Proverbs 23 - MShLI - משלי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

On Life and Conduct

1 When you sit to eat with a ruler, consider well him that is before you;   E KI-ThShB LLChUM ETh-MUShL BIN ThBIN ETh-EShR LFNIK   א כי-תשב ללחום את-מושל בין תבין את-אשר לפניך
2 Put a knife to your throat, if you be a man given to appetite.   B UShMTh ShKIN BLOK EM-BOL NFSh EThA   ב ושמת שכין בלעך אם-בעל נפש אתה
3 Be not desirous of his dainties; seeing they are deceitful food.   G EL-ThThEU LMTOMUThIU UAUE LChM KZBIM   ג אל-תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים
4 Weary not yourself to be rich; cease from your own wisdom.   D EL-ThIGO LAOShIR MBINThK ChDL   ד אל-תיגע להעשיר מבינתך חדל
5 Will you set your eyes on it? it is gone; for riches certainly make themselves wings, like an eagle that flies toward heaven.   A AThOUF (AThOIF) OINIK BU UEINNU KI OShA IOShA-LU KNFIM KNShR UOIF (IOUF) AShMIM   ה התעוף (התעיף) עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה-לו כנפים כנשר ועיף (יעוף) השמים
6 Eat you not the bread of him that has an evil eye, neither desire you his dainties;   U EL-ThLChM ETh-LChM RO OIN UEL-ThThEU LMTOMThIU   ו אל-תלחם את-לחם רע עין ואל-תתאו למטעמתיו
7 For as one that has reckoned within himself, so is he: 'Eat and drink', says he to you; but his heart is not with you.   Z KI KMU ShOR BNFShU KN-AUE EKUL UShThA IEMR LK ULBU BL-OMK   ז כי כמו שער בנפשו כן-הוא אכול ושתה יאמר לך ולבו בל-עמך
8 The morsel which you have eaten shall you vomit up, and lose your sweet words.   Ch FThK-EKLTh ThQIENA UShChTh DBRIK ANOIMIM   ח פתך-אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים
9 Speak not in the ears of a fool; for he will despise the wisdom of your words.   T BEZNI KSIL EL-ThDBR KI-IBUZ LShKL MLIK   ט באזני כסיל אל-תדבר כי-יבוז לשכל מליך
10 Remove not the ancient landmark; and enter not into the fields of the fatherless;   I EL-ThSG GBUL OULM UBShDI IThUMIM EL-ThBE   י אל-תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל-תבא
11 For their Redeemer is strong; He will plead their cause with you.   IE KI-GELM ChZQ AUE-IRIB ETh-RIBM EThK   יא כי-גאלם חזק הוא-יריב את-ריבם אתך
12 Apply your heart to instruction, and your ears to the words of knowledge.   IB ABIEA LMUSR LBK UEZNK LEMRI-DOTh   יב הביאה למוסר לבך ואזנך לאמרי-דעת
13 Withhold not correction from the child; for though you beat him with the rod, he will not die.   IG EL-ThMNO MNOR MUSR KI-ThKNU BShBT LE IMUTh   יג אל-תמנע מנער מוסר כי-תכנו בשבט לא ימות
14 You beat him with the rod, and will deliver his soul from the nether-world.   ID EThA BShBT ThKNU UNFShU MShEUL ThTsIL   יד אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל
15 My son, if your heart be wise, my heart will be glad, even mine;   TU BNI EM-ChKM LBK IShMCh LBI GM-ENI   טו בני אם-חכם לבך ישמח לבי גם-אני
16 Yes, my reins will rejoice, when your lips speak right things.   TZ UThOLZNA KLIUThI BDBR ShFThIK MIShRIM   טז ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים
17 Let not your heart envy sinners, but be in the fear of IAUA all the day;   IZ EL-IQNE LBK BChTEIM KI EM-BIRETh-IAUA KL-AIUM   יז אל-יקנא לבך בחטאים כי אם-ביראת-יהוה כל-היום
18 For surely there is a future; and your hope shall not be cut off.   ICh KI EM-ISh EChRITh UThQUThK LE ThKRTh   יח כי אם-יש אחרית ותקותך לא תכרת
