן
17 Now therefore know and consider what you will do; for evil is determined against our master, and against all his house; for he is such a base fellow, that one cannot speak to him.'   IZ UOThA DOI UREI MA-ThOShI KI-KLThA AROA EL-EDNINU UOL KL-BIThU UAUE BN-BLIOL MDBR ELIU   יז ועתה דעי וראי מה-תעשי כי-כלתה הרעה אל-אדנינו ועל כל-ביתו והוא בן-בליעל מדבר אליו
18 Then Abigail made haste, and took two hundred loaves, and two bottles of wine, and five sheep ready dressed, and five measures of parched corn, and a hundred clusters of raisins, and two hundred cakes of figs, and laid them on asses.   ICh UThMAR EBUGIL (EBIGIL) UThQCh METhIM LChM UShNIM NBLI-IIN UChMSh TsEN OShUUTh (OShUIUTh) UChMSh SEIM QLI UMEA TsMQIM UMEThIM DBLIM UThShM OL-AChMRIM   יח ותמהר אבוגיל (אביגיל) ותקח מאתים לחם ושנים נבלי-יין וחמש צאן עשוות (עשויות) וחמש סאים קלי ומאה צמקים ומאתים דבלים ותשם על-החמרים
19 She said to her young men: 'Go on before me; behold, I come after you.' But she told not her husband Nabal.   IT UThEMR LNORIA OBRU LFNI ANNI EChRIKM BEA ULEIShA NBL LE AGIDA   יט ותאמר לנעריה עברו לפני הנני אחריכם באה ולאישה נבל לא הגידה
20 It was so, as she rode on her ass, and came down by the covert of the mountain, that, behold, David and his men came down towards her; and she met them.--   K UAIA AIE RKBTh OL-AChMUR UIRDTh BSThR AAR UANA DUD UENShIU IRDIM LQREThA UThFGSh EThM   כ והיה היא רכבת על-החמור וירדת בסתר ההר והנה דוד ואנשיו ירדים לקראתה ותפגש אתם
21 Now David had said: 'Surely in vain have I kept all that this fellow has in the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained to him; and he has returned me evil for good.   KE UDUD EMR EK LShQR ShMRThI ETh-KL-EShR LZA BMDBR ULE-NFQD MKL-EShR-LU MEUMA UIShB-LI ROA ThChTh TUBA   כא ודוד אמר אך לשקר שמרתי את-כל-אשר לזה במדבר ולא-נפקד מכל-אשר-לו מאומה וישב-לי רעה תחת טובה
22 God do so to the enemies of David, and more also, if I leave of all that pertain to him by the morning light so much as one male.'--   KB KA-IOShA ELAIM LEIBI DUD UKA ISIF EM-EShEIR MKL-EShR-LU OD-ABQR MShThIN BQIR   כב כה-יעשה אלהים לאיבי דוד וכה יסיף אם-אשאיר מכל-אשר-לו עד-הבקר משתין בקיר
23 When Abigail saw David, she made haste, and alighted from her ass, and fell before David on her face, and bowed down to the ground.   KG UThRE EBIGIL ETh-DUD UThMAR UThRD MOL AChMUR UThFL LEFI DUD OL-FNIA UThShThChU ERTs   כג ותרא אביגיל את-דוד ותמהר ותרד מעל החמור ותפל לאפי דוד על-פניה ותשתחו ארץ
24 She fell at his feet, and said: 'On me, my lord, on me be the iniquity; and let your handmaid, I pray you, speak in your ears, and hear you the words of your handmaid.   KD UThFL OL-RGLIU UThEMR BI-ENI EDNI AOUN UThDBR-NE EMThK BEZNIK UShMO ETh DBRI EMThK   כד ותפל על-רגליו ותאמר בי-אני אדני העון ותדבר-נא אמתך באזניך ושמע את דברי אמתך
25 Let not my lord, I pray you, regard this base fellow, even Nabal; for as his name is, so is he: Nabal is his name, and churlishness is with him; but I your handmaid saw not the young men of my lord, whom you didst send.   KA EL-NE IShIM EDNI ETh-LBU EL-EISh ABLIOL AZA OL-NBL KI KShMU KN-AUE NBL ShMU UNBLA OMU UENI EMThK LE REIThI ETh-NORI EDNI EShR ShLChTh   כה אל-נא ישים אדני את-לבו אל-איש הבליעל הזה על-נבל כי כשמו כן-הוא נבל שמו ונבלה עמו ואני אמתך לא ראיתי את-נערי אדני אשר שלחת
