1Samuel 30 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

David's Victory over the Amalekites

1 It came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had made a raid on the South, and on Ziklag, and had smitten Ziklag, and burned it with fire;   E UIAI BBE DUD UENShIU TsQLG BIUM AShLIShI UOMLQI FShTU EL-NGB UEL-TsQLG UIKU ETh-TsQLG UIShRFU EThA BESh   א ויהי בבא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי ועמלקי פשטו אל-נגב ואל-צקלג ויכו את-צקלג וישרפו אתה באש
2 and had taken captive the women and all that were therein, both small and great; they slew not any, but carried them off, and went their way.   B UIShBU ETh-ANShIM EShR-BA MQTN UOD-GDUL LE AMIThU EISh UINAGU UILKU LDRKM   ב וישבו את-הנשים אשר-בה מקטן ועד-גדול לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם
3 When David and his men came to the city, behold, it was burned with fire; and their wives, and their sons, and their daughters, were taken captives.   G UIBE DUD UENShIU EL-AOIR UANA ShRUFA BESh UNShIAM UBNIAM UBNThIAM NShBU   ג ויבא דוד ואנשיו אל-העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנתיהם נשבו
4 Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept, until they had no more power to weep.   D UIShE DUD UAOM EShR-EThU ETh-QULM UIBKU OD EShR EIN-BAM KCh LBKUTh   ד וישא דוד והעם אשר-אתו את-קולם ויבכו עד אשר אין-בהם כח לבכות
5 David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.   A UShThI NShI-DUD NShBU EChINOM AIZROLITh UEBIGIL EShTh NBL AKRMLI   ה ושתי נשי-דוד נשבו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי
6 David was greatly distressed; for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters; but David strengthened himself in IAUA his God.   U UThTsR LDUD MED KI-EMRU AOM LSQLU KI-MRA NFSh KL-AOM EISh OL-BNU UOL-BNThIU UIThChZQ DUD BIAUA ELAIU   ו ותצר לדוד מאד כי-אמרו העם לסקלו כי-מרה נפש כל-העם איש על-בנו ועל-בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו
7 David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech: 'I pray you, bring me hither the ephod.' Abiathar brought thither the ephod to David.   Z UIEMR DUD EL-EBIThR AKAN BN-EChIMLK AGIShA-NE LI AEFUD UIGSh EBIThR ETh-AEFUD EL-DUD   ז ויאמר דוד אל-אביתר הכהן בן-אחימלך הגישה-נא לי האפוד ויגש אביתר את-האפוד אל-דוד
8 David inquired of IAUA, saying: 'Shall I pursue after this troop? shall I overtake them?' He answered him: 'Pursue; for you shall surely overtake them, and shall without fail recover all.'   Ch UIShEL DUD BIAUA LEMR ERDF EChRI AGDUD-AZA AEShGNU UIEMR LU RDF KI-AShG ThShIG UATsL ThTsIL   ח וישאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד-הזה האשגנו ויאמר לו רדף כי-השג תשיג והצל תציל
9 So David went, he and the six hundred men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed.   T UILK DUD AUE UShSh-MEUTh EISh EShR EThU UIBEU OD-NChL ABShUR UANUThRIM OMDU   ט וילך דוד הוא ושש-מאות איש אשר אתו ויבאו עד-נחל הבשור והנותרים עמדו
10 But David pursued, he and four hundred men; for two hundred stayed behind, who were so faint that they could not go over the brook Besor.   I UIRDF DUD AUE UERBO-MEUTh EISh UIOMDU METhIM EISh EShR FGRU MOBR ETh-NChL ABShUR   י וירדף דוד הוא וארבע-מאות איש ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את-נחל הבשור
11 They found an Egyptian in the field, and brought him to David, and gave him bread, and he did eat; and they gave him water to drink;   IE UIMTsEU EISh-MTsRI BShDA UIQChU EThU EL-DUD UIThNU-LU LChM UIEKL UIShQAU MIM   יא וימצאו איש-מצרי בשדה ויקחו אתו אל-דוד ויתנו-לו לחם ויאכל וישקהו מים
