1Samuel 2 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hannah's Song of Thanksgiving

1 Hannah prayed, and said: my heart rejoices in IAUA, my horn is exalted in IAUA; my mouth is enlarged over mine enemies; because I rejoice in Your salvation.   E UThThFLL ChNA UThEMR OLTs LBI BIAUA RMA QRNI BIAUA RChB FI OL-EUIBI KI ShMChThI BIShUOThK   א ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על-אויבי כי שמחתי בישועתך
2 There is none holy as IAUA, for there is none beside You; neither is there any rock like our God.   B EIN-QDUSh KIAUA KI EIN BLThK UEIN TsUR KELAINU   ב אין-קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו
3 Increase not exceeding proud talk; let not arrogancy come out of your mouth; for IAUA is a God of knowledge, and by Him actions are weighed.   G EL-ThRBU ThDBRU GBAA GBAA ITsE OThQ MFIKM KI EL DOUTh IAUA ULE (ULU) NThKNU OLLUTh   ג אל-תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא (ולו) נתכנו עללות
4 The bows of the mighty men are broken, and they that stumbled are girded with strength.   D QShTh GBRIM ChThIM UNKShLIM EZRU ChIL   ד קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל
5 They that were full have hired out themselves for bread; and they that were hungry have ceased; while the barren has borne seven, she that had many children has languished.   A ShBOIM BLChM NShKRU UROBIM ChDLU OD-OQRA ILDA ShBOA URBTh BNIM EMLLA   ה שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד-עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה
6 IAUA kills, and makes alive; He brings down to the grave, and brings up.   U IAUA MMITh UMChIA MURID ShEUL UIOL   ו יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל
7 IAUA makes poor, and makes rich; He brings low, He also lifts up.   Z IAUA MURISh UMOShIR MShFIL EF-MRUMM   ז יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף-מרומם
8 He raises up the poor out of the dust, He lifts up the needy from the dung-hill, to make them sit with princes, and inherit the throne of glory; for the pillars of the earth are IAUA'S, and He has set the world on them.   Ch MQIM MOFR DL MEShFTh IRIM EBIUN LAUShIB OM-NDIBIM UKSE KBUD INChLM KI LIAUA MTsQI ERTs UIShTh OLIAM ThBL   ח מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם-נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל
9 He will keep the feet of His holy ones, but the wicked shall be put to silence in darkness; for not by strength shall man prevail.   T RGLI ChSIDU IShMR URShOIM BChShK IDMU KI-LE BKCh IGBR-EISh   ט רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי-לא בכח יגבר-איש
10 They that strive with IAUA shall be broken to pieces; against them will He thunder in heaven; IAUA will judge the ends of the earth; and He will give strength to His king, and exalt the horn of His anointed.   I IAUA IChThU MRIBU OLU BShMIM IROM IAUA IDIN EFSI-ERTs UIThN-OZ LMLKU UIRM QRN MShIChU   י יהוה יחתו מריבו עלו בשמים ירעם יהוה ידין אפסי-ארץ ויתן-עז למלכו וירם קרן משיחו
11 Elkanah went to Ramah to his house. The child did minister to IAUA before Eli the priest.   IE UILK ELQNA ARMThA OL-BIThU UANOR AIA MShRTh ETh-IAUA ETh-FNI OLI AKAN   יא וילך אלקנה הרמתה על-ביתו והנער היה משרת את-יהוה את-פני עלי הכהן
12 Now the sons of Eli were base men; they knew not IAUA.   IB UBNI OLI BNI BLIOL LE IDOU ETh-IAUA   יב ובני עלי בני בליעל לא ידעו את-יהוה
13 The custom of the priests with the people was, that, when any man offered sacrifice, the priest's servant came, while the flesh was in seething, with a flesh-hook of three teeth in his band;   IG UMShFT AKANIM ETh-AOM KL-EISh ZBCh ZBCh UBE NOR AKAN KBShL ABShR UAMZLG ShLSh AShNIM BIDU   יג ומשפט הכהנים את-העם כל-איש זבח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלש השנים בידו
14 and he struck it into the pan, or kettle, or caldron, or pot; all that the flesh-hook brought up the priest took therewith. So they did to all the Israelites that came thither in Shiloh.   ID UAKA BKIUR EU BDUD EU BQLChTh EU BFRUR KL EShR IOLA AMZLG IQCh AKAN BU KKA IOShU LKL-IShREL ABEIM ShM BShLA   יד והכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור כל אשר יעלה המזלג יקח הכהן בו ככה יעשו לכל-ישראל הבאים שם בשלה