19 Hear you, my son, and be wise, and guide your heart in the way.   IT ShMO-EThA BNI UChKM UEShR BDRK LBK   יט שמע-אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך
20 Be not among winebibbers; among gluttonous eaters of flesh;   K EL-ThAI BSBEI-IIN BZLLI BShR LMU   כ אל-תהי בסבאי-יין בזללי בשר למו
21 For the drunkard and the glutton shall come to poverty; and drowsiness shall clothe a man with rags.   KE KI-SBE UZULL IURSh UQROIM ThLBISh NUMA   כא כי-סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה
22 Hearken to your father that begot you, and despise not your mother when she is old.   KB ShMO LEBIK ZA ILDK UEL-ThBUZ KI-ZQNA EMK   כב שמע לאביך זה ילדך ואל-תבוז כי-זקנה אמך
23 Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding.   KG EMTh QNA UEL-ThMKR ChKMA UMUSR UBINA   כג אמת קנה ואל-תמכר חכמה ומוסר ובינה
24 The father of the righteous will greatly rejoice; and he that begets a wise child will have joy of him.   KD GUL (GIL) IGIL EBI TsDIQ IULD (UIULD) ChKM UIShMCh- (IShMCh-) BU   כד גול (גיל) יגיל אבי צדיק יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו
25 Let your father and your mother be glad, and let her that bore you rejoice.   KA IShMCh-EBIK UEMK UThGL IULDThK   כה ישמח-אביך ואמך ותגל יולדתך
26 My son, give me your heart, and let your eyes observe my ways.   KU ThNA-BNI LBK LI UOINIK DRKI ThRTsNA (ThTsRNA)   כו תנה-בני לבך לי ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה)
27 For a harlot is a deep ditch; and an alien woman is a narrow pit.   KZ KI-ShUChA OMQA ZUNA UBER TsRA NKRIA   כז כי-שוחה עמקה זונה ובאר צרה נכריה
28 She also lays in wait as a robber, and increases the faithless among men.   KCh EF-AIE KChThF ThERB UBUGDIM BEDM ThUSF   כח אף-היא כחתף תארב ובוגדים באדם תוסף
29 Who cries: 'Woe'? who: 'Alas'? who has contentions? who has raving? who has wounds without cause? who has redness of eyes?   KT LMI EUI LMI EBUI LMI MDUNIM (MDINIM) LMI ShICh LMI FTsOIM ChNM LMI ChKLLUTh OINIM   כט למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח למי פצעים חנם למי חכללות עינים
30 They that tarry long at the wine; they that go to try mixed wine.   L LMEChRIM OL-AIIN LBEIM LChQR MMSK   ל למאחרים על-היין לבאים לחקר ממסך
31 Look not you on the wine when it is red, when it gives its colour in the cup, when it glides down smoothly;   LE EL-ThRE IIN KI IThEDM KI-IThN BKIS (BKUS) OINU IThALK BMIShRIM   לא אל-תרא יין כי יתאדם כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים
32 At the last it bites like a serpent, and stings like a basilisk.   LB EChRIThU KNChSh IShK UKTsFONI IFRSh   לב אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש
33 Your eyes shall behold strange things, and your heart shall utter confused things.   LG OINIK IREU ZRUTh ULBK IDBR ThAFKUTh   לג עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות
34 Yes, you shall be as he that lays down in the middle of the sea, or as he that lays on the top of a mast.   LD UAIITh KShKB BLB-IM UKShKB BRESh ChBL   לד והיית כשכב בלב-ים וכשכב בראש חבל
35 'They have struck me, and I felt it not, they have beaten me, and I knew it not; when shall I awake? I will seek it yet again.'   LA AKUNI BL-ChLIThI ALMUNI BL-IDOThI MThI EQITs EUSIF EBQShNU OUD   לה הכוני בל-חליתי הלמוני בל-ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשנו עוד

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18