1Samuel 10 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Saul among Prophets

1 Then Samuel took the vial of oil, and poured it on his head, and kissed him, and said: 'Is it not that IAUA has anointed you to be prince over His inheritance?   E UIQCh ShMUEL ETh-FK AShMN UITsQ OL-REShU UIShQAU UIEMR ALUE KI-MShChK IAUA OL-NChLThU LNGID   א ויקח שמואל את-פך השמן ויצק על-ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי-משחך יהוה על-נחלתו לנגיד
2 When you are departed from me to-day, then you shall find two men by the tomb of Rachel, in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say to you: The asses which you went to seek are found; and, lo, your father has left off caring for the asses, and is anxious concerning you, saying: What shall I do for my son?   B BLKThK AIUM MOMDI UMTsETh ShNI ENShIM OM-QBRTh RChL BGBUL BNIMN BTsLTsCh UEMRU ELIK NMTsEU AEThNUTh EShR ALKTh LBQSh UANA NTSh EBIK ETh-DBRI AEThNUTh UDEG LKM LEMR MA EOShA LBNI   ב בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם-קברת רחל בגבול בנימן בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתנות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את-דברי האתנות ודאג לכם לאמר מה אעשה לבני
3 Then shall you go on forward from there, and you shall come to the terebinth of Tabor, and there shall meet you there three men going up to God to Beth-el, one carrying three kids, and another carrying three loaves of bread, and another carrying a bottle of wine.   G UChLFTh MShM UALEA UBETh OD-ELUN ThBUR UMTsEUK ShM ShLShA ENShIM OLIM EL-AELAIM BITh-EL EChD NShE ShLShA GDIIM UEChD NShE ShLShTh KKRUTh LChM UEChD NShE NBL-IIN   ג וחלפת משם והלאה ובאת עד-אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל-האלהים בית-אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל-יין
4 They will salute you, and give you two cakes of bread; which you shall receive of their hand.   D UShELU LK LShLUM UNThNU LK ShThI-LChM ULQChTh MIDM   ד ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי-לחם ולקחת מידם
5 After that you shall come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines; and it shall come to pass, when you are come thither to the city, that you shall meet a band of prophets coming down from the high place with a psaltery, and a tambourine, and a pipe, and a harp, before them; and they will be prophesying.   A EChR KN ThBUE GBOTh AELAIM EShR-ShM NTsBI FLShThIM UIAI KBEK ShM AOIR UFGOTh ChBL NBEIM IRDIM MABMA ULFNIAM NBL UThF UChLIL UKNUR UAMA MThNBEIM   ה אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר-שם נצבי פלשתים ויהי כבאך שם העיר ופגעת חבל נבאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים
6 The spirit of IAUA will come mightily on you, and you shall prophesy with them, and shall be turned into another man.   U UTsLChA OLIK RUCh IAUA UAThNBITh OMM UNAFKTh LEISh EChR   ו וצלחה עליך רוח יהוה והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר
7 Let it be, when these signs are come to you, that you do as your hand shall find; for God is with you.   Z UAIA KI ThBEINA (ThBENA) AEThUTh AELA LK OShA LK EShR ThMTsE IDK KI AELAIM OMK   ז והיה כי תבאינה (תבאנה) האתות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידך כי האלהים עמך