15 Yes, before the fat was made to smoke, the priest's servant came, and said to the man that sacrificed: 'Give flesh to roast for the priest; for he will not have sodden flesh of you, but raw.'   TU GM BTRM IQTRUN ETh-AChLB UBE NOR AKAN UEMR LEISh AZBCh ThNA BShR LTsLUTh LKAN ULE-IQCh MMK BShR MBShL KI EM-ChI   טו גם בטרם יקטרון את-החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא-יקח ממך בשר מבשל כי אם-חי
16 If the man said to him: 'Let the fat be made to smoke first of all, and then take as much as your soul desires'; then he would say: 'Nay, but you shall give it me now; and if not, I will take it by force.'   TZ UIEMR ELIU AEISh QTR IQTIRUN KIUM AChLB UQCh-LK KEShR ThEUA NFShK UEMR LU (LE) KI OThA ThThN UEM-LE LQChThI BChZQA   טז ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח-לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו (לא) כי עתה תתן ואם-לא לקחתי בחזקה
17 The sin of the young men was very great before IAUA; for the men dealt contemptuously with the offering of IAUA.   IZ UThAI ChTETh ANORIM GDULA MED ETh-FNI IAUA KI NETsU AENShIM ETh MNChTh IAUA   יז ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את-פני יהוה כי נאצו האנשים את מנחת יהוה
18 But Samuel ministered before IAUA, being a child, girded with a linen ephod.   ICh UShMUEL MShRTh ETh-FNI IAUA NOR ChGUR EFUD BD   יח ושמואל משרת את-פני יהוה נער חגור אפוד בד
19 Moreover his mother made him a little robe, and brought it to him from year to year, when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice.   IT UMOIL QTN ThOShA-LU EMU UAOLThA LU MIMIM IMIMA BOLUThA ETh-EIShA LZBCh ETh-ZBCh AIMIM   יט ומעיל קטן תעשה-לו אמו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את-אישה לזבח את-זבח הימים
20 Eli would bless Elkanah and his wife, and say: 'IAUA give you seed of this woman for the loan which was lent to IAUA.' They would go to their own home.   K UBRK OLI ETh-ELQNA UETh-EShThU UEMR IShM IAUA LK ZRO MN-AEShA AZETh ThChTh AShELA EShR ShEL LIAUA UALKU LMQUMU   כ וברך עלי את-אלקנה ואת-אשתו ואמר ישם יהוה לך זרע מן-האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל ליהוה והלכו למקומו
21 So IAUA remembered Hannah, and she conceived, and bore three sons and two daughters. The child Samuel grew before IAUA.   KE KI-FQD IAUA ETh-ChNA UThAR UThLD ShLShA-BNIM UShThI BNUTh UIGDL ANOR ShMUEL OM-IAUA   כא כי-פקד יהוה את-חנה ותהר ותלד שלשה-בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם-יהוה
22 Now Eli was very old; and he heard all that his sons did to all Israel, and how that they lay with the women that did service at the door of the tent of Holy Days.   KB UOLI ZQN MED UShMO ETh KL-EShR IOShUN BNIU LKL-IShREL UETh EShR-IShKBUN ETh-ANShIM ATsBEUTh FThCh EAL MUOD   כב ועלי זקן מאד ושמע את כל-אשר יעשון בניו לכל-ישראל ואת אשר-ישכבון את-הנשים הצבאות פתח אהל מועד
23 He said to them: 'Why do you such things? for I hear evil reports concerning you from all this people.   KG UIEMR LAM LMA ThOShUN KDBRIM AELA EShR ENKI ShMO ETh-DBRIKM ROIM METh KL-AOM ELA   כג ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנכי שמע את-דבריכם רעים מאת כל-העם אלה
24 Nay, my sons; for it is no good report which I hear IAUA's people do spread abroad.   KD EL BNI KI LUE-TUBA AShMOA EShR ENKI ShMO MOBRIM OM-IAUA   כד אל בני כי לוא-טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם-יהוה
25 If one man sin against another, God shall judge him; but if a man sin against IAUA, who shall entreat for him?' But they hearkened not to the voice of their father, because IAUA would slay them.   KA EM-IChTE EISh LEISh UFLLU ELAIM UEM LIAUA IChTE-EISh MI IThFLL-LU ULE IShMOU LQUL EBIAM KI-ChFTs IAUA LAMIThM   כה אם-יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא-איש מי יתפלל-לו ולא ישמעו לקול אביהם כי-חפץ יהוה להמיתם
26 The child Samuel grew on, and increased in favour both with IAUA, and also with men.   KU UANOR ShMUEL ALK UGDL UTUB GM OM-IAUA UGM OM-ENShIM   כו והנער שמואל הלך וגדל וטוב גם עם-יהוה וגם עם-אנשים