26 Now therefore, my lord, as IAUA lives, and as your soul lives, seeing IAUA has withholden you from bloodguiltiness, and from finding redress for yourself with your own hand, now therefore let your enemies, and them that seek evil to my lord, be as Nabal.   KU UOThA EDNI ChI-IAUA UChI-NFShK EShR MNOK IAUA MBUE BDMIM UAUShO IDK LK UOThA IAIU KNBL EIBIK UAMBQShIM EL-EDNI ROA   כו ועתה אדני חי-יהוה וחי-נפשך אשר מנעך יהוה מבוא בדמים והושע ידך לך ועתה יהיו כנבל איביך והמבקשים אל-אדני רעה
27 Now this present which your servant has brought to my lord, let it be given to the young men that follow my lord.   KZ UOThA ABRKA AZETh EShR-ABIE ShFChThK LEDNI UNThNA LNORIM AMThALKIM BRGLI EDNI   כז ועתה הברכה הזאת אשר-הביא שפחתך לאדני ונתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדני
28 Forgive, I pray you, the trespass of your handmaid; for IAUA will certainly make my lord a sure house, because my lord fights the battles of IAUA; and evil is not found in you all your days.   KCh ShE NE LFShO EMThK KI OShA-IOShA IAUA LEDNI BITh NEMN KI-MLChMUTh IAUA EDNI NLChM UROA LE-ThMTsE BK MIMIK   כח שא נא לפשע אמתך כי עשה-יעשה יהוה לאדני בית נאמן כי-מלחמות יהוה אדני נלחם ורעה לא-תמצא בך מימיך
29 Though man be risen up to pursue you, and to seek your soul, yet the soul of my lord shall be bound in the bundle of life with IAUA your God; and the souls of your enemies, them shall he sling out, as from the hollow of a sling.   KT UIQM EDM LRDFK ULBQSh ETh-NFShK UAIThA NFSh EDNI TsRURA BTsRUR AChIIM ETh IAUA ELAIK UETh NFSh EIBIK IQLONA BThUK KF AQLO   כט ויקם אדם לרדפך ולבקש את-נפשך והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את יהוה אלהיך ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע
30 It shall come to pass, when IAUA shall have done to my lord according to all the good that He has spoken concerning you, and shall have appointed you prince over Israel;   L UAIA KI-IOShA IAUA LEDNI KKL EShR-DBR ETh-ATUBA OLIK UTsUK LNGID OL-IShREL   ל והיה כי-יעשה יהוה לאדני ככל אשר-דבר את-הטובה עליך וצוך לנגיד על-ישראל
31 that this shall be no stumbling-block to you, nor offence of heart to my lord, either that you have shed blood without cause, or that my lord has found redress for himself. When IAUA shall have dealt well with my lord, then remember your handmaid.'   LE ULE ThAIA ZETh LK LFUQA ULMKShUL LB LEDNI ULShFK-DM ChNM ULAUShIO EDNI LU UAITB IAUA LEDNI UZKRTh ETh-EMThK   לא ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדני ולשפך-דם חנם ולהושיע אדני לו והיטב יהוה לאדני וזכרת את-אמתך
32 David said to Abigail: 'Blessed be IAUA, the God of Israel, who sent you this day to meet me;   LB UIEMR DUD LEBIGL BRUK IAUA ELAI IShREL EShR ShLChK AIUM AZA LQREThI   לב ויאמר דוד לאביגל ברוך יהוה אלהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי
33 and blessed be your discretion, and blessed be you, that have kept me this day from bloodguiltiness, and from finding redress for myself with mine own hand.   LG UBRUK TOMK UBRUKA ETh EShR KLThNI AIUM AZA MBUE BDMIM UAShO IDI LI   לג וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי
34 For in very deed, as IAUA, the God of Israel, lives, who has withholden me from hurting you, except you hadst made haste and come to meet me, surely there had not been left to Nabal by the morning light so much as one male.'   LD UEULM ChI-IAUA ELAI IShREL EShR MNONI MARO EThK KI LULI MARTh UThBEThI (UThBETh) LQREThI KI EM-NUThR LNBL OD-EUR ABQR MShThIN BQIR   לד ואולם חי-יהוה אלהי ישראל אשר מנעני מהרע אתך כי לולי מהרת ותבאתי (ותבאת) לקראתי כי אם-נותר לנבל עד-אור הבקר משתין בקיר