8 You shall go down before me to Gilgal; and, behold, I will come down to you, to offer burnt-offerings, and to sacrifice sacrifices of peace-offerings; seven days shall you tarry, till I come to you, and tell you what you shall do.'   Ch UIRDTh LFNI AGLGL UANA ENKI IRD ELIK LAOLUTh OLUTh LZBCh ZBChI ShLMIM ShBOTh IMIM ThUChL OD-BUEI ELIK UAUDOThI LK ETh EShR ThOShA   ח וירדת לפני הגלגל והנה אנכי ירד אליך להעלות עלות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד-בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה
9 It was so, that when he had turned his back to go from Samuel, God gave him another heart; and all those signs came to pass that day.   T UAIA KAFNThU ShKMU LLKTh MOM ShMUEL UIAFK-LU ELAIM LB EChR UIBEU KL-AEThUTh AELA BIUM AAUE   ט והיה כהפנתו שכמו ללכת מעם שמואל ויהפך-לו אלהים לב אחר ויבאו כל-האתות האלה ביום ההוא
10 When they came thither to the hill, behold, a band of prophets met him; and the spirit of God came mightily on him, and he prophesied among them.   I UIBEU ShM AGBOThA UANA ChBL-NBEIM LQREThU UThTsLCh OLIU RUCh ELAIM UIThNBE BThUKM   י ויבאו שם הגבעתה והנה חבל-נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם
11 It came to pass, when all that knew him beforetime saw that, behold, he prophesied with the prophets, then the people said one to another: 'What is this that is come to the son of Kish? Is Saul also among the prophets?'   IE UIAI KL-IUDOU METhMUL ShLShM UIREU UANA OM-NBEIM NBE UIEMR AOM EISh EL-ROAU MA-ZA AIA LBN-QISh AGM ShEUL BNBIEIM   יא ויהי כל-יודעו מאתמול שלשם ויראו והנה עם-נבאים נבא ויאמר העם איש אל-רעהו מה-זה היה לבן-קיש הגם שאול בנביאים
12 One of the same place answered and said: 'Who is their father?' Therefore it became a proverb: 'Is Saul also among the prophets?'   IB UION EISh MShM UIEMR UMI EBIAM OL-KN AIThA LMShL AGM ShEUL BNBEIM   יב ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על-כן היתה למשל הגם שאול בנבאים
13 When he had made an end of prophesying, he came to the high place.   IG UIKL MAThNBUTh UIBE ABMA   יג ויכל מהתנבות ויבא הבמה
14 Saul's uncle said to him and to his servant: 'Whither went you?' He said: 'To seek the asses; and when we saw that they were not found, we came to Samuel.'   ID UIEMR DUD ShEUL ELIU UEL-NORU EN ALKThM UIEMR LBQSh ETh-AEThNUTh UNREA KI-EIN UNBUE EL-ShMUEL   יד ויאמר דוד שאול אליו ואל-נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את-האתנות ונראה כי-אין ונבוא אל-שמואל
15 Saul's uncle said: 'Tell me, I pray you, what Samuel said to you.'   TU UIEMR DUD ShEUL AGIDA-NE LI MA-EMR LKM ShMUEL   טו ויאמר דוד שאול הגידה-נא לי מה-אמר לכם שמואל
16 Saul said to his uncle: 'He told us plainly that the asses were found.' But concerning the matter of the kingdom, whereof Samuel spoke, he told him not.   TZ UIEMR ShEUL EL-DUDU AGD AGID LNU KI NMTsEU AEThNUTh UETh-DBR AMLUKA LE-AGID LU EShR EMR ShMUEL   טז ויאמר שאול אל-דודו הגד הגיד לנו כי נמצאו האתנות ואת-דבר המלוכה לא-הגיד לו אשר אמר שמואל
17 Samuel called the people together to IAUA to Mizpah.   IZ UITsOQ ShMUEL ETh-AOM EL-IAUA AMTsFA   יז ויצעק שמואל את-העם אל-יהוה המצפה
18 He said to the children of Israel: 'Thus says IAUA, the God of Israel: I brought up Israel out of Egypt, and I delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all the kingdoms that oppressed you.   ICh UIEMR EL-BNI IShREL KA-EMR IAUA ELAI IShREL ENKI AOLIThI ETh-IShREL MMTsRIM UETsIL EThKM MID MTsRIM UMID KL-AMMLKUTh ALChTsIM EThKM   יח ויאמר אל-בני ישראל כה-אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי את-ישראל ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל-הממלכות הלחצים אתכם