27 There came a man of God to Eli, and said to him: 'Thus says IAUA: Did I reveal Myself to the house of your father, when they were in Egypt in bondage to Pharaoh's house?   KZ UIBE EISh-ELAIM EL-OLI UIEMR ELIU KA EMR IAUA ANGLA NGLIThI EL-BITh EBIK BAIUThM BMTsRIM LBITh FROA   כז ויבא איש-אלהים אל-עלי ויאמר אליו כה אמר יהוה הנגלה נגליתי אל-בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה
28 Did I choose him out of all the tribes of Israel to be My priest, to go up to Mine altar, to burn incense, to wear an ephod before Me? and did I give to the house of your father all the offerings of the children of Israel made by fire?   KCh UBChR EThU MKL-ShBTI IShREL LI LKAN LOLUTh OL-MZBChI LAQTIR QTRTh LShETh EFUD LFNI UEThNA LBITh EBIK ETh-KL-EShI BNI IShREL   כח ובחר אתו מכל-שבטי ישראל לי לכהן לעלות על-מזבחי להקטיר קטרת לשאת אפוד לפני ואתנה לבית אביך את-כל-אשי בני ישראל
29 Wherefore kick you at My sacrifice and at Mine offering, which I have commanded in My habitation; and honor your sons above Me, to make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel My people?   KT LMA ThBOTU BZBChI UBMNChThI EShR TsUIThI MOUN UThKBD ETh-BNIK MMNI LABRIEKM MREShITh KL-MNChTh IShREL LOMI   כט למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר צויתי מעון ותכבד את-בניך ממני להבריאכם מראשית כל-מנחת ישראל לעמי
30 Therefore IAUA, the God of Israel, says: I said indeed that your house, and the house of your father, should walk before Me for ever; but now IAUA says: Be it far from Me: for them that honour Me I will honour, and they that despise Me shall be lightly esteemed.   L LKN NEM-IAUA ELAI IShREL EMUR EMRThI BIThK UBITh EBIK IThALKU LFNI OD-OULM UOThA NEM-IAUA ChLILA LI KI-MKBDI EKBD UBZI IQLU   ל לכן נאם-יהוה אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד-עולם ועתה נאם-יהוה חלילה לי כי-מכבדי אכבד ובזי יקלו
31 Behold, the days come, that I will cut off your arm, and the arm of your father's house, that there shall not be an old man in your house.   LE ANA IMIM BEIM UGDOThI ETh-ZROK UETh-ZRO BITh EBIK MAIUTh ZQN BBIThK   לא הנה ימים באים וגדעתי את-זרעך ואת-זרע בית אביך מהיות זקן בביתך
32 You shall behold a rival in My habitation, in all the good which shall be done to Israel; and there shall not be an old man in your house for ever.   LB UABTTh TsR MOUN BKL EShR-IITIB ETh-IShREL ULE-IAIA ZQN BBIThK KL-AIMIM   לב והבטת צר מעון בכל אשר-ייטיב את-ישראל ולא-יהיה זקן בביתך כל-הימים
33 Yet will I not cut off every man of your from Mine altar, to make your eyes to fail, and your heart to languish; and all the increase of your house shall die young men.   LG UEISh LE-EKRITh LK MOM MZBChI LKLUTh ETh-OINIK ULEDIB ETh-NFShK UKL-MRBITh BIThK IMUThU ENShIM   לג ואיש לא-אכרית לך מעם מזבחי לכלות את-עיניך ולאדיב את-נפשך וכל-מרבית ביתך ימותו אנשים
34 This shall be the sign to you, that which shall come on your two sons, on Hophni and Phinehas: in one day they shall die both of them.   LD UZA-LK AEUTh EShR IBE EL-ShNI BNIK EL-ChFNI UFINChS BIUM EChD IMUThU ShNIAM   לד וזה-לך האות אשר יבא אל-שני בניך אל-חפני ופינחס ביום אחד ימותו שניהם
35 I will raise Me up a faithful priest, that shall do according to that which is in My heart and in My mind; and I will build him a sure house; and he shall walk before Mine anointed for ever.   LA UAQIMThI LI KAN NEMN KEShR BLBBI UBNFShI IOShA UBNIThI LU BITh NEMN UAThALK LFNI-MShIChI KL-AIMIM   לה והקימתי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני-משיחי כל-הימים
36 It shall come to pass, that every one that is left in your house shall come and bow down to him for a piece of silver and a loaf of bread, and shall say: Put me, I pray you, into one of the priests' offices, that I may eat a morsel of bread.'   LU UAIA KL-ANUThR BBIThK IBUE LAShThChUTh LU LEGURTh KSF UKKR-LChM UEMR SFChNI NE EL-EChTh AKANUTh LEKL FTh-LChM   לו והיה כל-הנותר בביתך יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר-לחם ואמר ספחני נא אל-אחת הכהנות לאכל פת-לחם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18