1Samuel 23 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

David Delivers Keilah

1 They told David, saying: 'Behold, the Philistines are fighting against Keilah, and they rob the threshing-floors.'   E UIGDU LDUD LEMR ANA FLShThIM NLChMIM BQOILA UAMA ShSIM ETh-AGRNUTh   א ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את-הגרנות
2 Therefore David inquired of IAUA, saying: 'Shall I go and smite these Philistines?' IAUA said to David: 'Go, and smite the Philistines, and save Keilah.'   B UIShEL DUD BIAUA LEMR AELK UAKIThI BFLShThIM AELA UIEMR IAUA EL-DUD LK UAKITh BFLShThIM UAUShOTh ETh-QOILA   ב וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ויאמר יהוה אל-דוד לך והכית בפלשתים והושעת את-קעילה
3 David's men said to him: 'Behold, we are afraid here in Judah; how much more then if we go to Keilah against the armies of the Philistines?'   G UIEMRU ENShI DUD ELIU ANA ENChNU FA BIAUDA IREIM UEF KI-NLK QOLA EL-MORKUTh FLShThIM   ג ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי-נלך קעלה אל-מערכות פלשתים
4 Then David inquired of IAUA yet again. IAUA answered him and said: 'Arise, go down to Keilah; for I will deliver the Philistines into your hand.'   D UIUSF OUD DUD LShEUL BIAUA UIONAU IAUA UIEMR QUM RD QOILA KI-ENI NThN ETh-FLShThIM BIDK   ד ויוסף עוד דוד לשאול ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי-אני נתן את-פלשתים בידך
5 David and his men went to Keilah, and fought with the Philistines, and brought away their cattle, and slew them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah.   A UILK DUD UENShU QOILA UILChM BFLShThIM UINAG ETh-MQNIAM UIK BAM MKA GDULA UIShO DUD ETh IShBI QOILA   ה וילך דוד ואנשו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את-מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה
6 It came to pass, when Abiathar the son of Ahimelech fled to David to Keilah, that he came down with an ephod in his hand.   U UIAI BBRCh EBIThR BN-EChIMLK EL-DUD QOILA EFUD IRD BIDU   ו ויהי בברח אביתר בן-אחימלך אל-דוד קעילה אפוד ירד בידו
7 It was told Saul that David was come to Keilah. Saul said: 'God has delivered him into my hand; for he is shut in, by entering into a town that has gates and bars.'   Z UIGD LShEUL KI-BE DUD QOILA UIEMR ShEUL NKR EThU ELAIM BIDI KI NSGR LBUE BOIR DLThIM UBRICh   ז ויגד לשאול כי-בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח
8 Saul summoned all the people to war, to go down to Keilah, to besiege David and his men.   Ch UIShMO ShEUL ETh-KL-AOM LMLChMA LRDTh QOILA LTsUR EL-DUD UEL-ENShIU   ח וישמע שאול את-כל-העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל-דוד ואל-אנשיו
9 David knew that Saul devised mischief against him; and he said to Abiathar the priest: 'Bring hither the ephod.'   T UIDO DUD KI OLIU ShEUL MChRISh AROA UIEMR EL-EBIThR AKAN AGIShA AEFUD   ט וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל-אביתר הכהן הגישה האפוד
10 Then said David: 'O IAUA, the God of Israel, Your servant has surely heard that Saul seeks to come to Keilah, to destroy the city for my sake.   I UIEMR DUD IAUA ELAI IShREL ShMO ShMO OBDK KI-MBQSh ShEUL LBUE EL-QOILA LShChTh LOIR BOBURI   י ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כי-מבקש שאול לבוא אל-קעילה לשחת לעיר בעבורי
11 Will the men of Keilah deliver me up into his hand? will Saul come down, as Your servant has heard?' O IAUA, the God of Israel, I beseech You, tell Your servant.' IAUA said: 'He will come down.'   IE AISGRNI BOLI QOILA BIDU AIRD ShEUL KEShR ShMO OBDK IAUA ELAI IShREL AGD-NE LOBDK UIEMR IAUA IRD   יא היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה אלהי ישראל הגד-נא לעבדך ויאמר יהוה ירד
12 Then said David: 'Will the men of Keilah deliver up me and my men into the hand of Saul?' IAUA said: 'They will deliver you up.'   IB UIEMR DUD AISGRU BOLI QOILA EThI UETh-ENShI BID-ShEUL UIEMR IAUA ISGIRU   יב ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת-אנשי ביד-שאול ויאמר יהוה יסגירו
13 Then David and his men, who were about six hundred, arose and departed out of Keilah, and went whithersoever they could go. It was told Saul that David was escaped from Keilah; and he forbore to go forth.   IG UIQM DUD UENShIU KShSh-MEUTh EISh UITsEU MQOLA UIThALKU BEShR IThALKU ULShEUL AGD KI-NMLT DUD MQOILA UIChDL LTsETh   יג ויקם דוד ואנשיו כשש-מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי-נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת
14 David abode in the wilderness in the strongholds, and remained in the hill-country in the wilderness of Ziph. Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand.   ID UIShB DUD BMDBR BMTsDUTh UIShB BAR BMDBR-ZIF UIBQShAU ShEUL KL-AIMIM ULE-NThNU ELAIM BIDU   יד וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר-זיף ויבקשהו שאול כל-הימים ולא-נתנו אלהים בידו
