1Samuel 18 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jonathan and David

1 It came to pass, when he had made an end of speaking to Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.   E UIAI KKLThU LDBR EL-ShEUL UNFSh IAUNThN NQShRA BNFSh DUD UIEABU (UIEABAU) IAUNThN KNFShU   א ויהי ככלתו לדבר אל-שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו (ויאהבהו) יהונתן כנפשו
2 Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.   B UIQChAU ShEUL BIUM AAUE ULE NThNU LShUB BITh EBIU   ב ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו
3 Then Jonathan made a covenant with David, because he loved him as his own soul.   G UIKRTh IAUNThN UDUD BRITh BEABThU EThU KNFShU   ג ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו
4 Jonathan stripped himself of the robe that was on him, and gave it to David, and his apparel, even to his sword, and to his bow, and to his girdle.   D UIThFShT IAUNThN ETh-AMOIL EShR OLIU UIThNAU LDUD UMDIU UOD-ChRBU UOD-QShThU UOD-ChGRU   ד ויתפשט יהונתן את-המעיל אשר עליו ויתנהו לדוד ומדיו ועד-חרבו ועד-קשתו ועד-חגרו
5 David went out; whithersoever Saul sent him, he had good success; and Saul set him over the men of war; and it was good in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servants.   A UITsE DUD BKL EShR IShLChNU ShEUL IShKIL UIShMAU ShEUL OL ENShI AMLChMA UIITB BOINI KL-AOM UGM BOINI OBDI ShEUL   ה ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל וישמהו שאול על אנשי המלחמה וייטב בעיני כל-העם וגם בעיני עבדי שאול
6 It came to pass as they came, when David returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all the cities of Israel, singing and dancing, to meet king Saul, with tambourines, with joy, and with three-stringed instruments.   U UIAI BBUEM BShUB DUD MAKUTh ETh-AFLShThI UThTsENA ANShIM MKL-ORI IShREL LShUR (LShIR) UAMChLUTh LQRETh ShEUL AMLK BThFIM BShMChA UBShLShIM   ו ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את-הפלשתי ותצאנה הנשים מכל-ערי ישראל לשור (לשיר) והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים
7 The women sang one to another in their play, and said: Saul has slain his thousands, and David his ten thousands.   Z UThONINA ANShIM AMShChQUTh UThEMRN AKA ShEUL BELFU UDUD BRBBThIU   ז ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן הכה שאול באלפו ודוד ברבבתיו
8 Saul was very wroth, and this saying displeased him; and he said: 'They have ascribed to David ten thousands, and to me they have ascribed but thousands; and all he lacks is the kingdom!'   Ch UIChR LShEUL MED UIRO BOINIU ADBR AZA UIEMR NThNU LDUD RBBUTh ULI NThNU AELFIM UOUD LU EK AMLUKA   ח ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה
9 Saul eyed David from that day and forward.   T UIAI ShEUL OUN (OUIN) ETh-DUD MAIUM AAUE UALEA   ט ויהי שאול עון (עוין) את-דוד מהיום ההוא והלאה
10 It came to pass on the morrow, that an evil spirit from God came mightily on Saul, and he raved in the middle of the house; and David played with his hand, as he did day by day; and Saul had his spear in his hand.   I UIAI MMChRTh UThTsLCh RUCh ELAIM ROA EL-ShEUL UIThNBE BThUK-ABITh UDUD MNGN BIDU KIUM BIUM UAChNITh BID-ShEUL   י ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל-שאול ויתנבא בתוך-הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד-שאול
11 Saul cast the spear; for he said: 'I will smite David even to the wall.' David stepped aside out of his presence twice.   IE UITL ShEUL ETh-AChNITh UIEMR EKA BDUD UBQIR UISB DUD MFNIU FOMIM   יא ויטל שאול את-החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר ויסב דוד מפניו פעמים
12 Saul was afraid of David, because IAUA was with him, and was departed from Saul.   IB UIRE ShEUL MLFNI DUD KI-AIA IAUA OMU UMOM ShEUL SR   יב וירא שאול מלפני דוד כי-היה יהוה עמו ומעם שאול סר
13 Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a thousand; and he went out and came in before the people.   IG UISRAU ShEUL MOMU UIShMAU LU ShR-ELF UITsE UIBE LFNI AOM   יג ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר-אלף ויצא ויבא לפני העם
14 David had great success in all his ways; and IAUA was with him.   ID UIAI DUD LKL-DRKU MShKIL UIAUA OMU   יד ויהי דוד לכל-דרכו משכיל ויהוה עמו
15 When Saul saw that he had great success, he stood in awe of him.   TU UIRE ShEUL EShR-AUE MShKIL MED UIGR MFNIU   טו וירא שאול אשר-הוא משכיל מאד ויגר מפניו
16 But all Israel and Judah loved David; for he went out and came in before them.   TZ UKL-IShREL UIAUDA EAB ETh-DUD KI-AUE IUTsE UBE LFNIAM   טז וכל-ישראל ויהודה אהב את-דוד כי-הוא יוצא ובא לפניהם
