1Samuel 9 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Saul's Search

1 Now there was a man of Benjamin, whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Becorath, the son of Aphiah, the son of a Benjamite, a mighty man of valour.   E UIAI-EISh MBN IMIN (MBNIMIN) UShMU QISh BN-EBIEL BN-TsRUR BN-BKURTh BN-EFICh BN-EISh IMINI GBUR ChIL   א ויהי-איש מבן ימין (מבנימין) ושמו קיש בן-אביאל בן-צרור בן-בכורת בן-אפיח בן-איש ימיני גבור חיל
2 He had a son, whose name was Saul, young and goodly, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he: from his shoulders and upward he was higher than any of the people.   B ULU-AIA BN UShMU ShEUL BChUR UTUB UEIN EISh MBNI IShREL TUB MMNU MShKMU UMOLA GBA MKL-AOM   ב ולו-היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל-העם
3 Now the asses of Kish Saul's father were lost. Kish said to Saul his son: 'Take now one of the servants with you, and arise, go seek the asses.'   G UThEBDNA AEThNUTh LQISh EBI ShEUL UIEMR QISh EL-ShEUL BNU QCh-NE EThK ETh-EChD MANORIM UQUM LK BQSh ETh-AEThNTh   ג ותאבדנה האתנות לקיש אבי שאול ויאמר קיש אל-שאול בנו קח-נא אתך את-אחד מהנערים וקום לך בקש את-האתנת
4 He passed through the hill-country of Ephraim, and passed through the land of Shalishah, but they found them not; then they passed through the land of Shaalim, and there they were not; and he passed through the land of the Benjamites, but they found them not.   D UIOBR BAR-EFRIM UIOBR BERTs-ShLShA ULE MTsEU UIOBRU BERTs-ShOLIM UEIN UIOBR BERTs-IMINI ULE MTsEU   ד ויעבר בהר-אפרים ויעבר בארץ-שלשה ולא מצאו ויעברו בארץ-שעלים ואין ויעבר בארץ-ימיני ולא מצאו
5 When they were come to the land of Zuph, Saul said to his servant that was with him: 'Come and let us return; unless my father leave caring for the asses, and become anxious concerning us.'   A AMA BEU BERTs TsUF UShEUL EMR LNORU EShR-OMU LKA UNShUBA FN-IChDL EBI MN-AEThNUTh UDEG LNU   ה המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר-עמו לכה ונשובה פן-יחדל אבי מן-האתנות ודאג לנו
6 He said to him: 'Behold now, there is in this city a man of God, and he is a man that is held in honour; all that he says comes surely to pass; now let us go thither; peradventure he can tell us concerning our journey whereon we go.'   U UIEMR LU ANA-NE EISh-ELAIM BOIR AZETh UAEISh NKBD KL EShR-IDBR BUE IBUE OThA NLKA ShM EULI IGID LNU ETh-DRKNU EShR-ALKNU OLIA   ו ויאמר לו הנה-נא איש-אלהים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר-ידבר בוא יבוא עתה נלכה שם אולי יגיד לנו את-דרכנו אשר-הלכנו עליה
7 Then said Saul to his servant: 'But, behold, if we go, what shall we bring the man? for the bread is spent in our vessels, and there is not a present to bring to the man of God; what have we?'   Z UIEMR ShEUL LNORU UANA NLK UMA-NBIE LEISh KI ALChM EZL MKLINU UThShURA EIN-LABIE LEISh AELAIM MA EThNU   ז ויאמר שאול לנערו והנה נלך ומה-נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה אין-להביא לאיש האלהים מה אתנו
8 The servant answered Saul again, and said: 'Behold, I have in my hand the fourth part of a shekel of silver, that will I give to the man of God, to tell us our way.'--   Ch UISF ANOR LONUTh ETh-ShEUL UIEMR ANA NMTsE BIDI RBO ShQL KSF UNThThI LEISh AELAIM UAGID LNU ETh-DRKNU   ח ויסף הנער לענות את-שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את-דרכנו