12 and they gave him a piece of a cake of figs, and two clusters of raisins; and when he had eaten, his spirit came back to him; for he had eaten no bread, nor drunk any water, three days and three nights.   IB UIThNU-LU FLCh DBLA UShNI TsMQIM UIEKL UThShB RUChU ELIU KI LE-EKL LChM ULE-ShThA MIM ShLShA IMIM UShLShA LILUTh   יב ויתנו-לו פלח דבלה ושני צמקים ויאכל ותשב רוחו אליו כי לא-אכל לחם ולא-שתה מים שלשה ימים ושלשה לילות
13 David said to him: 'To whom belong you? and whence are you?' He said: 'I am a young Egyptian, servant to an Amalekite; and my master left me, because three days ago I fell sick.   IG UIEMR LU DUD LMI-EThA UEI MZA EThA UIEMR NOR MTsRI ENKI OBD LEISh OMLQI UIOZBNI EDNI KI ChLIThI AIUM ShLShA   יג ויאמר לו דוד למי-אתה ואי מזה אתה ויאמר נער מצרי אנכי עבד לאיש עמלקי ויעזבני אדני כי חליתי היום שלשה
14 We made a raid on the South of the Cherethites, and on that which belongs to Judah, and on the South of Caleb; and we burned Ziklag with fire.'   ID ENChNU FShTNU NGB AKRThI UOL-EShR LIAUDA UOL-NGB KLB UETh-TsQLG ShRFNU BESh   יד אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל-אשר ליהודה ועל-נגב כלב ואת-צקלג שרפנו באש
15 David said to him: 'Will you bring me down to this troop?' He said: 'Swear to me by God, that you will neither kill me, nor deliver me up into the hands of my master, and I will bring you down to this troop.'   TU UIEMR ELIU DUD AThURDNI EL-AGDUD AZA UIEMR AShBOA LI BELAIM EM-ThMIThNI UEM-ThSGRNI BID-EDNI UEURDK EL-AGDUD AZA   טו ויאמר אליו דוד התורדני אל-הגדוד הזה ויאמר השבעה לי באלהים אם-תמיתני ואם-תסגרני ביד-אדני ואורדך אל-הגדוד הזה
16 When he had brought him down, behold, they were spread abroad over all the ground, eating and drinking, and feasting, because of all the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines, and out of the land of Judah.   TZ UIRDAU UANA NTShIM OL-FNI KL-AERTs EKLIM UShThIM UChGGIM BKL AShLL AGDUL EShR LQChU MERTs FLShThIM UMERTs IAUDA   טז וירדהו והנה נטשים על-פני כל-הארץ אכלים ושתים וחגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה
17 David smote them from the twilight even to the evening of the next day; and there escaped not a man of them, save four hundred young men, who rode on camels and fled.   IZ UIKM DUD MANShF UOD-AORB LMChRThM ULE-NMLT MAM EISh KI EM-ERBO MEUTh EISh-NOR EShR-RKBU OL-AGMLIM UINSU   יז ויכם דוד מהנשף ועד-הערב למחרתם ולא-נמלט מהם איש כי אם-ארבע מאות איש-נער אשר-רכבו על-הגמלים וינסו
18 David recovered all that the Amalekites had taken; and David rescued his two wives.   ICh UITsL DUD ETh KL-EShR LQChU OMLQ UETh-ShThI NShIU ATsIL DUD   יח ויצל דוד את כל-אשר לקחו עמלק ואת-שתי נשיו הציל דוד
19 There was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil, nor any thing that they had taken to them; David brought back all.   IT ULE NODR-LAM MN-AQTN UOD-AGDUL UOD-BNIM UBNUTh UMShLL UOD KL-EShR LQChU LAM AKL AShIB DUD   יט ולא נעדר-להם מן-הקטן ועד-הגדול ועד-בנים ובנות ומשלל ועד כל-אשר לקחו להם הכל השיב דוד
20 David took all the flocks and the herds, which they drove before those other cattle, and said: 'This is David's spoil.'   K UIQCh DUD ETh-KL-ATsEN UABQR NAGU LFNI AMQNA AAUE UIEMRU ZA ShLL DUD   כ ויקח דוד את-כל-הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא ויאמרו זה שלל דוד