17 Saul said to David: 'Behold my elder daughter Merab, her will I give you to wife; only be you valiant for me, and fight IAUA's battles.' For Saul said: 'Let not my hand be on him, but let the hand of the Philistines be on him.'   IZ UIEMR ShEUL EL-DUD ANA BThI AGDULA MRB EThA EThN-LK LEShA EK AIA-LI LBN-ChIL UALChM MLChMUTh IAUA UShEUL EMR EL-ThAI IDI BU UThAI-BU ID-FLShThIM   יז ויאמר שאול אל-דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן-לך לאשה אך היה-לי לבן-חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל-תהי ידי בו ותהי-בו יד-פלשתים
18 David said to Saul: 'Who am I, and what is my life, or my father's family in Israel, that I should be son-in-law to the king?'   ICh UIEMR DUD EL-ShEUL MI ENKI UMI ChII MShFChTh EBI BIShREL KI-EAIA ChThN LMLK   יח ויאמר דוד אל-שאול מי אנכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי-אהיה חתן למלך
19 But it came to pass at the time when Merab Saul's daughter should have been given to David, that she was given to Adriel the Meholathite to wife.   IT UIAI BOTh ThTh ETh-MRB BTh-ShEUL LDUD UAIE NThNA LODRIEL AMChLThI LEShA   יט ויהי בעת תת את-מרב בת-שאול לדוד והיא נתנה לעדריאל המחלתי לאשה
20 Michal Saul's daughter loved David; and they told Saul, and the thing pleased him.   K UThEAB MIKL BTh-ShEUL ETh-DUD UIGDU LShEUL UIShR ADBR BOINIU   כ ותאהב מיכל בת-שאול את-דוד ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו
21 Saul said: 'I will give him her, that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him.' Wherefore Saul said to David: 'You shall this day be my son-in-law through the one of the twain.'   KE UIEMR ShEUL EThNNA LU UThAI-LU LMUQSh UThAI-BU ID-FLShThIM UIEMR ShEUL EL-DUD BShThIM ThThChThN BI AIUM   כא ויאמר שאול אתננה לו ותהי-לו למוקש ותהי-בו יד-פלשתים ויאמר שאול אל-דוד בשתים תתחתן בי היום
22 Saul commanded his servants: 'Speak with David secretly, and say: Behold, the king has delight in you, and all his servants love you; now therefore be the king's son-in-law.'   KB UITsU ShEUL ETh-OBDU DBRU EL-DUD BLT LEMR ANA ChFTs BK AMLK UKL-OBDIU EABUK UOThA AThChThN BMLK   כב ויצו שאול את-עבדו דברו אל-דוד בלט לאמר הנה חפץ בך המלך וכל-עבדיו אהבוך ועתה התחתן במלך
23 Saul's servants spoke those words in the ears of David. David said: 'Seems it to you a light thing to be the king's son-in-law, seeing that I am a poor man, and lightly esteemed?'   KG UIDBRU OBDI ShEUL BEZNI DUD ETh-ADBRIM AELA UIEMR DUD ANQLA BOINIKM AThChThN BMLK UENKI EISh-RSh UNQLA   כג וידברו עבדי שאול באזני דוד את-הדברים האלה ויאמר דוד הנקלה בעיניכם התחתן במלך ואנכי איש-רש ונקלה
24 The servants of Saul told him, saying: 'On this manner spoke David.'   KD UIGDU OBDI ShEUL LU LEMR KDBRIM AELA DBR DUD   כד ויגדו עבדי שאול לו לאמר כדברים האלה דבר דוד
25 Saul said: 'Thus shall you say to David: The king desires not any dowry, but a hundred foreskins of the Philistines, to be avenged of the king's enemies.' For Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines.   KA UIEMR ShEUL KA-ThEMRU LDUD EIN-ChFTs LMLK BMAR KI BMEA ORLUTh FLShThIM LANQM BEIBI AMLK UShEUL ChShB LAFIL ETh-DUD BID-FLShThIM   כה ויאמר שאול כה-תאמרו לדוד אין-חפץ למלך במהר כי במאה ערלות פלשתים להנקם באיבי המלך ושאול חשב להפיל את-דוד ביד-פלשתים
26 When his servants told David these words, it pleased David well to be the king's son-in-law. The days were not expired;   KU UIGDU OBDIU LDUD ETh-ADBRIM AELA UIShR ADBR BOINI DUD LAThChThN BMLK ULE MLEU AIMIM   כו ויגדו עבדיו לדוד את-הדברים האלה וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים
27 and David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines two hundred men; and David brought their foreskins, and they gave them in full number to the king, that he might be the king's son-in-law. Saul gave him Michal his daughter to wife.   KZ UIQM DUD UILK AUE UENShIU UIK BFLShThIM METhIM EISh UIBE DUD ETh-ORLThIAM UIMLEUM LMLK LAThChThN BMLK UIThN-LU ShEUL ETh-MIKL BThU LEShA   כז ויקם דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלשתים מאתים איש ויבא דוד את-ערלתיהם וימלאום למלך להתחתן במלך ויתן-לו שאול את-מיכל בתו לאשה
28 Saul saw and knew that IAUA was with David; and Michal Saul's daughter loved him.   KCh UIRE ShEUL UIDO KI IAUA OM-DUD UMIKL BTh-ShEUL EABThAU   כח וירא שאול וידע כי יהוה עם-דוד ומיכל בת-שאול אהבתהו
29 Saul was yet the more afraid of David; and Saul was David's enemy continually.   KT UIESF ShEUL LRE MFNI DUD OUD UIAI ShEUL EIB ETh-DUD KL-AIMIM   כט ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את-דוד כל-הימים
30 Then the princes of the Philistines went forth; and it came to pass, as often as they went forth, that David prospered more than all the servants of Saul; so that his name was much set by.   L UITsEU ShRI FLShThIM UIAI MDI TsEThM ShKL DUD MKL OBDI ShEUL UIIQR ShMU MED   ל ויצאו שרי פלשתים ויהי מדי צאתם שכל דוד מכל עבדי שאול וייקר שמו מאד

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18