9 Beforetime in Israel, when a man went to inquire of God, thus he said: 'Come and let us go to the seer'; for he that is now called a prophet was beforetime called a seer.--   T LFNIM BIShREL KA-EMR AEISh BLKThU LDRUSh ELAIM LKU UNLKA OD-AREA KI LNBIE AIUM IQRE LFNIM AREA   ט לפנים בישראל כה-אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד-הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה
10 Then said Saul to his servant: 'Well said; come, let us go.' So they went to the city where the man of God was.   I UIEMR ShEUL LNORU TUB DBRK LKA NLKA UILKU EL-AOIR EShR-ShM EISh AELAIM   י ויאמר שאול לנערו טוב דברך לכה נלכה וילכו אל-העיר אשר-שם איש האלהים
11 As they went up the ascent to the city, they found young maidens going out to draw water, and said to them: 'Is the seer here?'   IE AMA OLIM BMOLA AOIR UAMA MTsEU NORUTh ITsEUTh LShEB MIM UIEMRU LAN AISh BZA AREA   יא המה עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשאב מים ויאמרו להן היש בזה הראה
12 They answered them, and said: 'He is; behold, he is before you; make haste now, for he is come to-day into the city; for the people have a sacrifice to-day in the high place.   IB UThONINA EUThM UThEMRNA ISh ANA LFNIK MAR OThA KI AIUM BE LOIR KI ZBCh AIUM LOM BBMA   יב ותענינה אותם ותאמרנה יש הנה לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה
13 As soon as you are come into the city, you shall straightway find him, before he go up to the high place to eat; for the people will not eat until he come, because he does bless the sacrifice; and afterwards they eat that are bidden. Now therefore get you up; for at this time you shall find him.'   IG KBEKM AOIR KN ThMTsEUN EThU BTRM IOLA ABMThA LEKL KI LE-IEKL AOM OD-BEU KI-AUE IBRK AZBCh EChRI-KN IEKLU AQREIM UOThA OLU KI-EThU KAIUM ThMTsEUN EThU   יג כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא-יאכל העם עד-באו כי-הוא יברך הזבח אחרי-כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי-אתו כהיום תמצאון אתו
14 They went up to the city; and as they came within the city, behold, Samuel came out toward them, to go up to the high place.   ID UIOLU AOIR AMA BEIM BThUK AOIR UANA ShMUEL ITsE LQREThM LOLUTh ABMA   יד ויעלו העיר המה באים בתוך העיר והנה שמואל יצא לקראתם לעלות הבמה
15 Now IAUA had revealed to Samuel a day before Saul came, saying:   TU UIAUA GLA ETh-EZN ShMUEL IUM EChD LFNI BUE-ShEUL LEMR   טו ויהוה גלה את-אזן שמואל יום אחד לפני בוא-שאול לאמר
16 'To-morrow about this time I will send you a man out of the land of Benjamin, and you shall anoint him to be prince over My people Israel, and he shall save My people out of the hand of the Philistines; for I have looked on My people, because their cry is come to Me.'   TZ KOTh MChR EShLCh ELIK EISh MERTs BNIMN UMShChThU LNGID OL-OMI IShREL UAUShIO ETh-OMI MID FLShThIM KI REIThI ETh-OMI KI BEA TsOQThU ELI   טז כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד על-עמי ישראל והושיע את-עמי מיד פלשתים כי ראיתי את-עמי כי באה צעקתו אלי
17 When Samuel saw Saul, IAUA spoke to him: 'Behold the man of whom I said to you: This same shall have authority over My people.'   IZ UShMUEL REA ETh-ShEUL UIAUA ONAU ANA AEISh EShR EMRThI ELIK ZA IOTsR BOMI   יז ושמואל ראה את-שאול ויהוה ענהו הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצר בעמי
18 Then Saul drew near to Samuel in the gate, and said: 'Tell me, I pray you, where the seer's house is.'   ICh UIGSh ShEUL ETh-ShMUEL BThUK AShOR UIEMR AGIDA-NE LI EI-ZA BITh AREA   יח ויגש שאול את-שמואל בתוך השער ויאמר הגידה-נא לי אי-זה בית הראה