15 David saw that Saul was come out to seek his life; and David was in the wilderness of Ziph in the wood.   TU UIRE DUD KI-ITsE ShEUL LBQSh ETh-NFShU UDUD BMDBR-ZIF BChRShA   טו וירא דוד כי-יצא שאול לבקש את-נפשו ודוד במדבר-זיף בחרשה
16 Jonathan Saul's son arose, and went to David into the wood, and strengthened his hand in God.   TZ UIQM IAUNThN BN-ShEUL UILK EL-DUD ChRShA UIChZQ ETh-IDU BELAIM   טז ויקם יהונתן בן-שאול וילך אל-דוד חרשה ויחזק את-ידו באלהים
17 He said to him: 'Fear not; for the hand of Saul my father shall not find you; and you shall be king over Israel, and I shall be next to you; and that also Saul my father knows.'   IZ UIEMR ELIU EL-ThIRE KI LE ThMTsEK ID ShEUL EBI UEThA ThMLK OL-IShREL UENKI EAIA-LK LMShNA UGM-ShEUL EBI IDO KN   יז ויאמר אליו אל-תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על-ישראל ואנכי אהיה-לך למשנה וגם-שאול אבי ידע כן
18 They two made a covenant before IAUA; and David abode in the wood, and Jonathan went to his house.   ICh UIKRThU ShNIAM BRITh LFNI IAUA UIShB DUD BChRShA UIAUNThN ALK LBIThU   יח ויכרתו שניהם ברית לפני יהוה וישב דוד בחרשה ויהונתן הלך לביתו
19 Then came up the Ziphites to Saul to Gibeah, saying: 'Does not David hide himself with us in the strongholds in the wood, in the hill of Hachilah, which is on the south of Jeshimon?   IT UIOLU ZFIM EL-ShEUL AGBOThA LEMR ALUE DUD MSThThR OMNU BMTsDUTh BChRShA BGBOTh AChKILA EShR MIMIN AIShIMUN   יט ויעלו זפים אל-שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון
20 Now therefore, O king, come down, according to all the desire of your soul to come down; and our part shall be to deliver him up into the king's hand.'   K UOThA LKL-EUTh NFShK AMLK LRDTh RD ULNU ASGIRU BID AMLK   כ ועתה לכל-אות נפשך המלך לרדת רד ולנו הסגירו ביד המלך
21 Saul said: 'Blessed be you of IAUA; for you have had compassion on me.   KE UIEMR ShEUL BRUKIM EThM LIAUA KI ChMLThM OLI   כא ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי
22 Go, I pray you, make yet more sure, and know and see his place where his haunt is, and who has seen him there; for it is told me that he deals very subtly.   KB LKU-NE AKINU OUD UDOU UREU ETh-MQUMU EShR ThAIA RGLU MI REAU ShM KI EMR ELI ORUM IORM AUE   כב לכו-נא הכינו עוד ודעו וראו את-מקומו אשר תהיה רגלו מי ראהו שם כי אמר אלי ערום יערם הוא
23 See therefore, and take knowledge of all the lurking-places where he hides himself, and come you back to me with the certainty, and I will go with you; and it shall come to pass, if he be in the land, that I will search him out among all the thousands of Judah.'   KG UREU UDOU MKL AMChBEIM EShR IThChBE ShM UShBThM ELI EL-NKUN UALKThI EThKM UAIA EM-IShNU BERTs UChFShThI EThU BKL ELFI IAUDA   כג וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל-נכון והלכתי אתכם והיה אם-ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה
24 They arose, and went to Ziph before Saul; but David and his men were in the wilderness of Maon, in the Arabah on the south of Jeshimon.   KD UIQUMU UILKU ZIFA LFNI ShEUL UDUD UENShIU BMDBR MOUN BORBA EL IMIN AIShIMUN   כד ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון
25 Saul and his men went to seek him. They told David; wherefore he came down to the rock, and abode in the wilderness of Maon. When Saul heard that, he pursued after David in the wilderness of Maon.   KA UILK ShEUL UENShIU LBQSh UIGDU LDUD UIRD ASLO UIShB BMDBR MOUN UIShMO ShEUL UIRDF EChRI-DUD MDBR MOUN   כה וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי-דוד מדבר מעון
26 Saul went on this side of the mountain, and David and his men on that side of the mountain; and David made haste to get away for fear of Saul; for Saul and his men compassed David and his men round about to take them.   KU UILK ShEUL MTsD AAR MZA UDUD UENShIU MTsD AAR MZA UIAI DUD NChFZ LLKTh MFNI ShEUL UShEUL UENShIU OTRIM EL-DUD UEL-ENShIU LThFShM   כו וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל-דוד ואל-אנשיו לתפשם
27 But there came a messenger to Saul, saying: 'Haste you, and come; for the Philistines have made a raid on the land.'   KZ UMLEK BE EL-ShEUL LEMR MARA ULKA KI-FShTU FLShThIM OL-AERTs   כז ומלאך בא אל-שאול לאמר מהרה ולכה כי-פשטו פלשתים על-הארץ
28 So Saul returned from pursuing after David, and went against the Philistines; therefore they called that place Sela-hammahlekoth.   KCh UIShB ShEUL MRDF EChRI DUD UILK LQRETh FLShThIM OL-KN QREU LMQUM AAUE SLO AMChLQUTh   כח וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על-כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות
29 David went up from there, and dwelt in the strongholds of En-gedi.   KT UIOL DUD MShM UIShB BMTsDUTh OIN-GDI   כט ויעל דוד משם וישב במצדות עין-גדי

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18