19 But you have this day rejected your God, who Himself saves you out of all your calamities and your distresses; and you have said to Him: Nay, but set a king over us. Now therefore present yourselves before IAUA by your tribes, and by your thousands.'   IT UEThM AIUM MESThM ETh-ELAIKM EShR-AUE MUShIO LKM MKL-ROUThIKM UTsRThIKM UThEMRU LU KI-MLK ThShIM OLINU UOThA AThITsBU LFNI IAUA LShBTIKM ULELFIKM   יט ואתם היום מאסתם את-אלהיכם אשר-הוא מושיע לכם מכל-רעותיכם וצרתיכם ותאמרו לו כי-מלך תשים עלינו ועתה התיצבו לפני יהוה לשבטיכם ולאלפיכם
20 So Samuel brought all the tribes of Israel near, and the tribe of Benjamin was taken.   K UIQRB ShMUEL ETh KL-ShBTI IShREL UILKD ShBT BNIMN   כ ויקרב שמואל את כל-שבטי ישראל וילכד שבט בנימן
21 He brought the tribe of Benjamin near by their families, and the family of the Matrites was taken; and Saul the son of Kish was taken; but when they sought him, he could not be found.   KE UIQRB ETh-ShBT BNIMN LMShFChThU UThLKD MShFChTh AMTRI UILKD ShEUL BN-QISh UIBQShAU ULE NMTsE   כא ויקרב את-שבט בנימן למשפחתו ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן-קיש ויבקשהו ולא נמצא
22 Therefore they asked of IAUA further: 'Is there yet a man come hither?' IAUA answered: 'Behold, he has hid himself among the baggage.'   KB UIShELU-OUD BIAUA ABE OUD ALM EISh UIEMR IAUA ANA-AUE NChBE EL-AKLIM   כב וישאלו-עוד ביהוה הבא עוד הלם איש ויאמר יהוה הנה-הוא נחבא אל-הכלים
23 They ran and fetched him there; and when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulders and upward.   KG UIRTsU UIQChAU MShM UIThITsB BThUK AOM UIGBA MKL-AOM MShKMU UMOLA   כג וירצו ויקחהו משם ויתיצב בתוך העם ויגבה מכל-העם משכמו ומעלה
24 Samuel said to all the people: 'See you him whom IAUA has chosen, that there is none like him among all the people?' All the people shouted, and said: 'Long live the king.'   KD UIEMR ShMUEL EL-KL-AOM AREIThM EShR BChR-BU IAUA KI EIN KMAU BKL-AOM UIROU KL-AOM UIEMRU IChI AMLK   כד ויאמר שמואל אל-כל-העם הראיתם אשר בחר-בו יהוה כי אין כמהו בכל-העם וירעו כל-העם ויאמרו יחי המלך
25 Then Samuel told the people the manner of the kingdom, and wrote it in a book, and laid it up before IAUA. Samuel sent all the people away, every man to his house.   KA UIDBR ShMUEL EL-AOM ETh MShFT AMLKA UIKThB BSFR UINCh LFNI IAUA UIShLCh ShMUEL ETh-KL-AOM EISh LBIThU   כה וידבר שמואל אל-העם את משפט המלכה ויכתב בספר וינח לפני יהוה וישלח שמואל את-כל-העם איש לביתו
26 Saul also went to his house to Gibeah; and there went with him the men of valour, whose hearts God had touched.   KU UGM-ShEUL ALK LBIThU GBOThA UILKU OMU AChIL EShR-NGO ELAIM BLBM   כו וגם-שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר-נגע אלהים בלבם
27 But certain base fellows said: 'How shall this man save us?' They despised him, and brought him no present. But he was as one that held his peace.   KZ UBNI BLIOL EMRU MA-IShONU ZA UIBZAU ULE-ABIEU LU MNChA UIAI KMChRISh   כז ובני בליעל אמרו מה-ישענו זה ויבזהו ולא-הביאו לו מנחה ויהי כמחריש

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18