19 Samuel answered Saul, and said: 'I am the seer; go up before me to the high place, for you shall eat with me to-day; and in the morning I will let you go, and will tell you all that is in your heart.   IT UION ShMUEL ETh-ShEUL UIEMR ENKI AREA OLA LFNI ABMA UEKLThM OMI AIUM UShLChThIK BBQR UKL EShR BLBBK EGID LK   יט ויען שמואל את-שאול ויאמר אנכי הראה עלה לפני הבמה ואכלתם עמי היום ושלחתיך בבקר וכל אשר בלבבך אגיד לך
20 As for your asses that were lost three days ago, set not your mind on them; for they are found. On whom is all the desire of Israel? Is it not on you, and on all your father's house?'   K ULEThNUTh AEBDUTh LK AIUM ShLShTh AIMIM EL-ThShM ETh-LBK LAM KI NMTsEU ULMI KL-ChMDTh IShREL ALUE LK ULKL BITh EBIK   כ ולאתנות האבדות לך היום שלשת הימים אל-תשם את-לבך להם כי נמצאו ולמי כל-חמדת ישראל הלוא לך ולכל בית אביך
21 Saul answered and said: 'Am not I a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel? and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? wherefore then speak you to me after this manner?'   KE UION ShEUL UIEMR ALUE BN-IMINI ENKI MQTNI ShBTI IShREL UMShFChThI ATsORA MKL-MShFChUTh ShBTI BNIMN ULMA DBRTh ELI KDBR AZA   כא ויען שאול ויאמר הלוא בן-ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצערה מכל-משפחות שבטי בנימן ולמה דברת אלי כדבר הזה
22 Samuel took Saul and his servant, and brought them into the chamber, and made them sit in the chiefest place among them that were bidden, who were about thirty persons.   KB UIQCh ShMUEL ETh-ShEUL UETh-NORU UIBIEM LShKThA UIThN LAM MQUM BRESh AQRUEIM UAMA KShLShM EISh   כב ויקח שמואל את-שאול ואת-נערו ויביאם לשכתה ויתן להם מקום בראש הקרואים והמה כשלשם איש
23 Samuel said to the cook: 'Bring the portion which I gave you, of which I said to you: Set it by you.'   KG UIEMR ShMUEL LTBCh ThNA ETh-AMNA EShR NThThI LK EShR EMRThI ELIK ShIM EThA OMK   כג ויאמר שמואל לטבח תנה את-המנה אשר נתתי לך אשר אמרתי אליך שים אתה עמך
24 The cook took up the thigh, and that which was on it, and set it before Saul. [Samuel] said: 'Behold that which has been reserved! set it before you and eat; because to the appointed time has it been kept for you, for I said: I have invited the people.' So Saul did eat with Samuel that day.   KD UIRM ATBCh ETh-AShUQ UAOLIA UIShM LFNI ShEUL UIEMR ANA ANShER ShIM-LFNIK EKL KI LMUOD ShMUR-LK LEMR AOM QREThI UIEKL ShEUL OM-ShMUEL BIUM AAUE   כד וירם הטבח את-השוק והעליה וישם לפני שאול ויאמר הנה הנשאר שים-לפניך אכל כי למועד שמור-לך לאמר העם קראתי ויאכל שאול עם-שמואל ביום ההוא
25 When they were come down from the high place into the city, he spoke with Saul on the housetop.   KA UIRDU MABMA AOIR UIDBR OM-ShEUL OL-AGG   כה וירדו מהבמה העיר וידבר עם-שאול על-הגג
26 They arose early; and it came to pass about the break of day, that Samuel called to Saul on the housetop, saying: 'Up, that I may send you away.' Saul arose, and they went out both of them, he and Samuel, abroad.   KU UIShKMU UIAI KOLUTh AShChR UIQRE ShMUEL EL-ShEUL AGG (AGGA) LEMR QUMA UEShLChK UIQM ShEUL UITsEU ShNIAM AUE UShMUEL AChUTsA   כו וישכמו ויהי כעלות השחר ויקרא שמואל אל-שאול הגג (הגגה) לאמר קומה ואשלחך ויקם שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה
27 As they were going down at the end of the city, Samuel said to Saul: 'Bid the servant pass on before us--and he passed on--but stand you still at this time, that I may cause you to hear the word of God.'   KZ AMA IURDIM BQTsA AOIR UShMUEL EMR EL-ShEUL EMR LNOR UIOBR LFNINU UIOBR UEThA OMD KIUM UEShMIOK ETh-DBR ELAIM   כז המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל-שאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשמיעך את-דבר אלהים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18