35 So David received of her hand that which she had brought him; and he said to her: 'Go up in peace to your house; see, I have hearkened to your voice, and have accepted your person.'   LA UIQCh DUD MIDA ETh EShR-ABIEA LU ULA EMR OLI LShLUM LBIThK REI ShMOThI BQULK UEShE FNIK   לה ויקח דוד מידה את אשר-הביאה לו ולה אמר עלי לשלום לביתך ראי שמעתי בקולך ואשא פניך
36 Abigail came to Nabal; and, behold, he held a feast in his house, like the feast of a king; and Nabal's heart was merry within him, for he was very drunken; wherefore she told him nothing, less or more, until the morning light.   LU UThBE EBIGIL EL-NBL UANA-LU MShThA BBIThU KMShThA AMLK ULB NBL TUB OLIU UAUE ShKR OD-MED ULE-AGIDA LU DBR QTN UGDUL OD-EUR ABQR   לו ותבא אביגיל אל-נבל והנה-לו משתה בביתו כמשתה המלך ולב נבל טוב עליו והוא שכר עד-מאד ולא-הגידה לו דבר קטן וגדול עד-אור הבקר
37 It came to pass in the morning, when the wine was gone out of Nabal, that his wife told him these things, and his heart died within him, and he became as a stone.   LZ UIAI BBQR BTsETh AIIN MNBL UThGD-LU EShThU ETh-ADBRIM AELA UIMTh LBU BQRBU UAUE AIA LEBN   לז ויהי בבקר בצאת היין מנבל ותגד-לו אשתו את-הדברים האלה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן
38 It came to pass about ten days after, that IAUA smote Nabal, so that he died.   LCh UIAI KOShRTh AIMIM UIGF IAUA ETh-NBL UIMTh   לח ויהי כעשרת הימים ויגף יהוה את-נבל וימת
39 When David heard that Nabal was dead, he said: 'Blessed be IAUA, that has pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and has kept back His servant from evil; and the evil-doing of Nabal has IAUA returned on his own head.' David sent and spoke concerning Abigail, to take her to him to wife.   LT UIShMO DUD KI MTh NBL UIEMR BRUK IAUA EShR RB ETh-RIB ChRFThI MID NBL UETh-OBDU ChShK MROA UETh ROTh NBL AShIB IAUA BREShU UIShLCh DUD UIDBR BEBIGIL LQChThA LU LEShA   לט וישמע דוד כי מת נבל ויאמר ברוך יהוה אשר רב את-ריב חרפתי מיד נבל ואת-עבדו חשך מרעה ואת רעת נבל השיב יהוה בראשו וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשה
40 When the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spoke to her, saying: 'David has sent us to you, to take you to him to wife.'   M UIBEU OBDI DUD EL-EBIGIL AKRMLA UIDBRU ELIA LEMR DUD ShLChNU ELIK LQChThK LU LEShA   מ ויבאו עבדי דוד אל-אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אליך לקחתך לו לאשה
41 She arose, and bowed down with her face to the earth, and said: 'Behold, your handmaid is a servant to wash the feet of the servants of my lord.'   ME UThQM UThShThChU EFIM ERTsA UThEMR ANA EMThK LShFChA LRChTs RGLI OBDI EDNI   מא ותקם ותשתחו אפים ארצה ותאמר הנה אמתך לשפחה לרחץ רגלי עבדי אדני
42 Abigail hastened, and arose, and rode on an ass, with five damsels of hers that followed her; and she went after the messengers of David, and became his wife.   MB UThMAR UThQM EBIGIL UThRKB OL-AChMUR UChMSh NORThIA AALKUTh LRGLA UThLK EChRI MLEKI DUD UThAI-LU LEShA   מב ותמהר ותקם אביגיל ותרכב על-החמור וחמש נערתיה ההלכות לרגלה ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי-לו לאשה
43 David also took Ahinoam of Jezreel; and they became both of them his wives.   MG UETh-EChINOM LQCh DUD MIZROEL UThAIIN GM-ShThIAN LU LNShIM   מג ואת-אחינעם לקח דוד מיזרעאל ותהיין גם-שתיהן לו לנשים
44 Now Saul had given Michal his daughter, David's wife, to Palti the son of Laish, who was of Gallim.   MD UShEUL NThN ETh-MIKL BThU EShTh DUD LFLTI BN-LISh EShR MGLIM   מד ושאול נתן את-מיכל בתו אשת דוד לפלטי בן-ליש אשר מגלים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18