21 David came to the two hundred men, who were so faint that they could not follow David, whom also they had made to abide at the brook Besor; and they went forth to meet David, and to meet the people that were with him; and when David came near to the people, he saluted them.   KE UIBE DUD EL-METhIM AENShIM EShR-FGRU MLKTh EChRI DUD UIShIBM BNChL ABShUR UITsEU LQRETh DUD ULQRETh AOM EShR-EThU UIGSh DUD ETh-AOM UIShEL LAM LShLUM   כא ויבא דוד אל-מאתים האנשים אשר-פגרו מלכת אחרי דוד וישיבם בנחל הבשור ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר-אתו ויגש דוד את-העם וישאל להם לשלום
22 Then answered all the wicked men and base fellows, of those that went with David, and said: 'Because they went not with us, we will not give them aught of the spoil that we have recovered, save to every man his wife and his children, that they may lead them away, and depart.'   KB UION KL-EISh-RO UBLIOL MAENShIM EShR ALKU OM-DUD UIEMRU ION EShR LE-ALKU OMI LE-NThN LAM MAShLL EShR ATsLNU KI-EM-EISh ETh-EShThU UETh-BNIU UINAGU UILKU   כב ויען כל-איש-רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם-דוד ויאמרו יען אשר לא-הלכו עמי לא-נתן להם מהשלל אשר הצלנו כי-אם-איש את-אשתו ואת-בניו וינהגו וילכו
23 Then said David: 'You shall not do so, my brethren, with that which IAUA has given to us, who has preserved us, and delivered the troop that came against us into our hand.   KG UIEMR DUD LE-ThOShU KN EChI ETh EShR-NThN IAUA LNU UIShMR EThNU UIThN ETh-AGDUD ABE OLINU BIDNU   כג ויאמר דוד לא-תעשו כן אחי את אשר-נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את-הגדוד הבא עלינו בידנו
24 Who will hearken to you in this matter? for as is the share of him that goes down to the battle, so shall be the share of him that tarries by the baggage; they shall share alike.'   KD UMI IShMO LKM LDBR AZA KI KChLQ AIRD BMLChMA UKChLQ AIShB OL-AKLIM IChDU IChLQU   כד ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על-הכלים יחדו יחלקו
25 It was so from that day forward, that he made it a statute and an ordinance for Israel to this day.   KA UIAI MAIUM AAUE UMOLA UIShMA LChQ ULMShFT LIShREL OD AIUM AZA   כה ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה
26 When David came to Ziklag, he sent of the spoil to the elders of Judah, even to his friends, saying: 'Behold a present for you of the spoil of the enemies of IAUA';   KU UIBE DUD EL-TsQLG UIShLCh MAShLL LZQNI IAUDA LROAU LEMR ANA LKM BRKA MShLL EIBI IAUA   כו ויבא דוד אל-צקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמר הנה לכם ברכה משלל איבי יהוה
27 to them that were in Beth-el, and to them that were in Ramoth of the South, and to them that were in Jattir;   KZ LEShR BBITh-EL ULEShR BRMUTh-NGB ULEShR BIThR   כז לאשר בבית-אל ולאשר ברמות-נגב ולאשר ביתר
28 and to them that were in Aroer, and to them that were in Siphmoth, and to them that were in Eshtemoa;   KCh ULEShR BOROR ULEShR BShFMUTh ULEShR BEShThMO   כח ולאשר בערער ולאשר בשפמות ולאשר באשתמע
29 and to them that were in Racal, and to them that were in the cities of the Jerahmeelites, and to them that were in the cities of the Kenites;   KT ULEShR BRKL ULEShR BORI AIRChMELI ULEShR BORI AQINI   כט ולאשר ברכל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בערי הקיני
30 and to them that were in Hormah, and to them that were in Bor-ashan, and to them that were in Athach;   L ULEShR BChRMA ULEShR BBUR-OShN ULEShR BOThK   ל ולאשר בחרמה ולאשר בבור-עשן ולאשר בעתך
31 and to them that were in Hebron, and to all the places where David himself and his men were wont to haunt.   LE ULEShR BChBRUN ULKL-AMQMUTh EShR- AThALK-ShM DUD AUE UENShIU   לא ולאשר בחברון ולכל-המקמות אשר- התהלך-שם דוד הוא ואנשיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18